*HGO836/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  351907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 836
din  11.11.2011
pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi
comercializarea seminţelor de plante furajere
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 917     Data intrarii in vigoare : 11.05.2012
    În conformitate cu Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Vasile Bumacov

     Nr. 836. Chişinău, 11 noiembrie 2011.

 Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.836
din 11 noiembrie 2011
Cerinţe privind calitatea şi comercializarea
seminţelor de plante furajere
    Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere creează cadrul necesar aplicării Directivei Consiliului 401 din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO 125, 11 iulie 1966, pag. 2298-2308), amendată ultima dată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi referitor la anumite anexe la Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO L 166, 27 iunie 2009, pag. 40-70), precum şi aplicării Directivei 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de sfeclă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO L 193, 20 iulie 2002), pag. 12-32), amendată ultima dată prin Directiva 2004/117/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE privind examinările efectuate sub supraveghere oficială şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO L 14, 18 ianuarie 2005, pag. 18-33).
Capitolul I. Cerinţe generale
    1. Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere (în continuare – Cerinţe) se aplică seminţelor de plante furajere, specificate în anexa nr. 1 la prezentele Cerinţe (în continuare – seminţe), urmînd să fie respectate la producerea şi/sau comercializarea seminţelor de plante furajere.
    2. Cerinţele obligatorii prescrise nu se referă la seminţele produse în gospodăriile individuale neautorizate, precum şi la seminţele de tranzit sau depozitate temporar ca produse de tranzit, dacă nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător.
Capitolul II. Terminologie
    3. În sensul prezentelor Cerinţe, termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    1) plante furajere – plante din genurile şi speciile menţionate în anexa nr.1 la prezentele Cerinţe;
    2) seminţe Bază:
    a) seminţele de soiuri selecţionate:
    care au fost produse sub responsabilitatea menţinătorului, în conformitate cu normele de producţie în ceea ce priveşte soiul;
    care sînt destinate producerii seminţelor din categoria „Seminţe certificate”;
    care îndeplinesc condiţiile pentru seminţele Bază, prevăzute în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe;
     pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus;
    b) seminţele din soiuri locale:
    care au fost produse sub control oficial, pornind de la materiale admise ca soiuri locale în una sau în mai multe exploataţii aflate într-o regiune de origine clar delimitată;
    care sînt destinate producerii seminţelor din categoria „Seminţe certificate”;
    care respectă, sub rezerva prevederilor punctului 19, condiţiile pentru seminţele Bază, prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4 la prezentele Cerinţe;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr.3, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    3) seminţe Certificate:
    a) seminţele de toate speciile menţionate în anexa nr.1 la prezentele Cerinţe, altele decît Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa:
    care provin direct din seminţe Bază sau, la cererea amelioratorului, seminţele unei generaţii anterioare seminţelor Bază, care, conform rezultatelor examinării oficiale, îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele Bază;
    care sînt destinate altor scopuri decît producerea seminţelor;
    care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor punctului 16 subpunctul 2), condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    b) seminţele din prima generaţie (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa):
    care provin direct din seminţele Bază sau, la cererea amelioratorului, seminţele aparţinînd unei generaţii anterioare seminţelor Bază, care pot îndeplini şi au îndeplinit, la examinarea oficială, condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele Bază;
    care sînt destinate producerii seminţelor din categoria „seminţe certificate, din a doua generaţie” sau altor scopuri decît producerea seminţelor de plante furajere;
    care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor punctului 16 subpunctul 2), condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru Seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    c) seminţele din a doua generaţie (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa):
    care provin direct din seminţele Bază, seminţele Certificate din prima generaţie sau, la cererea amelioratorului, seminţele aparţinînd unei generaţii anterioare seminţelor Bază, care pot îndeplini şi au îndeplinit, la examinarea oficială, condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele Bază;
    care sînt destinate altor scopuri decît producerea seminţelor de plante furajere;
    care îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    4) seminţe Comerciale – seminţele:
    a) care păstrează identitatea speciei;
    b) care îndeplinesc condiţiile pentru seminţele Comerciale prevăzute în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe;
    c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    5) seminţe monogerme – seminţele de sfeclă furajeră, monogerme din punctul de vedere genetic, ce produc doar o singură plantulă şi sînt conforme prevederilor punctului 32 din anexa nr.3 la prezentele Cerinţe;
    6) seminţe de precizie – seminţe de sfeclă furajeră, de precizie din punctul de vedere genetic, ce produc doar o singură plantulă şi sînt conforme prevederilor tabelului 1 şi punctului 33 din anexa nr.3, precum şi punctului 1 subpunctul 15) din anexa nr.5 la prezentele Cerinţe;
    7) ambalaje mici:
    a) ambalajele ce conţin amestecuri de seminţe care nu sînt destinate folosirii ca plante furajere, pînă la greutatea netă de 2 kg, exceptînd, după caz, pesticidele granulate, substanţele de acoperire sau ceilalţi aditivi solizi;
    b) ambalajele ce conţin  seminţe de bază, seminţe certificate sau,  în măsura în care nu este vorba de ambalajele ce conţin amestecuri de seminţe, pînă la greutatea netă de 10 kg, exceptînd, după caz, pesticidele granulate, substanţele de acoperire sau ceilalţi aditivi solizi;
