*HGO1017/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  351399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1017
din  01.09.2008
cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante
 şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate
Publicat : 09.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 169-170     art Nr : 1025
    În scopul realizării prevederilor Legii nr. 111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98-101, art. 451), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate.
    2. Se aprobă Regulamentul cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate (se anexează).
    3. Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate este ţinut de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
    4. Autorităţile administraţiei publice, alte persoane juridice şi fizice ce practică activităţi cu surse de radiaţii ionizante vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărîri şi vor organiza inventarierea surselor menţionate, cu prezentarea informaţiei respective în adresa Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice  în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri şi ulterior, anual, pînă la data de 31 decembrie.
    5. Serviciul Vamal va asigura prezentarea lunară, pînă la data de cinci, în adresa Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, prin intermediul poştei electronice, a informaţiilor cu semnătura digitală referitor la importul/exportul surselor de radiaţii ionizante şi al materialelor nucleare, cu indicarea denumirii sursei şi a poziţiei ei tarifare.
    6. Controlul executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

    Prim-ministru                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale               Violeta Ivanov

    Nr. 1017. Chişinău, 1 septembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1017 din 1 septembrie 2008
Regulamentul
cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante
şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate
 I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 111–XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98-101, art. 451), Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73 art. 314) şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 328 din 23 martie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art. 344) .
    2. Regulamentul stabileşte modul de instituire şi gestionare de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare – ANRANR) a Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate  (în continuare – Registru) şi este executoriu pentru toate persoanele juridice şi fizice care practică activităţi cu surse de radiaţii ionizante (în continuare – SRI) sau materiale nucleare (în continuare – MN), indiferent de forma de proprietate şi subordonarea lor departamentală.
    3. Registrul reprezintă Sistemul unic de stat de evidenţă şi control al SRI şi al MN şi se instituie în scopul înregistrării de stat, supravegherii amplasamentului şi circulaţiei acestora, analizei cantitative şi calitative în vederea planificării acumulării, deservirii, prevenirii accidentelor cu radiaţii ionizante, utilizării lor neautorizate.
    4. În scopul asigurării completării şi actualizării veridice a Registrului, persoanele juridice şi fizice sînt obligate să ţină evidenţa SRI şi a MN, precum şi să efectueze inventarierea periodică a acestora.
II.  MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI
    5. În Registru se includ date despre persoanele juridice şi fizice care deţin SRI şi MN cu drept de proprietate, folosinţă sau cu alt statut juridic, despre importul/exportul din ţară, locul aflării, cantitatea, tipurile şi activitatea lor (cu excepţia celor utilizate în scopuri militare).
    6. Registrul este ţinut în formă electronică şi pe hîrtie.
    7. Accesul la informaţia din Registru este permis în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Modul de utilizare a informaţiilor incluse în Registru se aprobă de către ANRANR.
    8. ANRANR include informaţia despre SRI şi MN în Registru conform anexelor nr.1 - nr.10, completate de către persoanele juridice şi fizice în cazurile:
    1)  importului;
    2) exportului;
    3) procurării;
    4) fabricării;
    5) schimbării proprietarului;
    6) transmiterii;
    7) schimbării locului de aflare;
    8) transmiterii SRI spre deservirea tehnică;
    9) efectuării inventarierii anuale;
    10) atribuirii SRI şi a MN la categoria deşeurilor radioactive;
    11) altor activităţi prevăzute la art.3 din Legea nr.111-XVI din  11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice.
III.  ATRIBUŢIILE ANRANR
    9. ANRANR îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru crearea şi gestionarea Registrului;
    2) elaborarea actelor normative departamentale care stabilesc modul de completare şi folosire a Registrului;
    3)  atribuirea surselor radioactive la categorii, conform аnexei nr.8;
    4) autorizarea prin eliberarea adeverinţei de înregistrare a surselor radioactive şi generatoarelor de radiaţii ionizante;
    5)  elaborarea cerinţelor înaintate pentru evidenţa şi controlul SRI şi al MN;
    6) informarea şi colaborarea cu autorităţile publice centrale, persoanele juridice şi fizice referitor la  termenele şi modul de inventariere a SRI şi a MN;
    7) participarea, în caz de necesitate, la lucrările comisiilor de inventariere a persoanelor juridice şi fizice;
    8) solicitarea de la persoanele juridice şi fizice a informaţiilor suplimentare necesare pentru completarea Registrului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    9) efectuarea controalelor selective ale rezultatelor inventarierii;
    10) controlul şi supravegherea de stat a modului de ţinere a evidenţei SRI şi MN de către persoanele  juridice şi fizice;
    11) prezentarea informaţiilor din Registru solicitanţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    12) stabilirea nivelurilor de exceptare a SRI de la controlul şi supravegherea de stat;
    13) elaborarea şi prezentarea periodică a raportului naţional referitor la MN;
    14) prezentarea informaţiei organelor de stat abilitate referitoare la cantităţile şi circulaţia SRI şi MN în ţară, precum şi a datelor despre importul, exportul respectiv, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare;
    15) informarea organelor abilitate în cazurile de pierdere a controlului asupra SRI sau asupra MN;
    16) colaborarea internaţională în domeniul activităţilor de reglementare nucleară şi radiologică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    17)  asigurarea securităţii şi protecţiei datelor din Registru.
IV. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE
ŞI FIZICE

