HCNPFM60/5/2013
ID intern unic:  352032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 60/5
din  20.12.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
gradualizarea sancţiunilor aplicate
asigurătorului
(reasigurătorului) sau brokerului
de asigurare
şi/sau reasigurare
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 313

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 963 din 24 februarie 2014
Ministru_______ Oleg EFRIM


    În vederea executării prevederilor art.54 alin.(2) lit.c) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.47–49, art.213), cu modificările şi completările ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    Se aprobă Regulamentul privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, conform anexei.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                        Artur GHERMAN

    Nr. 60/5. Chişinău, 20 decembrie 2013.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 60/5 din 20 decembrie 2013

REGULAMENT
PRIVIND GRADUALIZAREA SANCŢIUNILOR APLICATE
ASIGURĂTORULUI (REASIGURĂTORULUI)
SAU
BROKERULUI DE ASIGURARE ŞI/SAU REASIGURARE

    1. Regulamentul privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul menţinerii nivelului de stabilitate financiară a asigurătorului (reasigurătorului), neadmiterii înrăutăţirii situaţiei financiare a acestuia, precum şi a prevenirii lezării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor asigurate, păgubite şi/sau beneficiarilor ca urmare a încălcării prin acţiune sau inacţiune a prevederilor legislaţiei din domeniul asigurărilor.
    2. Prezentul Regulament stabileşte gradualizarea sancţiunilor aplicabile asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare pentru încălcarea legislaţiei din domeniul asigurărilor, ţinîndu-se cont de impactul asupra stabilităţii activităţii de asigurare în Republica Moldova, de interesul asiguraţilor, profilul de risc al asigurătorului, de categoriile de asigurări practicate, gradul de pericol social al faptei săvîrşite, de împrejurările în care a fost săvîrşită fapta, scopul urmărit şi impactul încălcării comise.
    3. Încălcarea cu intenţie sau din culpă, prin acţiune sau inacţiune, a prevederilor legislaţiei în domeniul asigurărilor se sancţionează cu:
    1) limitarea operaţiunilor prin:
    a) limitarea, pentru o anumită perioadă, a volumului de prime subscrise la toate clasele sau la anumite clase de asigurare, astfel încît aceste volume să nu depăşească anumite plafoane;
    b) interzicerea reînnoirii contractelor de asigurare ajunse la scadenţă sau, după caz, doar a unor tipuri de contracte de asigurare stabilite expres de decizia de sancţionare;
    c) interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare (reasigurare) şi a încasării primelor aferente pe durata stabilită expres prin decizie de sancţionare;
    d) interzicerea efectuării de către asigurător (reasigurător) a unor anumite investiţii;
    2) amendă aplicabilă persoanelor cu funcţie de răspundere ale asigurătorului (reasigurătorului) şi brokerului de asigurare şi/sau reasigurare;
    3) amendă de pînă la 1 la sută din capitalul social minim aplicabilă asigurătorului (reasigurătorului);
    4) amendă de pînă la 20 la sută din capitalul social minim aplicabilă brokerului de asigurare şi/sau reasigurare;
    5) suspendarea şi/sau retragerea licenţei;
    6) prescrierea către asigurători (reasigurători) sau brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare a rezilierii mandatelor cu agenţi şi subagenţi de asigurare sau asistenţi în brokeraj.
    4. La aplicarea sancţiunilor Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare Comisia Naţională):
    1) va evalua consecinţele încălcării asupra:
    a) drepturilor asiguraţilor şi beneficiarilor;
    b) stabilităţii financiare a asigurătorului (reasigurătorului), în special a pieţei asigurărilor în general;
    c) profilului de risc al asigurătorului (reasigurătorului) - o descriere a riscurilor la care asigurătorul/reasigurătorul este expus. Profilul de risc exprimă natura riscurilor care ameninţă asigurătorul, în funcţie de complexitatea activităţii şi de obiectivele sale strategice;
    2) va ţine cont de următoarele aspecte:
    a) categoriile de asigurări practicate;
    d) gradul de gravitate a încălcării comise;
    e) gradul de pericol social al faptei săvîrşite;
    f) durata încălcării;
    g) circumstanţele în care s-a comis încălcarea;
    h) modul şi mijloacele de comitere a încălcării constatate;
    i) numărul şi tipul încălcărilor;
    j) scopul urmărit;
    k) circumstanţele personale şi reale ale comiterii încălcării;
    l) obiecţiile şi argumentările asigurătorului (reasigurătorului) sau ale brokerului de asigurare şi/sau reasigurare referitoare la încălcările constatate în actul de control;
    m) constatările expuse în actul de control;
    n) măsura în care asigurătorul (reasigurătorul) a cooperat cu Comisia Naţională în vederea remedierii încălcărilor constatate;
    o) recidivitatea încălcărilor;
    p) considerente de oportunitate, evaluări şi analize referitoare la încălcările constatate care au repercusiune asupra activităţii asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare.
