*HGO1224/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  351229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1224
din  09.11.2004
cu privire la organizarea formării profesionale continue
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208     art Nr : 1424
În scopul promovării politicii de stat în domeniul perfecţionării şi recalificării cadrelor din economia naţională în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Consiliul Naţional de Formare Profesională Continuă şi se aprobă componenţa lui nominală, conform anexei nr.1.
Se stabileşte că, în cazul cînd unul din membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă este eliberat din funcţie, succesorul funcţiei respective devine membru al Consiliului, fără emiterea unei alte hotărîri de Guvern.
2. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, conform anexei nr.2;
Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă, conform anexei nr.3.
3. Ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt sau centre de formare profesională continuă vor asigura desfăşurarea procesului de formare profesională continuă în conformitate cu regulamentele nominalizate.
Prim-ministru                                                     Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                   Valerian Cristea
Ministrul educaţiei                    Valentin Beniuc
Ministrul economiei                     Marian Lupu
Ministrul finanţelor                Zinaida Grecianîi
Chişinău, 9 noiembrie 2004.
Nr.1224.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.  1224
din 9 noiembrie 2004
C O M P O N E N Ţ A
Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă
Beniuc Valentin     - ministrul educaţiei, preşedintele Consiliului
Sainciuc Sergiu     - prim-viceministru al muncii şi protecţiei sociale,
         vicepreşedintele Consiliului
Bolboceanu Ludmila   - şef secţie atestarea şi perfecţionarea personalului
         didactic, Ministerul Educaţiei, secretar al Consiliului
Mămăligă Vasile     - prim-viceministru al economiei, membru al prezidiului
         Consiliului
Catrinici Larisa     - viceministru al sănătăţii, membru al prezidiului
        Consiliului
Spivacenco Anatol   - prim-viceministru al agriculturii şi industriei alimentare,
         membru al prezidiului Consiliului
Membrii Consiliului:
Gonciar Eugenia     - şef direcţie politica de cadre, Cancelaria de Stat
Furculiţă Feodosia   - viceministru al finanţelor
Matei Ion       - viceministru al transporturilor şi comunicaţiilor
Şeicanu Valeria     - viceministru al culturii
Găină Boris     - secretar al Academiei de Ştiinţe
Manea Leonid     - preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului  
        "Solidaritate"
Ciorescu Leonid     - preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului
Mironic Ala     - rector al Academiei de Administrare Publică de pe
        lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Caisîn Simion     - director al Institutului de Instruire Continuă
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1224
din 9 noiembrie 2004
REGULAMENT
cu privire la organizarea
formării profesionale  continue
Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 35 al Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, ale Titlului VIII al Codului muncii, aprobat prin Legea nr. 154 - XV din 28 martie 2003, ale Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 cu privire la ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, ale Hotărîrii Parlamentului nr.253-XV din 19 iunie 2003 pentru aprobarea Concepţiei privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane, ale Hotărîrii Guvernului nr. 611 din 15 mai 2002 "Cu privire la aprobarea Strategiei ocupării forţei de muncă în Republica Moldova" şi reglementează modalităţile de organizare şi funcţionare a sistemului de formare profesională continuă a adulţilor.  Regulamentul indică, totodată, asupra ansamblului de activităţi organizate în cadrul sistemului naţional de învăţămînt şi în afara lui, urmărind scopul de a facilita procesul de formare a unei societăţi capabile să se adapteze la dinamica schimbărilor din lumea contemporană.
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Formarea  profesională continuă asigură cetăţenilor accesul la realizările ştiinţei şi culturii, eficientizarea activităţilor prin dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale, adaptarea lor la condiţiile social-economice în permanentă schimbare.
2. Formarea  profesională continuă  reprezintă un ansamblu de procese organizate în vederea  educaţiei recurente sau compensatorii, care prelungesc sau înlocuiesc educaţia iniţială şi datorită cărora persoanele adulte îşi dezvoltă aptitudinile, îşi îmbogăţesc cunoştinţele, îşi ameliorează sau îşi înnoiesc calificarea tehnică ori profesională, îşi formează o nouă orientare şi fac posibilă evoluţia aptitudinilor şi comportamentelor lor într-o dublă perspectivă: de dezvoltare integrală a naturii umane şi de participare la dezvoltarea socio-economică şi culturală.
