HBNM240/2013
ID intern unic:  351299
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 240
din  09.12.2013
cu privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor
acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 24.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 17-23     art Nr : 97
    MODIFICAT
   
HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19
    HBN109 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.704; în vigoare 19.06.19
    HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888
    HBNM45 din 01.10.15, MO306-310/13.11.15 art.2246; în vigoare 13.12.15
    HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97    NOTĂ:
 
   în tot textul regulamentului cuvântul „funcționarilor” se substituie cu cuvântul „salariaților” la forma gramaticală respectivă prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19
    pe tot parcursul regulamentului sintagma „acționînd concertat” se modifică cu sintagma „aflate în legătură” la forma gramaticală respectivă; prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 955 din 15 ianuarie 2014
Ministru _________ Oleg EFRIM


    În temeiul art. 5 lit. d), art.11, art.26 lit. c), art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.25, art.28, art.31, şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la expunerile „mari”, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, conform anexei nr.2.
    3. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 sub nr. 856, se modifică după cum urmează:
    a) la punctul 1, subpunctul 1), litera b) textul „ , cu excepţia plasărilor şi creditelor overnight care nu au depăşit termenul de rambursare de o zi” se exclude;
    b) la punctul 8 sintagma „enumerate la capitolul I, litera E din Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile “mari”, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 1 decembrie 1995” se substituie cu cuvintele „enumerate în punctul 2, subpunctul 5) din Regulamentul cu privire la expunerile “mari””.
    4. Pe parcursul textului Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în bănci, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 96 din 30 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98-99, art.368), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 4 iunie 2010 sub nr. 754, cuvintele „activităţi în comun”, „activităţii în comun”, „acţionează în comun” şi „acţionării in comun” se substituie cu cuvintele „activităţi concertate”, „activităţii concertate”, „acţionează concertat” şi „acţionării concertate”.
    5. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.3.
    6. Începînd cu 30 iunie 2014 în punctul 2, subpunctul 1), litera b) din Regulamentul cu privire la expunerile „mari” textul „25%” va fi înlocuit cu textul „20%”.
    7. Băncile se vor conforma limitelor maxime prevăzute la capitolul II din Regulamentul cu privire la expunerile „mari” şi la capitolul III din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, în termen de pînă la 30 iunie 2014. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei deja existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărîri urmează să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentelor în cauză.
    8. În termen de 1 lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, băncile, care depăşesc limitele maxime menţionate la punctul 7 din prezenta hotărîre, trebuie să prezinte la Banca Naţională un plan de acţiuni detaliat privind conformarea acestora cu limitele respective.
    9.  Nu se va considera încălcare, pînă la data de 30 iunie 2015, depăşirea limitelor maxime prevăzute la capitolul II din Regulamentul cu privire la expunerile „mari” şi la capitolul III din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, dacă această depăşire este cauzată de expunerile asumate de bancă pînă la data intrării în vigoare a prevederilor punctului 6 din prezenta hotărîre. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei încheiate pînă la data intrării în vigoare a prevederilor punctului 6 din prezenta hotărîre, urmează să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentelor menţionate.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE                                                          Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 240. Chişinău, 9 decembrie 2013.    [Anexa nr.1 abrogată prin HBN109 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.704; în vigoare 19.06.19]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HBNM45 din 01.10.15, MO306-310/13.11.15 art.2246; în vigoare 13.12.15]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97; în vigoare 30.06.14]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 240 din 9 decembrie 2013
REGULAMENT
privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate
  CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţe privind încheierea, aprobarea, înregistrarea, realizarea şi raportarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate, expunerile aferente acestor tranzacţii, precum și stabilește caracteristicile de identificare a persoanelor afiliate băncii de către Banca Națională a Moldovei în cadrul activității de supraveghere şi cerinţe minime cu privire la reglementările interne şi practicile de gestionare a riscurilor asociate tranzacţiilor cu persoanele afiliate.
    [Pct.1 modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Pct.1 modificat prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
    2. În sensul prezentului regulament următoarele noțiuni semnifică:
    1) persoanele afiliate băncii – persoanele prevăzute în noţiunea de „afiliată a unei alte persoane” din art.3 din Legea nr.202 /2017 privind activitatea băncilor.
    În sensul literei a) din noțiunea „afiliată a unei alte persoane” din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor persoanele, care dețin funcții-cheie prevăzute la pct.3 subpct.4) lit.a)-f) din Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018, se consideră persoane afiliate băncii.
    În sensul literei g) din noțiunea „afiliată a unei alte persoane” din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor se consideră persoane aflate „în alt gen de relaţii” cel puţin următoarele persoane:
    persoanele aflate în divorț, persoanele aflate în relații de tutelă și curatelă, afinii rudelor de gradul întâi și doi, soții persoanelor și afinilor menționați;
    persoanele aflate în relații asemănătoare celora dintre soți (concubinaj) sau în relații asemănătoare celora dintre părinți și copii;
    persoanele aflate în alte relații care conduc la o dependență economică dintre două sau mai multe persoane;
    [Pct.2 subpct.1) modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    2) termenii de „capital eligibil”, „expunere” şi „grup de clienți aflați în legătură” se vor aplica în sensul termenilor definiți în Regulamentul cu privire la expunerile mari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 109 din 5 aprilie 2019.. În sensul prezentului Regulament, expunerea băncii faţă de o persoană afiliată acesteia va include și expunerea băncii faţă de o altă persoană care este afiliată altei bănci ce are expuneri faţă de prima persoană (persoană afiliată băncii);
    [Pct.2 subpct.2) modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    3) în sensul prezentului regulament, la determinarea persoanelor afiliate băncii, definiția „control” din art.3 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor nu se aplică relaţiilor de control ale administrației centrale și oricăror persoane care controlează sau se află sub controlul acesteia;
    [Pct.2 subpct.3) în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    4) tranzacție cu persoanele afiliate este orice transfer de mijloace bănești sau obligații contractuale între părțile afiliate și bancă, indiferent dacă se percepe sau nu o plată, cu excepția tranzacțiilor/operațiunilor ce țin de schimbul valutar în numerar, transferurile prin sistemele de remitere de bani, alimentarea conturilor, achitarea dobânzilor/comisioanelor/datoriilor la credite, transferurile legate de pachetele salariale.
