HGM4/2014
ID intern unic:  351253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 4
din  14.01.2014
cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorarea
competitivităţii Republicii Moldova
Publicat : 24.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 17-23     art Nr : 27
    MODIFICAT
    HG806 din 29.06.16, MO193-203/08.07.16 art.873


    În scopul pregătirii strategice a economiei ţării şi proceselor economice pentru implementarea calitativă şi cu succes a viitorului Acord de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv a Acordului privind constituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum şi în scopul intensificării schimburilor comerciale cu partenerii-cheie tradiţionali pentru asigurarea realizării obiectivului de integrare europeană conţinut în Programul de activitate al Guvernului pe anii 2013-2014 „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Foaia de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Matricei de politici a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova;
    vor asigura includerea în procesul de planificare bugetară anuală şi pe termen mediu a surselor financiare necesare pentru implementarea acţiunilor prevăzute în Matricea de politici a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, conform competenţelor;
    vor elabora fişe de proiecte de asistenţă externă pentru implementarea acţiunilor cuprinse în Foaia de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, neacoperite din surse bugetare;
    vor prezenta Ministerului Economiei:
    trimestrial, pînă la data de 20 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, rapoarte despre progresele şi rezultatele obţinute privind realizarea acţiunilor incluse în Foaia de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova;
    anual, în caz de necesitate, pînă la data de 30 septembrie, propuneri de actualizare a acţiunilor din Matricea de politici a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, conform competenţelor.
    3. Ministerul Economiei:
    în termen de 2 luni, va elabora şi înainta Guvernului spre aprobare Regulamentul privind activitatea Consiliului pentru Competitivitate, precum şi componenţa nominală a acestuia;
    va monitoriza şi va coordona procesul de implementare a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova;
    va prezenta Guvernului:
    semestrial, pînă la data de 31 a lunii ce urmează după semestrul gestionar, raportul privind implementarea Foii de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova;
    anual, în caz de necesitate, propuneri privind actualizarea Matricei de politici a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                   Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                                    Maia Sandu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                       Valentina Buliga
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                                       Vasile Botnari
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                      Pavel Filip
    Ministrul mediului                                                                     Gheorghe Şalaru

    Nr. 4. Chişinău, 14 ianuarie 2014.


    foaia de parcurs
    [Anexa modificată prin HG806 din 29.06.16, MO193-203/08.07.16 art.873]