OMAIC60/2014
ID intern unic:  352552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ORDIN Nr. 60
din  03.03.2014
cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea
de eliberare a actelor permisive, cazierelor judiciare,
cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către
Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului
Afacerilor Interne
Publicat : 04.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 80-85     art Nr : 423
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492), Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), Legii nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), precum şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 508 din 11.05.2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 553) şi Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 14.08.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere şi asigurarea accesului titularului permisului de conducere la informaţia despre punctele de penalizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 127-130, art. 554),
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunile privind ordinea de eliberare a actelor permisive, cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei.
    2. Serviciul tehnologii informaţionale al MAI va asigura executarea prezentelor Instrucţiuni.
    3. Se abrogă Ordinul MAI nr. 253 din 31.07.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi altor certificate de către Direcţia informaţii şi evidenţe operative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 177-180, art. 1061).
    4. Se consideră caduc Ordinul MAI nr. 56 din 01.03.2010 „Privind aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ordinea de eliberare a actelor juridice în cadrul Direcţiei poliţie rutieră a Departamentului poliţie al Ministerului Afacerilor Interne şi secţiilor poliţie rutieră din cadrul comisariatelor raionale de poliţie”.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL AFACERILOR INTERNE                           Dorin RECEAN

    Nr. 60. Chişinău, 3 martie 2014.

Anexă
la Ordinul MAI nr. 60
din 3 martie 2014

INSTRUCŢIUNI
privind ordinea de eliberare a actelor permisive,
 cazierelor judiciare,
cazierelor contravenţionale
şi altor certificate de către Serviciul tehnologii
informaţionale
al Ministerului Afacerilor Interne
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Instrucţiunile privind ordinea de eliberare a actelor permisive, cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - Instrucţiuni) reglementează modul de depunere, prelucrare şi soluţionare a cererilor persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea actelor permisive, cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate, conform cadrului normativ privind Ghişeul unic.
    2. Noţiunile utilizate în prezentele Instrucţiuni au semnificaţia prevăzută în art. 2 din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi art. 2 din Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
    În sensul prezentelor Instrucţiuni cererea privind eliberarea actului permisiv, cazierului judiciar, cazierului contravenţional şi altui certificat este solicitarea depusă de către o persoana fizică sau juridică, inclusiv în format electronic, vizînd eliberarea actului (certificatului) solicitat.
    3. Serviciul tehnologii informaţionale al MAI (în continuare - STI al MAI) eliberează următoarele tipuri de acte:
    1) în conformitate cu Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător:
    a) acte permisive:
    - cazier judiciar eliberat persoanelor fizice şi juridice;
    - certificat despre unitatea de transport în căutare;
    - certificat de căutare a persoanei sau a unităţii de transport peste hotare;
    - certificat privind verificarea persoanelor juridice peste hotare.
    2) în conformitate cu Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11.05.2006 şi prevederile Regulamentului privind evidenţa contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere şi asigurarea accesului titularului permisului de conducere la informaţia despre punctele de penalizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 14.08.2009:
    a) cazier judiciar eliberat persoanelor fizice şi juridice;
    b) certificat despre unitatea de transport în căutare;
    c) certificat de căutare a persoanei sau a unităţii de transport peste hotare;
    d) certificat privind verificarea persoanelor juridice peste hotare;
    e) cazier contravenţional eliberat persoanelor fizice şi juridice.
    4. Taxele achitate pentru eliberarea actelor prevăzute în punctul 3 alin. 1) al prezentelor Instrucţiuni sînt stabilite în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice sau juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, anexat la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, iar taxele pentru eliberarea actelor prevăzute în punctul 3 alin. 2), cu excepţia cazierelor contravenţionale - în Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11.05.2006.
    Taxele pentru perfectarea cazierelor contravenţionale sunt percepute în baza Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 14.08.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere şi asigurarea accesului titularului permisului de conducere la informaţia despre punctele de penalizare”, conform Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi tarifele la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11.05.2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”.
    5. Actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni se eliberează în limba de stat şi în limba rusă, cu excepţia cazierelor contravenţionale şi altor certificate care, conform prezentelor Instrucţiuni, se eliberează doar în limba de stat.