    [Pct.2 subpct.4) modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Pct.2 în redacția HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
    [Pct.3 abrogat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Pct.4 abrogat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Pct.4 modificat prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
CAPITOLUL II
TRANZACŢII CU PERSOANE AFILIATE
BĂNCILOR

Secţiunea 1
Tranzacţii
    5. Tranzacţiile cu persoanele afiliate trebuie să reflecte interesele băncii şi nu pot fi efectuate în condiţii mai avantajoase decît cu persoanele neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii) și nu pot fi efectuate cu încălcarea limitelor și a prevederilor stabilite în actele normative în vigoare. În sensul prezentului regulament, cel puțin condiţiile specificate la art.80 alin.(8) din Legea 202/2017 privind activitatea băncilor sunt considerate a fi mai avantajoase decât cele prevăzute pentru persoanele care nu sunt afiliate băncii.
    [Pct.5 modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Pct.5 modificat prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
    6. Banca va efectua tranzacţii cu persoanele afiliate numai după acumularea informaţiei (documentelor) suficiente pentru argumentarea avantajului economic pentru bancă al tranzacţiilor respective, precum şi pentru evaluarea riscurilor aferente acestora. Banca nu va încheia tranzacții cu persoanele în privința cărora nu poate fi stabilită și verificată lipsa sau existența afilierii cu banca.
    [Pct.6 în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Pct.6 modificat prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
Secţiunea a 2-a
Acordarea creditului/efectuarea plasării
    7. Banca poate acorda credite/efectua plasări la persoanele afiliate în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii). Banca nu poate incasa de la persoanele afiliate dobînzi şi comisioane mai mici decît percepe în condiţii similare de la persoanele neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii).
    8. Banca este obligată să înainteze aceleaşi cerinţe către persoanele afiliate privind asigurarea rambursării creditului, condiţiilor achitării creditului/efectuării plasării, prezentării informaţiei complete a situaţiei financiare şi informaţiei referitor la utilizarea efectivă a creditului.
    9. La acordarea creditelor/efectuarea plasării la persoanele afiliate riscul de rambursare asumat de bancă nu trebuie să fie mai mare, decît în cazul acordării creditelor/efectuării plasării persoanelor neafiliate.
    10. Banca aplică aceleaşi măsuri către persoanele afiliate, la rambursarea creditelor/plasărilor efectuate, ca şi către persoanele neafiliate.
Secţiunea a 3-a
Acceptarea depozitelor/obţinerea împrumuturilor
    11. Banca poate accepta depozite/obţine împrumuturi de la persoane afiliate pe acelaşi termen şi cu aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele neafiliate.
    12. Banca nu este în drept să plătească persoanelor afiliate o rată a dobînzii/comisioane la depozite/împrumuturi mai mare, decît altor persoane pe asemenea depozite/împrumuturi.
    13. Banca nu are dreptul să creeze condiţii deosebite pentru depozitele/împrumuturile persoanelor afiliate şi să permită overdrafturi (solduri debitoare de pe conturile pasive) în astfel de condiţii pe conturile respective ale persoanelor afiliate.
CAPITOLUL  III
LIMITE MAXIME
    14. Valoarea expunerii, după luarea în considerare a efectului diminuării riscului de credit în conformitate cu capitolele VI–IX din Regulamentul cu privire la expunerile mari, faţă de o persoană afiliată băncii și/sau un grup de clienți aflați în legătură cu persoana afiliată băncii nu trebuie să depășească 10% din capitalul eligibil al băncii.
    [Pct.14 în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    15. Suma valorii agregate a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate și/sau grupurile de clienți aflați în legătură cu persoanele afiliate băncii, după luarea în considerare a efectului diminuării riscului de credit în conformitate cu prevederile capitolelor VI–IX din Regulamentul cu privire la expunerile mari nu trebuie să depășească 20% din capitalul eligibil al băncii.
    [Pct.15 în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
     16. Băncile trebuie să respecte în orice moment limitele prevăzute în prezentul Capitol.
    161. În cazul în care limitele prevăzute la punctele 14 și 15 sunt încălcate concomitent şi Banca Naţională a Moldovei își exercită competențele prevăzute la art.139 alin.(3) lit.n) din Legea nr.202/ 2017 privind activitatea băncilor, din fondurile proprii se va deduce cea mai mare sumă ce depășește limitele stabilite la unul din punctele respective.
    [Pct.161 în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Pct.161 introdus prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
CAPITOLUL IV
APROBAREA, ÎNREGISTRAREA TRANZACŢIILOR
ŞI RAPORTAREA
    17. Orice tranzacţie cu o persoană afiliată băncii, a cărei valoare depășește echivalentul a 1 milion lei sau valoarea acesteia cumulată cu alte tranzacții cu persoana afiliată sau cu clienți aflați în legătură cu persoana afiliată băncii conduce la depășirea valorii respective, trebuie să fie aprobată, înaintea încheierii acesteia/modificării condițiilor contractuale, cu votul cel puțin al majorității membrilor consiliului băncii, iar în cazurile în care nu se depășește echivalentul a 1 milion de lei, se aprobă de către organul executiv al băncii.