    5. Sancţiunea stabilită va fi proporţională cu gradul de gravitate şi impactul încălcării săvîrşite.
    6. Cuantificarea gradului de gravitate a faptei se va face prin evaluarea impactului abaterii savîrşite asupra intereselor asiguraţilor, asupra solvabilităţii, lichidităţii şi continuităţii activităţii asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare prin prisma consecinţelor şi aspectelor stabilite la pct.4.
    7. Circumstanţele savîrşirii încălcării şi conduita asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare vor fi analizate pe baza profilului de risc al asigurătorului (reasigurătorului), a procedurilor de prevenire şi a tehnicilor de reducere a riscurilor, prevăzute în dispoziţiile legale (referitoare la normele minimale privind activitatea de control intern, normele prudenţiale privind managementul asigurătorului, sistemul intern de administrare a petiţiilor, normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, procedurile de control intern), în propriul sistem intern de management al riscului, care trebuie să fie adecvate tipului şi dimensiunilor fiecărui asigurător.
    8. Încălcările comise de către asigurător (reasigurător) se sancţionează cu amendă de pînă la 1 la sută din capitalul social minim al asigurătorului (reasigurătorului) în conformitate cu o grilă de divizare a amenzii, formată din următoarele trepte:
    1) în mărime de la 0,01 la sută pînă la 0,25 la sută;
    2) în mărime de la 0,26 la sută pînă la 0,5 la sută;
    3) în mărime de la 0,51 la sută pînă la 0,75 la sută;
    4) în mărime de la 0,76 la sută pînă la 1 la sută.
    9. Încălcările comise de brokerul de asigurare şi/sau reasigurare se sancţionează cu amendă de pînă la 20 la sută din capitalul social minim al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare în conformitate cu o grilă de divizare a amenzii, după cum urmează:
    1) în mărime de la 1 la sută pînă la 10 la sută;
    2) în mărime de la 11 la sută pînă la 20 la sută.
    10. Comisia Naţională aplică amendă asigurătorului (reasigurătorului) de la 0,01 la sută pînă la 0,25 la sută din capitalul social minim în urma constatării următoarelor încălcări:
    1) neinformarea Comisiei Naţionale în termen de 7 zile de la data efectuării tranzacţiei despre dobîndirea de către o persoană fizică sau juridică, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, a dreptului de proprietate asupra acţiunilor asigurătorului (reasigurătorului) sau în cazul dobîndirii de către o persoană juridică a dreptului de administrare asupra participaţiilor calificate ale asigurătorului (reasigurătorului);
    2) neprezentarea anuală către Comisia Naţională a informaţiei detaliate despre identitatea acţionarilor semnificativi, numărul şi valoarea acţiunilor deţinute, precum şi neprezentarea rapoartelor financiare şi a notei explicative ale acţionarilor semnificativi persoane juridice;
    3) încălcarea normelor de prudenţă stabilite la art.31 din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213), cu modificările şi completările ulterioare, şi anume asigurătorul (reasigurătorul):
    a) nu respectă prevederile art.31 alin.(1) din Legea cu privire la asigurări referitoare la organizarea şi desfăşurarea cu prudenţă şi profesionalism a activităţii de asigurare, precum şi încadrează persoane care nu corespund criteriilor de pregătire şi de competenţă profesională stabilite prin actele normative ale Comisiei Naţionale;
    b) prestează servicii de asigurare prin intermediul agenţilor de asigurare, care nu corespund condiţiilor şi cerinţelor stabilite de legislaţie;
    c) nu organizează proceduri de control intern astfel încît să îndeplinească prevederile legale şi nu prezintă Comisiei Naţionale toate documentele, situaţiile şi informaţiile solicitate de către aceasta;
    d) nu prezintă oricare alte raportări, în conformitate cu actele normative emise întru aplicarea Legii cu privire la asigurări;