    10. Persoanele juridice şi fizice au următoarele obligaţii:
    1) ţinerea evidenţei surselor radioactive, utilajului asociat, generatoarelor de radiaţii ionizante şi a MN în forma stabilită;
    2) inventarierea SRI şi a MN, în termenele stabilite;
    3) prezentarea anuală, pînă la 31 decembrie, în adresa ANRANR a datelor veridice despre prezenţa, amplasarea, cantitatea, circulaţia, exportul, importul, casarea, depozitarea temporară sau definitivă a SRI şi a MN;
    4) prezentarea, prin intermediul poştei electronice, cu semnătura digitală, şi/sau pe hîrtie, în termen de trei zile lucrătoare, în adresa ANRANR a datelor despre modificarea amplasării, transferarea, comercializarea, împrumutul, casarea, importul/exportul, precum şi despre transmiterea pentru depozitarea temporară sau definitivă a MN şi a SRI (inclusiv deşeuri radioactive);
    5) prezentarea informaţiilor suplimentare solicitate de ANRANR;
    6) informarea obligatorie a ANRANR despre pierderea controlului asupra SRI sau asupra MN.
V.  EVIDENŢA SRI ŞI A MN DE CĂTRE
PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE
    11. Evidenţa şi controlul SRI şi al MN se efectuează de către persoanele juridice şi fizice:
    1) utilizînd tehnologii informaţionale la colectarea, prelucrarea, transmiterea şi protejarea de la accesul neautorizat la informaţie, schimbul de informaţii cu alte sisteme informaţionale, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
    2) în temeiul datelor evidenţei primare în fazele de: producere, utilizare, prelucrare, casare, păstrare, circulaţie şi depozitare temporară sau definitivă, inclusiv la trecerea frontierei vamale;
    3) cantitativ, conform volumului, activităţii, compoziţiei izotopice, stării fizice de agregare, locului de amplasare, păstrare, depozitare temporară sau definitivă;
    4) de la faza iniţierii producerii pînă la faza de depozitare temporară sau definitivă a SRI şi a MN.
    12. Evidenţa SRI şi a MN cuprinde:
    1) sursele radioactive deschise şi încapsulate a căror cantitate şi activitate depăşesc nivelul de exceptare aprobat;
    2) materialele nucleare a căror cantitate şi activitate depăşesc nivelul de exceptare aprobat;
    3) deşeurile radioactive;
    4) generatoarele de radiaţii ionizante şi acceleratoarele de particule.
    13. SRI fabricate se pun în evidenţă la intrarea în depozitul producţiei finite.
    14. Preparatele radiofarmaceutice, seturile pentru analize imunologice, radioizotopii utilizaţi în medicină, radionuclizii marcheri, preparatele radioizotopice şi soluţiile în baza radionuclizilor, cu timpul de înjumătăţire pînă la 60 de zile, inclusiv Iod-125, cu o activitate sumară mai mică de 10 GBq (1010 Bq), se pun în evidenţă numai la organizaţiile de exploatare.
VI. INVENTARIEREA SRI ŞI A MN LA PERSOANELE
 JURIDICE ŞI FIZICE

