HGM155/2014
ID intern unic:  352011
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 155
din  28.02.2014
cu privire la secretarul de stat
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 170
    MODIFICAT
   
HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046


    În vederea executării prevederilor Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie în ministere, în limita efectivului de personal aprobat, funcţia de secretar de stat ca funcţie publică de conducere de nivel superior.
    2. Ministerele, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărîri, vor aproba modificările corespunzătoare în statele de personal, prezentîndu-le spre avizare în modul stabilit.
    3. Cancelaria de Stat:
    va elabora şi va transmite ministerelor, către 1 aprilie 2014, o fişă a postului-model pentru funcţia de secretar de stat;
    va asigura organizarea, în semestrul II al anului 2014, a unui curs de instruire pentru secretarii de stat cu o durată de cel puţin 40 de ore.
    4. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Nr. 155. Chişinău, 28 februarie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.155
din  28 februarie  2014


MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.939 din 16 august 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.975), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctele 9 şi 10 vor avea următorul cuprins:
    „9. Ministrul apărării:
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale Ministerului, pornind de la programul de activitate a Guvernului, asigură elaborarea şi promovarea strategiilor şi politicilor de apărare consecvente, decide asupra căilor de realizare a politicii de apărare şi asigură exercitarea controlului civil asupra activităţii Armatei Naţionale;
    2) aprobă programele şi planurile de activitate a Ministerului, precum şi rapoartele despre realizarea lor;
    3) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii Ministerului în domeniile încredinţate;
    4) organizează sistemul de management financiar, precum şi funcţia de audit intern în Minister;
    5) exercită dreptul asupra efectuării cheltuielilor în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru Minister în legea bugetară anuală;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţelor;
    7) decide asupra iniţierii şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte legislative şi normative în domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    8) expune opinia proprie asupra proiectelor de acte legislative şi normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi privind alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) aprobă avize la proiecte de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale ale Republicii Moldova în conformitate cu deplinele puteri acordate în modul stabilit prin Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite în mod unipersonal ordine în limitele competenţei sale;
    12) stabileşte domeniile de activitate ale viceminiştrilor, şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, secretarului de stat şi poate delega acestora unele atribuţii ce ţin de competenţa sa;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului, al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi ale instituţiilor Ministerului;
    14) conduce, prin intermediul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, numit în funcţie şi eliberat din funcţie, la propunerea ministrului apărării, prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova – Comandant Suprem al Forţelor Armate, activitatea Armatei Naţionale, avînd competenţă asupra oricărei subdiviziuni ale acesteia;
    15) înfiinţează, desfiinţează, dislocă şi redislocă unităţile militare şi instituţiile;
    16) detaşează militarii şi funcţionarii din cadrul Ministerului, unităţilor militare şi instituţiilor subordonate, conform legislaţiei;
    17) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, grade militare, precum şi categorii de calificare militarilor prin contract, le acordă stimulări şi le aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, retrogradează şi restabileşte în grad militarii pînă la gradul de colonel, inclusiv;
    18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea Ministerului, precum şi propuneri de dizolvare a acestora;
    19) încadrează în serviciul militar, numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul central, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi, respectiv, în condiţiile legilor speciale;
    20) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    21) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale;
    22) înaintează propuneri pentru: acordarea gradelor militare supreme, decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul Ministerului, unităţilor militare şi instituţiilor, în condiţiile legii;
    23) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    24) aprobă sau modifică statele de personal ale aparatului central al Ministerului, unităţilor militare, conform structurii generale a Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului, aprobate de Parlament, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită stabilit de Guvern;
    25) stabileşte, conform legii, normele privind planificarea, asigurarea materială şi financiară a unităţilor militare şi a instituţiilor din subordine, precum şi evidenţa, controlul şi utilizarea mijloacelor materiale şi financiare;
    26) prezidează şedinţele Colegiului militar;
    27) exercită şi alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    10. În exercitarea funcţiei de conducere, ministrul apărării este asistat de viceminiştrii apărării, numiţi în şi eliberaţi din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului Apărării în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) exercită împuternicirile ministrului apărării de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    4) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministrul apărării şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    5) reprezentă Ministerul Apărării în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, la indicaţia ministrului;
    6) propune ministrului apărării iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de ministru.
