HGM88/2014
ID intern unic:  351548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 88
din  06.02.2014
cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare
pentru vehiculele destinate transportului public de călători
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 105
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG918 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1002

    NOTĂ:
    în tot textul hotărîrii, sintagmele „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, „ÎS „CRIS „Registru”, „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369    În temeiul Legii nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 443), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pun în aplicare, de la 1 martie 2014, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă pentru vehiculele destinate transportului public de călători.
    2. Plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă:
    1) sînt eliberate agenţilor transportatori care deţin licenţă de transport rutier de persoane; 
    2) sînt eliberate pentru vehiculele destinate transportului rutier de persoane; 
    3) pot fi utilizate doar cu condiţia deţinerii copiei conforme a licenţei de transport rutier de persoane; 
    4) vor fi predate în mod obligatoriu Agenția Servicii Publice de către agenţii transportatori în termen de 10 zile de la retragerea licenţei de transport rutier de persoane.
    [Pct.2 modificat prin HG918 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1002]
    3. Agenţia Servicii Publice:

    1) va asigura, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, confecţionarea şi eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă pentru vehiculele destinate transportului public de călători;

    2) în termen de 2 luni, va revizui standardul SM 122:2002 „Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci. Condiţii tehnice generale” şi va prezenta standardul modificat spre aprobare Institutului Naţional de Standardizare;

    3) va asigura depozitarea gratuită a plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare albă predate de către posesorii unităţilor de transport, în baza actului de predare-primire;

    4) va depozita gratuit, pentru о perioadă de 3 luni de la data predării, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, în baza actului de predare-primire semnat cu posesorii unităţilor de transport;

    5) va elibera, în mod gratuit, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, în cazul solicitării acestor plăci în termenul prevăzut în subpct.4), cu condiţia prelungirii termenului licenţei pentru genul de activitate „Transport rutier de persoane” sau a includerii vehiculului dat în licenţa unui alt agent transportator;

    6) în cazul prelungirii termenului de valabilitate a certificatului de înmatriculare, numărul de înmatriculare cu fond de culoare galbenă nu va fi predat către Agenţia Servicii Publice, cu condiţia ca licenţa de transport rutier de persoane să fie valabilă la acea dată;

    7) va distruge, conform procedurii interne stabilite, cu acoperirea cheltuielilor din contul Agenţiei Servicii Publice, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, dacă aceste plăci nu vor fi solicitate în temeiul şi termenul stabilit în subpct.4) şi 5).

    [Pct.3 în redacția HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    4. Agenția Servicii Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne şi Agenția Servicii Publice vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.
    5. Agenţii transportatori care deţin licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public”, în termen de 6 luni de la data punerii în aplicare a prezentei hotărîri, sînt obligaţi să solicite eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, care va fi efectuată contra plată, conform tarifului stabilit, cu predarea obligatorie a plăcilor de înmatriculare cu fond de culoare albă spre depozitare către Agenția Servicii Publice.
    [Pct.6 abrogat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.6 introdus prin HG918 din 27.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1002]

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                   Pavel Filip
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                    Vasile Botnari
    Ministrul afacerilor interne                                    Dorin Recean

    Nr. 88. Chişinău, 6 februarie 2014.