    c) ambalajele cu seminţe monogerme, ce conţin un număr de 100000 de glomerule sau seminţe, ori au o greutate netă de 2,5 kg, cu excepţia pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi;
    d) ambalajele ce conţin alte seminţe decît seminţele monogerme cu o greutate netă de 10 kg, cu excepţia pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi.
Capitolul III. Inspecţia în cîmp, eşantionarea
şi testarea seminţelor
    4. Pentru determinarea purităţii biologice a soiurilor şi hibrizilor de culturi furajere se efectuează inspecţia în cîmp.
    5. Inspecţia în cîmp sau aprobarea sectoarelor semincere este obligatorie şi se efectuează de către aprobatori/inspectori, desemnaţi anual de autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii. Ulterior, inspectorii desemnaţi vor semna fie o declaraţie pe proprie răspundere, fie un angajament scris cu privire la responabilitate, imparţialitate şi obiectivitate privind respectarea normelor ce reglementează examinările oficiale.
    6. Persoanele numite în funcţie de inspectori trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    1) să deţină calificările tehnice necesare (document ce atestă participarea specialiştilor în cadrul instruirii de specialitate);
    2) să nu obţină nici un cîştig personal prin efectuarea inspecţiilor;
    3) să efectueze inspecţii în conformitate cu normele aplicabile inspecţiilor.
    7. Inspecţiile în cîmp au loc în următoarele condiţii:
    1) se efectuează cel puţin o inspecţie în cîmp în cazul în care starea şi stadiul de dezvoltare a culturii permit o examinare satisfăcătoare;
    2) mărimea, numărul şi distribuirea principalelor puncte de control ce trebuie inspectate pentru examinarea modului de respectare a cerinţelor stabilite în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe să fie determinate în conformitate cu schemele semincere ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (în continuare – OCDE);
    3) se efectuează cu respectarea izolării în spaţiu de alte culturi, precum şi a asolamentului.
    8. În funcţie de rezultatele examinărilor efectuate în cîmp, se face încadrarea culturii, cu decizia:
    1) „Admis” – în cazul în care cultura seminceră întruneşte condiţiile stabilite în prezentele Cerinţe, cu eliberarea documentului de inspecţie în cîmp;
    2) „Respins” – în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte una sau mai multe condiţii prevăzute de prezentele Cerinţe, cu înştiinţarea în scris a agentului economic.
    9. Pentru verificarea soiurilor, este obligatorie examinarea seminţelor pentru certificare şi a celor comerciale de către specialişti în eşantionarea seminţelor, autorizaţi de autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii.
    10. Specialiştii în eşantionare trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    1) să deţină calificările tehnice necesare;
    2) să fie persoane fizice independente;
    3) să fie persoane angajate de persoane fizice sau juridice, ale căror activităţi implică sau nu producerea, cultivarea, testarea sau comercializarea seminţelor.
    11. Un specialist în eşantionarea seminţelor, a cărui activitate implică producerea, cultivarea, testarea sau comercializarea seminţelor, poate efectua eşantionarea numai pe loturi de seminţe produse în numele angajatorului său, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării şi autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii.
    12. Activităţile specialiştilor în eşantionarea seminţelor se supun supravegherii de către autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii. În cazul eşantionării automate, trebuie aplicate procedurile corespunzătoare ce fac obiectul unei supravegheri oficiale.
    13. Un procentaj al eşantioanelor din loturile de seminţe recoltate din culturile semincere se prelevă pentru postcontrol şi, după caz, pentru testarea, în laborator, a seminţelor, în privinţa identităţii şi purităţii varietale.
    14. Testarea seminţelor se efectuează de către laboratoare acreditate, ale căror activităţi se supun supravegherii oficiale în temeiul Legii despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999.
Capitolul IV. Comercializarea seminţelor
de plante furajere
    15. Seminţele de: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb., Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L., Beta vulgaris L., Dactylis glomerata L., Festuca arundinacea Schreber, Festuca pratensis Hudson, Festuca rubra L., Festulolium, Galega orientalis Lam. galega furajeră, Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L., Lolium x boucheanum Kunth, Phleum pratense L., Medicago sativa L., Medicago x varia T. Martyn, Pisum sativum L., Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers., Trifolium repens L. şi Trifolium pratense L. pot fi comercializate numai în cazul în care au fost certificate ca „seminţe Bază” sau „seminţe Certificate”.
    16. Seminţele din alte genuri şi specii de plante furajere decît cele specificate la punctul 15 din prezentele Cerinţe nu pot fi comercializate decît în cazul în care sînt seminţe certificate ca „seminţe Bază”, „seminţe Certificate” sau ,,seminţe Comerciale”.
    17. Prin derogare de la punctul 15 din prezentele Cerinţe, pot fi comercializate seminţele din generaţiile anterioare seminţelor Bază şi seminţele brute, comercializate în scopul prelucrării, cu condiţia ca identitatea lor să fie garantată.
    18. Prin derogare de la punctele 15 şi 16 din prezentele Cerinţe şi în conformitate cu Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999, se permite:
    1) certificarea şi comercializarea seminţelor Bază care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe cu privire la germinaţia facultativă. O derogare de aceeaşi natură se poate aplica, de asemenea, seminţelor Certificate de Trifolium pratense, în măsura în care aceste seminţe sînt destinate producerii altor seminţe Certificate;
    2) în cazurile menţionate la subpunctul 1) al prezentului punct, se iau toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze o germinaţie facultativă cunoscută, care va fi indicată pentru comercializare pe o etichetă specială conţinînd numele, adresa şi numărul de referinţă al lotului.
    19. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 15 din prezentele Cerinţe şi în conformitate cu Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999, producătorii autohtoni sînt înregistraţi pentru a  comercializa:
    1) cantităţi mici de seminţe, în scopuri ştiinţifice sau pentru activitatea de ameliorare;
    2) cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care a fost depusă cererea de înscriere în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova.