    În scopul determinării faptului depășirii sau nu a pragului prevăzut în prezentul punct valorile tranzacțiilor care duc la formarea expunerii față de bancă se cumulează separat de valorile tranzacțiilor care nu duc la formarea expunerilor față de aceasta.
    Prin derogare de la primul alineat din prezentul punct, organul executiv aprobă tranzacțiile cu persoanele afiliate, dacă Consiliul băncii a aprobat termenele și condițiile (contractele tip) aferente produselor respective.   
    La decizia sa, Consiliul băncii poate aproba şi tranzacţiile menţionate în suma ce nu depășește echivalentul a 1 milion de lei. Persoana afiliată ce are interes material într-o tranzacţie trebuie să părăsească orice şedinţă la care este pusă în discuţie această tranzacţie. În cazul realizării împuternicirilor menţionate de către organul executiv, subdiviziunea auditului intern va raporta periodic (cel puţin trimestrial) consiliului băncii referitor la volumul şi corectitudinea aprobării acestor tranzacţii.
    În cazul în care apare relaţia de afiliere cu o persoană, ulterior încheierii unei tranzacţii cu aceasta, Consiliul băncii trebuie să fie informat fără întîrziere despre apariţia relaţiei de afiliere şi tranzacţiile existente şi, în termen rezonabil, trebuie să fie întreprinse măsurile necesare pentru conformarea acesteia cu prevederile prezentului regulament, inclusiv să fie reexaminate tranzacţiile respective întru evaluarea riscurilor aferente şi eliminarea condiţiilor avantajoase în cazul existenţei acestora.
    [Pct.17 modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
   
[Pct.17 modificat prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
    18. Hotărîrile Consiliului băncii, organului executiv privind încheierea tranzacţiilor cu persoanele afiliate trebuie să conţină informaţia referitor la termenele şi condiţiile tranzacţiei, precum şi confirmarea că tranzacţia se efectuează exclusiv în interesele băncii şi pe aceleaşi termene, în aceleaşi condiţii ca şi tranzacţiile cu persoanele neafiliate.
    [Pct.18 modificat prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
    19. Banca trebuie să deţină şi să menţină un Registru al persoanelor afiliate băncii şi un Registru al tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncii. Tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii se înscriu în registrul respectiv, cu indicarea naturii tranzacţiei, datei încheierii tranzacţiei, numărul contractului, sumei şi termenelor acesteia. În cazul tranzacţiilor de credit/împrumut se indică asigurarea şi asigurătorul acestora. Termenul de păstrare a înregistrărilor în ambele registre este minimum 5 ani de la data dispariţiei afilierii şi/sau stingerea obligaţiunilor.
    [Pct.19 modificat prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
    20. Băncile trebuie să dispună de reglementări interne, aprobate de organul de conducere, privind cunoaşterea persoanelor afiliate băncii, identificarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, inclusiv a expunerilor băncii față de persoanele respective şi suma totală a acestor expuneri, precum şi să efectueze monitorizarea şi raportarea lor printr-un proces independent de gestionare a expunerilor. În vederea neadmiterii riscurilor excesive aferente tranzacțiilor cu persoanele afiliate, Consiliul băncii trebuie să reexamineze cel puţin o dată în an tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, existente la momentul reexaminării și să întreprindă măsurile necesare pentru diminuarea riscurilor respective.
    [Pct.20 în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    201. Banca identifică și colectează informații cu privire la persoanele sale afiliate. Lista persoanelor afiliate se prezintă trimestrial Consiliului băncii.
    [Pct.201 introdus prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]
   
202. La stabilirea reglementărilor interne menționate la punctul 20, banca va ține cont de prevederile anexei nr.2 la prezentul regulament, care determină cerințe minime cu privire la reglementările interne și practicile de gestionare a riscurilor asociate tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii.
    [Pct.202 introdus prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    21. Băncile prezintă Băncii Naţionale raportul cu privire la tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii şi raportul privind persoanele afiliate băncii în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale aferente raportării.
Capitolul V
IDENTIFICAREA DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ
A PERSOANELOR AFILIATE BĂNCII
    22. Banca Naţională a Moldovei, în cadrul procesului de supraveghere, ținând cont de natura relaţiilor, tranzacţiilor și existența altor relații cu banca poate prezuma persoanele afiliate băncii, conform definiţiei stipulate la art.3 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, dacă aceste persoane întrunesc una sau mai multe dintre caracteristicile prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament, în baza deciziei comitetului executiv.
    [Pct.22 în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    23. Banca Naţională a Moldovei notifică în scris banca despre decizia emisă conform punctului 22, în 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    [Pct.23 în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    24. Pînă la proba contrară, care urmează a fi prezentată Băncii Naționale de către bancă în termen de 15 zile lucrătoare după data recepționării notificării conform punctului 23, persoanele identificate de Banca Națională conform punctului 22 sînt prezumate că sînt persoane afiliate băncii din data tranzacției.