3. Formarea profesională continuă  are drept scop dezvoltarea generală a personalităţii şi, respectiv, a membrilor societăţii,  sprijinirea şi  asimilarea valorilor culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, promovarea educaţiei morale, civice în rîndul cetăţenilor, diminuarea şi  lichidarea deficienţelor de educaţie şi instruire, actualizarea cunoştinţelor sau obţinerea de noi cunoştinţe, ce vor permite perfecţionarea profesională şi reprofesionalizarea în vederea integrării active în piaţa muncii.
4. Formarea profesională continuă are ca obiective:
a) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a societăţii;
b) facilitarea integrării sociale a persoanelor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
c) crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al personalităţii;
d) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
e) recalificarea, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
f) asigurarea protecţiei şi reintegrării sociale a specialiştilor.
5. Formarea profesională continuă se realizează în baza următoarelor principii:
a) asigurarea caracterului anticipativ şi a continuităţii în activitatea de formare - dezvoltare a personalităţii umane;
b) adaptarea programelor de formare profesională la cerinţele unei societăţi în continuă dezvoltare;
c) pregătirea personalităţii în vederea adaptării optime la condiţiile de schimbare rapidă a sistemului de învăţămînt;
d) mobilizarea şi valorificarea tuturor mijloacelor de informare disponibile în limitele instituţionale şi noninstituţionale.
6. Formarea  profesională continuă se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de vîrstă, sex, religie, apartenenţă politică, ideologică sau etnică, în vederea dezvoltării libere a personalităţii şi adaptării ei la viaţa social-economică a ţării.
7. Activităţile de formare profesională continuă se desfăşoară în condiţiile liberei cereri şi oferte.
8. În sensul prezentului Regulament  formarea  profesională continuă semnifică orice proces de instruire în cadrul căruia o persoană, avînd o calificare ori o profesie, îşi asigură completarea şi dezvoltarea competenţelor deja dobîndite sau  dobîndirea de noi competenţe.
9. Formarea profesională continuă se face prin:
calificare - dobîndirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit persoanei interesate să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
perfecţionare -  dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;
specializare - obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrînsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;
obţinerea unei calificări suplimentare - însuşirea cunoştinţelor speciale şi obţinerea competenţelor specifice unei noi ocupaţii sau profesii înrudite cu cea precedentă;
recalificare  - obţinerea de competenţe necesare unei noi ocupaţii sau profesii, diferită de cea dobîndită anterior.
10. Formarea profesională continuă asigură:
a) completarea educaţiei de bază -  prin educaţie recurentă sau compensatorie;
b) perfecţionarea pregătirii profesionale prin dobîndirea unor calificări profesionale suplimentare celor dobîndite anterior;
c) educaţia civică - prin dobîndirea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării drepturilor şi responsabilităţilor sociale ale fiecărui cetăţean;
d) educarea, cultivarea aptitudinilor şi a intereselor individuale ale cetăţeanului pentru îndeplinirea unui rol social activ.
11. Formarea profesională continuă asigură persoanelor apte de muncă dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobîndite sau dobîndirea de noi competenţe. Formarea profesională continuă şi promovarea socială a persoanelor se realizează prin sistemul de perfecţionare, calificare şi recalificare a cadrelor din economia naţională.
II. ORGANIZAREA PROCESULUI DE
FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
12. Formarea profesională continuă se realizează în instituţii educaţionale de formare profesională continuă specializate şi în alte tipuri de instituţii de învăţămînt de stat ori privat, care sînt supuse acreditării academice sau care activează în bază de licenţă şi sînt abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare ( în continuare - prestatori).
13. În activitatea lor, prestatorii sînt orientaţi spre necesităţile profesionale ale diferitelor categorii de personal din economia naţională şi asigură accesul la studii al persoanelor încadrate în cîmpul muncii, al celor aflate în căutarea unui alt loc de muncă, al celor ocupate nemijlocit în gospodăria casnică, încadrate în sfera individuală de muncă, reîntoarse la muncă după o întrerupere îndelungată, al imigranţilor intraţi în ţară pentru trai permanent, al şomerilor, pensionarilor, invalizilor, al tuturor care doresc să obţină o nouă specialitate sau să-şi ridice calificarea.