    20. Comercializarea şi utilizarea materialului semincer modificat genetic se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
    21. La cererea menţinătorului, descrierea componentelor genealogice (formelor parentale, genitorilor) poate să rămînă confidenţială.
    22. Pentru verificarea soiurilor, examinarea seminţelor spre certificare şi examinarea seminţelor Comerciale, trebuie respectate regulile ISTA şi schemele semincere ale OECD.
    23. În cadrul examinării seminţelor în scopul certificării, probele se prelevă din loturi ambalate şi etichetate.
    24.  Greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unei probe de laborator sînt stipulate în anexa nr.4 la prezentele Cerinţe.
    25. Seminţele Bază şi seminţele Certificate nu pot fi comercializate decît în loturi ambalate şi etichetate.
    26. Ambalajele seminţelor Bază, ale seminţelor Certificate şi ale seminţelor Comerciale, în măsura în care seminţele din ultima categorie nu se prezintă sub forma de amestec de seminţe în ambalaje mici, sînt închise astfel încît să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta prevăzută la punctul 30 subpunctele 1) – 4) din prezentele Cerinţe sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.
    27. În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere trebuie să prevadă fie încorporarea în el a etichetei, conform punctului 30 subpunctele 1) – 4)  din prezentele Cerinţe, fie aplicarea unui sigiliu.
    Măsurile prevăzute în prezentul punct sînt opţionale în cazul unui sistem de închidere de unică folosinţă.
    28. Cu excepţia cazului fracţionării în ambalaje mici, prevăzute la punctul 3 subpunctul 7) din prezentele Cerinţe, nu se pot efectua una sau mai multe reînchideri doar în mod oficial sau sub control oficial.
    În acest caz, se menţionează, de asemenea, pe eticheta prevăzută în secţiunea I a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe ultima reînchidere, data acesteia şi autoritatea care a efectuat-o.
    29. Ambalajele mici trebuie închise astfel încît să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca marcajul sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.
    30. Ambalajele seminţelor Bază, ale seminţelor Certificate şi ale seminţelor Comerciale, în cazul în care seminţele din ultima categorie nu se prezintă sub formă de ambalaje mici:
    1) trebuie să fie prevăzute pe partea exterioară cu o etichetă care nu a mai fost utilizată anterior, conformă condiţiilor stabilite în secţiunea I a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe şi ale cărei indicaţii sînt redactate în limba de stat. Culoarea etichetei este:
    a) albă – pentru seminţele Bază;
    b) albastră – pentru seminţele Certificate din prima generaţie, obţinute din seminţe  Bază;
    c) roşie – pentru seminţele Certificate din generaţiile următoare, obţinute din seminţe Bază;
    d) galbenă-închis pentru seminţe Comerciale;
    e) verde – pentru amestecuri.
    În cazul în care eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea sa este asigurată de un sigiliu;
    2) trebuie să conţină o menţiune pe etichetă, dacă, conform punctului 18 subpunctul 1), seminţele Bază nu îndeplinesc condiţiile stabilite în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe;
    3) pot fi marcate cu etichete adezive;
    4) trebuie să fie însoţite de un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puţin indicaţiile prevăzute la punctul 1 subpunctele 3) – 7) şi pentru seminţele Comerciale – la punctul 1 subpunctele 1), 5), 6) şi 7) ale secţiunii I din anexa nr.5 la prezentele Cerinţe.
    Prospectul trebuie întocmit astfel încît să nu poată fi confundat cu eticheta prevăzută la subpunctele 1), 2) şi 3) ale prezentului punct.
    Dacă informaţiile respective sînt înscrise pe ambalaj şi nu pot fi şterse sau dacă s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material indeşirabil, prospectul nu mai este obligatoriu.
    31. Ambalajele mici specificate la punctul 3 subpunctul 7) litera b) din prezentele Cerinţe trebuie:
    1) să fie prevăzute, pe partea exterioară, în conformitate cu secţiunea II a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe, cu o etichetă a furnizorului, cu o inscripţie imprimată sau cu o ştampilă redactată în limba de stat.
    Pe ambalajele transparente, această etichetă poate fi introdusă în interior, cu condiţia să fie lizibilă prin ambalaj. În ceea ce priveşte culoarea etichetei, se aplică prevederile  punctului 30 subpunctul 1) din prezentele Cerinţe;
    2) să fie prevăzute cu un număr unic de identitate, aplicat fie pe partea exterioară, pe ambalaj, fie pe eticheta furnizorului.
    În cazul folosirii unei etichete adezive, se aplică prevederile punctului 30 subpunctul 1) din prezentele Cerinţe.
    32.  La marcarea ambalajelor mici prevăzute la punctul 3 subpunctul 7) litera b), pentru seminţele condiţionate pe teritoriul ţării, se pot  utiliza viniete adezive, pe care să fie reluate parţial indicaţiile stipulate în secţiunea II a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe.
    În măsura în care indicaţiile sînt reluate pe această vinietă, prevederile punctului 30 subpunctul 1), privind  marcarea, nu mai sînt obligatorii.
    33. Abalajele mici pentru seminţe, prevăzute la punctul 30 subpunctul 7) litera b), pot fi sigilate şi marcate conform prevederilor punctelor 26, 28 şi 29 din prezentele Cerinţe.
    34. În conformitate cu prevederile Legii despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999, controlul identităţii seminţelor, în cazul ambalajelor mici,  va fi asigurat în urma fracţionării loturilor de seminţe.
    În acest scop, ambalajele mici, fracţionate pe teritoriul ţării, trebuie să fie închise în mod oficial sau sub control oficial.
    35. Ambalajele seminţelor Bază, ale seminţelor Certificate sau ale seminţelor Comercializate pot fi marcate şi cu o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă distinctă de eticheta oficială sau sub formă de informaţie a furnizorului, imprimată pe ambalajul propriu-zis.
    36. În cazul seminţelor ce aparţin unei varietăţi care a fost modificată genetic, orice etichetă sau document ce însoţeşte lotul, conform prevederilor prezentelor Cerinţe, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.
    37. Orice tratament chimic aplicat seminţelor Bază, seminţelor Certificate şi seminţelor Comerciale trebuie să fie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia.
    38. Se permite comercializarea seminţelor sub formă de amestec de genuri, specii sau varietăţi diferite:
    1) care nu sînt destinate utilizării ca plante furajere, în cazul în care amestecurile pot conţine seminţe de plante furajere şi seminţe de plante care nu sînt plante furajere, în sensul prezentelor Cerinţe;
    2) care sînt destinate utilizării ca plante furajere, în cazul în care amestecurile pot conţine seminţele de specii vegetale, prevăzute în prezentele Cerinţe, şi de speciile vegetale Arachis hypogaea L., Brassica juncea (L.) şi Czernj, Brassica napus L., Brassica nigra (L.) Koch, Brassica rapa L. var. Silvestris (Lam) Briggs, Cannabis sativa L., Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Glycine max (L.) Merr., Gossypium spp., Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L., Papaver somniferum L., Sinapis alba L., Avena sativa L., Hordeum distichum L., Hordeum polystichum L., Oryza sativa L., Secale cereale L., Triticum aestivum L., Triticum durum L., Triticum spelta L., Zea majs L., cu excepţia soiurilor de graminee, în cazul în care amelioratorul declară că seminţele din soiul său nu sînt destinate utilizării ca plante furajere;
    3) care sînt destinate conservării mediului şi/sau resurselor genetice, în cazul în care amestecurile pot conţine seminţe de plante furajere şi seminţe de plante care nu sînt plante furajere, în sensul prezentelor Cerinţe.
    39. În cazurile prevăzute la punctul 38 subpunctele 1) şi 2) din prezentele Cerinţe, diversele componente ale amestecurilor, în măsura în care aparţin uneia dintre speciile menţionate, trebuie să fie conforme, înaintea amestecului, cu cerinţele de comercializare care li se aplică.
    40. Pentru ambalajele mici prevăzute la punctul 3 subpunctul 7) litera a) din prezentele Cerinţe, numărul unic de identitate nu este obligatoriu.
    41. Seminţele din generaţiile de selecţie anterioare seminţelor Bază pot fi comercializate în următoarele condiţii:
    1) să fie controlate conform cerinţelor aplicabile certificării seminţelor Bază în temeiul Legii despre seminţe;
    2) să fie ambalate conform prevederilor prezentelor Cerinţe;
    3) ambalajele să fie etichetate cel puţin cu  următoarele indicaţii:
    a) autoritatea de certificare şi ţara producătoare sau sigla lor distinctă;
    b) numărul de referinţă al lotului;
    c) luna şi anul sigilării sau  luna şi anul ultimei prelevări oficiale de eşantioane în vederea certificării;
    d) specia, indicată cel puţin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată şi fără numele autorilor, cu caractere latine;
    e) varietatea, indicată cel puţin cu caractere latine;
    f) menţiunea „seminţe prebază”;
    g) numărul de generaţii anterioare seminţelor din categoria „Seminţe Certificate” şi „Seminţe Certificate din prima generaţie”;
    h) eticheta de culoare albă, cu o dungă de culoare violet pe diagonală;
    i) numărul unic de identitate.
    42.  Este necesar ca seminţele de plante furajere:
    1) să provină direct:
    a) din seminţe Bază sau din seminţe Certificate în una sau în mai multe ţări;
    b) dintr-o ţară unde cerinţele pentru seminţele de plante furajere oferă aceleaşi garanţii cu privire la caracteristicile şi la măsurile luate pentru examinarea lor, pentru asigurarea identităţii, pentru marcarea şi pentru controlul lor şi care sînt cel puţin echivalente cu prevederile prezentelor Cerinţe;
    c) să provină direct din încrucişarea seminţelor Bază, certificate într-o ţară cu seminţe Bază, certificate într-una din ţări conform subpunctului 1 litera b) al prezentului punct şi recoltate într-o altă ţară şi, la cerere, să fie certificate ca seminţe Certificate în fiecare ţară, în cazul în care aceste seminţe au fost supuse unei inspecţii în cîmp, în conformitate cu condiţiile menţionate în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe pentru categoria luată în considerare şi în cazul în care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea condiţiilor menţionate în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe pentru aceeaşi categorie;
    2) să fie obţinute direct din seminţe Certificate de reproduceri anterioare din seminţe Bază. Conform Legii despre seminţe, seminţele de plante furajere vor fi certificate ca seminţe Bază, în cazul în care s-au respectat condiţiile menţionate pentru această categorie.
    43. Seminţele de plante furajere, care urmează a fi certificate conform prevederilor punctului 42:
    1) sînt ambalate şi marcate cu o etichetă oficială, în conformitate cu prevederile anexei nr.5 la prezentele Cerinţe;
    2) sînt însoţite de un document oficial, în conformitate cu prevederile punctului 3 din anexa nr.6 la prezentele Cerinţe;
    3) pe etichetă sau în documentul ce însoţeşte lotul se indică clar dacă varietatea este modificată genetic.
    44. Prevederile punctului 43 subpunctul 1) pot să nu fie aplicate, dacă autorităţile responsabile de inspecţia în cîmp, cele care întocmesc documentele pentru aceste seminţe necertificate definitiv în vederea certificării lor şi cele responsabile de certificare sînt aceleaşi sau dacă sînt de acord cu această abatere.
    45. La importul seminţelor de plante furajere, acestea trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite în Legea despre seminţe.
    46. Pentru depăşirea tuturor dificultăţilor temporare de aprovizionare generală, în interiorul ţării, cu seminţe Bază, seminţe Certificate sau seminţe Comerciale:
    1) autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii poate autoriza, pentru o perioadă determinată, importul şi comercializarea, în cantităţile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare a seminţelor, a unei categorii de seminţe supuse unor cerinţe mai puţin stricte sau a unei varietăţi de seminţe ce nu figurează în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova;
    2) pentru o categorie de seminţe aparţinînd unei varietăţi determinate, eticheta oficială trebuie să fie prevăzută pentru categoria corespunzătoare, pentru varietăţile de seminţe care nu figurează în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova;
    3) eticheta oficială este:
    a) cea prevăzută pentru seminţele comercializate;
    b) de culoare maro – pentru seminţele Beta Vulagaris L.
    Eticheta indică, în toate cazurile, că seminţele respective aparţin unei  categorii cu cerinţe mai puţin stricte.
    47. La comercializarea unor cantităţii mai mari de 2 kg de seminţe, provenite din import, pe etichetă trebuie să fie indicate:
    1) specia;
    2) varietatea;
    3) categoria;
    4) ţara producătoare şi serviciul de control oficial;
    5) ţara expeditoare;
    6) importatorul;
    7) cantitatea de seminţe.