    25. La prezentarea de către bancă a probelor ce atestă neafilierea persoanelor identificate de Banca Națională conform punctului 22, în termen de cel puțin 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut în punctul 24, Comitetul executiv al Băncii Naționale poate lua decizia de anulare sau de modificare a notificării, cu informarea concomitentă a băncii în acest sens sau, în caz contrar, ia decizia de calificare ca persoane afiliate și informează despre obligativitatea includerii în termen de 5 zile lucrătoare a persoanelor respective în Registrul persoanelor afiliate băncii și în Registrul tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, cu actualizarea listelor întocmite conform punctelor 201 și 21 și a oricăror alte informații care sînt raportate la Banca Națională pentru următoarea dată gestionară.
    [Pct.25 modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    26. În cazul în care banca nu a prezentat Băncii Naționale, în termenul indicat la punctul 24, probe ce atestă neafilierea persoanelor identificate conform punctului 22, decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale rămîne în vigoare și banca în termen de 5 zile lucrătoare trebuie să includă persoanele afiliate respective în Registrul persoanelor afiliate băncii și în Registrul tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, să actualizeze listele întocmite conform punctelor 201 și 21 și orice alte informații care sînt raportate la Banca Națională pentru următoarea dată gestionară.
    [Pct.26 modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    27. În cazul în care se stabilește relația de afiliere cu o persoană în temeiul deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale, organul executiv al băncii informează fără întîrziere Consiliul băncii despre acest fapt și despre tranzacțiile existente cu aceste persoane și întreprinde măsurile necesare pentru conformarea cu prevederile prezentului regulament, inclusiv reexaminează tranzacțiile respective în scopul evaluării riscurilor aferente și eliminării condițiilor avantajoase în cazul existenței acestora.
    28. Banca poate să utilizeze în procesul de identificare a persoanelor sale afiliate, cel puțin, caracteristicile de identificare a persoanelor afiliate specificate în anexa nr.1 la prezentul regulament.
    [Pct.28 modificat prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
   
29. Persoanele calificate ca afiliate de Banca Națională a Moldovei și incluse în Registrul persoanelor afiliate se vor califica ca persoane afiliate până la dispariția caracteristicilor care au stat la baza calificării respective si/sau rambursarea creditului. În cazul în care datoriile persoanei calificate ca fiind afiliate au fost trecute la scăderi/pierderi și dacă între persoană și bancă mai există relații contractuale, astfel încât banca are dreptul de a cere satisfacerea creanței sale, această persoană se va califica ca fiind persoană afiliată băncii până la îndeplinirea condițiilor din prezentul punct.
    [Pct.29 introdus prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    30. Persoanele calificate ca afiliate de Banca Naționala a Moldovei nu se vor mai califica în acest fel, dacă potrivit deciziei Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei persoana nu poate fi calificată în continuare ca afiliată cu banca în baza caracteristicilor rămase. Decizia menționată urmează a fi luată în termen de 30 de zile de la recepționarea solicitării scrise a băncii. Solicitarea băncii va conține probele care atestă eliminarea caracteristicilor și justificarea imposibilității calificării ca persoană afiliată în baza caracteristicilor rămase.
    [Pct.30 introdus prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Capitolul V introdus prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]

Anexa nr.1
la Regulamentul privind tranzacţiile
băncii cu persoanele sale afiliate

Caracteristicile utilizate de către Banca Naţională a Moldovei
pentru identificarea persoanelor care au relaţii sau efectuează
tranzacţii cu banca şi/sau afiliatele acesteia

    1. Cu referire la caracterul relaţiilor
    1) Exclusivitate:
    tranzacţiile efectuate de către debitor, inclusiv legate de expunerea față de bancă, nu sunt justificate din punct de vedere economic;
    2) Dependență economică:
    a) fluxurile viitoare de numerar preconizate a fi înregistrate de persoană urmare activității desfășurate nu sunt proporționale mijloacelor bănești necesare achitării, conform relațiilor contractuale privind datoriile aferente creditelor primite de la bancă;
    b) persoana nu desfăşoară activitate economică pe măsura finanțării primite de la bancă sau nu înregistrează venituri (inclusiv, persoane juridice fictive sau înregistrate în zonele offshore) și mijloacele bănești primite de la bancă sau de la persoanele afiliate băncii reprezintă o sursă importantă de finanțare a persoanei;
    c) persoana acţionează preponderent ca reprezentant al băncii sau al persoanelor afiliate băncii;
    d) persoana face parte dintr-un grup de debitori aflați în legătură, cărora banca le acordă credite semnificative în raport cu activitatea acestora;
    e) persoana face parte dintr-un grup de clienți aflați în legătură, iar gajul pentru creditele acestora este depus de o persoană afiliată băncii;
    3) Infrastructură comună:
    a) persoana este înregistrată la aceeași adresă fizică și/sau dispune de adrese virtuale asemănătoare cu cele ale băncii sau ale persoanelor afiliate băncii, cu excepția cazurilor când serviciile, inclusiv cele externalizate sunt furnizate de compania terță către un număr larg de clienți;
    b) persoana utilizează elemente structurale comune, în special sisteme IT, cu banca sau cu persoanele afiliate băncii (inclusiv prin externalizarea activităţilor);
    c) persoana angajează aceeași persoană în conducerea acesteia ca şi banca sau ca persoanele afiliate băncii sau un angajat al acestei persoane este membru al organului de conducere al băncii şi/sau ocupă funcție similară de conducere în cadrul persoanelor afiliate băncii, sau viceversa;
    d) persoana împuterniceşte banca sau persoanele afiliate băncii de a o reprezenta legal (cu excepția cazurilor când furnizarea a astfel de servicii reprezintă genul de activitate al persoanei afiliate) sau persoana este o entitate specializată înființată cu scopul exercitării unor anumite funcţii şi este controlată de bancă sau de persoanele afiliate băncii;
    4) Transparenţă insuficientă:
    a) informaţia disponibilă cu privire la structura de proprietate a persoanei nu permite identificarea acţionarilor care deţin direct sau indirect controlul în capitalul social al persoanei şi/sau a beneficiarilor efectivi ai acestora;
    b) structura de proprietate a persoanei este nejustificat de complicată şi ramificată și care nu permite identificarea beneficiarului efectiv al debitorului;
    c) persoana nu dezvăluie băncii informații cu privire la relaţiile sale cu banca şi/sau cu persoanele afiliate băncii, inclusiv informații ce țin de administrarea datoriei în contextul evaluării acesteia din perspectiva riscului de credit, de structura de proprietate a persoanei și de beneficiarul efectiv al acesteia, chiar și atunci când aceste informații sunt solicitate de către Banca Națională a Moldovei;
    d) persoana nu este înregistrată în ţara unde îşi desfăşoară activitatea de bază şi nu există motive rezonabile economice sau financiare în acest sens;
    e) persoana declară public despre existența relaţiilor sale de afiliere cu banca sau cu persoanele afiliate băncii;
    5) Alte relaţii:
    persoana acţionează concertat cu altă persoană sau mai multe persoane care sunt acționari cu dețineri calificate ale băncii astfel cum este prevăzut la art.3 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.