14. Formarea profesională continuă se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire şi specialităţi, ţinîndu-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele înaintate pentru funcţiile pe care aceştia le exercită şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă.
Formele de formare profesională continuă sînt:
a) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţii proprii sau de instituţiile specializate în  formarea  profesională;
b) cursuri şi programe de perfecţionare sau recalificare;
c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;
d) seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere;
e) cursuri de formare continuă la distanţă;
f) alte forme prevăzute de lege.
15. Formarea profesională continuă se realizează prin:
a) cursuri tematice de  perfecţionare/specializare  -  pînă la 72 de ore;
b) cursuri de perfecţionare/specializare  de scurtă durată - de la 72 pînă la 100 de ore;
c) cursuri de perfecţionare/specializare  multidisciplinare cu o  durată de la 100 pînă la 500 de ore;
d) cursului şi programe de recalificare în baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru realizarea unei noi activităţi profesionale, cu o durată de la 500 pînă la 1000 de ore;
e) cursuri şi programe de recalificare  profesională în baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru obţinerea unei noi calificări, cu o durată mai mare de 1000 de ore.
Periodicitatea formării profesionale continue a angajaţilor este determinată de întreprinderea care oferă locul de muncă, dar nu mai rar decît o dată în patru ani.
16. Formarea profesională continuă se realizează la meseriile (profesiile), specialităţile, specializările incluse în clasificatoarele şi nomenclatoarele respective ale meseriilor, specialităţilor şi specializărilor.
17. Formarea profesională continuă se realizează în baza programelor speciale, elaborate şi aplicate de instituţiile cu activitate în domeniu, utilizîndu-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: formare prin corespondenţă, formare la distanţă, conferinţe video, instruire asistată de calculator şi altele.
18. Programele de formare profesională continuă pe domenii de activitate sînt ajustate la normele metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei şi sînt coordonate cu ministerele de resort.
19. Programele de formare profesională continuă asigură dobîndirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, corelate cu cerinţele de calificare ale pieţei naţionale şi internaţionale a muncii.
20. Prestatorii care solicită organizarea programelor de formare profesională continuă în ocupaţiile  pentru care nu există standarde ocupaţionale pot elabora de sine stătător proiecte de standarde ocupaţionale, care vor fi supuse spre aprobare în condiţiile reglementărilor legale.
21. Programele de formare profesională continuă pot fi structurate pe module. Prestatorii de servicii în domeniul formării profesionale, care organizează programe de formare profesională la care participă persoane defavorizate din punct de vedere social şi economic, vor adapta programele la situaţia acestora, astfel încît să asigure accesul lor egal şi nediscriminatoriu la formarea profesională.
22. Persoanele care au încheiat cu succes cursurile sau programele de formare profesională continuă şi au susţinut testele de evaluare primesc certificate, adeverinţe sau  diplome de calificare profesională. În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la finisarea fiecărui modul, după susţinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de competenţă profesională, însoţit de o anexă în care se precizează competenţele profesionale dobîndite.
23. Auditorii care au încheiat cu succes cursuri tematice sau de scurtă durată primesc certificat de perfecţionare.
24. Auditorii care au încheiat cu succes cursuri multidisciplinare şi au susţinut testele de evaluare primesc adeverinţă de perfecţionare profesională.
25. Auditorii cu studii superioare sau medii de specialitate, instruiţi conform programelor de formare profesională continuă cu un volum normativ de la  500 pînă la 1000 de ore, atestaţi de către Comisia de Stat, primesc diplome, care le oferă dreptul la o  activitate profesională într-un anumit domeniu.
26. Auditorii cu studii superioare sau medii de specialitate, pregătiţi după programe de formare profesională continuă pentru o calificare suplimentară cu un volum normativ mai mare de 1000 de ore, fiind atestaţi de către Comisia de Stat, primesc diplome de calificare profesională suplimentară la studiile superioare sau medii de specialitate, care atestă obţinerea unei noi calificări.
27. Prestatorii de servicii în domeniul formării profesionale continue eliberează certificate, adeverinţe sau diplome de absolvire în modul stabilit de Ministerul Educaţiei.