    15. Inventarierea se efectuează pe întreg teritoriul Republicii Moldova la persoanele fizice sau juridice care utilizează în activităţile desfăşurate SRI şi MN (cu excepţia celor tranzitate prin teritoriul ţării).
    16. Inventarierii, în sensul prezentului Regulament, nu se supun:
    1) SRI exceptate de la controlul şi supravegherea de stat;
    2) sursele de referinţe (calibrare) şi control incluse în setul cu aparataj de măsurare radiologic, pentru care debitul dozei echivalente ambientale la distanţa de 0,1 m de la suprafaţa SRI nu depăşeşte valoarea de 1,0 µSv/oră;
    3) deşeurile radioactive formate în urma utilizării SRI în practica medicală şi ştiinţifică cu activităţi specifice ce nu depăşesc valorile de exceptare.
    17. Seturile metrologice de etalonare - SRI, asamblate de întreprinderea producătoare, se înregistrează la inventariere ca o singură SRI.
    18. Cantitatea totală a seturilor metrologice de etalonare - SRI se indică în actul de inventariere, în forma stabilită.
    19. Pentru fiecare set metrologic de etalonare - SRI se completează o forma de înregistrare.
    20. Inventarierea SRI şi MN se efectuează anual de către comisiile de inventariere, aprobate de conducerea organizaţiei respective.
    21. În componenţa comisiei de inventariere se include, în mod obligatoriu, persoana responsabilă de radioprotecţie în organizaţia respectivă.
    22. Comisia de inventariere:
    1) ia cunoştinţă de prezentul Regulament;
    2) verifică datele documentelor de intrare-ieşire a SRI şi a MN în organizaţie;
    3) verifică documentele ce atestă SRI şi MN;
    4) confirmă prezenţa SRI şi a MN la  utilizatori sau la depozitele din cadrul organizaţiei;
    5) elaborează, completează şi semnează documentele finale ale inventarierii SRI şi a MN;
    6) transmite oficial ANRANR rezultatele inventarierii.
    23. Drept rezultat al inventarierii SRI şi MN, se completează următoarele documente:
    1) Actul despre rezultatul inventarierii SRI şi a MN, conform anexei nr. 9;
    2) anexele nr. 3 - nr.7 pentru fiecare SRI şi MN, parte integrantă a Actului de inventariere.
    24.  Informaţia referitoare la sursele radioactive deschise, inclusă în pct.1 al Actului de inventariere a SRI, trebuie să corespundă numărului înscrierilor respective în registrul de evidenţă.
    25. Informaţia despre sursele radioactive deschise, inclusă în pct.2 al Actului de inventariere a SRI, trebuie să corespundă numărului anexelor respective completate.
    26. Informaţia referitor la necorespunderea datelor de evidenţă contabilă cu existenţa de facto a SRI se indică în pct. 3 al Actului de inventariere.
    27. Cazurile de pierdere a controlului asupra SRI şi asupra MN se aduc la cunoştinţa poliţiei  şi ANRANR în termen de 24 de ore de la depistare.
    28. În caz de depistare a SRI neînregistrate, comisia de inventariere decide punerea lor în evidenţă, completează anexele respective şi informează ANRANR.
    29. Actele despre rezultatele inventarierii SRI şi a MN, elaborate în stricta conformitate cu anexele la prezentul Regulament, se semnează de către toţi membrii comisiei de inventariere şi se aprobă de conducerea organizaţiei.
    30. Rezultatele inventarierii SRI şi a MN se păstrează la organizaţie, în corespundere cu legislaţia în vigoare, iar un exemplar al actului de inventariere, cu anexele respective, se transmite ANRANR.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate

(se completează de persoanele juridice
şi fizice la import sau export)


Sursa de radiaţie ionizantă
1.
Punctul vamal
 
2.
Data înregistrării
 
3.

