HGC54/2014
ID intern unic:  351362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 54
din  24.01.2014
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din
1 septembrie 2008
Publicat : 31.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 64
    În scopul realizării prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) al Legii nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229-233, art. 739), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din 1 septembrie 2008 „Cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                   Gheorghe Şalaru

    Nr. 54. Chişinău, 24 ianuarie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 54
din 24 ianuarie 2014

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din 1 septembrie 2008
„Cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante
şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate”
    Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din 1 septembrie 2008 „Cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 169-170, art. 1025) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) preambulul se exclude;
    b) la punctul 4, cuvintele „persoane juridice şi fizice” se substituie prin cuvintele „persoane fizice şi juridice autorizate”;
    c) punctul 5 se completează în final cu textul „ , conform anexei nr. 10 la Regulamentul cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate, precum şi va oferi accesul on-line la Sistemul Informaţional Integrat Vamal pentru verificarea datelor respective”;
    d) la punctul 6, cuvintele „Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu cuvîntul „Mediului”;
    2) în Regulament:
    a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Regulamentul cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73 art.314) şi altor acte normative în vigoare.”;
    b) la punctul 2, cuvintele „persoanele juridice şi fizice” se substituie prin cuvintele „persoanele fizice şi juridice autorizate”, cuvîntul „sau” se substituie prin virgulă, iar după textul „(în continuare – MN)” se introduce textul „şi/sau deşeuri radioactive (în continuare – DR)”;
    c) la punctul 3, textul „şi al MN” se substituie prin textul „ , MN şi DR, cu crearea şi gestionarea de către ANRANR a bazelor de date pentru  SRI, MN, DR şi obiectivele nucleare/radiologice”;
    d) la punctul 4, cuvintele „persoanele juridice şi fizice” se substituie prin cuvintele „persoanele fizice şi juridice autorizate”, textul „şi a MN” se substituie prin textul „ , MN şi a DR”, iar cuvîntul „periodică” se substituie prin cuvîntul „anuală”;
    e) la punctul 5, cuvintele „persoanele juridice şi fizice” se substituie prin cuvintele „persoanele fizice şi juridice autorizate”, iar textul „şi MN” se substituie prin textul „ , MN şi DR”;
    f) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Registrul este ţinut în formă electronică. Ţinerea suplimentară a  Registrului pe hîrtie este opţională.”;
    g) la punctul 8:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „ANRANR include informaţia despre SRI, MN şi DR în Registru conform anexelor nr. 1-10 la prezentul Regulament, completate şi prezentate pe suport de hîrtie sau în format electronic de persoanele fizice şi juridice autorizate în cazurile:”;
    subpunctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) altor activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare”;
    h) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. ANRANR îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru crearea şi gestionarea Registrului;
    2) elaborarea actelor normative departamentale care stabilesc modul de completare şi folosire a Registrului;
    3) categorizarea SRI, conform аnexei nr.8, a MN şi SRI uzate, conform criteriilor elaborate şi aprobate;
    4) elaborarea raportului naţional referitor la managementul Registrului în corespundere cu Codul de conduită pentru asigurarea securităţii fizice şi siguranţei surselor radioactive al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) şi prezentarea acestuia către AIEA la solicitare;
    5) elaborarea cerinţelor înaintate pentru evidenţa şi controlul SRI, MN şi DR de către persoanele fizice şi juridice autorizate;
    6) informarea şi colaborarea cu autorităţile publice centrale, persoanele fizice şi juridice autorizate referitor la termenele şi modul de inventariere a SRI, MN şi DR;
    7) participarea, în caz de necesitate, la lucrările comisiilor de inventariere a persoanelor fizice şi juridice autorizate;
    8) solicitarea de la persoanele fizice şi juridice autorizate a informaţiilor suplimentare necesare pentru completarea Registrului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    9) analiza datelor Registrului în scopul elaborării şi prezentării raportului naţional referitor la managementul DR;
    10) controlul şi supravegherea de stat a modului de ţinere a evidenţei şi inventarierii SRI, MN şi DR de către persoanele fizice şi juridice autorizate;
