LPC29/2014
ID intern unic:  352444
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  13.03.2014
privind modificarea şi completarea Codului electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 04.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 80-85     art Nr : 185
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 177:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Referendumului local pot fi supuse problemele care au o importanţă deosebită pentru localitatea respectivă şi care ţin doar de competenţele legale ale autorităţilor administraţiei publice locale.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Textul problemei supuse referendumului local se redactează de manieră neutră, fără ambiguităţi sau fără sugerarea răspunsului. Nu se admite formularea problemelor care se exclud reciproc.”
    2. Articolul 178 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 178. Problemele ce nu pot fi supuse
                               referendumului local
    Referendumului local nu pot fi supuse următoarele probleme:
    a) de interes naţional, care ţin de competenţa Parlamentului, Guvernului sau a altor autorităţi publice centrale, conform atribuţiilor stabilite de Constituţie şi de legislaţie;
    b) ce ţin de politica internă şi externă a statului;
    c) care vin în contradicţie cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei Republicii Moldova;
    d) privind impozitele şi bugetul;
    e) privind măsurile extraordinare sau de urgenţă pentru asigurarea ordinii publice, sănătăţii şi securităţii populaţiei;
    f) privind alegerea, numirea, demiterea şi revocarea în/din anumite funcţii a persoanelor ce ţin de competenţa Parlamentului, a Preşedintelui Republicii Moldova şi a Guvernului;
    g) ce ţin de revocarea din funcţie a primarului, destituit în baza hotărîrii definitive de revocare pronunţate de instanţa de judecată;
    h) ce ţin de competenţa instanţelor de judecată sau a procuraturii;
    i) privind modificarea subordonării administrativ-teritoriale a localităţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).”
    3. La articolul 186, alineatul (3) se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Igor CORMAN

    Nr. 29. Chişinău, 13 martie 2014.