LPC326/2013
ID intern unic:  351753
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 326
din  23.12.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 92     Data intrarii in vigoare : 25.02.2014
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) a fost supusă testării cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului).”
    2. Articolul 8 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Este interzisă comunicarea judecătorilor cu participanţii la proces sau cu alte persoane, inclusiv cu persoane cu funcţii de demnitate publică, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedura judecătorului şi are loc în alt mod decît cel prevăzut de regulile de procedură. Comunicarea este interzisă din momentul de înregistrare a dosarului în instanţa de judecată şi pînă la emiterea hotărîrii irevocabile privind dosarul. Orice comunicare în afara şedinţelor de judecată se face în scris şi se anexează obligatoriu la dosar.”
    3. La articolul 9, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) La momentul depunerii setului de acte, solicitantul este informat despre iniţierea verificării conform Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice şi despre obligaţia de trecere obligatorie a testării la poligraf conform Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Solicitantul este obligat să semneze declaraţia de verificare şi să prezinte consimţămîntul în scris privind trecerea testării la poligraf.”
    4. Articolul 15:
    alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) să declare actele de corupţie şi actele conexe acestora, faptele de comportament corupţional, care i-au devenit cunoscute în exercitarea atribuţiilor de serviciu;”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul în care a fost admisă comunicarea sau tentativa de comunicare interzisă a unui participant la proces sau a altor persoane, inclusiv a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cu judecătorul în circumstanţele prevăzute la art. 8 alin. (31), judecătorul este obligat să informeze în scris, în aceeaşi zi, Consiliul Superior al Magistraturii despre producerea acestui fapt.”
    Art. II. – Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 221 cu următorul cuprins:
    „Articolul 221. Examinarea informaţiilor privind
                             comunicarea interzisă cu judecătorii
    (1) Informaţiile privind comunicarea interzisă dintre un judecător cu un participant la proces sau cu alte persoane, inclusiv cu persoane cu funcţii de demnitate publică, prezentate în condiţiile stabilite la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, precum şi informaţiile despre comunicarea interzisă prezentate de alte persoane interesate se examinează în cel mult 15 zile de la data înregistrării lor în Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) După examinarea informaţiilor, Consiliul Superior al Magistraturii decide privind:
    a) transmiterea informaţiei la adresa Procuraturii Generale în cazul în care sînt prezente elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute la art. 303 din Codul penal sau ale contravenţiei prevăzute la art. 317 alin. (2) din Codul contravenţional;
    b) informarea conducerii autorităţii sau a organelor de autoadministrare competente în cadrul cărora activează persoanele care au admis comunicarea interzisă cu judecătorul;
    c) remiterea materialelor, conform procedurii stabilite de lege, pentru pornirea urmăririi disciplinare împotriva judecătorului în cazul în care acesta a admis comunicarea interzisă sau nu a informat în modul stabilit Consiliul Superior al Magistraturii despre comunicarea interzisă sau despre tentativa de comunicare interzisă.”
    Art. III. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 55 alineatul (1), după cuvintele „sau mai puţin gravă” se introduce textul „ , cu excepţia infracţiunii prevăzute la  art. 326,”.
    2. Articolul 64:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele de la 150 la 1000 unităţi convenţionale, iar pentru infracţiunile săvîrşite din interes material – pînă la 10000 unităţi convenţionale, luîndu-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul săvîrşirii infracţiunii. Mărimea amenzii se stabileşte în funcţie de gravitatea infracţiunii săvîrşite şi de situaţia materială a celui vinovat şi a familiei sale. Luînd în considerare circumstanţele cauzei, instanţa de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani.”
    la alineatul (4), textul „la 10000 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „la 20000 unităţi convenţionale”;
    la alineatul (5), textul „în limitele termenelor prevăzute la art. 70” se substituie cu textul „în limitele termenelor pedepsei maximale, prevăzute de articolul respectiv al Părţii speciale a prezentului cod”.
    3. La articolul 98, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
     „e) confiscarea extinsă.”
    4. Codul se completează cu articolul 1061 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1061. Confiscarea extinsă
    (1) Sînt supuse confiscării şi alte bunuri decît cele menţionate la art. 106 în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la articolele 158, 165, 206, 2081, 2082, 217–2174, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 2603, 2604, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 3302, 332–3351 şi dacă fapta a fost comisă din interes material.
    (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) valoarea bunurilor dobîndite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte şi după săvîrşirea infracţiunii, pînă la data adoptării sentinţei, depăşeşte substanţial veniturile dobîndite licit de aceasta;
    b) instanţa de judecată constată, în baza probelor prezentate în dosar, că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).
    (3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare şi valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de o persoană terţă unui membru de familie, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deţine controlul sau altor persoane care ştiau ori trebuiau să ştie despre dobîndirea ilicită a bunurilor.
    (4) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobîndite se va ţine cont de valoarea bunurilor la data dobîndirii lor şi de cheltuielile făcute de persoana condamnată, inclusiv de persoanele prevăzute la alin. (3).
    (5)  Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobîndite licit, în locul lor se confiscă bani şi bunuri care acoperă valoarea acestora.