De cine este eliberată autorizaţia de import-export

 
4.

Furnizor (importator/exportator), adresa

 
5
Destinatar, adresa
 
6.
Producător, ţara
 
7.
Nr. sursei conform paşaportului
 
8.
Activitatea iniţială, Bq sau Ci (Curie)
 
9.
Radionuclidul (-zii)
 
 
Starea fizică de agregare
 
10.
Tipul instalaţiei
 
11.

Tipul şi parametrii pentru generatoare de radiaţii ionizante şi acceleratoare de particule

 
12.
Data fabricării sursei
 
13.
Poziţia tarifară
 
14.
Nr. de telefon
 
15.
Nr. de fax
 
16.
e-mail
 
17.
Numele, prenumele, semnătura persoanei responsabile
 
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate

(se completează de persoanele juridice
şi fizice şi de către întreprinderea specializată la
depozitarea temporară sau definitivă a surselor
sau a deşeurilor radioactive)
Sursa  radioactivă (deşeu radioactiv)
1.
Data înregistrării
 
2.

De cine este eliberată autorizarea

 
3.
Proprietar, adresa
 
4.
Producătorul sursei, ţara
 
5.
Nr. sursei conform paşaportului
 
6.
Activitatea, Bq sau Ci (Curie) (iniţială/curentă/ sumară)
 
7.
Radionuclidul (-zii)
 
 
Starea fizică de agregare
 
8.

Tipul şi nr. instalaţiei (containerului)

 
9.
Data fabricării sursei
 
10.
Data recepţionării pentru depozitare
 
11.
Nr. de telefon, nr. de fax, e-mail
 
12.
Numele, prenumele şi semnătura conducătoului
 

Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate

(se completează de persoanele juridice şi fizice)
U (sursă radioactivă deschisă)
1.
Localitatea
 
2.
Data înregistrării
 
3.
De cine este eliberată autorizaţia
 
4.
Nr. conform paşaportului
 
5.

Activitatea iniţială, Bq sau Ci (Ciuri)

 
6.
Uzina producătoare, ţara
 
7.
Data fabricării sursei
 
8.
Radionuclidul (-zii)
 
9.

Data ultimei măsurări a activităţii

 
10.

Starea de agregare şi formula chimică

 
11.

Compoziţia procentuală a izotopului

 
12.
Furnizor
 
13.
Proprietar
 
14.
Denumirea operatorului
(în caz că diferă de proprietar)
 
15.
Adresa
 
16.
Subdiviziunea
 
17.
Statutul subdiviziunii
 
18.

Grupa de protecţie fizică (A, B, C, D)

 
19.
Descrierea barierei fizice
 
20.

Denumirea instalaţiei asociate (A)

 
21.
Nr. A
 
22.
Locul păstrării sursei
 
23.
Scopul utilizării
 
24.
Numele, prenumele conducătorului
 
25.

Responsabil de radioprotecţie, numele, prenumele, funcţia

 
26.
Nr. de telefon
 
27.
Nr. de fax
 
28.
e-mail
 
29.
 
Semnătura conducătorului
 
 

Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate

(se completează de persoanele juridice şi fizice)

S (sursă radioactivă închisă)
1.
Localitatea
 
2.
Data înregistrării
 
3.
De cine este eliberată autorizaţia
 
4.
Nr. conform paşaportului
 
5.
Activitatea iniţială, Bq sau Ci (Curie)
 
6.
Uzina producătoare, ţara
 
7.
Modelul
 
8.
Scopul utilizării
 
9.
Radionuclidul (-zii)
 
10.
Data ultimei măsurări a activităţii
 
11.

