HGC136/2014
ID intern unic:  351877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 136
din  24.02.2014
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 836 din 11 noiembrie 2011
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 152
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 11 noiembrie 2011 „Pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.197-202, art.917) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în clauza de emitere a hotărîrii, textul „Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu textul „Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130-134, art. 417)”;
    2) în Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere:
    a) în tot textul:
    sintagma „nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999” se substituie cu sintagma „nr. 68 din 5 aprilie 2013”;
    cu excepţia anexei nr.1, sintagmele „sfecla furajeră” şi „sfeclă furajeră” se substituie cu sintagma „Beta vulgaris L.”;
    b) la punctul 3:
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „plante furajere – grup de plante anuale şi perene cu valoare nutritivă mare, folosite pentru hrana animalelor, care sînt menţionate în anexa nr. 1”;
    la subpunctul 3) litera a), după primul alineat se introduce următorul alineat:
    „care sînt prevăzute pentru producerea seminţelor de Beta vulgaris L.;”;
    c) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Testarea seminţelor se efectuează în laboratoare autorizate/acreditate din cadrul centrelor de testare, ale căror activitate se supune supravegherii oficiale în temeiul Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.”
    d) la punctul 41 subpunctul 3), litera d) se completează în final cu textul:
    „ , iar în cazul seminţelor de sfeclă, se indică dacă este sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră”.
    e) la anexa nr. 1 secţiunea 2 compartimentul „Alte specii”:
    poziţia 

„Beta vulgaris L. ssp vulgaris var.Alba DC.

Sfecla furajeră”


    va avea următorul cuprins: 

„Beta vulgaris L.

Sfecla furajeră/sfecla de zahăr”.


    compartimentul se completează cu următoarea poziţie: 

Helianthus tuberosus

topinambur (măr-de-pămînt)”;

    f) anexa nr. 3:
    la punctul 15, după cifra „1” se exclude cuvîntul „din”;
    punctele 20 şi 36 se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                           Vasile Bumacov

    Nr. 136. Chişinău, 24 februarie 2014.