    (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activităţile infracţionale, precum şi veniturile sau foloasele obţinute din aceste bunuri.
    (7) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobîndite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”
    5. La articolul 256:
    alineatul (1):
    în dispoziţie, după cuvintele „a unei remuneraţii” se introduc cuvintele „sau a altor avantaje patrimoniale”;
    în sancţiune, textul „de pînă la 200 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 200 la 400 unităţi convenţionale”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 400 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 400 la 1000 unităţi convenţionale”.
    6. Articolul 324:
    sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.”
    sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.”
    sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi convenţionale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”
    7. Articolul 325:
    sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”
    sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”
    sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    8. Articolul 326:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1500 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale”, iar textul „de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale” – cu textul „de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale”;
    în sancţiunea alineatului (11), textul „de la 500 la 1500 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale”, iar textul „de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale” – cu textul „de la 3000 la  5000 unităţi convenţionale”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale”, iar textul „de la 3000 la 8000 unităţi convenţionale” – cu textul „de la 5000 la 10000 unităţi convenţionale”;
    sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    ,,se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    9. Articolul 327:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 400 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 300 la 800 unităţi convenţionale”, iar textul „de pînă la 5 ani” – cu textul „de la 2 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale”, iar textul „de pînă la 5 ani” – cu textul „de la 5 la 10 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de pînă la 5 ani” se substituie cu textul „de la 10 la 15 ani”.
    10.  Articolul 328:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 400 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 300 la 800 unităţi convenţionale”, iar textul „de pînă la 5 ani” – cu textul „de la 2 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de pînă la 5 ani” se substituie cu textul „de la 5 la 10 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 2 la 5 ani” se substituie cu textul „de la 10 la 15 ani”.
    11.  Articolul 329:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de pînă la 3 ani” se substituie cu textul „de la 2 la 5 ani”;
    sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.”
    12. Codul se completează cu articolul 3302 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3302. Îmbogăţirea ilicită
    (1) Deţinerea de către o persoană cu funcţie de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terţi, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depăşeşte substanţial mijloacele dobîndite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licit
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.”
    13. Articolul 332:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de pînă la 500 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale”, iar textul „de pînă la 5 ani” – cu textul „de la 2 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale”, iar textul „de la 2 la 5 ani” – cu textul „de la 5 la 10 ani”.
    14. Articolul 333:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1500 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale”, iar textul „de pînă la 5 ani” – cu textul „de la 2 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale”, iar textul „de la 2 la 5 ani” – cu textul „de la 5 la 7 ani”;
    sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi convenţionale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.”
    15. Articolul 334:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale”, iar textul „de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale” – cu textul „de la 4000 la 8000 unităţi convenţionale”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale”, iar textul „de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale” – cu textul „de la 8000 la 12000 unităţi convenţionale”;
    sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 12000 la 14000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    16. Articolul 335:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 400 unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 300 la 800 unităţi convenţionale”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Acţiunile prevăzute la alin. (1), soldate cu urmări grave,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.”
    Art. IV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 669), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 202:
    în titlu şi în alineatele (1), (2) şi (31), după cuvintele „confiscare specială” se introduc cuvintele „sau confiscare extinsă”;
    în alineatul (32), după cuvintele „confiscării speciale” se introduc cuvintele „sau confiscării extinse”.
    2. La articolul 203 alineatul  (2), după cuvintele „confiscare specială” se introduc cuvintele „sau confiscare extinsă”.
    Art. V. – Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57–58, art. 161), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (4), după cuvintele „se acordă” se introduce textul „Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor,”.
    2. Articolul 4 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) participă la concursul pentru numirea în funcţia de judecător sau de procuror;”.
    3. La articolul 7 alineatul unic, după cuvîntul „obligatorii” se introduce textul „persoanele care participă la concursul pentru numirea în funcţia de judecător sau de procuror,”.
    Art. VI. – Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55–56, art. 155), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 36, alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) a fost supusă testării cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului).”
    2. Articolul 39 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La momentul depunerii setului de acte, solicitantul este informat despre iniţierea verificării conform Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice şi despre obligaţia de trecere obligatorie a testării la poligraf conform Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Solicitantul este obligat să semneze declaraţia de verificare şi să prezinte consimţămîntul în formă scrisă privind trecerea testării la poligraf.”
    Art. VII. – Articolul 2 din Legea nr. 59 din 29 martie 2012  privind activitatea specială de investigaţii (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) depistarea bunurilor provenite din activităţi ilegale şi colectarea probelor privind aceste bunuri;”.
    Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor articolului I punctele 1 şi 3, ale articolelor V şi VI, care vor intra în vigoare după crearea condiţiilor necesare pentru aplicarea testării la poligraf a candidaţilor la funcţia de judecător sau de procuror, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2015.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor şi Serviciul de Informaţii şi Securitate vor asigura, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, elaborarea şi adoptarea reglementărilor necesare pentru aplicarea testării la poligraf a candidaţilor la funcţia de judecător sau de procuror.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 326. Chişinău, 23 decembrie 2013.