    anexa nr.1

 Anexa nr.2
la Cerinţele  privind calitatea
şi comercializarea seminţelor
de plante furajere
Cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească
culturile de plante furajere
    1. Culturile anterioare de pe cîmpul de unde se comercializează producţia nu trebuie să fie incompatibile cu producţia de seminţe din specia şi din soiul culturii respective şi cîmpul de producţie trebuie să fie lipsit într-o măsură suficientă de plante provenite din culturile precedente.
    2. Cultura trebuie să corespundă următoarelor norme în ceea ce priveşte distanţele în raport cu sursele de polen vecine ce pot determina o polenizare străină nedorită:
Tabelul 1
Cultura
Distanţe minime,*
Brassica spp.,Phacelia tanacetifolia
- pentru producţia de seminţe Bază
 
- pentru producţia de seminţe Certificate
 
400 m
 
200 m

Speciile sau soiurile, altele decît Brassica spp.,Phacelia tanacetifolia., Pisum sativum. soiuri de Poa pratensis, menţionate în punctul 6 din prezentul tabel:

 

- pentru producţia de seminţe ce urmează să fie înmulţite – lot semincer de pînă la 2 ha

 

- pentru producţia de seminţe ce urmează să fie înmulţite – lot semincer de peste  2 ha

 

– pentru producţia de seminţe folosite la producerea  plantelor furajere – lot semincer de pînă la 2 ha

 

– pentru producţia de seminţe folosite la producerea plantelor furajere – lot semincer de peste 2 ha

 
 
 
 
200 m
 
 
100 m
 
 
100 m
 
 
50 m
Sfecla furajeră**

Faţă de orice sursă de polenizare de tip Beta, nemenţionată în continuare

1000 m

În cazul în care fecundantul specificat sau unul dintre fecundanţi este diploid - faţă de sursele de polenizare de sfeclă furajeră tetraploidă

600 m

Numai în cazul în care fecundantul specificat este tetraploid - faţă de sursele de polenizare de sfeclă furajeră diploidă

600 m
Faţă de sursele de polen de sfeclă furajeră cu ploidie necunoscută
600 m

În cazul în care fecundantul specificat sau unul dintre fecundanţi este diploid - faţă de sursele de polenizare de sfeclă furajeră diploidă

 
 
300 m

Numai în cazul în care fecundantul este tetraploid - faţă de sursele de polenizare de sfeclă furajeră tetraploidă

 
300 m

Între două cîmpuri de producere a seminţelor de sfeclă furajeră în care nu se utilizează androsterilitatea

 
300 m
    * Există posibilitatea ca aceste distanţe să nu fie respectate în cazul unei protecţii suficiente împotriva oricărei polenizări străine nedorite.
    ** Pentru a se putea stabili ploidia componentelor cu seminţe şi a surselor de polen din culturile producătoare de seminţe, ea trebuie verificată în Catalogul Soiurilor de Plante. În cazul în care informaţia respectivă lipseşte pentru un soi oarecare, ploidia trebuie considerată necunoscută şi se impune o izolare minimă de 600 m.