    6. Dreptul de a semna actele eliberate de către STI al MAI, prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni, îl au:
    a) şeful STI al MAI;
    b) şeful adjunct al STI al MAI;
    c) şeful Secţiei prestări servicii a STI al MAI, cu excepţia cazierelor contravenţionale;
    d) şeful Direcţiei securitate şi protecţie a informaţiei a STI al MAI, cu excepţia cazierelor judiciare.
Capitolul II
Regulile de înregistrare, examinare şi evidenţă a
cererilor pentru întocmirea actelor permisive, cazierelor
judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate

    7. Cererea electronică privind eliberarea cazierelor judiciare şi cazierelor contravenţionale se depune de către persoana fizică:
    a) pe portalul guvernamental al serviciilor electronice www.servicii.gov.md, la compartimentul Ministerului Afacerilor Interne;
    b) prin intermediul terminalelor electronice de plată, prin completarea cîmpurilor obligatorii şi confirmarea electronică a plăţii;
    c) prin intermediul instituţiilor bancare abilitate.
    Cererea privind eliberarea cazierelor judiciare se depune de către persoana juridică la Ghişeul unic al STI al MAI, iar pentru eliberarea cazierelor contravenţionale, inclusiv şi la inspectoratul de poliţie raional.
    8. Cererea se prelucrează automat în Sistemul informaţional „E-Criminal Records on-line” sau Sistemul informaţional automatizat „E-cerere” al MAI.
    9. La depunerea cererii on-line (în format electronic), în Sistemul informaţional „E-Criminal Records on-line” sau Sistemul informaţional automatizat „E-cerere” al MAI se va genera un fişier cu datele de înregistrare a cererii, care va permite prelucrarea în continuare a acesteia.
    10. Instituţiile bancare pot beneficia de serviciul depunerii cererii on-line numai în cazurile cînd sunt conectate la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (Mpay). Admiterea instituţiilor bancare în calitate de participant la Sistemul informaţional „E-Criminal Records on-line” sau Sistemul informaţional automatizat „E-cerere” al MAI se va efectua în baza acordului de prestări servicii încheiat cu STI al MAI.
    11. După achitarea plăţii prin intermediul terminalelor electronice de plată solicitantului i se eliberează un document confirmativ privind achitarea serviciului de perfectare a cazierului judiciar şi cazierului contravenţional, în care se indică: numele, prenumele, patronimicul, IDNP, data depunerii cererii, taxa achitată, locul, data şi ora eliberării cazierului.
    12. Documentul de plată se prezintă împreună cu actul de identitate la locul, data şi ora indicate pe el şi serveşte temei pentru eliberarea actului solicitat.
    13. În cazul lipsei IDNP din motive religioase sau alte motive, cererea privind eliberarea actelor prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni se depune nemijlocit la Ghişeul unic al STI al MAI, iar în cazul cazierului contravenţional cererea se poate depune şi la inspectoratul de poliţie raional.
    14. Cererile privind eliberarea actelor (certificatelor) persoanelor fizice şi juridice despre unităţile de transport anunţate în căutare prin Sistemul Interpol, pe teritoriul Republicii Moldova şi una din ţările CSI se depun doar la Ghişeul unic al STI al MAI.
    15. Cererile privind eliberarea cazierului contravenţional cu confirmarea faptului că certificatul de înmatriculare sau plăcuţele de înmatriculare au fost/nu sunt ridicate de poliţie se depun la Ghişeul unic al STI al MAI sau la inspectoratul de poliţie raional.
    16. La cererea depusă de către persoana juridică sau fizică în modul prevăzut la punctele 14 sau 15 se anexează obligatoriu, după caz, copia certificatului de înregistrare a unităţii de drept, cu aplicarea ştampilei persoanei juridice, paşaportului tehnic al vehiculului, copia procurii.
    17. Cererile depuse la Ghişeul unic al STI al MAI sau la inspectoratul de poliţie raional vor avea forma prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele Instrucţiuni, se vor completa citeţ, cu litere de tipar, separat pentru fiecare persoană fizică sau juridică ori unitate de transport, fiind semnate de solicitant sau persoana împuternicită, după caz.
    18. Taxa pentru cazierul judiciar şi cazierul contravenţional se achită prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (Mpay), instituţiilor bancare sau terminalelor electronice de plată conectate la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (Mpay).
    Taxa pentru actul (certificatul) despre unitatea de transport în căutare, certificatul de căutare a persoanei sau a unităţii de transport peste hotare şi certificatul privind verificarea persoanelor juridice peste hotare se achită doar prin intermediul instituţiilor bancare abilitate.
