LPC18/2014
ID intern unic:  352442
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 18
din  06.03.2014
privind modificarea şi completarea Codului electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 11.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 87-91     art Nr : 216
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 22 litera p), după cuvîntul „organizează” se introduc cuvintele „ , la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice,”.
    2. La articolul 261 alineatul (1), după cuvintele „care realizează” se introduc cuvintele „ , la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice,”, iar cuvintele „partide politice,” se exclud.
    3. La articolul 27 alineatul (2), textul: „Pot fi desemnate la funcţia de membru în consiliul electoral de orice nivel persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin certificate de calificare corespunzătoare.” se exclude.
    4. La articolul 29 alineatul (11), textul: „Pot fi desemnate la funcţia de membru în biroul electoral persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin certificate de calificare corespunzătoare.” se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 18. Chişinău, 6 martie 2014.