28. Prestatorii care organizează formarea profesională continuă ce finalizează cu eliberarea de certificate, adeverinţe sau diplome de calificare recunoscute la nivel naţional încheie contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe în conformitate cu prevederile Codului muncii.
29. În cazul cînd cursurile sau programele de formare profesională continuă sînt realizate de persoane juridice sau fizice pentru angajaţii proprii sau viitorii angajaţi, certificatele sînt  eliberate de instituţia organizatoare abilitată în domeniul formării profesionale continue.
30. Formarea profesională continuă este asigurată de către formatori, specialişti şi practicieni de performanţă în domeniu din ţară sau din străinătate.
31. Recalificarea profesională a specialiştilor  cu studii superioare sau medii de specialitate este un tip independent  de formare  profesională, proces care se desfăşoară  în baza a două criterii:          
a) profilul studiilor dobîndite  anterior de către specialişti;  
b) necesităţile societăţii de noi  specialităţi şi competenţe profesionale.
Recalificarea se  realizează de către instituţiile abilitate în domeniul formării profesionale continue, de instituţii de învăţămînt  superior  şi mediu de specialitate.
32. Recalificarea profesională a specialiştilor  cu studii superioare sau medii de specialitate pentru realizarea noilor forme de activitate profesională se efectuează în baza cerinţelor înaintate faţă de anumite profesii şi funcţii prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor.
Recalificarea  profesională în vederea dobîndirii unei calificări suplimentare se realizează în baza programelor de formare profesională, elaborate în corespundere cu cerinţele stabilite de Ministerul Educaţiei faţă de nivelul minim de cunoştinţe necesare pentru însuşirea unei noi calificări. Materia prevăzută de programele suplimentare de formare profesională poate fi însuşită în paralel cu cea prevăzută de programele de bază, elaborate pentru profilurile şi specialităţile din învăţămîntul superior sau mediu de specialitate.
33. Programele de formare profesională continuă a specialiştilor sînt elaborate de instituţiile abilitate în baza documentelor normative stabilite, luîndu-se în considerare necesităţile organizaţiilor beneficiare, cerinţele stabilite de stat faţă de nivelul minim de cunoştinţe necesare pentru obţinerea calificărilor suplimentare şi coordonate cu Ministerul Educaţiei şi ministerele de resort.
34. Standardele programelor de formare profesională pentru o nouă activitate profesională sînt elaborate de către prestatorii de programe în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul Educaţiei şi coordonate cu ministerele de resort.
35. Formarea profesională continuă a specialiştilor poate fi efectuată cu întrerupere, fără întrerupere sau cu întreruperea parţială a muncii. Formele de formare profesională continuă se stabilesc de instituţia ce activeză în domeniul formării profesionale continue, în funcţie de gradul de complexitate a programelor de studii şi în conformitate cu cerinţele beneficiarului, în baza acordului încheiat cu acesta.
36. Instituţiile de formare continuă şi formatorii creează condiţiile necesare audienţilor în vederea însuşirii programelor de formare profesională continuă, organizează procesul instructiv, implementează noi forme, metode şi tehnologii de instruire.
37. La înscrierea pentru programele de formare profesională continuă,  auditorilor li se iau în considerare disciplinele studiate anterior în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate, precum şi standardul calificării în domeniul respectiv.
38. Nivelul de  pregătire a specialiştilor în urma recalificării profesionale continue trebuie să corespundă nivelului de studii necesar pentru un nou tip de activitate profesională sau pentru dobîndirea unei noi calificări.
39. În cazurile în care planurile formării profesionale continue a specialiştilor prevăd stagiere, prestatorii vor crea condiţii necesare pentru stagierea auditorilor. Stagierea se realizează în scopul punerii reuşite în practică a cunoştinţelor profesionale, a priceperilor şi deprinderilor însuşite în urma pregătirii teoretice şi prevede însuşirea experienţei înaintate, formarea deprinderilor practice pentru executarea unor noi obligaţiuni profesionale. Stagierea specialiştilor se poate realiza atît în ţară, cît şi peste hotarele ei,  la întreprinderi, organizaţii, în instituţii educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.
40. Rezultatele formării profesionale continue, confirmate  prin diplomele sau certificatele respective, vor fi luate în considerare  la reconfirmarea în post, la acordarea de grade şi titluri, categorii de calificare şi la atestarea cadrelor.
