LPC46/2014
ID intern unic:  352539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 46
din  27.03.2014
privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122-XV din 14 martie 2003
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 230
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 313, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă, cu excepţia încheierilor privind refuzul în pornirea urmăririi penale, scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale şi reluarea urmăririi penale, care pot fi atacate cu recurs la curtea de apel în termen de 15 zile de la data pronunţării.”
    2. La articolul 431 alineatul (1):
    punctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) verifică dacă cererea îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 430.  În cazul în care cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, prin o încheiere semnată de preşedintele sau vicepreşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, o restituie recurentului, oferindu-i un termen de 30 de zile pentru înlăturarea neajunsurilor şi depunerea unei noi cereri de recurs. Dacă recurentul nu înlătură neajunsurile, cererea de recurs se consideră nedepusă;”
    alineatul se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) solicită dosarul de la instanţa respectivă şi expediază celorlalte părţi copia de pe recurs, solicitîndu-le să depună, în termen de pînă la 30 de zile, o referinţă privind opinia lor asupra recursului declarat;”  
    punctul 2) se completează în final cu textul „şi fixează data şedinţei de judecată pentru examinarea admisibilităţii recursului, făcîndu-se menţiune despre aceasta pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie”.
    3. La articolul 432:
    alineatul (4) se completează în final cu textul „şi va fixa data şedinţei de judecată, făcîndu-se menţiune despre aceasta pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Dacă Colegiul format din 3 judecători consideră cauza de un interes deosebit pentru jurisprudenţă, fixează data şedinţei publice şi dispune să se comunice părţilor la proces despre aceasta.”
    4. La articolul 433, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Recursul se judecă fără citarea părţilor la proces. La judecarea recursului în şedinţă publică conform prevederilor art. 432 alin. (5) participă procurorul şi persoanele indicate la art. 401 ale căror interese sînt atinse prin argumentele invocate în recurs.”
    5. La articolul 434, după cuvintele ,,din dosarul cauzei” se introduce textul „ţinînd seama, după caz, de opinia părţilor expusă în referinţă ori în şedinţă, dacă au participat la ea,”.
    6. La articolul 437, alineatul (1) se completează cu punctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) încheierile privind refuzul în pornirea urmăririi penale, scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale şi reluarea urmăririi penale, adoptate conform prevederilor art. 313;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Igor CORMAN

    Nr. 46. Chişinău, 27 martie 2014.