Capitolul III
Regulile de prelucrare a cererilor pentru întocmirea
actelor permisive, cazierelor judiciare, cazierelor
contravenţionale şi altor certificate

    19. Cererea şi bonurile de plată sunt primite şi verificate de către persoana responsabilă care activează la Ghişeul unic al STI al MAI sau la inspectoratul de poliţie raional.
    20. La înregistrarea cererilor depuse direct la Ghişeul unic al STI al MAI, persoana responsabilă este obligată să verifice corespunderea datelor din cerere cu actul care identifică persoana (paşaportul, buletinul de identitate, buletinul de identitate pentru apatrid, permis de şedere pentru cetăţeni străini şi altele), iar pentru certificatele despre unităţile de transport în căutare - cu certificatul de înmatriculare a unităţii de transport. În caz de necesitate, el este obligat să acorde consultaţiile respective despre modul de completare a cererilor.
    21. Cererile depuse în mod electronic se verifică prin intermediul Sistemului informaţional „E-Criminal Records on-line” sau Sistemului informaţional automatizat „E-cerere” al MAI.
    22. Cererile sunt înregistrate în:
    - Sistemul informaţional „E-Criminal Records on-line”;
    - Sistemul informaţional automatizat „E-cerere” al MAI.
Capitolul IV
Regulile de primire, procesare şi evidenţă
a actelor permisive, cazierelor judiciare, cazierelor
contravenţionale cu aplicarea
semnăturii digitale
    23. La momentul solicitării solicitantul va alege forma de prezentare a documentului, fie pe suport de hîrtie, fie pe suport electronic.
    24. La aplicarea semnăturii digitale a persoanei autorizate se va folosi certificatul digital eliberat de către Centrul de certificare al cheilor publice din cadrul Întreprinderii de Stat “Centrul de telecomunicaţii speciale”. Din momentul aplicării semnăturii digitale documentului i se va oferi o valoare juridică pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 264 din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală.
    25. După aplicarea automatizată a semnăturii digitale documentul este întors în Sistemul informaţional „E-Criminal Records on-line” sau Sistemul informaţional automatizat „E-cerere” al MAI. Totodată, unul din sistemele informaţionale menţionate îi atribuie acestui document un identificator unic şi aleatoriu, precum şi asigură ciclul de stocare, identificare, efectuare a copiilor de rezervă a documentului pe durata valabilităţii.
    26. Termenul de valabilitate a documentului este stabilit conform prevederilor legale existente. Verificarea valabilităţii documentului va fi efectuată automat de către Sistemul informaţional „E-Criminal Records on-line” sau Sistemul informaţional automatizat „E-cerere” al MAI.
Capitolul V
Perfectarea actelor permisive, cazierelor judiciare,
cazierelor contravenţionale şi altor certificate

şi conţinutul acestora
    27. Actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni sunt perfectate în baza cererii (cererilor) depuse.
    28. Actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni sunt tipărite pe hîrtie formatul A5 cu semne de protecţie specială. Modelul hîrtiei se aprobă prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    29. Persoanei, care nu este înscrisă în Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, precum şi persoanei care este înscrisă în Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, dar conform art. 54 din Codul penal (redacţia anului 1961) sau, după caz, art. 111 din Codul penal (redacţia anului 2002), se consideră fără antecedente penale, i se eliberează cazier judiciar cu următorul text:
    a) persoana fizică:
    „Persoana identificată prin IDNP __________, nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.”.
    „Лицо, идентифицированное посредством IDNP________, не значится в Регистре криминалистической и криминологической информации Республики Молдова.”.
    În cazurile prevăzute de punctul 13 din prezentele Instrucţiuni se indică seria, numărul şi data eliberării actului de identitate.
    b) persoana juridică:
    „Persoana juridică (datele de bază ale persoanei juridice: denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)________ nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.”.
    „Юридическое лицо (основные данные юридического лица: название, регистрационный номер, дата регистрации и фискальный код или IDNO)_______ не значится в Регистре криминалистической и криминологической информации Республики Молдова.”.
