HGC225/2014
ID intern unic:  352385
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 225
din  26.03.2014
cu privire la Academia de Administrare Publică
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 247
    Pentru executarea prevederilor Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.951-VII din 13 ianuarie 2014 privind reorganizarea Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.9-13, art.23), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Statutul Academiei de Administrare Publică, conform anexei nr. 1;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                             Maia Sandu

    Nr. 225. Chişinău, 26 martie 2014.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 225
din 26 martie 2014

STATUTUL
ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
1. Dispoziţii generale
    1.1. Academia de Administrare Publică (în continuare – Academia) este o instituţie de învăţămînt superior de stat, care are misiunea de formare a specialiştilor de înaltă calificare (studii superioare de masterat şi studii superioare de doctorat – ciclurile II şi III), de dezvoltare profesională continuă a personalului din serviciul public şi de asigurare ştiinţifico-metodică a activităţii autorităţilor publice.
    1.2. Academia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legislaţia cu privire la educaţie, cercetare, serviciul public, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prezentul statut.
    1.3. Fondator al Academiei este Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, care exercită controlul privind corespunderea activităţii Academiei misiunii şi atribuţiilor acesteia.
    1.4. Academia este persoană juridică, de drept public, dispune de bilanţ contabil, conturi proprii bancare, are antet şi ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.
Adresa juridică a Academiei: MD-2070, municipiul Chişinău, strada Ialoveni, nr. 100.
2. Autonomia universitară
    2.1. Academia activează în condiţii de autonomie universitară şi libertate academică, cu buget propriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2.2. Academia dispune de autonomie universitară manifestată prin:
    a) autoadministrare;
    b) asigurarea ordinii şi disciplinei în spaţiul universitar;
    c) stabilirea structurii interne a instituţiei;
    d) normarea activităţii didactice şi ştiinţifice a personalului şi aprobarea statelor de funcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) crearea unităţilor de cercetare-inovare, dezvoltare, prestări servicii şi activităţi de producţie;
    f) soluţionarea problemelor sociale ale studenţilor şi personalului;
    g) organizarea, realizarea şi perfecţionarea procesului de instruire conform standardelor educaţionale de dezvoltare continuă şi cercetare-inovare în domeniu;
    h) stabilirea specializărilor;
    i) elaborarea planurilor de studii şi a programelor analitice în conformitate cu standardele educaţionale de stat;
    j) organizarea admiterii candidaţilor la studii, ţinînd cont de criteriile specifice profilului instituţiei;
    k) selectarea şi promovarea cadrelor didactice şi a altor categorii de personal;
    l) stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice;
    m) acordarea de titluri ştiinţifico-didactice;
    n) stabilirea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii de învăţămînt şi ştiinţifice, centre şi organizaţii din ţară şi de peste hotare;
    o) gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti şi a patrimoniului, dezvoltarea, fortificarea şi dotarea instituţiei;
    p) gestionarea mijloacelor financiare, inclusiv a celor alocate din bugetul de stat, prin conturi bancare;
    q) gestionarea mijloacelor financiare din diverse surse şi a patrimoniului în conformitate cu Planul de dezvoltare a Academiei şi modul stabilit în actele normative în vigoare;
    r) plasarea la depozit bancar a soldului de mijloace disponibile în contul bancar, realizat supradeviz, cu excepţia granturilor externe;
    s) stabilirea, în coordonare cu organul ierarhic superior/fondatorul, a taxelor pentru serviciile educaţionale şi alte servicii acordate de Academie;
    t) acordarea burselor de studii şi de cercetare.
3. Atribuţiile
    Atribuţiile principale ale Academiei sînt:
    a) contribuirea la promovarea politicii de stat în domeniul administraţiei publice;
    b) instruirea la studii superioare de masterat (ciclul II), studii superioare de doctorat (ciclul III);
    c) pregătirea cadrelor ştiinţifice prin programe postdoctorale;
    d) dezvoltarea profesională a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi a persoanelor juridice de drept privat;
    e) elaborarea şi realizarea programelor de formare iniţială şi dezvoltare profesională a personalului pentru/din autorităţile publice;
    f) organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative prioritare în domeniul administraţiei publice şi a procesului de instruire a viitorilor funcţionari publici;
    g) oferirea de asistenţă metodologică, ştiinţifică şi informaţională autorităţilor publice;
    h) acordarea, în bază de contract cu plată sau gratuit, a serviciilor tehnico-ştiinţifice şi consultative ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor publice locale şi agenţilor economici, precum şi persoanelor particulare.
