HGA121/2014
ID intern unic:  351704
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 121
din  17.02.2014
cu privire la modificarea Regulamentului
privind achiziţiile publice de lucrări
Publicat : 21.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 138
    Abrogată prin HG669 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.713

    În scopul asigurării executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 169-171, art. 923), cu completările şi modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1)  punctul 69 va avea următorul cuprins:
    „69. În funcţie de obiectul şi complexitatea achiziţiei, în componenţa grupului de lucru, cu statut de membri cu drept de vot, pot fi atraşi reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate.”;
    2) punctul 134 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                 Marcel Răducan
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 121. Chişinău, 17 februarie 2014.