41. Formarea profesională continuă a specialiştilor din rîndurile cetăţenilor străini se efectuează în baza acordurilor sau contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice străine,  în conformitate cu legislaţia în vigoare.
III. MANAGEMENTUL PROCESULUI DE
FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
42. Sistemul naţional de formare profesională continuă reprezintă totalitatea organelor, organizaţiilor, instituţiilor, unităţilor economice a căror activitate este orientată spre formarea profesională continuă. În scopul realizării obiectivelor formării profesionale continue, subiecţii sistemului conlucrează între ei şi, în limitele competenţei lor, exercită funcţiile ce ţin de instruirea permanentă.
43. Rolul principal în organizarea formării profesionale continue revine Guvernului, care aprobă strategii, programe naţionale şi documente normative în domeniul dezvoltării resurselor umane, strîns legate de politica naţională privind dezvoltarea durabilă.
44. Elaborarea cadrului normativ, metodico-organizatoric şi didactic, a strategiilor, programelor, curriculumurilor, procedurilor de certificare şi a indicilor de evaluare ţine de competenţa autorităţilor publice centrale şi se coordonează cu Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, ministerele de resort,  în conformitate cu abilităţile ce le revin.
45. În scopul coordonării activităţii de formare profesională continuă, pe lîngă Ministerul Educaţiei activează Consiliul Naţional de Formare Profesională Continuă format prin hotărîre de Guvern din reprezentanţi ai Cancelariei de Stat,  Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ai altor ministere şi departamente interesate, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sindicatelor, patronatelor şi ai instituţiilor specializate în formarea profesională continuă şi va exercita funcţii de coordonare şi consultative. La nivel ramural şi de unitate economică, coordonarea formării profesionale continue ţine de competenţa conducătorilor respectivi şi a structurilor parteneriatului social.
IV. FINANŢAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE
46. Finanţarea formării profesionale continue se efectuază din:
a) surse bugetare prevăzute pentru formarea profesională continuă;
b) surse bugetare din fondul de şomaj;
c) surse financiare alocate de agenţii economici şi destinate formării profesionale continue în conformitate cu  prevederile legislaţiei în vigoare;
d) sursele financiare proprii ale solicitanţilor de asemenea servicii;
e) mijloace provenite din proiecte internaţionale;
f) alte surse de finanţare prevăzute de legislaţia în vigoare.
47. Formarea profesională continuă poate fi sprijinită de societăţi şi asociaţii profesionale şi de către patronate.
V. DISPOZIŢII FINALE
48. Instituţiile de formare profesională continuă a adulţilor  vor efectua anual analiza rezultatelor formării profesionale şi în baza acestora vor propune serviciilor de personal şi autorităţilor administraţiei publice locale măsuri privind dezvoltarea procesului de încadrare a specialiştilor în cîmpul muncii.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1224
din 9 noiembrie 2004
Regulament
cu privire la activitatea Consiliului Naţional
de Formare Profesională Continuă
I.  DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament are drept scop realizarea prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea formării  profesionale continue.
2. Consiliul Naţional de Formare Profesională Continuă (în continuare - Consiliul) este un organ consultativ al Ministerului Educaţiei şi are ca scop elaborarea propunerilor privind strategia dezvoltării sistemului naţional de formare profesională continuă, promovarea politicii statului în domeniul perfecţionării şi recalificării cadrelor din economia naţională în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi cu tendinţele de dezvoltare a formării profesionale continue în Europa, în contextul Memorandumului Comisiei Comunităţilor Europene (2000) asupra învăţării permanente pe parcursul întregii vieţi. Consiliul are funcţii consultative şi participă la luarea şi la aplicarea deciziilor în domeniul formării profesionale continue a personalului din economia naţională.
3. Consiliul este format din reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ai altor ministere şi departamente interesate, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sindicatelor, patronatelor şi ai instituţiilor specializate în formarea profesională continuă. Consiliul este format din 15 membri. Mandatul membrilor Consiliului se acordă pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. Componenţa nominală iniţială a Consiliului se aprobă prin hotărîre de Guvern.
4. În activitatea sa Consiliul se conduce de legislaţia în vigoare şi de prezentul Regulament.