    e) nu instituie reguli şi proceduri de verificare, nu asigură instruiri continue a propriului personal, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului prin intermediul activităţii de asigurare;
    f) nu elaborează şi nu aplică propriile reglementări privind cheltuielile de achiziţii;
    31) încălcarea obligaţiilor privind ţinerea evidenţelor, registrelor speciale prevăzute de legislaţie, precum şi neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea rapoartelor financiare şi/sau specializate, a evidenţelor, registrelor ce conţin informaţii eronate sau neveridice;
    [Pct.10 subpct.31) introdus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    4) neîndeplinirea, în orice mod, a obligaţiei privind supravegherea agenţilor de asigurare, prevăzută de art.31 alin.(3) lit.b) din Legea cu privire la asigurări;
    5) încălcarea modalităţii de calcul şi raportare, a structurii şi a componentelor marjelor de solvabilitate, ca rezultat rata de solvabilitate nu scade sub nivelul stabilit;
    6) încălcarea regulilor de plasare a activelor admise să reprezinte rezervele tehnice şi/sau o treime din marja de solvabilitate minimă, deşi deţine active suficiente în acest sens;
    7) nedeţinerea de active suficiente pentru a acoperi rezervele tehnice şi/sau o treime din marja de solvabilitate minimă;
    8) desfăşurarea activităţii în sediu, filiale (reprezentanţe) şi/sau alte subdiviziuni care nu corespund cerinţelor stabilite de art.23 alin.(6) şi, respectiv, de art.33 alin.(4) din Legea cu privire la asigurări şi art.8 alin.(8) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), cu modificările şi completările ulterioare;
    9) nerespectarea prevederilor legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, după cum urmează:
    a) asigurătorul (reasigurătorul) nu dispune în fiecare filială şi/sau reprezentanţă de cîte un reprezentant de despăgubiri sau nu are încheiat un contract de mandat cu un broker de asigurare prin care îl împuterniceşte cu atribuţii de reprezentant de despăgubiri în filialele şi/sau reprezentanţele respective;
    b) încălcarea de către asigurător (reasigurător) sau de către persoanele care acţionează în numele acestuia a prevederilor legale referitoare la modul de încheiere, forma, conţinutul şi termenul contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
    c) în dosarul de daună lipsesc actele care se includ în mod obligatoriu conform art.21 alin.(3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
    d) eliberarea poliţei RCA şi/sau a certificatului de asigurare „Carte Verde” fără încasarea integrală a primei de asigurare.
    [Pct.10 subpct.9), lit.d) introdusă prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
   
91) nerespectarea normelor legale privind protecţia consumatorului serviciilor de asigurare, astfel cum prevede art.43 alin.(1) din Legea cu privire la asigurări;
    [Pct.10 subpct.91) introdus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    10) efectuarea oricăror modificări şi completări în condiţiile de licenţiere în baza cărora a fost eliberată licenţa fără notificarea Comisiei Naţionale în termen de 10 zile după operarea modificărilor şi completărilor;
    11) asigurătorul (reasigurătorul) nu virează în mărimea şi în termenul prevăzut de reglementările în vigoare contribuţiile stabilite pentru Fondul de protecţie a victimelor străzii, Fondul de compensare, Fondul naţional de garanţie şi plăţile regulatorii prevăzute de legislaţie;
    12) nu asigură în cadrul efectuării controalelor, inspecţiilor în teren de către Comisia Naţională accesul membrilor grupului de control delegaţi la toate documentele şi la alte surse de informaţii necesare controlului;
    13) Eliberarea, distribuirea poliţelor de asigurare de către o persoană care nu deţine certificat de calificare sau a cărui certificat este cu termenul expirat, în condițiile prevederilor Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotătrârea Comisiei Naționale nr.49/5 din 30.09.2016.