    2. Cu referire la natura tranzacţiilor
    1) Obiectul tranzacţiei şi scopul utilizării mijloacelor băneşti:
    a) tranzacţiile efectuate şi utilizarea mijloacelor financiare nu reflectă genurile de activitate desfășurate de persoană, cu excepția situației de lansare a noilor genuri de activitate;
    b) mijloacele financiare primite de la bancă sunt utilizate pentru alte scopuri decât cele stabilite la contractarea creditului și/sau banca nu deține informații privind utilizarea mijloacelor financiare aferente creditului;
    c) mijloacele băneşti sunt utilizate de persoanele afiliate băncii sau în interesul acestora în mod direct sau indirect (inclusiv pentru achitarea împrumuturilor/creditelor către alte instituţii financiare, procurarea de active şi achitarea serviciilor);
    d) banca acordă mijloace bănești unei persoane cu scopul procurării bunului luat în posesie/proprietate de la una sau mai multe persoane afiliate ale sale și/sau de la persoane din grupul de clienți aflați în legătură cu oricare dintre aceste persoane;
    e) banca acordă mijloace bănești persoanei cu scopul procurării bunului gajat/ipotecat în scopul garantării creditelor uneia sau mai multor persoane afiliate ale sale și/sau persoanelor din grupul de clienți aflate în legătură cu oricare dintre aceste persoane.
    2) Documentația:
    a) nu există documente disponibile cu privire la tranzacţia ce ține de acordarea creditului sau documentele nu corespund cerinţelor reglementărilor interne ale băncii (inclusiv lipsa/insuficiența documentelor);
    b) esența şi conținutul faptelor economice a tranzacţiei nu reprezintă forma juridică a acesteia și/sau documentele disponibile nu reprezintă caracteristicile reale şi esența economică a tranzacţiei;
    3) Standardele de tranzacţionare – în mod ordinar tranzacţiile nu ar fi derulate de bancă în următoarele circumstanţe:
    a) reglementările interne cu privire la creditare nu prevăd efectuarea unor astfel de tranzacții sau tranzacțiile sunt efectuate cu devieri de la reglementările interne ale băncii neavând o justificare economică;
    b) tranzacţiile sunt efectuate cu încălcarea reglementărilor interne ale băncii;
    c) există o discrepanţă semnificativă între locaţia geografică a persoanei şi esenţa/condiţiile tranzacţiei;
    d) contractul de împrumut al persoanei cu banca prevede unele condiţii speciale care îi permit să anuleze unele obligaţiuni faţă de bancă sau să transfere împrumutul către o persoană afiliată băncii;
    e) debitorul/contrapartea se bucură de condiţii de rambursare care nu sunt similare condiţiilor de rambursare generale pentru alţi debitori/contrapărţi ale băncii cu caracteristici similare neavând o justificare economică rezultată din totalul relațiilor comerciale între bancă și debitor/contraparte;
    f) numărul angajaţilor persoanei nu corespunde genului și volumului de activitate a persoanei şi/sau scopului tranzacţiei efectuate de bancă cu persoana respectivă;
    g) persoana nu a obţinut în termenul prevăzut de legislație documentele/ licenţele/ autorizările necesare pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost acordat împrumutul/creditul (de exemplu, nu a fost obţinută autorizarea/permisiunea pentru executarea lucrărilor de construcţii etc.) și nu există o justificare credibilă a acestei întârzieri;
    4) Clauze contractuale – tranzacţiile nu ar fi fost încheiate în temeiul condiţiilor în cazul unei alte bănci (cu referire la cele mai bune practici), inclusiv în următoarele cazuri:
    a) suma împrumutului acordat nu corespunde capacităţii debitorului de a genera flux de numerar pentru achitarea împrumutului;
    b) există o disproporţionalitate semnificativă între condiţii, obligaţiuni şi drepturi stipulate în contract;
    c) unele clauze ale contractului, inclusiv cu privire la rambursarea creditului, lipsesc, sunt incomplete sau diferă de clauzele altor contracte în cadrul aceleiași bănci (condiţii mai avantajoase) acordate debitorilor similari și nu există o justificare economică;
    5) Gradul de îndatorare – suma contractată ca împrumut nu ar fi fost acordată de o altă bancă (cu referire la cele mai bune practici), inclusiv în următoarele cazuri:
    a) împrumutul nu poate fi rambursat în termenele şi forma necesară, ţinând cont de bonitatea debitorului şi sursele de venituri de care dispune;
    b) împrumutul nu poate fi rambursat în termenele şi forma necesară, ţinând cont de veniturile generate de împrumutul investit de debitor;
    c) indicele clasamentului stabilit de către bancă, ca urmare a evaluării împrumutului (sau calitatea investiţiei/tranzacţiei), este sub nivelul minim acceptabil de aceasta;