4. Activitatea internaţională
     Activitatea internaţională a Academiei include:
    a) colaborarea internaţională în domeniul formării iniţiale şi dezvoltării profesionale a personalului în scopul asigurării condiţiilor pentru implementarea experienţei internaţionale;
    b) înscrierea la studii a cetăţenilor străini, în baza acordurilor interstatale;
    c) certificarea studiilor şi eliberarea atestatelor în conformitate cu standardele educaţionale internaţionale în domeniul administraţiei publice;
    d) participarea, în coordonare cu autorităţile publice centrale, la negocierea şi încheierea, cu instituţii şi organizaţii internaţionale, a acordurilor privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici peste hotare;
    e) realizarea de proiecte instructive şi de cercetare în comun cu parteneri de peste hotare.
5. Responsabilitatea publică
    Responsabilitatea publică obligă Academia:
    a) să respecte legislaţia în vigoare, Carta universitară şi politicile naţionale în domeniul învăţămîntului superior şi cercetării-inovării;
    b) să aplice şi să respecte reglementările în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţămîntul superior (ciclul II şi III), postdoctorat, de dezvoltare profesională continuă şi cercetare-inovare;
    c) să asigure eficienţa managerială şi utilizarea raţională a  resurselor;
    d) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare;
    e) să respecte libertatea academică a personalului didactic, ştiinţific, administrativ, auxiliar şi de deservire, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor ciclurilor II şi III şi postdoctoranzilor.
6. Structura organizatorică
    6.1. Structura Academiei constă din: departamente, catedre, direcţii, secţii şi din alte subdiviziuni.
    6.2. Departamentul este o subdiviziune didactico-administrativă care asigură activitatea didactico-organizatorică, ţinînd cont de exigenţele educaţionale naţionale şi internaţionale.
    6.3. Catedra este o subdiviziune didactico-ştiinţifică care participă la planificarea, organizarea şi realizarea instruirii studenţilor ciclurilor II şi III, cercetărilor ştiinţifice în domeniul administraţiei publice, dezvoltarea profesională continuă a personalului din autorităţile publice.
    6.4. Direcţia este o subdiviziune care exercită funcţii manageriale de planificare, logistică, organizare şi coordonare a procesului didactico-educaţional, de cercetare-inovare etc.
    6.5. Secţia este o subdiviziune care asigură organizatoric, logistic şi informaţional activitatea Academiei.
    6.6. În cadrul Academiei pot fi create, în funcţie de necesităţi, şi alte subdiviziuni interioare didactice, ştiinţifice, de prestări servicii.
7. Organele de conducere
    7.1. Organul suprem de conducere al Academiei este Senatul care activează în baza propriului Regulament.
    7.2. Din componenţa Senatului fac parte din oficiu: rectorul, care este preşedinte al acestuia, prim-prorectorul, prorectorul şi şefii subdiviziunilor interioare, reprezentanţi ai Guvernului, autorităţilor administraţiei publice. Membrii corpului didactico-ştiinţific, studenţii ciclurilor II şi III, personalul auxiliar sînt aleşi în Senat, ţinînd cont de cota reprezentativă, stabilită de actele normative în vigoare.
    7.3. De competenţa exclusivă a Senatului ţine examinarea, aprobarea/adoptarea:
    a) modificărilor şi completărilor Statutului Academiei şi înaintarea acestuia spre aprobare Guvernului;
    b) regulamentului de activitate a Senatului, completarea şi modificarea acestuia;
    c) strategiei/planului de dezvoltare a Academiei;
    d) raportului cu privire la activitatea Academiei, prezentat anual de către rector, şi a dărilor de seamă ale subdiviziunilor interioare;
    e) personalului-limită al Academiei;
    f) regulamentelor de activitate a subdiviziunilor interioare şi de ordine internă;
    g) regulamentelor cu privire la organizarea procesului de instruire şi de dezvoltare profesională;
    h) regulamentului cu privire la admitere;
    i) planurilor de studii;
    j) taxelor pentru studii în bază de contract şi pentru prestarea altor servicii;
    k) bugetului Academiei şi a raportului privind executarea lui;
    l) regulamentului privind utilizarea mijloacelor speciale;
    m) rapoartelor privind gestionarea patrimoniului, inclusiv contractele de locaţiune.