    30. Persoanei, care a fost trasă la răspundere penală, însă conform art. 54 din Codul penal (redacţia anului 1961) sau, după caz, art. 111 Codul penal (redacţia anului 2002), antecedentele penale nu sunt stinse, precum şi persoanei care se află sub urmărire penală, pînă la emiterea deciziei definitive pe dosarul penal, i se eliberează cazier judiciar cu următorul text:
    a) persoana fizică:
    „Persoana identificată prin IDNP _________, este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.”.
    În cazurile prevăzute de punctul 13 din prezentele Instrucţiuni se indică seria, numărul şi data eliberării actului de identitate.
    b) persoana juridică:
    „Persoana juridică (datele de bază ale persoanei juridice: denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)________ este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.”.
    31. În privinţa unităţii de transport, care nu se află în căutare, se eliberează certificat cu următorul text:
    „Conform datelor MAI al Republicii Moldova, unitatea de transport (marca, numărul motorului şi caroseriei) _______, nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    „В соответствии с данными МВД Республики Молдова, транспортное средствo (марка, номер двигателя и кузова) __________ не находится в розыске на территории Республики Молдова.”.
    32. În privinţa unităţii de transport, care se află în căutare, se eliberează certificat în limba de stat, cu următorul text:
    „Conform datelor MAI al Republicii Moldova, unitatea de transport (marca, numărul motorului şi caroseriei) _______, se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    33. În privinţa unităţii de transport, care nu se află în căutare Interpol, se eliberează certificat cu următorul text:
    „Conform datelor MAI al Republicii Moldova, unitatea de transport (marca, numărul motorului şi caroseriei) ________ nu se află în căutare Interpol.”.
    „В соответствии с данными МВД Республики Молдова, транспортноe средствo (марка, номер двигателя и кузова)________ не находится в розыске Интерпол.”.
    34. În privinţa unităţii de transport, care se află în căutare Interpol, se eliberează certificat în limba de stat, cu următorul text:
    „Conform datelor MAI al Republicii Moldova, unitatea de transport (marca, numărul motorului şi caroseriei) _________, se află în căutare Interpol.”.
    35. În privinţa unităţii de transport, care nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor-membre ale CSI, se eliberează certificat cu următorul conţinut:
    „Conform datelor MAI al Republicii Moldova unitatea de transport (marca, numărul motorului şi caroseriei) _________, nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor-membre ale CSI.”.
    „В соответствии с данными МВД Республики Молдова, транспортноe средствo (марка, номер двигателя и кузова) ________ не находится в розыске на территории Республики Молдова и стран-участников СНГ.”.
    36. În privinţa unităţii de transport, care se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor-membre ale CSI, se eliberează certificat în limba de stat, cu următorul conţinut:
    „Conform datelor MAI al Republicii Moldova, unitatea de transport (marca, numărul motorului şi caroseriei) _________, se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor-membre ale CSI.”.
    37. Solicitantului, la cerere, i se eliberează cazier contravenţional în limba de stat, cu următorul conţinut:
    a) persoana fizică:
    1) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______ nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    2) „Persoana identificată prin IDNP __________, la _______ nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că în privinţa persoanei identificate prin IDNP _____, este pornit proces contravenţional cu ridicarea permisului de conducere.”.
    3) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______ nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că persoana identificată prin IDNP ____________, este privată de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de _____ luni pe cauză penală.”.
    4) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că termenul de privare de dreptul de a conduce vehicule, aplicat în perioada ________ în privinţa persoanei identificate prin IDNP _________ a expirat.”.
    5) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că persoana identificată prin IDNP ____________ este implicată în comiterea accidentului rutier soldat cu victime omeneşti şi nu se cunoaşte faptul, dacă permisul de conducere a fost ridicat sau nu pe acest caz.”.
    6) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că la ______ cauza contravenţională nr. _____ în privinţa persoanei identificate prin IDNP ___________, care prevede sancţiune cu privarea de dreptul de a conduce vehicule, a fost expediată în instanţa de judecată şi nu se cunoaşte decizia adoptată în privinţa lui.”.
    7) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege, dar nu este privat de dreptul de a conduce vehicule.”.
    8) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege şi este privat de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de _____ luni, în perioada ______.”.
    9) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege, cauza(le) contravenţională(le) fiind expediată în instanţa de judecată în temeiul art. 34 alin. (5) Cod contravenţional cu propunerea de a fi privat de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 1 an.”.