    3. Plantele din alte specii, ale căror seminţe sînt greu de separat de seminţele culturii Bază, în cursul analizelor de laborator nu sînt tolerate decît în cantitate limitată.
    În special, culturile speciilor de Lolium sau × Festulolium trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: numărul de plante dintr-o specie de Lolium sau × Festulolium, care nu sînt conforme cu soiul culturii, nu trebuie să depăşească:
    1) 1 per 50 m2 − pentru producţia de seminţe Bază;
    2) 1 per 10 m2 − pentru producţia de seminţe Certificate.
    4. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate şi puritate a soiurilor.
    5. Culturile, altele decît cele din speciile Pisum sativum, Vicia faba., Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala sau de Poa pratensis, trebuie să  îndeplinescă următoarele condiţii: numărul de plante din această cultură, care pot fi recunoscute ca necorespunzătoare în mod clar soiului, nu trebuie să depăşească:
    1) 1 per 30 m2 − pentru producţia de seminţe Bază;
    2) 1 per 10 m2 − pentru producţia de seminţe Certificate.
    6. Pentru Poa pratensis, Pisum sativum, Vicia faba., Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. Acephala, numărul plantelor de cultură care sînt recunoscute ca fiind evident neconforme cu soiul nu trebuie să depăşească:
    1) 1 pe 20 m2 − pentru producţia de seminţe Bază;
    2) 4 pe 10 m2 − pentru producţia de seminţe Certificate.
    Cu toate acestea, în cazul soiurilor de Poa pratensis, care sînt clasificate oficial ca „soiuri apomictice monoclonale”, pot fi considerate ca acceptabile cel mult şase plante la fiecare 10 m2, recunoscute ca fiind neconforme cu soiul, din sectorul de producere a seminţelor certificate. În sensul aplicării prezentelor Cerinţe, autoritatea responsabilă poate să evalueze respectarea cerinţelor de puritate a soiurilor pentru culturile de Poa pratensis care aparţin acestor soiuri, fără a se baza exclusiv pe rezultatele inspecţiei în cîmp, efectuate în conformitate cu punctul 8 din prezenta anexă, în cazul în care conformitatea cu cerinţele de puritate a soiului stabilite în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe este garantată clar prin testarea seminţelor.
    7. Prezenţa dăunătorilor care reduc valoarea de utilizare a seminţelor nu este admisă, cu excepţia căpuşei, existenţa căreia se permite în seminţele folosite în semănăturile de marfă – maximum 20 buc./kg.
    8. Respectarea prevederilor prezentei anexe sau a altor condiţii se examinează, în cazul seminţelor Bază, în cadrul inspecţiilor în cîmp, iar în cazul seminţelor Certificate - fie în cadrul inspecţiilor în cîmp, fie în cadrul inspecţiilor efectuate sub control oficial.

Anexa nr.3
la Cerinţele  privind calitatea
şi comercializarea seminţelor
de plante furajere
Cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească
seminţele de plante furajere
Secţiunea I. Cerinţe privind
seminţele Certificate
    1. Seminţele Certificate trebuie să aibă suficientă identitate şi o puritate minimă a soiului, după cum urmează:
    1) Poa pratensis, clasificate oficial ca „soiuri apomictice monoclonale”, Brassica napus var. napobrassica şi Brassica oleracea convar. Acephala - 98 %;
    2) Pisum sativum, Vicia faba:
    a) seminţe Certificate, prima generaţie – 99 %;
    b) seminţe Certificate, a doua generaţie – 98 %.
    2. Puritatea minimă a soiului se examinează prin inspecţii în cîmp, efectuate conform cerinţelor stabilite în anexa nr.1 la prezentele Cerinţe.
    3. Germinaţia facultativă, puritatea fizică şi conţinutul altor seminţe, incluzînd prezenţa de seminţe amare în soiurile dulci de Lupinus spp., trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite în tabelul 1 al prezentei anexe.
    4. Se consideră seminţe germinate toate seminţele germinate normal sau seminţe după pretratare în termenele stabilite de regulile ISTA.
    5. Pînă la conţinutul maxim stabilit, seminţele dure prezente se consideră seminţe ce pot germina.
    6. Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 0,8 % din greutatea de seminţe de alte specii Poa.
    7. Nu se consideră impuritate un conţinut maxim de 1 % din greutatea de seminţe de Trifolium pratense.
    8. Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de 0,5 % din greutatea de seminţe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa într-o altă specie relevantă.
    9. Procentajul maxim indicat din greutatea de seminţe dintr-o singură specie nu se aplică seminţelor de Poa spp.
    10. Nu se consideră impuritate un conţinut maxim total de două seminţe de Avena fatua şi Avena sterilis într-un eşantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eşantion de aceeaşi greutate nu conţine seminţe din aceste specii.
    11. Nu se consideră impuritate prezenţa unei singure seminţe de Avena fatua şi Avena sterilis într-un eşantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eşantion cu o greutate de două ori mai mare decît cea stabilită nu conţine seminţe din aceste specii.
    12. Numărarea seminţelor de Avena fatua şi Avena sterilis nu este necesară, cu excepţia cazurilor în care există îndoieli cu privire la respectarea indicilor menţionaţi în coloana 12 din tabelul 1 al prezentei anexe.
    13. Numărarea seminţelor de Cuscuta spp. nu este necesară, cu excepţia cazurilor în care există îndoieli cu privire la respectarea indicilor menţionaţi în coloana 13 din tabelul 1 al prezentei anexe.
    14. Nu se consideră impuritate prezenţa unei singure seminţe de Cuscuta spp. într-un eşantion cu greutatea stabilită, în cazul în care un al doilea eşantion de aceeaşi greutate nu conţine seminţe de Cuscuta spp.
    15. Greutatea eşantionului pentru numărarea seminţelor de Cuscuta spp. este de două ori mai mare decît greutatea menţionată în coloana 4 a tabelului 1 din din prezenta anexă pentru speciile relevante.
    16. Nu se consideră impuritate prezenţa unei singure seminţe de Cuscuta spp. într-un eşantion cu greutate stabilită, dacă un al doilea eşantion cu greutatea de două ori mai mare decît greutatea stabilită nu conţine seminţe de Cuscuta   spp. (n).
    17. Numărarea seminţelor de Rumex spp., altele decît Rumex acetosella şi Rumex maritimus, nu este necesară, cu excepţia cazurilor în care există îndoieli cu privire la respectarea indicilor menţionaţi în coloana 14 din tabelul 1 al prezentei anexe.
    18. Procentul seminţelor de Lupinus spp. de o altă culoare nu trebuie să depăşească:
    1) în lupinul amar – 2%;
    2) în Lupinus spp., altele decît lupinul amar – 1%.
    19.  Procentul seminţelor amare în soiurile de Lupinus spp. nu trebuie să depăşească 2,5 %.
    20. Dăunătorii care reduc utilitatea seminţelor trebuie să fie prezenţi la cel mai mic nivel posibil.

