LPC21/2014
ID intern unic:  352426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 21
din  13.03.2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XIII
din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Publicat : 05.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 197
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6–8, art. 23), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (1), după cuvîntul „zile” se introduce, în ambele cazuri, cuvîntul „lucrătoare”, iar în final se completează cu textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (4) şi (5)”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Termenul de examinare a petiţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare de către conducătorul organului corespunzător, fapt despre care este informat petiţionarul, dacă:
    a) sînt necesare consultări suplimentare pentru întocmirea răspunsului la petiţie;
    b) petiţia se referă la un volum complex de informaţii sau dacă se impune studierea unor materiale suplimentare ce urmează a fi  selectate şi folosite pentru întocmirea răspunsului.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Petiţiile care conţin elemente de extraneitate se examinează în termen de pînă la 90 de zile lucrătoare, cu condiţia ca, în termen de 30 de zile lucrătoare, petiţionarului să  i se expedieze un răspuns prin care să fie informat despre măsurile întreprinse în vederea soluţionării petiţiei sale. În cazul în care petiţionarul nu este de acord cu răspunsul primit, el are dreptul să sesizeze instanţa de contencios administrativ în modul stabilit.”
    2. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvintele „ea se expediază” se substituie cu cuvintele „originalul petiţiei se expediază”, iar cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    articolul se completează cu alineatele (11)–(13) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care petiţionarul adresează aceluiaşi organ sau aceleiaşi persoane oficiale concomitent şi/sau consecutiv mai multe petiţii sesizînd aceeaşi problemă, acestea se vor comasa şi se vor examina, cu respectarea termenelor  prevăzute la art. 8, petiţionarul urmînd să primească un singur răspuns, care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.
    (12) În cazul în care decizia referitoare la problemele sesizate în petiţie ţine de competenţa mai multor organe sau a mai multor persoane oficiale, o copie de pe  aceasta se expediază, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiţiei, organelor şi/sau persoanelor oficiale corespunzătoare pentru a se expune pe marginea petiţiei înaintate.
    (13) Organul sau persoana oficială, concomitent cu remiterea petiţiei pentru examinare altui organ şi/sau altei persoane oficiale care are ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, poate, după caz, să solicite de la organul sau de la persoana oficială indicată răspunsul cu privire la examinarea petiţiei.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care, conform interdicţiei prevăzute la alin. (2), nu este posibilă remiterea petiţiei pentru examinare organului sau persoanei oficiale de a cărei competenţă ţine soluţionarea problemelor sesizate în petiţie, aceasta se restituie petiţionarului. Răspunsul prin care petiţionarului i se restituie petiţia se consideră răspuns la cererea prealabilă şi petiţionarul are dreptul să sesizeze instanţa de contencios administrativ în modul stabilit.”
    3. Articolul 10 se completează cu alineatele (3)–(5) cu următorul cuprins:
    „(3) Organul sau persoana oficială are dreptul să nu examineze în fond petiţiile care conţin un limbaj necenzurat sau ofensator, ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale, precum şi a membrilor familiei acesteia.
    (4) Petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale şi a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor organe şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se vor remite organelor de drept competente.
    (5) Dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia conţine informaţii insuficiente şi neconcludente referitor la problema abordată, petiţia nu se va examina, iar organul sau persoana oficială va informa petiţionarul despre motivul neexaminării, în cazul în care numele şi adresa indicate pot fi citite.”
    4. La articolul 11:
    litera d) se completează în final cu textul „dacă aceasta nu aduce atingere intereselor, drepturilor şi libertăţilor altor persoane”;
    litera e) se completează în final cu textul „şi/sau înştiinţarea despre remiterea petiţiei organului sau persoanei oficiale, de competenţa căreia ţine soluţionarea chestiunilor abordate”;
    articolul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    “g) să solicite în scris sau în formă electronică sistarea examinării petiţiei.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Igor CORMAN

    Nr. 21. Chişinău, 13 martie 2014.