    7.4. Senatul adoptă hotărîri în conformitate cu Regulamentul de activitate a Senatului Academiei şi cu alte acte normative în vigoare.
    7.5. Hotărîrile Senatului sînt obligatorii pentru toate subdiviziunile Academiei.
    7.6. Conducerea operativă a Academiei, între şedinţele Senatului, este exercitată de biroul Senatului, constituit din rector, care este şi preşedintele biroului, prim-prorector, prorector, directorii de departamente şi secretarul ştiinţific al Senatului, care activează în baza Regulamentului de activitate a Senatului.
    7.7. În cadrul Academiei se constituie Consiliul de administraţie, format din: rector, prim-prorector, prorector, directorii de departamente, şeful direcţiei patrimoniu, planificare şi finanţe şi reprezentantul Guvernului, desemnat de Prim-ministru, care îşi exercită activitatea în baza Regulamentului aprobat de Senat.
    7.8. Consiliul de administraţie se convoacă de către rector, în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
    7.9. Consiliul de administraţie examinează şi înaintează Senatului şi/sau rectorului propuneri privind:
    a) strategia/planul de dezvoltare a Academiei;
    b)  gestionarea patrimoniului;
    c)  salarizarea şi motivarea personalului;
    d)  stabilirea cuantumului taxelor de studii, taxelor de cazare în cămin; precum şi pentru serviciile prestate şi lucrările executate;
    e) utilizarea resurselor financiare;
    f) devizul de venituri şi cheltuieli.
    7.10. Conducerea executivă a Academiei este exercitată de rector, prim-prorector şi prorector.
    7.11.  Rectorul Academiei este ales în funcţie, prin concurs, conform legislaţiei Republicii Moldova şi confirmat în funcţie de către Guvern, pe un termen de cinci ani, iar prim-prorectorul şi prorectorul sînt numiţi în funcţie prin ordinul rectorului.
    7.12. În exercitarea atribuţiilor sale, rectorul emite ordine şi dispoziţii.
    7.13. Rectorul Academiei are următoarele atribuţii: 
    a) exercită conducerea generală a Academiei;
    b) acţionează în numele Academiei şi o reprezintă în toate autorităţile administraţiei publice şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare;
    c) dispune şi monitorizează utilizarea fondurilor fixe şi a celor circulante ale Academiei, încheie contracte;
    d) conduce şedinţele Senatului şi asigură îndeplinirea hotărîrilor adoptate de acesta;
    e) pune în aplicare, în baza hotărîrii Senatului, Regulamentul de ordine internă a Academiei şi regulamentele subdiviziunilor interioare ale acesteia;
    f) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie personalul subdiviziunilor interioare;
    g) confirmă persoanele alese pe bază de concurs în posturile didactice şi de conducere, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
    h) stimulează material activitatea personalului Academiei;
    i) aprobă componenţa comisiilor de evaluare a tezelor de master;
    j) prezintă, anual, Senatului raportul cu privire la activitatea Academiei, inclusiv executarea bugetului;
    k) este responsabil de organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi a Academiei;
    l) emite ordine de înmatriculare, promovare şi exmatriculare a studenţilor ciclurilor II şi III şi audienţilor cursurilor de dezvoltare profesională continuă.
    7.14. În lipsa rectorului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de prim-prorector sau prorector.
    7.15. Atribuţiile prim-prorectorului şi ale prorectorului se stabilesc prin ordinul rectorului.
 8. Personalul. Drepturile şi obligaţiile
    8.1. Personalul Academiei constă din:
    a) personalul de conducere şi personalul administrativ;
    b) personalul didactic şi personalul ştiinţific;
    c) personalul auxiliar şi de deservire.
    8.2. Academia asigură dezvoltarea profesională continuă a personalului de conducere, administrativ, didactic şi ştiinţifice.