Compoziţia procentuală a izotopului

 
12.
Data fabricării sursei
 
13.
Proprietar
 
14.
Denumirea operatorului
(în caz că diferă de proprietar)
 
15.
Adresa
 
16.
Subdiviziunea
 
17.
Statutul subdiviziunii
 
18.
Statutul sursei
 
19.

Grupa de protecţie fizică (A,B,C, D)

 
20.
Descrierea barierei fizice
 
21.

Denumirea instalaţiei asociate (A)

 
22.
Nr. A
 
23.

Data instalării sursei în instalaţie

 
24.

Data extragerii sursei din instalaţie

 
25.
 Locul păstrării sursei
 
26.
Furnizor
 
27.
Numele, prenumele conducătorului
 
28.

Responsabil de radioprotecţie, numele, prenumele, funcţia

 
29.
Nr. de telefon
 
30.
Nr. de fax
 
31.
e-mail
 
32.
 
Semnătura conducătorului
 
 

Anexa nr.5
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate

(se completează de persoanele juridice şi fizice)

G (generatoare de radiaţii sau acceleratoare
de particule)
1.
Localitatea
 
2.
Data înregistrării
 
3.
De cine este eliberată autorizaţia
 
4.

Nr. generatorului conform paşaportului

 
5.
Data fabricării generatorului
 
6.
Uzina producătoare, ţara
 
7.
Scopul utilizării
 
8.

Denumirea instalaţiei Roentgen sau a acceleratorului de particule

 
9.
Tipul generatorului
 
10.
Modelul generatorului
 
11.

Tipul tubului sau al conturului de accelerare

 
12.

Parametrii tubului sau ai conturului de accelerare

V(kV sau MeV)                 mA(A)           sau mAs

13.

Nr. de serie al tubului sau al conturului de accelerare

 
14.

Data fabricării tubului sau a conturului de accelerare

 
15.
Furnizor
 
16.
Proprietar
 
17.
Denumirea operatorului
(în caz că diferă de proprietar)
 
18.
Adresa
 
19.
Subdiviziunea
 
20.
Statutul subdiviziunii
 
21.
Statutul sursei
 
22.
Grupa de protecţie fizice (A,B,C,D)
 
23.
Descrierea barierei fizice
 
24.

 Locul păstrării generatorului, acceleratorului

 
25.
Numele, prenumele conducătorului
 
26.

Responsabil de radioprotecţie, numele, prenumele, funcţia

 
27.
Nr. de telefon
 
28.
Nr. de fax
 
29.
e-mail
 
30.
 
Semnătura conducătorului
 
 
Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate

 (se completează de persoanele juridice şi fizice)

A (utilaj asociat)
1.
Localitatea
 
2.
Data înregistrării
 
3.
De cine este eliberată autorizaţia
 
4.
Modelul utilajului
 
5.
Tipul utilajului
 
6.
Nr. de serie conform paşaportului
 
7.
Uzina producătoare, ţara
 
8.
Data fabricării utilajului
 
9.
Scopul utilizării
 
10.
Radionuclidul utilizat în utilaj
 
11.

Nr. de înregistrare a radionuclidului

 
12.

Tipul sursei radioactive S sau (U)

 
13.

Furnizor (dacă diferă de producător)

 
14.
Proprietar
 
15.

Operator (în caz că diferă de proprietar)

 
16.
Adresa operatorului
 
17.
Subdiviziunea
 
18.
Statutul subdiviziunii
 
19.
Statutul sursei
 
20.