    [Pct.10 subpct.13) introdus prin HCNPF24/3 din 09.06.17, MO216-228/30.06.17 art.1192]
    11. Comisia Naţională aplică amendă asigurătorului (reasigurătorului) de la 0,26 la sută pînă la 0,5 la sută din capitalul social minim în urma constatării următoarelor încălcări:
    1) înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice sau operarea modificărilor şi completărilor fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale;
    2) necorespunderea persoanelor cu funcţii de răspundere ale asigurătorului (reasigurătorului) cerinţelor stabilite de legislaţie;
    3) încălcarea normelor de prudenţă stabilite la art.31 din Legea cu privire la asigurări, şi anume asigurătorul (reasigurătorul):
    a) nu elaborează şi nu respectă: 1) propriile condiţii de asigurare referitoare la contractul de asigurare; 2) propriile clauze de asigurare, care pot modifica condiţiile de asigurare, în funcţie de opţiunea proprie sau de cea a asiguratului; 3) propriile criterii de stabilire a primelor de asigurare; 4) propriile reglementări interne privind constituirea şi menţinerea rezervelor tehnice, în funcţie de propriul sistem de evidenţă operativă, cu respectarea actelor normative emise în acest sens;
    b) nu întocmeşte situaţii financiare consolidate, în conformitate cu actele normative emise întru aplicarea Legii cu privire la asigurări;
    c) nu asigură auditarea situaţiilor financiare de către o societate de audit şi/sau nu publică raportul de audit, şi/sau îl publică în volum incomplet, cu conţinut neveridic sau cu încălcarea termenelor de publicare;
    d) nu organizează un sistem intern de management al riscului;
    g) nu respectă prevederile art.31 alin.(8) din Legea cu privire la asigurări şi actele normative emise în acest sens;
    4) subscrierea riscurilor prevăzute într-o clasă de asigurări care nu este inclusă în Anexa la licenţă;
    5) încheierea tranzacţiilor prevăzute la art.32 din Legea cu privire la asigurări fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale;
    6) efectuarea transferului portofoliului de asigurare fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale;
    7) desfăşurarea simultană a activităţii de asigurare de viaţă şi a activităţii de asigurare generală cu încălcarea prevederilor art.38 din Legea cu privire la asigurări şi a actelor normative emise în acest sens;
    [Pct.11 subpct.8) exclus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    9) încălcarea cerinţelor privind menţinerea sistemului intern de administrare pentru examinarea operativă şi eficientă a petiţiilor asiguraţilor în conformitate cu prevederile legale;
    10) încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.8/6 din 26.02.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.81-82, art.310), înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.751 din 18.05.2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    11) nerespectarea prevederilor legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, după cum urmează:
    a) încălcarea de către asigurător (reasigurător) a exigenţelor faţă de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto stabilite în art.5 alin.(1) şi alin.(2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
    b) încălcarea de către asigurător (reasigurător) a mărimii cuantumului primelor de asigurare calculat în funcţie de prima de asigurare de bază, coeficienţii de rectificare şi sistemul bonus-malus, stabiliţi prin metodele actuariale şi actele normative ale Comisiei Naţionale emise în acest sens;
    c) neîndeplinirea de către asigurător (reasigurător) a obligaţiilor ce decurg din contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto referitoare la constatarea pagubelor şi/sau stabilirea şi plata despăgubirilor, precum şi încălcarea termenelor stabilite pentru aceste proceduri, inclusiv prin tergiversarea nemotivată a achitării despăgubirii de asigurare;
    d) încălcarea de către asigurător (reasigurător) a drepturilor persoanei păgubite;
    e) refuzarea neîntemeiată de către asigurător (reasigurător) în achitarea despăgubirii de asigurare;
    12) desfăşurarea activităţii cu încălcarea condiţiilor de licenţiere prevăzute de legislaţie şi a informaţiei prezentate la declaraţia de eliberare a licenţei;
    [Pct.11 subpct.13) exclus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    14) nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a prescripţiilor emise de către Comisia Naţională în vederea înlăturării încălcărilor constatate;
    15) Nerespectarea art.411 alin.(3) din Legea cu privire la asigurări.
