LPC38/2014
ID intern unic:  352531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 38
din  27.03.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 228
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 32 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera n2) cu următorul cuprins:
    „n2) vicepreşedinţilor şi membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;”.
    Art. II. – Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (9) litera b), sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    2. La articolul 29 alineatul (1) litera b), sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliului Concurenţei”.
    Art. III. – Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Prezentarea informaţiei către
                           Consiliul Concurenţei
    Agenţii de publicitate sînt obligaţi, la solicitarea Consiliului Concurenţei, să prezinte, în termenul stabilit, documentele autentice, explicaţiile orale sau scrise, înregistrările video şi audio, precum şi alte informaţii necesare Consiliului Concurenţei pentru a-şi exercita atribuţiile prevăzute la art. 28.”
    2. La articolul 28:
    titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Atribuţiile Consiliului Concurenţei
    (1) Consiliul Concurenţei exercită, în limitele competenţei sale, controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la publicitate, avînd următoarele atribuţii:
    a) efectuează expertiza publicităţii în ceea ce priveşte corespunderea acesteia prevederilor legislaţiei cu privire la publicitate;
    b) expediază agenţilor de publicitate prescripţii de încetare a încălcărilor legislaţiei cu privire la publicitate;
    c) expediază organelor procuraturii, altor organe de drept, respectînd principiul teritorial şi cel al competenţei, materialele pentru soluţionarea problemelor privind intentarea de acţiuni referitoare la domeniul publicităţii.”
    la alineatul (2), cuvintele „Organul de stat” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”;
    la alineatul (3), cuvintele „organul de stat” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    3. Articolul 29:
    la alineatul (1), cuvintele „Colaboratorii organului de stat” se substituie cu cuvintele „Angajaţii Consiliului Concurenţei”;
    la alineatul (2), cuvintele „colaboratorii organului de stat” se substituie cu cuvintele „angajaţii Consiliului Concurenţei”, iar  cuvintele „organul de stat” – cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    4. La articolul 30 alineatul (1) litera c), cuvintele „organul de stat” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    5. La articolul 33 alineatele (5) şi (6), cuvintele „organului de stat” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    Art. IV. – La articolul 41 alineatul (5) din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 366), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    Art. V. – La articolul 8 litera n) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    Art. VI. – Anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 21, textul „al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei,” se exclude;
    anexa se completează cu punctul 25 cu următorul cuprins:
   „25. Preşedintele, vicepreşedintele, membrul Plenului Consiliului Concurenţei”.
    Art. VII. – La articolul 6 alineatul (4) din Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342),  cu modificările ulterioare, sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    Art. VIII. – La articolul 14 alineatul (4) din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    Art. IX. – La articolul 5 din Legea nr. 257-XVI din  27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142–145, art. 700), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliului Concurenţei”.
    Art. X. – Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 155), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 52, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
   „(3) Agenţia publică şi prezintă Consiliului Concurenţei, în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării, deciziile ce conţin identificarea pieţelor relevante, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante şi impunerea obligaţiilor speciale în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante.”
    2. În cuprinsul legii, cuvintele „autoritatea pentru protecţia concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    Art. XI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul şi în cuprinsul articolului 3301, cuvintele „autorităţii de protecţie a concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliului Concurenţei”.
    2. Codul se completează cu articolul 3303 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3303. Încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor
                               din domeniul ajutorului de stat
   Încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul ajutorului de stat la acordarea, raportarea, utilizarea sau la ţinerea evidenţei ajutoarelor de stat, precum şi neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie ori prescripţie a Consiliului Concurenţei
   se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
   3. Articolul 4041 va avea următorul cuprins:
   „Articolul 4041. Consiliul Concurenţei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3301, 3303 şi 364 alin. (6) se constată de către Consiliul Concurenţei.
    (2) Este în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale personalul abilitat cu funcţii de control al Consiliului Concurenţei.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”  
    Art. XII. – La articolul 3 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215–217, art. 798), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    Art. XIII. – Articolul 21 din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 31), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatele (1) şi (2), sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliului Concurenţei”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
   „(3) În cazurile prevăzute de legislaţia din domeniul concurenţei, operaţiunile indicate la alin. (1) şi (2) pot fi efectuate numai după notificarea Consiliului Concurenţei şi autorizarea lor de către acesta.”
    Art. XIV. – Articolul 21 din Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatele (1) şi (2), sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliului Concurenţei”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
   „(3) În cazurile prevăzute de legislaţia din domeniul concurenţei, operaţiunile indicate la alin. (1) şi (2) pot fi efectuate numai după notificarea Consiliului Concurenţei şi autorizarea lor de către acesta.”
    Art. XV. – În anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, compartimentul „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” va avea următorul cuprins:  
„Consiliul Concurenţei
 

Decizie privind compatibilitatea operaţiunii de concentrare economică cu mediul concurenţial

Conform art. 27 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012

Fără termen”
    Art. XVI. – Legea nr. 131 din  8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (3), sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliului Concurenţei”.
    2. În anexă, poziţia 7 va avea următorul cuprins:
7

Consiliul Concurenţei

 
Protecţia concurenţei
Ajutor de stat
Publicitate
 

1. Respectarea rigorilor legislative în privinţa concurenţei (prevenirea şi contracararea practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei neloiale)

 2. Controlul realizării operațiunilor de concentrare economică
3. Respectarea cerinţelor legislative

cu privire la ajutorul de stat şi la publicitate

    Art. XVII. – Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166–169a, art. 565) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, textul „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (în continuare – Autoritate de concurenţă)” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”.
    2. Articolul 3:
    la noţiunea „ajutor ilegal”, cuvîntul „notificată” se substituie cu cuvîntul „notificat”;
    noţiunea „servicii de interes economic general” se exclude;
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Alte noţiuni utilizate în prezenta lege sînt definite în sensul Legii concurenţei nr. 183 din  11 iulie 2012.”
    3. La articolul 11 alineatul (1), textul „Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei” se substituie cu textul „Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012”.
    4. La articolul 12, cuvîntul „aceasta” se substituie cu cuvîntul „acesta”.
    5. La articolul 20 alineatul (3), textul „Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei” se substituie cu textul „Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012”.
    6. În cuprinsul legii, sintagma „Autoritatea de concurenţă” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei”, iar cuvintele „privind protecţia concurenţei” – cu cuvintele „din domeniul ajutorului de stat”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Igor CORMAN

    Nr. 38. Chişinău, 27 martie 2014.