    11) prezentarea informaţiilor din Registru solicitanţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    12) stabilirea nivelurilor de exceptare a SRI de la controlul şi supravegherea de stat;
    13) elaborarea şi prezentarea periodică a raportului naţional referitor la MN;
    14) prezentarea informaţiei organelor de stat abilitate referitoare la cantităţile şi circulaţia SRI şi MN în ţară, precum şi a datelor despre importul, exportul respectiv, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare;
    15) informarea organelor abilitate în cazurile de pierdere a controlului asupra SRI sau asupra MN;
    16) colaborarea internaţională în domeniul evidenţei SRI, MN şi DR, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    17) asigurarea securităţii fizice şi protecţiei datelor din Registru;
    18) atribuirea numerelor de înregistrare ale ANRANR pentru SRI, MN şi DR în baza fişelor de înregistrare completate şi transmise de către persoane fizice şi juridice autorizate în format electronic sau pe hîrtie, conform cerinţelor anexelor nr. 1-10;
    19) asigurarea recepţionării on-line a informaţiei transmise de către persoane fizice şi juridice autorizate.”;
    i) în titlul capitolului IV, cuvintele „juridice şi fizice” se substituie cu cuvintele „fizice şi juridice autorizate”;
    j) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Persoanele fizice şi juridice autorizate au următoarele obligaţii:
    1) ţinerea evidenţei stricte a SRI, MN, DR, a utilajelor asociate gestionate sub orice formă;
    2) inventarierea anuală a SRI, MN şi DR în termenele stabilite;
    3) prezentarea anuală, pînă la 31 decembrie, pe adresa ANRANR a datelor veridice despre prezenţa, amplasarea, cantitatea, circulaţia, exportul, importul, casarea, depozitarea temporară sau definitivă a SRI, MN şi DR;
    4) prezentarea, în termen de trei zile lucrătoare, pe adresa ANRANR a datelor despre orice modificare a statutului SRI, MN şi DR, inclusiv despre amplasarea, transferarea, comercializarea, împrumutul, casarea, importul/ exportul, precum şi despre transmiterea DR pentru depozitare temporară sau definitivă;
    5) prezentarea informaţiilor suplimentare solicitate de ANRANR, ce reies din structura Registrului;
    6) informarea obligatorie a ANRANR şi a organelor de drept, în termen de 24 de ore de la depistare, a pierderii controlului asupra SRI, MN şi DR. ANRANR este informată şi despre transmiterea/recepţionarea DR, a surselor radioactive şi a MN neutilizabile, cu caracterizarea lor exhaustivă conform fişei din anexa nr. 2;
    7) în caz de prezentare a informaţiei către ANRANR în formă scrisă sau on-line, aceasta se confirmă prin semnătură, inclusiv digitală, după caz, şi se protejează în funcţie de nivelul ei de confidenţialitate.”;
    k) în titlul capitolului V, textul „şi a MN” se substituie prin textul „ , MN şi DR”, iar în final se completează cu cuvîntul „autorizate”;
    l) punctul 11:
    la alineatul unu, textul „şi al MN” se substituie cu textul „ , MN şi DR”, iar cuvintele „juridice şi fizice” se substituie cu cuvintele „fizice şi juridice autorizate”;
    la subpunctul 4), textul „şi a MN” se substituie cu textul „ , MN şi DR”;
    m) la punctul 12 la alineatul unu, textul „şi a MN” se substituie cu textul „ , MN şi DR”;
    n) titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
    „VI. Inventarierea SRI, MN şi DR la persoanele fizice şi juridice autorizate”;
    o) la punctul 15, textul „la persoanele fizice sau juridice” se substituie cu textul „de către persoanele fizice sau juridice autorizate”, iar textul „şi MN” se substituie prin textul „ , MN şi DR”;
    p) la punctul 20, textul „şi MN” se substituie prin textul „ , MN şi DR”;
    q) la punctul 22:
    textele „şi a MN” şi „şi MN” se substituie prin textul „ , MN şi DR”;
    subpunctul 6) se completează în final cu textul „pînă la 31 decembrie al anului în curs”;
    r) la punctul 23, textele „şi MN” şi „şi a MN” se substituie prin textul „ , MN şi DR”;
    s) la punctele 29 şi 30, textele „şi a MN” se substituie prin textul „ , MN şi DR”;
    t) poziţia 2 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 
„2.
Data eliberării autorizaţiei”;

    u) la anexa nr. 2, poziţiile 1-3 vor avea următorul cuprins: 
„1.
Data eliberării autorizaţiei
2.
Nr. sursei atribuit de ANRANR
3.

Proprietar, adresa/instituţia care transmite SRI sau DR”;


    v) la anexa nr.3, poziţiile 1, 2 şi 21 vor avea următorul cuprins: 
„1.
Data eliberării autorizaţiei
2.
Nr. atribuit de ANRANR”;
„21.
Nr. A atribuit de ANRANR”;

    w) la anexele nr. 4, 5 şi 6, poziţiile 2 şi 3 vor avea următorul cuprins: 
„2.
Data eliberării autorizaţiei
3.
Nr. atribuit de ANRANR”;

    x) la anexa nr. 7, după textul „se completează de persoanele juridice şi fizice” se introduce textul „ , anexa fiind însoţită de schiţa planului amplasării (locaţiei) MN”;
    y) la anexa nr. 10, titlul se completează în final cu cuvintele „/material nuclear”.