LPC23/2014
ID intern unic:  352437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 23
din  13.03.2014
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 04.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 80-85     art Nr : 183
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 10 alineatul (2) din Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6–8, art. 23), cu modificările ulterioare, textul: „Fac excepţie petiţiile ce conţin informaţii referitoare la securitatea naţională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente.” se exclude.
    Art. II. – La punctul 22 din Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 57-XVI din 20 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 81, art. 276), cu modificările ulterioare, textul: „Fac excepţie cererile ce conţin informaţii referitoare la securitatea naţională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente.” se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Igor CORMAN

    Nr. 23. Chişinău, 13 martie 2014.