    8.3. Personalul de conducere, administrativ, didactic şi ştiinţific al Academiei are următoarele drepturi:
    a)  să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Academiei;
    b)  să se folosească, în scopul realizării atribuţiilor de serviciu, de laboratoare, săli de curs, mijloace tehnice, fonduri de carte şi de serviciile prestate de subdiviziunile interioare ale Academiei;
    c)  alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    8.4. Personalul de conducere, administrativ, didactic şi ştiinţific al Academiei este obligat:
    a) să respecte actele normative care reglementează activitatea Academiei;
    b) să respecte prevederile Regulamentului de ordine internă a Academiei.
    8.5. Drepturile şi obligaţiile personalului auxiliar şi de deservire sînt prevăzute de actele normative în vigoare şi de Regulamentul de ordine internă a Academiei.
9. Organizarea procesului de instruire
    9.1. Procesul de instruire este organizat prin învăţămîntul cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
    9.2. Admiterea la studii superioare de masterat de cercetare (ciclul II) şi la studii superioare de doctorat (ciclul III) se realizează în conformitate cu Planurile de înmatriculare respective, aprobate prin hotărîre de Guvern.
    9.3. Guvernul stabileşte anual Planul (comanda de stat) privind admiterea la studii superioare de masterat de profesionalizare (ciclul II), învăţămînt cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
    9.4. Planul (comanda de stat) se aduce la cunoştinţa autorităţilor publice (de nivel central şi local), separat, pentru învăţămîntul cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
    9.5. Admiterea în Academie se realizează în bază de concurs, la care poate participa personalul din autorităţile publice şi alte categorii de persoane interesate.
    9.6. Admiterea se organizează în baza Regulamentului cu privire la admitere, adoptat de Senat.
    9.7. Concursul se efectuează de comisia de admitere, desemnată, anual, prin ordinul rectorului Academiei.
    9.8. Înmatricularea studenţilor ciclului II se efectuează prin ordinul rectorului, în baza deciziei comisiei de admitere, în conformitate cu rezultatele obţinute la probele de concurs.
    9.9. Guvernul stabileşte lista autorităţilor publice, în cadrul cărora studenţii ciclului II ai Academiei vor desfăşura stagiile de practică.
    9.10.  Academia poate presta servicii de instruire cu finanţare din bugetul de stat şi în bază de contract.
    9.11. Studiile superioare de masterat (ciclul II) în cadrul Academiei se finalizează cu eliberarea diplomei de master, conform legislaţiei în vigoare.
    9.12. Academia realizează studii superioare de doctorat (ciclul III) în conformitate cu legislaţia în vigoare.
10. Dezvoltarea profesională continuă a personalului
din cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice, a
persoanelor juridice
de drept privat
    10.1. Dezvoltarea profesională continuă a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a persoanelor juridice de drept privat are drept scop aprofundarea şi actualizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor necesare pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor de funcţie.
    10.2. Modul de organizare şi desfăşurare a procesului de dezvoltare profesională continuă se stabileşte de Senatul Academiei.
    10.3. Dezvoltarea profesională continuă se efectuează:
    a) în baza Planului (comenzii de stat), stabilit anual de către Guvern;
    b) la solicitarea autorităţilor administraţiei publice şi a altor instituţii publice/private;
    c) la iniţiativa Academiei;
    d) în colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice de drept privat interesate.
    10.4. Procesul de dezvoltare profesională continuă se finanţează din:
    a) bugetul de stat;
    b) mijloacele financiare alocate de către partenerii de dezvoltare, granturi;
    c) bugetele autorităţilor publice;
    d) sursele proprii ale participanţilor;
    e) alte surse financiare permise de legislaţia în vigoare.
    10.5. Absolvenţilor cursurilor de dezvoltare profesională continuă li se eliberează, prin ordinul rectorului, certificat de absolvire/participare, modelul căruia se aprobă de Senat.
    10.6. Academia se abilitează să certifice studiile conform standardelor internaţionale de calitate în domeniul administraţiei publice şi să elibereze certificate, alte acte de conformitate.
11. Activitatea de cercetare ştiinţifică
    11.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică a Academiei se desfăşoară în cadrul profilurilor ştiinţifice acreditate.
    11.2. Activitatea de cercetare ştiinţifică a Academiei este efectuată atît în baza comenzii de stat, cu finanţare de la bugetul de stat, cît şi în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţii şi organizaţii, cu persoane fizice şi juridice.