Grupa de protecţie fizică (A,B,C,D)

 
21.
Descrierea barierei fizice
 
22.
 Locul păstrării sursei
 
23.
Numele, prenumele conducătorului
 
24.
Responsabil de radioprotecţie, numele,
prenumele,  funcţia
 
25.
Nr. de telefon
 
26.
Nr. de fax
 
27.
e-mail
 
28.
Semnătura conducătorului
 
    Notă:
    În cazul lipsei documentaţiei de origine a sursei, se va determina, în mod obligatoriu:
    anul procurării;
    anul punerii în funcţiune;
    radionuclidul(-zii).
    Pentru instalaţii roentgen:
    numărul de uzină al tubului;
    tipul instalaţiei şi (sau) tipul tubului;
    numărul de uzină şi tipul blocului de alimentare
Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate

 (se completează de persoanele juridice şi fizice)

MN (material nuclear)
1.
Localitatea
 
2
Proprietar
 
3.

Operator (în caz că diferă de proprietar)

 
4.
Scopul utilizării
 
5.
Formula chimică
 
6.
Starea de agregare
 
7.
Cantitatea (în grame, kilograme)
 
8.
Adresa operatorului
 
9.
Subdiviziunea
 
10.
Statutul subdiviziunii
 
11.
Statutul materialului nuclear
 
12.
Grupa de protecţie fizică
 
13.
Descrierea barierei fizice
 
14.
 Locul păstrării materialului nuclear
 
15.
Numele, prenumele conducătorului
 
16.
Responsabil de radioprotecţie, numele, prenumele, funcţia
 
17.
Nr. de telefon
 
18.
Nr. de fax
 
19.
e-mail
 
20.
Semnătura conducătorului
 
   
    Notă:
    Exemple de material nuclear utilizat în scopuri nonnucleare
    În domeniul medicinei: Uraniu sărăcit ≥ 10kg (utilizat în protecţia biologică în instalaţii gama-teleterapeutice şi în containere cu surse radioactive); Compuşi de uraniu natural ≥ 10g (în laboratoare în calitate de contrastanţi, în microscopia electronică).
    În industrie: ThO2 ≥10kg (aditiv industrial la fabricarea electrozilor pentru sudat, becurilor incandescente, sticlei, aliajelor metalice sau catalizator la prelucrarea petrolului); UO2 ≥10kg (aditiv industrial la producerea ceramicii, vaselor din lut, sinteza semiconductorilor); Uraniu sărăcit ≥10kg (utilizat în protecţia radiologică în instalaţii de radiografie gamma, în containere cu surse radioactive, în construcţia avioanelor, elicopterelor, navelor în calitate de amortizor de vibraţii, contragreutate); compuşi ai uraniului ≥10g (în calitate de substanţe chimice pentru diverse activităţi; PuO2 ≥1mg (în calitate de sursă de neutroni (în baza Pu-Be) pentru radiografia neutronică şi la carotajul sondelor şi în calitate de sursă de radiaţie alfa (Pu) în senzori de umiditate, descărcători electrostatici şi detectori de fum).
    În cercetări ştiinţifice: Toriu, uraniu natural ≥1g (diverse probe în metalurgie, etaloane la cercetări cu semiconductori, contrastanţi în microscopia electronică – săruri de uraniu sub formă de uranil, în reacţii catalitice, alte cercetări); Uraniu sărăcit ≥10kg (în protecţia biologică în containere cu surse radioactive); Uraniu îmbogăţit ≤1g (în etaloane, în instalaţii speciale la detectarea neutronilor, în spectroscopie, în cercetări fizice); PuO2 ≥1mg (în surse de neutroni (Pu-Be) şi surse de raze alfa (Pu) la radiografia neutronică, în cercetări în fizică).

Anexa nr.8
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
    anexa nr.8

Anexa nr.9
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
    anexa nr.9
Anexa nr.10
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
(se completează de către punctele
de control vamal la import  sau export)

Sursă de radiaţie ionizantă
1. Postul vamal de expediere/de destinaţie         
2. Numărul şi data declaraţiei vamale  
3. Exportator, adresa  
4. Destinatar, adresa  
5. Ţara de origine  
6. Poziţia tarifară  
7. Denumirea mărfurilor  
8. Cantitatea  
9. Regimul vamal