    Viceminiştrii apărării poartă răspundere personală pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a atribuţiilor care le revin.
    În caz de încălcare a legislaţiei de viceminiştri, propunerea de sancţionare a acestora este prezentată Preşedintelui Republicii Moldova de către ministru, spre examinare şi adoptare a deciziei.”
    se completează cu un nou punct, 101, cu următorul cuprins:
    „101. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru”;
    se completează cu un nou punct, 111,cu următorul cuprins:
    „111. În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet propriu.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 3 se completează în final cu cuvintele „şi de un secretar de stat”;
    2) anexa nr.1:
    la punctul 8, alineatul trei se exclude;
    la punctul 9 litera c), cuvintele  „ale şefilor de direcţii şi de secţii” se substituie cu cuvintele „ale secretarului de stat şi ale conducătorilor subdiviziunilor interne”;
    se completează cu punctele 91 şi 92 cu următorul cuprins:
    „91. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    92. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”
    la punctul 10, după cuvîntul „viceminiştrilor,” se completează cu cuvintele „secretarului de stat”;
    la punctul 12, după cuvîntul „viceminiştri” se completează cu cuvintele „ , secretarul de stat”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    punctul 5 se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins: „Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de nivel superior specificate la art.8 alin.(2) lit.c) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public este organizat şi desfăşurat de comisia de concurs prevăzută la pct.54 subpct.2).”
    punctul 29 se completează cu următorul text: „În cazul concursurilor pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de nivel superior, sînt excluşi din concurs candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 7,5.”
    la punctul 37, alineatul doi se completează cu următorul text: „În cazul concursurilor pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de nivel superior, sînt excluşi din concurs candidaţii care au obţinut la interviu nota finală mai jos de 7,5.”
    punctul 39 se completează cu alineatul patru cu următorul cuprins:
    „În cazul concursurilor pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de nivel superior, învingător al concursului se consideră candidatul propus în condiţiile pct. 44 alineatul doi.”
    punctul 40 se completează cu următorul text: „În cazul concursurilor pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de nivel superior, lista candidaţilor care au promovat concursul şi copia procesului-verbal se prezintă în termenul indicat conducătorului autorităţii publice pentru funcţia căreia s-a organizat concursul.”
    punctul 44 se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    „În cazul concursurilor pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de nivel superior, conducătorul autorităţii publice propune Guvernului numirea în funcţie a candidatului care a promovat concursul. În cazul în care concursul a fost promovat de mai mulţi candidaţi, conducătorul autorităţii publice, în urma unui interviu suplimentar cu aceştia, propune Guvernului numirea în funcţie a unuia dintre ei.”
    la punctul 54, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior de secretar de stat şi adjunct al conducătorului autorităţii administrative centrale, compusă din 7 membri specialişti notorii în administraţia publică, desemnaţi de Guvern, unul dintre care fiind delegat de către conducătorul autorităţii publice pentru funcţia căreia se organizează concursul;”
    la punctul 58, propoziţia a doua se exclude.
    4. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art.721), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 12 subpunctul 5), după cuvîntul „viceminiştrilor” se completează cu cuvintele „ , ale secretarului de stat”;
    punctul 14 se exclude;
    la punctul 16, după cuvîntul „viceminiştrii” se completează cu cuvintele    „ , secretarul de stat”;
    punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.”;
    se completează cu un nou punct, 171, cu următorul cuprins:
    „171. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte Ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”.
    5. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.730), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 11 subpunctul 2), după cuvîntul „viceminiştrilor,” se completează cu cuvintele ”secretarului de stat,”
    se completează cu punctele 111 şi 112 cu următorul cuprins:
    „111. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    112. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”.