    10) „Persoana identificată prin IDNP__________, la __________ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege, cauza(le) contravenţională(le) fiind expediată(te) în instanţa de judecată în temeiul art.36 alin. (2) Cod contravenţional cu propunerea de a fi privat de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 1 an.”.
    11) „Persoana identificată prin IDNP__________, la ________ nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că la ___________ certificatul de înmatriculare al vehiculului nu a fost ridicat de poliţie.”.
    12) „Persoana identificată prin IDNP__________, la ________ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.
    Concomitent informăm că la ________ certificatul de înmatriculare al vehiculului nu a fost ridicat de poliţie.”.
    13) „Persoana identificată prin IDNP_____________, la _________nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că certificatul de înmatriculare al vehiculului este ridicat de către poliţie la ____________ în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”.
    14) „Persoana identificată prin IDNP___________, la _______ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.
    Concomitent informăm că certificatul de înmatriculare al vehiculului este ridicat de către poliţie la ____________ în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”.
    15) „Persoana identificată prin IDNP__________, la ________ nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că la ________ placa(ile) cu numărul de înmatriculare al vehiculului nu a fost ridicat(e) de poliţie.”.
    16) „Persoana identificată prin IDNP__________, la ________ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.
    Concomitent informăm că la ________ placa(ile) cu numărul de înmatriculare al vehiculului nu a fost ridicat(e) de poliţie.”.
    17) „Persoana identificată prin IDNP__________, la ________ nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că placa cu numărul de înmatriculare al vehiculului este ridicată de poliţie la ____________ în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”.
    18) „Persoana identificată prin IDNP__________, la ________ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.
    Concomitent informăm că placa cu numărul de înmatriculare al vehiculului este ridicată de poliţie la ____________ în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”.
    19) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _________nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că în perioada ________ solicitantul nu a fost implicat în accidente rutiere pe teritoriul Republicii Moldova.”
    20) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.
    Concomitent informăm că în perioada ________ solicitantul nu a fost implicat în accidente rutiere pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    21) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că în perioada ________ solicitantul a fost implicat în accident rutier pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    22) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.
    Concomitent informăm că în perioada ________ solicitantul a fost implicat în accident rutier pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    23) „Persoana identificată prin IDNP __________, la __________ nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că în perioada ________ vehiculul cu n/î, ce aparţine solicitantului, nu a fost implicat în accidente rutiere pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    24) „Persoana identificată prin IDNP__________, la _______ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.
    Concomitent informăm că în perioada ________ vehiculul cu n/î, ce aparţine solicitantului, nu a fost implicat în accidente rutiere pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    25) „Persoana identificată prin IDNP __________, la __________nu a săvîrşit contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere şi nu are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Concomitent informăm că în perioada ________ vehiculul cu n/î ce aparţine solicitantului a fost implicat în accident rutier pe teritoriul Republicii Moldova, soldat cu pagube materiale/victime omeneşti.”.
    26) „Persoana identificată prin IDNP __________, la _______ a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere şi are puncte de penalizare aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.
    Concomitent informăm că în perioada ________ vehiculul cu n/î ce aparţine solicitantului a fost implicat în accident rutiere pe teritoriul Republicii Moldova, soldat cu pagube materiale/victime omeneşti.”.
    În cazurile prevăzute de punctul 13 din prezentele Instrucţiuni se indică seria, numărul şi data eliberării actului de identitate.
    b) persoana juridică:
    1) „Persoana juridică (datele de bază ale persoanei juridice: denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO) _________, la _______nu a comis contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere pe teritoriul Republicii Moldova.”.
    2) „Persoana juridică (datele de bază ale persoanei juridice: denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO) _________, la _______a săvîrşit contravenţie(i) din domeniul circulaţiei rutiere pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa cărora nu a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege.”.
    38. Actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni sunt completate în mod automatizat pe blanchetă specială cu semne de protecţie, cu simbolurile MAI (în partea stîngă cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova”, iar în dreapta - cuvintele „Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova” şi în centru - Stema de Stat a Republicii Moldova). Pe act este aplicată ştampila STI al MAI.