    6) Instrumente de control intern – mecanismele de control intern sunt insuficiente pentru efectuarea tranzacţiilor în comparaţie cu mecanismele de control utilizate în alte situaţii și nu există justificare economică pentru acest fapt, inclusiv:
    a) tranzacţia a fost efectuată în baza unei proceduri diferite de cea utilizată pentru contrapărţi similare care beneficiază de același produs în cadrul băncii;
    b) nu există un aviz pozitiv de la funcţia de gestionare a riscurilor cu privire la efectuarea unei astfel de tranzacţii sau avizul este negativ, sau recomandările funcției respective nu au fost luate în considerație;
    c) suma tranzacţiei efectuate excede limita internă stabilită de bancă pentru astfel de categorie de contrapărţi şi nu există o justificare economică pentru bancă în astfel de tranzacţii;
    d) activele/serviciile vândute/prestate băncii nu pot fi identificate sau nu există dovezi cu privire la existenţa acestora la momentul efectuării tranzacţiei;
    e) banca nu a iniţiat conform prevederilor reglementărilor interne procedura de colectare a plăţilor expirate sau de comercializare a gajului cu privire la creditul/împrumutul acordat;
    7) Rata dobânzii, comisioane şi preţuri:
    a) rata dobâzii, comisioanele şi veniturile (cheltuielile) operaţionale aferente tranzacţiei diferă de condiţiile stabilite în reglementările interne ale băncii /condiţiile contractuale cu alţi debitori/contrapărţi cu caracteristici similare și/sau nu există justificare economică pentru acest fapt;
    b) preţul de vânzare a activelor şi/sau serviciilor prestate de bancă diferă substanţial de condiţiile curente pe piaţă și nu există justificare economică pentru acest fapt;
    c) preţul de procurare a activelor şi/sau a serviciilor prestate băncii diferă substanţial de condiţiile curente pe piaţă și nu există justificare economică pentru acest fapt;
    8) Gajul şi garanţiile:
    a) persoana dispune de contract cu banca sau cu persoanele afiliate băncii de a compensa reciproc obligaţiunile altor clienți cu caracteristici similare și nu există justificare economică pentru acest fapt;
    b) banca a acceptat un gaj din partea debitorului/contrapărţii care are o calitate inferioară decât gajul acceptat de la alţi clienţi cu caracteristici similare și nu există justificare economică pentru acest fapt.
    [Anexa în redacția HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]
    [Anexa introdusă prin HBN269 din 17.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1888]

Anexa nr.2
la Regulamentul privind tranzacţiile
băncii cu persoanele sale afiliate

Cerințe minime cu privire la reglementările interne și practicile de gestionare
a riscurilor asociate tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii

    1. Reglementările interne aferente tranzacțiilor băncii cu persoanele afiliate
    1) Politicile băncii vor fi cuprinzătoare și adaptate la natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților desfășurate de bancă aferente tranzacțiilor băncii cu persoanele sale afiliate si vor asigura următoarele:
    a) angajarea băncii în tranzacții și relații sigure și prudente cu persoanele sale afiliate în limitele și cu respectarea legislației în vigoare, pentru a evita implicarea băncii în riscuri excesive, inclusiv în riscuri aferente deteriorării reputației băncii, și asigurării încrederii publicului larg;
    b) utilizarea celor mai înalte standarde de etică și transparență în ceea ce ține de tranzacțiile cu persoanele sale afiliate care vor reglementa relațiile băncii cu aceste persoane și vor accentua așteptările privind integritatea și valorile etice ale băncii și ale personalului, precum și cerințele privind dezvăluirea conflictelor de interese, actuale și potențiale;
    c) o structură eficientă și solidă de guvernanță corporativă cu identificarea așteptărilor organului de conducere, a rolurilor și a responsabilităților legate de persoanele afiliate băncii;
    d) responsabilitatea organului de conducere pentru a asigura că toate tranzacțiile dintre bancă și persoanele sale afiliate sunt efectuate în interesul băncii și sunt monitorizate și controlate corespunzător;
    e) adoptarea de către organul de conducere a procedurilor adecvate pentru a se asigura că orice relație a băncii cu afiliații săi este o relație financiară și managerială prudentă și sănătoasă cu o documentare corespunzătoare;
    f) responsabilitatea consiliului pentru monitorizarea și gestionarea în modul corespunzător a conflictelor de interese actuale şi potențiale între interesele băncii și persoanele afiliate acesteia.