5. În scopul dezvoltării formării profesionale continue, perfecţionării mecanismelor juridice şi economice de funcţionare a sistemului de formare profesională continuă, Consiliul conlucrează cu instituţiile statale corespunzătoare, Camera de Comerţ şi Industrie, patronatele, organizaţiile sindicale, asociaţiile şi uniunile profesionale şi de  creaţie.
6. Organul de conducere al Consiliului este Prezidiul, format din  preşedintele Consiliului (ministrul educaţiei), vicepreşedinte, secretar şi 3 membri permanenţi. În perioada dintre şedinţele Consiliului, Prezidiul examinează şi ia decizii privind problemele operative. Periodicitatea şedinţelor Consiliului este de cel puţin trei ori pe an. Hotărîrile Consiliului se adoptă prin majoritatea simplă de voturi şi se consemnează în procese-verbale semnate de preşedintele Consiliului sau de vicepreşedinte. Hotărîrile Consiliului sînt valabile dacă la şedinţă au participat cel puţin 2/3 din membrii Consiliului.
7. Activitatea metodică şi informativ-analitică a Consiliului este asigurată de subdiviziunea Ministerului Educaţiei responsabilă de formarea profesională continuă.
8. Consiliul poate crea grupuri de lucru temporare şi comisii pentru studierea problemelor concrete din domeniul formării profesionale continue a adulţilor. Consiliul activează conform planului aprobat de preşedintele Consiliului.
II.  DIRECŢIILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
9. Consiliul are următoarele atribuţii de bază:
a) evaluează, în baza investigaţiilor şi analizelor efectuate, necesităţile privind formarea profesională continuă pe termen mediu şi lung, pe domenii de activitate, profesii, meserii şi specialităţi, pe ramurile economiei naţionale, atît la nivel regional, cît şi la nivelul întregii ţări;
b) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională continuă;
c) colaborează cu instituţiile guvernamentale, autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, care desfăşoară activităţi în domeniul formării profesionale continue;
d) elaborează propuneri referitor la concepţia formării profesionale continue, la dezvoltarea sistemului naţional de formare profesională continuă, participă  la monitorizarea procesului de formare profesională  continuă;
e) înaintează propuneri cu privire la direcţiile prioritare de dezvoltare a resurselor umane şi de formare profesională continuă;
f) analizează activităţile în domeniul formării profesionale continue şi elaborează propuneri pentru organele puterii executive privind eficientizarea activităţilor de formare profesională continuă;
g) analizează experienţa altor ţări în domeniul formării profesionale continue şi prezintă propuneri în vederea perfecţionării sistemului naţional de formare profesională continuă, inclusiv referitor la standardele educaţionale, durata şi modalităţile de formare continuă, utilizarea tehnologiilor moderne de instruire specifice adulţilor, dezvoltă colaborarea pe plan internaţional în domeniul formării profesionale a adulţilor;
h) elaborează propuneri privind optimizarea structurilor existente de formare profesională continuă şi implicarea activă a instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate  în activităţile de  perfecţionare şi recalificare a cadrelor, activităţi care vor permite instituţiilor de învăţămînt să extindă relaţiile de colaborare cu agenţii economici şi, ca rezultat, vor contribui la creşterea calităţii pregătirii cadrelor pentru economia naţională;
i) contribuie la  crearea asociaţiilor (consorţiilor) pentru soluţionarea problemelor concrete privind formarea profesională  continuă  şi realizarea programelor statale în acest  domeniu;
j) participă la crearea sistemului de asistenţă legislativă şi  juridică pentru  instituţiile de formare profesională continuă;
k) contribuie la dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a  instituţiilor de formare profesională continuă;
l) generalizează experienţa avansată în domeniul formării profesionale continue şi contribuie la implementarea şi extinderea ei;
m) participă la pregătirea formatorilor şi la instruirea personalului managerial pentru sistemul naţional de formare profesională continuă la nivel regional, de ramură, întreprindere şi organizaţie;
n) contribuie la organizarea de conferinţe ştiinţifico-practice, seminare, simpozioane, expoziţii mobile, mese rotunde în problemele formării profesionale continue;
o) exercită, în conformitate cu legislaţia în vigoare, alte activităţi în domeniu.