OMFC18/2014
ID intern unic:  352211
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 18
din  10.02.2014
cu privire la completarea unor ordine
ale Ministerului Finanţelor
Publicat : 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71     art Nr : 351
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 968
din 6 martie 2014
Ministru_________Oleg EFRIM


    Întru executarea punctului 10.3 din Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr.195 din 4 aprilie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.65-69, art.224) şi  punctului 3 alineatul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31 martie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.58-60, art.230), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.745 din 31 martie 2010, se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins:
    „71. Entităţile utilizatoare a facturii electronice au dreptul imprimării pe suport de hîrtie de sine stătător al facturilor generate în formă electronică, cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „е-Factura” în următoarele cazuri:
    a) pentru documentarea livrărilor efectuate către subiecţii ce nu utilizează factura în formă electronică;
    b) pentru prezentarea facturii intermediarului (transportatorului) ce nu utilizează factura în formă electronică, în cazul documentării livrărilor efectuate către subiecţii ce utilizează factura în formă electronică;
    c) în situaţiile prevăzute la punctul 2 lit.c) a prezentei Instrucţiuni.”
    2. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196 art.656), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.774 din 16 septembrie 2010, se completează după cum urmează:
    1) Punctul 2 alineatul întîi după cuvintele „Formularul facturii fiscale” se completează cu sintagma „executate tipografic”;
    2) Punctul 3 alineatul întîi după cuvintele „formularelor facturilor fiscale” se completează cu sintagma „executate tipografic”;
    3) După punctul 5 se completează cu pct. 51 cu următorul cuprins:
    „51. Prin derogare de la prevederile punctelor 2-5 ale prezentului Ordin, furnizorii utilizatori ai facturii fiscale electronice au dreptul imprimării pe suport de hîrtie de sine stătător al facturilor fiscale generate în formă electronică, cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „e-Factura” în următoarele cazuri:
    a)  pentru documentarea livrărilor efectuate către subiecţii ce nu utilizează factura fiscală în formă electronică;
    b) pentru prezentarea facturii fiscale intermediarului (transportatorului) ce nu utilizează factura fiscală în formă electronică, în cazul documentării livrărilor efectuate către subiecţii ce utilizează factura fiscală în formă electronică.”
    4)  Punctul 3 din Anexa nr.4 se completează în final cu sintagma „sau în formă electronică.”

    MINISTRUL FINANŢELOR                                        Anatol ARAPU

    Nr. 18. Chişinău, 10 februarie 2014.