    [Pct.11 subpct.15) introdus prin HCNPF24/3 din 09.06.17, MO216-228/30.06.17 art.1192]
    12. Comisia Naţională aplică amendă asigurătorului (reasigurătorului) de la 0,51 la sută pînă la 0,75 la sută din capitalul social minim în urma constatării următoarelor încălcări:
    1) nerespectarea limitelor activităţii de asigurare prevăzute în art.28 din Legea cu privire la asigurări;
    2) încălcarea normelor de prudenţă stabilite la art.31 din Legea cu privire la asigurări, şi anume asigurătorul (reasigurătorul):
    a) încalcă limita maximă a răspunderii asigurătorului (reasigurătorului) pentru un risc asigurat sau preluat în reasigurare, astfel depăşind 25% din valoarea capitalului propriu şi a rezervelor tehnice;
    b) încălcă cerinţele de reţinere proprie stabilite în art.31 alin.(6) din Legea cu privire la asigurări;
    3) încălcarea modalităţii de calcul şi raportare, a structurii şi a componentelor marjelor de solvabilitate, ca rezultat rata de solvabilitate a scăzut sub nivelul stabilit;
    4) nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art.34 alin.(1) - (6) din Legea cu privire la asigurări privind constituirea şi menţinerea rezervelor tehnice de asigurare şi, respectiv, a categoriilor de active admise să acopere aceste rezerve în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale emise în acest sens;
    5) încheierea tranzacţiilor prevăzute de art.32 din Legea cu privire la asigurări, ca rezultat fiind afectată situaţia financiar-economică a asigurătorului (reasigurătorului), şi/sau nerespectarea reglementărilor stabilite prin act normativ în vederea efectuării tranzacţiilor;
    6) încălcarea, în orice mod, a prevederilor art.37 din Legea cu privire la asigurări de către asigurătorul (reasigurătorul) care desfăşoară activitate în categoria asigurări de viaţă.
    13. Comisia Naţională aplică amendă brokerului de asigurare şi/sau reasigurare de la 1 la sută pînă la 10 la sută din capitalul social minim în urma constatării următoarelor încălcări:
    1) necorespunderea persoanelor cu funcţii de răspundere cerinţelor stabilite de legislaţie;
    2) desfăşurarea activităţii în sediu, filiale (reprezentanţe) şi/sau alte subdiviziuni care nu corespund cerinţelor stabilite de art.33 alin.(4) din Legea cu privire la asigurări şi art.8 alin.(8) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
    3) încălcarea prevederilor legale referitoare la modul de încheiere, forma, conţinutul şi termenul contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
    4) efectuarea oricăror modificări şi completări în condiţiile de licenţiere în baza cărora a fost eliberată licenţa fără notificarea Comisiei Naţionale în termen de 10 zile după operarea modificărilor şi completărilor;
    5) brokerul de asigurare şi/sau reasigurare nu virează în mărimea şi în termenul prevăzut de reglementările în vigoare plăţile regulatorii prevăzute de legislaţie;
    [Pct.13 subpct.6) exclus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    7) nu asigură, în cadrul efectuării controalelor, inspecţiilor în teren de către Comisia Naţională, accesul membrilor grupului de control delegaţi la toate documentele şi la alte surse de informaţii necesare controlului;
    8) Eliberarea, distribuirea poliţelor de asigurare de către o persoană care nu deţine certificat de calificare sau a cărui certificat este cu termenul expirat, în condițiile prevederilor Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotătrârea Comisiei Naționale nr.49/5 din 30.09.2016.