    6. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.768), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 11 subpunctul 4), după cuvîntul „viceministrilor” se completează cu cuvintele „ , secretarului de stat”;
    punctul 12 se exclude;
    se completează cu punctele 131 şi 132 cu următorul cuprins:
    „131. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    132. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”;
    la punctul 14, după cuvîntul „viceminiştrii” se completează cu cuvintele „ , secretarul de stat”.
    7. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art. 769), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 8:
    la subpunctul 4), după cuvîntul „viceministrilor” se completează cu cuvintele „ , secretarului de stat”;
    ultimele trei alineate se exclud;
    anexa se completează cu punctele 81, 82 şi 83 cu următorul cuprins:
    „81. În cadrul Ministerului activează trei viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului. Viceminiştrii se subordonează nemijlocit ministrului şi organizează activitatea în cadrul Ministerului, în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite.
    Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    82. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.
    83. Viceminiştrii, secretarul de stat şi şefii de subdiviziuni, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Ministerului.”.
    8. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.774), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 20 va avea următorul cuprins:
    „20. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.”;
    se completează cu un nou punct, 201, cu următorul cuprins:
    „201. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”.
    9. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.775), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 9 litera c), după cuvîntul „viceminiştrilor,” se completează cu cuvintele ” ale secretarului de stat,”;
    se completează cu punctele 91 şi 92 cu următorul cuprins:
    „91. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    92. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”;
    la punctul 10, după cuvîntul „viceminiştrii” se completează cu cuvintele „ , secretarul de stat”.
    10. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.766 din 26 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi  funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.848) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 10 subpunctul 4), după cuvîntul „viceminiştrilor” se completează cu cuvintele „ , secretarului de stat”;
    punctul 11 se exclude;
    se completează cu punctele 121 şi 122 cu următorul cuprins:
    „121. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    122. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”
    la punctul 13, după cuvîntul „Viceminiştrii” se completează cu cuvintele „ , secretarul de stat”.
    11. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 9:
    la litera d), după cuvîntul „viceminiştrilor” se completează cu cuvintele „ , secretarului de stat”;
    ultimul alineat se exclude;
    se completează cu punctele 91 şi 92 cu următorul cuprins:
    „91. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    92. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”;
    la punctul 10, după cuvîntul „viceminiştrilor” se completează cu cuvintele „ , secretarului de stat”.
    12. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.847 din 18 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatuluicentral al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.925), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 12 subpunctul 3), după cuvîntul „viceministrilor,” se completează cu cuvintele „secretarului de stat,”;
    punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.”;
    se completează cu un nou punct, 131, cu următorul cuprins:
    „131. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”.
    [Pct.13 abrogat prin HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046]
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 95, art. 458), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, după cuvîntul „viceminiştri” se completează cu cuvintele „ , un secretar de stat”;
    2) la punctul 9 din anexa nr.1:
    subpunctul 1):
    la litera m), după cuvîntul „viceministrilor,” se completează cu cuvintele „secretarului de stat,”;
    alineatul doi se exclude;
    subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
     a) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    b) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    c) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    d) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    e) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    f) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    g) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.”;
    se completează cu un nou subpunct, 3), cu următorul cuprins:
    „3) În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    a) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    b) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    c) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    d) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    e) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    f) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    g) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    h) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    i) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    j) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.”.
    15. Punctul 7 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799) se modifică şi se completează după cum urmează:
    subpunctul 1) litera i), după cuvîntul „viceminiştrilor” se completează cu cuvintele „ , ale secretarului de stat”;
    subpunctul 2):
    alineatul trei va avea următorul cuprins:
    ”Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    a) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    b) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    c) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    d) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    e) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    f) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    g) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.”;
    alineatul patru se exclude;
    se completează cu subpunctele 3) şi 4) cu următorul cuprins:
    „3) În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    a) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    b) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    c) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    d) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    e) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului;
    f) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    g) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    h) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    i) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte Ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    j) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.
    4) Viceminiştrii, secretarul de stat şi şefii de subdiviziuni, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Ministerului.”