    tabelul nr.1

Secţiunea II. Cerinţe privind seminţele Bază
    21. Sub rezerva respectării cerinţelor din prezenta secţiune, seminţelor Bază li se aplică şi cerinţele stabilite în secţiunea I din prezenta anexă.
    22. Pentru seminţele de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba şi din soiurile de Poa pratensis, care sînt clasificate oficial ca „soiuri apomictice monoclonale”, puritatea minimă a soiului este de 99,7 %.
    23. Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecţii în cîmp, efectuate conform cerinţelor stabilite în anexa nr.1 la prezentele Cerinţe.
    24. Seminţele Bază trebuie să îndeplinească şi cerinţele stabilite în tabelul 2 al prezentei anexe.
    25. Un conţinut total maxim de 80 de seminţe de Poa spp. nu se consideră impuritate.
    26. Condiţia menţionată în coloana 3 a tabelului 2 din prezenta anexă nu este aplicabilă seminţelor de Poa spp. Conţinutul total maxim de seminţe de Poa spp. din alte specii decît cea examinată nu trebuie să depăşească o sămînţă într-un eşantion de 500 de seminţe.
    27. Un conţinut total maxim de 20 de seminţe de Poa spp. nu se consideră impuritate.
    28. Numărarea seminţelor de Melilotus spp. nu este necesară, cu excepţia cazurilor în care există îndoieli cu privire la respectarea indicilor menţionaţi în coloana 7 a tabelului 2 din prezenta anexă.
    29. Nu se consideră impuritate prezenţa unei singure seminţe de Melilotus spp. într-un eşantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eşantion cu o greutate de două ori mai mare decît cea stabilită nu conţine seminţe de Melilotus spp.
    30. Cerinţele stabilte la punctele 6, 7, 8, 9, 14 şi 16 din prezenta anexă nu se aplică seminţelor Bază.
    31. Procentul seminţelor amare în soiurile de Lupinus spp. nu trebuie să depăşească 1 %.

    tabelul nr.2

Secţiunea III. Cerinţele suplimentare pe care trebuie
să le îndeplinească seminţele monogerme şi seminţele
de precizie de sfeclă furajeră
    32. Seminţe monogerme:
    1) minimum 90 % din glomerulele germinate nu dau decît o singură plantulă;
    2) procentul de glomerule care dau trei sau mai multe plantule nu depăşeşte 5%, calculat pe glomerulele germinate.
    33.  Seminţele de precizie de sfeclă furajeră pentru soiurile cu diploidie de peste 85%, cel puţin 58 % din glomerulele germinate, nu dau decît o singură plantulă. Pentru toate celelalte seminţe, cel puţin 63 % din glomerulele germinate nu dau decît o singură plantulă. Procentul de glomerule care dau trei sau mai multe plantule nu depăşeşte 5 %, calculat pe glomerulele germinate.
    34. Pentru seminţele din categoria seminţe Bază, procentul de materii inerte nu depăşeşte 1,0 %.
    35. Pentru seminţele din categoria seminţe Certificate, procentul de materii inerte nu trebuie să depăşească 0,5 %.
    36. În ceea ce priveşte seminţele drajate din categoriile de seminţe Bază şi seminţe Certificate, respectarea acestor condiţii se verifică în baza eşantioanelor prelevate în conformitate cu regulile ISTA şi schemele semincere OECD, din seminţele prelucrate care au fost parţial decorticate (şlefuite sau zdrobite), dar care nu au fost încă drajate, fără să se aducă atingere examinării oficiale referitoare la puritatea analitică minimă a seminţelor drajate.