    [Pct.13 subpct.8) introdus prin HCNPF24/3 din 09.06.17, MO216-228/30.06.17 art.1192]
    14. Comisia Naţională aplică amendă brokerului de asigurare şi/sau reasigurare de la 11 la sută pînă la 20 la sută din capitalul social minim în urma constatării următoarelor încălcări:
    1) încălcarea obligaţiilor privind ţinerea evidenţelor, registrelor speciale prevăzute de legislaţie, precum şi neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea rapoartelor specializate, a evidenţelor, registrelor ce conţin informaţii eronate sau neveridice;
    2) încălcarea normelor de prudenţă stabilite la art.31 alin.(8) din Legea cu privire la asigurări, în partea ce îi sunt aplicabile;
    3) încălcarea cerinţelor privind menţinerea sistemului intern de administrare pentru examinarea operativă şi eficientă a petiţiilor asiguraţilor în conformitate cu prevederile legale;
    31) nerespectarea normelor legale privind protecţia consumatorului  serviciilor de asigurare, astfel cum prevede art.43 alin.(1) şi art.53 alin.(4) din Legea cu privire la asigurări;
    [Pct.14 subpct.31) introdus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    4) încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor;
    5) încălcarea mărimii cuantumului primelor de asigurare calculat în funcţie de prima de asigurare de bază, coeficienţii de rectificare şi sistemul bonus-malus, stabiliţi prin metodele actuariale şi actele normative ale Comisiei Naţionale emise în acest sens;
    51) eliberarea poliţei RCA şi/sau a certificatului de asigurare „Carte Verde” fără încasarea integrală a primei de asigurare;
    [Pct.14 subpct.51) introdus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    6) desfăşurarea activităţii cu încălcarea condiţiilor de licenţiere prevăzute de legislaţie şi a informaţiei prezentate la declaraţia de eliberare a licenţei;
    [Pct.14 subpct.7) exclus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    8) efectuarea încasărilor şi plăţilor făcute în numele sau în contul asiguraţilor (reasiguraţilor), reprezentînd prime ori despăgubiri şi/sau îndemnizaţii de asigurare (reasigurare), cu încălcarea prevederilor art.47 alin.(31)-(32) din Legea cu privire la asigurări;
    9) intermedierea contractelor de asigurare în numele unui asigurător nerezident;
    10) desfăşurarea altei activităţi decît cea de broker;
    11) nedeţinerea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională în condiţiile prevăzute de legislaţie;
    111) încălcarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii stabilite în art.49 din Legea cu privire la asigurări, şi anume brokerul de asigurare şi/sau reasigurare:
    a) desfăşoară activităţi prin agenţi de asigurare persoane fizice sau persoane juridice ori subagenţi;
    b) dispune de un capital social sub limita stabilită de legislaţie;
    [Pct.14 subpct.111) introdus prin HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    12) ţinerea evidenţei contabile cu încălcarea prevederilor art.49 alin.(8) din Legea cu privire la asigurări;
    13) nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a prescripţiilor emise de către Comisia Naţională în vederea înlăturării încălcărilor constatate.
    15. Comisia Naţională aplică amendă asigurătorului (reasigurătorului) de la 0,76 la sută pînă la 1 la sută din capitalul social minim, gradual, în urma constatării comiterii repetate de către asigurător (reasigurător) a uneia şi aceleiaşi încălcări şi pentru care asigurătorul (reasigurătorul) a fost sancţionat anterior cu amendă prevăzută de treapta precedentă.
    16. În cazul în care se constată două sau mai multe încălcări, se aplică sancţiune pentru fiecare încălcare în parte, stabilindu-se definitiv amenda pentru concurs de încălcări prin absorbţia amenzii mai mici de amenda mai mare, în limitele stabilite la art.54 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la asigurări.
    [Pct.16 în redacția HCNPF10/5 din 27.02.15, MO93/14.04.15 art.663]
    17. Constatarea pentru prima dată a unui tip de încălcare a legislaţiei se sancţionează cu amendă, constatarea comiterii repetate a unuia şi aceluiaşi tip de încălcare se sancţionează cu amenda prevăzută pentru următoarea treaptă de sancţionare şi/sau se aplică una dintre sancţiunile stabilite la art.54 alin.(2) din Legea cu privire la asigurări, în funcţie de caracteristicile evaluate în baza prezentului Regulament.