    11.3. Academia realizează studii postdoctorale, în baza actelor normative în vigoare.
12. Patrimoniul
    12.1. Proprietatea aflată în gestiunea Academiei este parte a patrimoniului statului şi constă din:
    a) bunuri transmise de către autorităţile publice centrale şi locale, în modul stabilit;
    b)  bunuri procurate din contul mijloacelor proprii;
    c)  donaţii şi sponsorizări ale persoanelor juridice şi fizice, din ţară şi de peste hotare;
    d) bunuri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare.
    12.2. Patrimoniul aflat în gestiunea Academiei:
    a) se foloseşte pentru realizarea scopurilor statutare ale instituţiei;
    b) poate fi oferit în locaţiune/arendă, în coordonare cu fondatorul.
13. Veniturile şi cheltuielile
    13.1. Surse de venituri ale Academiei sînt:
    a) mijloacele alocate din bugetul de stat pentru serviciile educaţionale prestate de Academie;
    b) mijloacele alocate din bugetul de stat pentru activităţi de cercetare-inovare, obţinute prin concurs, organizat de structura abilitată;
    c) mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor de formare şi dezvoltare profesională continuă;
    d) mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor cercetare-inovare, editoriale, efectuate la comandă în bază de contract;
    e) mijloacele obţinute din colaborarea internaţională, granturi şi proiecte;
    f) mijloacele provenite din taxele de studii sau instruire, achitate de către studenţii ciclurilor II şi III, precum şi din plăţile pentru cursurile de formare şi dezvoltare profesională continuă;
    g) dobînzile de la depozitele bancare ale mijloacelor financiare disponibile;
    h) donaţiile şi sponsorizările persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din străinătate;
    i) plăţile încasate pentru producţia cu caracter ştiinţific şi pentru asistenţa metodică şi informaţională acordată;
    j) veniturile obţinute din contracte de arendă şi de locaţiune;
    k) alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare.
    13.2. Mijloacele financiare, inclusiv cele alocate din bugetul de stat, se utilizează conform prevederilor prezentului Statut şi legislaţiei în vigoare.
    13.3.  Politica de contabilitate a Academiei se elaborează şi se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi se aprobă anual prin ordinul rectorului.
    13.4. Rapoartele financiare şi statistice, dările de seamă fiscale se întocmesc şi se prezintă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 225
din 26 martie 2014

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 130, art. 1013), cu modificările şi completările ulterioare, la punctul 54, sintagma „pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    2. În anexa nr. 10 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, la punctul 17 subpunctul 1) litera a), sintagma „de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    3. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 52-53, art. 308), la punctele 93 şi 402 coloana 5, sintagma „pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    4. În Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 8 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 114-116, art. 565), cu modificările ulterioare, în tot cuprinsul tabelului coloana 4,  sintagma „pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    5. Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 768 din 12 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 182-186, art. 851) se modifică după cum urmează:
    a) în tot cuprinsul Programului sintagma „de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude;
    b) în anexa la Program, punctul 23 coloana 6, sintagma „pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    6. În titlul şi în tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 239 din 18 aprilie 2012 „Cu privire la salarizarea personalului Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 82-84, art. 276), sintagma „de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    7. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270-272, art. 1057), cu modificările ulterioare, la punctul 16 şi în Notă, sintagma „pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.
    8. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1063 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 311, art. 1168), sintagma „de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 225
din 26 martie 2014

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.962 din 5 august 2003 „Privind asigurarea funcţionării Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 1008).
    2. Punctul 2 din Modificările ce se operează în unele acte normative ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 655 din 10 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 96-99, art. 804).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 577 din 24 mai 2007 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 5 august 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 74-77, art. 610).
    4. Punctul 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 42 din 26 ianuarie 2009 „Сu privire la comanda de stat pentru anul 2009 referitor la perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 16-18, art. 67).
    5. Punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 543 din 7 septembrie 2009 „Cu privire la comanda de stat pentru delegarea funcţionarilor publici la studii prin masterat, cu finanţare bugetară, în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova în anul de învăţămînt 2009-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 142, art. 616).
    6. Punctul 1 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 7 decembrie 2009 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 184-186, art. 895).
    7. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 38 din 2 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 18-19, art. 75).
    8. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 11 august 2010 „Cu privire la admiterea la studii superioare de masterat profesional în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova în anul de învăţămînt 2010-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 148-149, art. 818).