    2) Totodată, reglementările interne aferente persoanelor afiliate băncii de asemenea includ cel puțin următoarele aspecte ce țin de:
    a) sisteme de dezvăluire și stocare a informațiilor privind acționarii direcți și indirecți cu dețineri calificate ale băncii, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, care vor include dezvăluirea de către aceștia a informației aferentă lor prin declarații pe propria răspundere sub sancțiunea legii;
    b) proceduri de asigurare a realizării tranzacțiilor cu persoanele afiliate în interesul băncii;
    c) evaluarea periodică și identificarea intereselor materiale ale persoanelor afiliate băncii;
    d) proceduri privind creditarea persoanelor afiliate băncii și efectuarea altor tranzacții cu acestea sau care implică astfel de persoane;
    e) stabilirea comisioanelor și a altor plăți recepționate de la persoanele afiliate băncii pentru serviciile prestate de bancă, și invers;
    f) schimbul de informații aferente persoanelor afiliate băncii între subdiviziunile relevante ale băncii, inclusiv procesul de raportare, către organul de conducere, ce ține de tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate;
    g) interzicerea utilizării informațiilor ce constituie secret bancar de către insider în scopul facilitării derulării tranzacțiilor băncii cu persoanele sale afiliate;
    h) circumstanțele și condițiile de utilizare de către persoanele afiliate a proprietății băncii;
    i) restricțiile cu privire la oferirea de către bancă persoanelor sale afiliate a cadourilor și a altor beneficii, cu excepția situațiilor expres prevăzute în cadrul reglementărilor interne aferente remunerării;
    j) obligativitatea salariaților băncii de a raporta prompt organului executiv și/sau consiliului băncii despre orice comportament imprudent al salariaților și/sau cu încălcarea reglementărilor interne/practicilor aplicabile elaborate conform prezentei anexe;
    k) aplicarea unor indicatori care vor identifica tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, care vor conduce la ridicarea nivelului riscului actual și viitor de afectare a profiturilor băncii;
    l) specificarea consecințelor în cazul încălcării obligațiunilor fiduciare și al comportamentului imprudent și/sau non-etic, inclusiv nerespectării reglementărilor interne ale băncii privind tranzacțiile cu persoanele afiliate băncii;
    m) responsabilitățile funcțiilor de control intern din cadrul băncii aferente relațiilor băncii cu persoanele sale afiliate;
    n) organizarea sistemelor de gestionare a informației care va include acumularea informației privind identificarea persoanelor afiliate băncii, precum și acumularea rapoartelor financiare (situațiile financiare, inclusiv profitul/venitul) ale persoanelor afiliate băncii, care sunt debitori ai băncii;
    o) transparență și dezvăluire aferente tranzacțiilor băncii cu persoanele sale afiliate.
    3) Reglementările interne secundare ale băncii stabilite în baza reglementărilor interne primare aprobate la nivelul consiliului urmează să asigure cel puțin următoarele:
    a) existența unui canal protejat de comunicare a informației privind suspiciunile ce țin de încălcări comise la efectuarea tranzacțiilor băncii cu persoanele sale afiliate;
    b) existența canalelor de comunicare pentru salariați în vederea acordării suportului/asistenței în procesul realizării tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii;
    c) efectuarea unor evaluări adecvate și efective pentru a verifica identitatea persoanei afiliate băncii și informațiile furnizate;
    d) atribuirea unei funcții de control intern, responsabilități pentru constatarea efectuării tranzacției cu persoana afiliată băncii în conformitate cu reglementările interne ale băncii;
    e) existența procesului de raportare și comunicare promptă către consiliu băncii despre orice tranzacții cu persoanele afiliate băncii, care ridică nivelul riscului actual și viitor de afectare a profiturilor băncii, și/sau care nu sunt în conformitate cu reglementările interne;
    f) existența unui program de audit pentru a evalua funcționarea adecvată a reglementărilor interne ale băncii în domeniul dat.
    2. Practici de gestionare a riscurilor aferente tranzacțiilor băncii cu persoanele sale afiliate.
    1) Banca asigură practici sănătoase de gestionare a riscurilor aferente tranzacțiilor băncii cu persoanele sale afiliate prin identificarea, cuantificarea, monitorizarea și controlul riscului aferent persoanelor afiliate băncii. Riscurile cele mai des asociate tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii sunt riscul reputațional, riscul de credit, riscul de lichiditate și operațional;
    2) Relațiile și tranzacțiile cu persoanele afiliate băncii urmează să fie obiectul unor mecanisme de control și procese de gestiune a riscurilor extrem de robuste. Modul în care sunt aplicate și extinse mecanismele de control și de gestionare a riscurilor în bancă depinde de mărimea, structura de proprietate și organizare, de activitățile derulate și de complexitatea persoanelor afiliate băncii și a tranzacțiilor cu acestea;
    3) Banca asigură informarea persoanelor sale afiliate prin plasarea pe pagina sa oficială a extrasului din reglementările interne cu privire la persoanele afiliate băncii și tranzacțiile cu acestea și/sau informația care conține prevederi strategice ale băncii cu privire la gestionarea riscului aferent tranzacțiilor cu persoanele sale afiliate, precum și aduce la cunoștința persoanelor afiliate băncii prevederile reglementărilor interne în cazul încheierii tranzacțiilor;
    4) Derularea de către bancă a unor tranzacții cu persoanele sale afiliate pentru a realiza funcții bancare, a furniza produse și servicii clienților sau a-și atinge în alt mod obiectivele strategice nu diminuează responsabilitatea organului de conducere al băncii în a asigura că atât relațiile, cât și furnizarea de produse și servicii sunt desfășurate într-o manieră sigură și prudentă și servesc intereselor băncii;
    5) Banca asigură implementarea unei structuri de guvernanță corporativă care să determine existența unor sisteme eficiente de politici și de control în raport cu persoanele afiliate băncii și care nu le permite membrilor organului de conducere și persoanelor care dețin funcții-cheie să subordoneze interesele băncii celor ale persoanelor afiliate băncii;
    6) Banca asigură că relațiile băncii cu persoanele sale afiliate, inclusiv aferente afacerilor membrilor organelor de conducere, nu sunt derulate în condiții mai avantajoase în comparație cu relațiile cu persoanele neafiliate băncii, nu compromit în niciun mod luarea deciziilor și nu prejudiciază banca;
    7) Banca asigură întreprinderea măsurilor necesare și posibile pentru a preveni abuzul din partea membrilor organelor de conducere și a altor salariați în relații cu persoanele afiliate băncii;
    8) Din perspectiva relațiilor cu persoanele afiliate băncii, organul de conducere asigură:
    a) stabilirea unor reglementări interne adecvate cu privire la persoanele afiliate băncii;
    b) stabilirea și implementarea unor procese solide și independente de monitorizare și asigurare a respectării reglementărilor interne, a cadrului normativ privind persoanele afiliate băncii;
    c) instruirea periodică a membrilor săi și a salariaților cu privire la riscurile asociate persoanelor afiliate băncii și dezvăluirea conflictelor de interes;
    d) implementarea unor sisteme informaționale eficiente care asigură raportarea într-un mod transparent și comprehensiv a activităților și expunerilor față de persoanele afiliate băncii;
    e) întocmirea situațiilor financiare corecte cu dezvăluirea informațiilor relevante cu privire la tranzacțiile cu persoanele afiliate băncii în nota explicativă la situațiile financiare respective;
    9) Pentru realizarea respectării/implementării reglementărilor interne se asigură cel puțin:
    a) stabilirea strategiei de afaceri al băncii în efectuarea tranzacțiilor cu persoanele sale afiliate;
    b) obținerea informațiilor periodice actualizate de la acționarii cu dețineri calificate al băncii, de la membrii organului de conducere și de la persoanele care dețin funcții-cheie cu privire la persoanele afiliate acestora;
    c) dispunerea de mecanisme interne cu privire la dezvăluirea informațiilor de către acționarii cu dețineri calificate al băncii, membrii organului de conducere și de către persoanele care dețin funcții-cheie (declarații pe propria răspundere);
    d) existența unui mecanism robust pentru a determina că tranzacțiile cu persoanele afiliate băncii nu sunt efectuate în condiții mai avantajoase în comparație cu cele ale persoanelor neafiliate băncii;
    e) existența mecanismelor de prevenire a acțiunilor frauduloase întreprinse de salariații băncii în efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, precum și de abuz din partea membrilor organului de conducere;
    f) identificarea unor interese materiale pe care persoana afiliată băncii le are în raport cu banca, cu afacerea unui debitor al băncii, solicitant de credit, alt client al băncii sau furnizor;
    g) existența unui mecanism intern robust și transparent privind punerea la dispoziția unei persoane afiliate băncii proprietatea sa (oficii, spații de stocare, autoturisme, tehnică de calcul și alte imobilizări corporale) pentru utilizare;
    h) existența la nivelul băncii a unui sistem eficient de identificare, codificare (date depersonalizate) și monitorizare a tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii;
    i) existența unui mecanism intern privind posibilitatea contestării, de către membrii organului de conducere a tranzacției cu persoanele afiliate care aparent corespunde cerințelor legislației;
    j) existența în relațiile contractuale a prevederilor care specifică obligativitatea contrapărții să dezvăluie informațiile necesare băncii pentru a determina dacă este sau nu persoană afiliată băncii;
    k) informarea acționarilor cu dețineri calificate al băncii, a membrilor organului de conducere și a salariaților băncii cu privire la riscurile asociate relațiilor cu persoanele afiliate băncii și la reglementările interne aplicabile în relații cu persoanele afiliate băncii;
    l) implementarea unui sistem solid de gestionare a riscurilor pentru a monitoriza și raporta activitățile și expunerile față de persoanele afiliate băncii.
    [Anexa nr.2 introdusă prin HBN110 din 05.04.19, MO139-147/19.04.19 art.705; în vigoare 19.06.19]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 240 din  9 decembrie 2013
LISTA
actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care se abrogă
    1. Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile „mari”, aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 1 decembrie 1995, proces-verbal nr. 37 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.31).
    2. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.6 din 8 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.48, art.81).
    3. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.30 din 8 august 1997 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.117).
    4. Punctul II, subpunctele 2 şi 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.36 din 8 august 1997 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.98).
    5. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.76 din 3 octombrie 1997 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.118).
    6. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 217 din 18 august 1999 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.94-95, art.151).
    7. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 418 din 28 decembrie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.454).
    8. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 161 din 28 iunie 2001 cu privire la modificarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.73-74, art.210).
    9. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 9 din 23 ianuarie 2003 privind modificarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.23).
    10. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 370 din 15 decembrie 2005 cu privire la modificarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.618).
    11. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 143 din 1 iunie 2006 privind modificarea Regulamentului cu privire la expunerile „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.87-90, art.318).
    12. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 180 din 19 iulie 2007 cu privire la modificarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la expunerile „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.516).
    13. Punctul III şi IV din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.194 din 9 octombrie 2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.204-205, art.620).
    14. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201 din 13 august 2009 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.150, art.675).
    15. Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.297 din 30 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.27-28, art.102).
    16. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.70 din 1 aprilie 2010 cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201 din 13 august 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.62-63, art.239).
    17. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.86 din 30 aprilie 2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.94-97, art.357).
    18. Punctele 1 şi 2 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.242 din 3 noiembrie 2011 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2100).
    19. Punctul 2 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.301 din 20 decembrie 2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272a, art.1627).