    18. Amenda poate fi aplicată cumulativ cu oricare dintre sancţiunile prevăzute la art.54 alin.(2) lit.a), lit.b), lit.d) şi lit.e) din Legea cu privire la asigurări în cazul în care:
    1) asigurătorul (reasigurătorul) sau brokerul de asigurare şi/sau reasigurare nu execută prescripţiile emise de Comisia Naţională în vederea înlăturării încălcărilor constatate;
    2) este afectată activitatea investiţională şi/sau stabilitatea financiară a asigurătorului (reasigurătorului);
    3) sînt prejudiciate interesele deţinătorilor de poliţe de asigurare, beneficiarilor şi/sau terţelor persoane;
    4) asigurătorul (reasigurătorul) nu dispune de active suficiente şi eligibile pentru acoperirea rezervelor de asigurare;
    5) persoana cu funcţie de răspundere a asigurătorului (reasigurătorului) sau a brokerului de asigurare şi/sau reasigurare este pasibilă de a fi sancţionată în corespundere cu Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    19. În cazul constatării aceloraşi încălcări comise de către asigurători (reasigurători) sau brokeri de asigurare şi/sau reasigurare, care se sancţionează cu amendă stabilită la o singură treaptă, diferenţierea amenzii se efectuează urmare a unei evaluări comparative în corespundere cu aspectele indicate la pct.4 - pct.7. Pentru încălcările care au impactul cel mai mic se aplică pragul de jos al amenzii, iar pentru cele ce au impactul cel mai mare se aplică pragul de sus al amenzii, pentru impactul cuprins între pragul de jos şi cel de sus se aplică amendă în funcţie de aspectele evaluate.
    20. Persoanelor cu funcţie de răspundere ale asigurătorului (reasigurătorului) sau ale brokerului de asigurare şi/sau reasigurare li se aplică amendă în corespundere cu Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    21. Asigurătorul (reasigurătorul) se sancţionează cu interzicerea efectuării anumitor investiţii în cazul în care se constată deficienţe în aplicarea politicii investiţionale, precum şi în cazul în care activele admise să reprezinte fondurile şi rezervele proprii şi rezervele de asigurare se investesc contrar legislaţiei, iar ca rezultat au fost cauzate prejudicii considerabile activităţii asigurătorului (reasigurătorului) şi au fost afectate grav drepturile şi interesele consumatorilor de asigurări.
    22. Asigurătorul (reasigurătorul) sau brokerul de asigurare şi/sau reasigurare se sancţionează cu suspendarea şi/sau retragerea licenţei în conformitate cu prevederile art.25, art.26 şi, respectiv, art.51 din Legea cu privire la asigurări.
    23. Comisa Naţională, pe lîngă amenda aplicată, poate prescrie asigurătorilor (reasigurătorilor) sau brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare rezilierea mandatelor cu agenţi şi subagenţi de asigurare sau asistenţi în brokeraj în cazul constatării încălcărilor reflectate în pct.10 subpct.3) lit.a) şi lit.b), subpct.4), pct.14 subpct.8), subpct.10), subpct.11).
    [Pct.23 modificat prin HCNPF24/3 din 09.06.17, MO216-228/30.06.17 art.1192]
    24. Pentru constatarea altor încălcări de norme, cerinţe, condiţii sau reguli prevăzute de legislaţia în domeniul asigurărilor, comise de către asigurător (reasigurător) sau brokerul de asigurare şi/sau reasigurare, dar nespecificate în prezentul Regulament, se aplică sancţiunea corespunzătoare urmare a efectuării unei evaluări în corespundere cu aspectele indicate la pct.4 - pct.7.
    25. Sancţiunile se aprobă prin decizia Comisiei Naţionale, aceasta fiind unica autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza aplicării sancţiunilor stabilite în condiţiile prezentului Regulament.
    26. Dacă după primirea actului de control/inspecție în teren sau al analizei din oficiu și examinarea obiecțiilor la acesta, sau în procesul audierilor, entitatea recunoaște în mod expres săvârșirea încălcărilor constatate, aceasta va fi reținută ca circumstanță atenuantă sub forma colaborării în cadrul procedurii de examinare a rezultatelor controlului/inspecției în teren sau ale analizei din oficiu și va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% și 50% din nivelul de bază determinat. La determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bază ca urmare a recunoașterii faptei, Comisia Națională va avea în vedere, de la caz la caz, faptul că entitatea a recunoscut total sau parțial încălcările constatate în actul de control/inspecție în teren sau al analizei din oficiu. În caz de recunoaștere parțială Comisia Națională poate refuza acordarea reducerii. În cazul constatării admiterii repetate a încălcărilor diminuarea cuantumului amenzii nu va fi aplicată.
    [Pct.23 modificat prin HCNPF24/3 din 09.06.17, MO216-228/30.06.17 art.1192]