    anexa nr.4

 Anexa nr.5
la Cerinţele  privind calitatea
şi comercializarea seminţelor
de plante furajere
Cerinţe privind etichetarea
    Secţiunea I. Cerinţe privind eticheta oficială
    1. Indicaţii obligatorii pentru seminţele Bază, seminţele Certificate şi seminţele Comerciale:
    1) serviciul de certificare şi ţara producătoare sau sigla acestuia;
    2) numărul de referinţă al lotului;
    3) luna şi anul ambalării, exprimate prin menţiunea „ambalat…” (luna şi anul);
    4) luna şi anul ultimei prelevări oficiale de probe în vederea certificării, exprimate prin menţiunea „prelevat…” (luna şi anul);
    5) specia indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină;
    6) în cazul x Festulolium, se indică numele speciilor aparţinînd tipului Festuca şi Lolium;
    7) categoria;
    8) greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de seminţe pure;
    9) natura aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală, în cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de acoperire sau a unor aditivi solizi;
    10) pentru seminţele Certificate din a doua generaţie şi din generaţiile următoare, obţinute din seminţe Bază – numărul generaţiilor obţinute din seminţele Bază;
    11) seminţele din soiurile de graminee care nu au fost supuse unei testări a valorii culturale şi a valorii de utilizare şi care nu sînt destinate utilizării ca plante furajere;
    12) pentru seminţele monogerme – menţiunea „monogerme”;
    13) pentru seminţele de precizie – menţiunea „de precizie”;
    14) în cazul în care cel puţin germinarea a fost supusă unei noi analize, menţiunea „reanalizat …” (luna şi anul),  precum şi indicarea serviciului responsabil pentru această repetare a analizei. Indicaţiile respective se furnizează pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;
    15) dimensiuni minime - 110 mm x 67 mm.
    2. Indicaţii obligatorii pentru amestecurile de seminţe:
    1) menţiunea „Amestec de seminţe destinat…” (utilizarea prevăzută);
    2) serviciul care a efectuat închiderea ambalajului şi ţara producătoare;
    3) numărul de referinţă al lotului;
    4) luna şi anul ambalării exprimate prin menţiunea: „ambalat…” (luna şi anul);
    5) proporţia de greutate a diferitelor componente, indicată în funcţie de specie şi, după caz, în funcţie de soi şi, în ambele cazuri, cel puţin în latină; menţionarea denumirii amestecului este suficientă în cazul în care proporţia de greutate este adusă la cunoştinţa cumpărătorului în scris şi dacă ea a fost înregistrată în mod oficial;
    6) în cazul x Festulolium, se indică numele speciilor aparţinînd tipului Festuca şi Lolium;
    7) în ceea ce priveşte lupinul, trebuie specificat dacă este vorba despre lupin amar sau lupin dulce;
    8) greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de glomerule sau de seminţe pure;
    9) în cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de acoperire sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau seminţelor pure şi greutatea totală;
    10) în cazul în care cel puţin germinarea a fost supusă unei noi analize, menţiunea „reanalizat …” (luna şi anul),  precum şi indicarea serviciului responsabil pentru această repetare a analizei. Indicaţiile respective se furnizează pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;
    11) dimensiuni minime - 110 mm x 67 mm.
    Secţiunea II.  Eticheta furnizorului sau inscripţia de pe ambalaj
    3. Indicaţii obligatorii pentru seminţele certificate şi cele comerciale:
    1) menţiunea „Ambalaj mic de tipul….”;
    2) numele şi adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau marca sa de identificare;
    3) numărul de ordine, atribuit în mod oficial;
    4) serviciul care a atribuit numărul unic de identitate şi numele ţării producătoare sau siglele acestora;
    5) numărul de referinţă în cazul în care numărul unic de identitate nu permite identificarea lotului certificat;
    6) specia indicată cel puţin în latină;
    7) soiul indicat cel puţin în latină;
    8) menţiunea „Categoria”;
    9) greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de seminţe pure;
    10) natura aditivului, precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală, în cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de învelire sau a unor aditivi solizi.
    4. Indicaţii obligatorii pentru amestecurile de seminţe:
    1) menţiunea „Ambalaj mic” în conformitate cu punctul 3 subpunctul 7) din prezentele Cerinţe;
    2) numele şi adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau marca de identificare a acestuia;
    3) în cazul ambalajului mic - în conformitate cu punctul 3 subpunctul 7) litera b) din prezentele Cerinţe:
    a) numărul unic de identitate în mod oficial;
    b) serviciul care a atribuit numărul unic de identitate şi ţara producătoare sau siglele acesteia;
    c) numărul de referinţă, în cazul în care numărul unic de identitate nu permite identificarea loturilor utilizate.
    5. Indicaţii în cazul ambalajului mic, în conformitate cu punctul 3 subpunctul 7) litera a) din prezentele Cerinţe:
    a) numărul de referinţă care permite identificarea loturilor utilizate;
    b) ţara producătoare sau sigla acesteia;
    5) menţiunea „Amestec de seminţe destinat…” (utilizarea prevăzută);
    6) greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de seminţe pure;
    7) natura aditivului, precum şi raportul aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau seminţelor pure şi greutatea totală, în cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de învelire sau a unor aditivi solizi;
    8) proporţia de greutate a diferitelor componente, indicată pe specii sau, după caz, pe soiuri, în ambele cazuri, cel puţin în latină; sînt suficiente numai o parte din numitele menţiuni, în cazul în care s-a dispus obligativitatea acestora pentru ambalajele mici, produse pe teritoriul ţării, precum şi indicarea denumirii amestecului, în cazul în care proporţia de greutate poate fi comunicată cumpărătorului la cerere şi aceasta este înregistrată în mod oficial;
    9) în ceea ce priveşte lupinul, trebuie specificat dacă este vorba despre lupin amar sau lupin dulce.

Anexa nr.6
la Cerinţele  privind calitatea
şi comercializarea seminţelor
de plante furajere
Eticheta şi documentul în cazul
seminţelor certificate provizoriu

    1. Informaţiile care trebuie să figureze pe etichetă:
    1) autoritatea responsabilă de inspecţia în cîmp şi ţara producătoare sau abrevierile lor;
    2) specia, indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină;
    3) categoria;
    4) numărul de referinţă al cîmpului sau lotului;
    5) greutatea netă sau brută declarată;
    6) menţiunea „seminţe certificate provizoriu”.
    2. Eticheta trebuie să fie de culoare gri.
    3. Informaţiile care trebuie să figureze pe document:
    1) autoritatea care eliberează documentul;
    2) specia, indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină;
    3) categoria;
    4) numărul de referinţă al seminţelor folosite şi numele ţării sau ţărilor care le-au certificat;
    5) numărul de referinţă al cîmpului sau lotului;
    6) suprafaţa cultivată pentru producţia lotului la care se referă documentul;
    7) cantitatea de seminţe recoltate şi numărul de ambalaje;
    8) numărul de generaţii după seminţele Bază, în cazul seminţelor Certificate;
    9) atestarea că sînt îndeplinite condiţiile pe care trebuie să le satisfacă culturile din care provin seminţele;
    10) după caz, rezultatele unei analize preliminare a seminţelor.