    39. În partea dreaptă de sus a cazierului judiciar, cazierului contravenţional şi altor certificate, sub antetul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, se indică datele de identitate ale solicitantului:
    a) IDNP al persoanei fizice (în cazurile prevăzute de punctul 13 din prezentele Instrucţiuni se indică seria, numărul şi data eliberării actului de identitate);
    b) denumirea persoanei juridice, IDNO, adresa poştală;
    Mai jos se indică denumirea actului („CAZIER JUDICIAR” sau „CAZIER CONTRAVENŢIONAL” sau „CERTIFICAT”) cu unul din textele indicate în:
    - punctele 29 litera a), 30 litera a), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 litera a) din prezentele Instrucţiuni - pentru persoanele fizice;
    - punctele 29 litera b), 30 litera b), 37 litera b) - pentru persoanele juridice.
    40. Sus, în partea stîngă a actului, se indică:
    a) codul actului şi data întocmirii;
    b) seria şi numărul de ordine.
    41. În cîmpul de jos se indică funcţia, numele şi prenumele şefului STI al MAI. În partea stîngă a actului se indică termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate a actului este de 3 luni din data eliberării. În cîmpul de jos în centru se indică cuvintele: „CONFIDENŢIAL! ATENŢIE! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă, înregistrat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”.
    42. Actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni, cu cererile şi bonurile de plată anexate, sînt verificate de către:
    - şeful Secţiei prestări servicii a STI al MAI (în cazul cazierelor judiciare şi altor certificate) şi şeful Direcţiei securitate şi protecţie a informaţiei a STI al MAI (în cazul cazierelor contravenţionale) - la primirea acestora manual la Ghişeul unic al STI al MAI;
    - persoana responsabilă din cadrul inspectoratului de poliţie raional - la primirea acestora manual la inspectoratul de poliţie raional.
    După verificare ele sînt semnate şi ştampilate de către persoanele care dispun de dreptul de a semna actele eliberate de către STI al MAI, prevăzute în punctul 6 al prezentelor Instrucţiuni.
    Actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni, întocmite, sunt eliberate solicitantului de către persoana responsabilă de serviciu la Ghişeul unic al STI al MAI, cancelariile inspectoratelor de poliţie raionale sau la oficiile ÎS „Poşta Moldovei”. La eliberarea actului (actelor) persoana responsabilă verifică datele solicitantului conform actelor de identitate şi documentului confirmativ eliberat la depunerea electronică sau fizică a cererii.
    Se permite eliberarea la oficiile poştale în condiţiile în care solicitantul este de acord să suporte cheltuielile de curier conform tarifelor aprobate de către ÎS „Poşta Moldovei”.
    Modalitatea expedierii către oficiile poştale se va aproba prin acord încheiat între STI al MAI şi ÎS „Poşta Moldovei”.
    43. Actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni sunt eliberate exclusiv:
    a) solicitantului - la prezentarea actului de identitate şi talonului care confirmă depunerea cererii;
    b) reprezentantului solicitantului - cu prezentarea originalului procurii autentificate notarial şi talonului care confirmă depunerea cererii.
    44. Cancelariile inspectoratelor de poliţie raionale eliberează actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni conform registrului manual, conform anexei nr. 2 la prezentele Instrucţiuni.
    45. Registrul se numerotează, sigilează şi se ia la evidenţă în cancelaria subdiviziunii. Însemnările în registru se efectuează cu pixuri, clar, ordonat şi exigent.
    46. Oficiile poştale vor elibera solicitantului actele prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni, la prezentarea actului de identitate şi talonului care confirmă depunerea cererii.
    47. Eliberarea actelor prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni la Ghişeul unic al STI al MAI se efectuează prin înregistrarea acestora în registrul electronic al actelor eliberate.
Capitolul VI
Arhivarea. Termenele de păstrare a documentelor
    48. Informaţia referitor la solicitanţii actelor prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni se sistematizează în:
    a) Sistemul informaţional „E-Criminal Records on-line”;
    b) Sistemul informaţional automatizat „E-cerere” al MAI;
    c) borderouri, care sunt arhivate în dosare de nomenclator şi păstrate în conformitate cu prevederile actelor normative ale MAI (cererile pe suport material).
    49. Cererile, care au servit drept temei pentru eliberarea actelor prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni, cu bonurile de plată, se sistematizează, arhivează şi păstrează pe durata valabilităţii actului.
    50. La expirarea termenului de păstrare a cererilor, care au servit drept temei pentru eliberarea actelor prevăzute în punctul 3 al prezentelor Instrucţiuni (3 luni), acestea sunt nimicite. Nimicirea cererilor şi documentelor aferente se pune în sarcina unei comisii speciale, formate din reprezentanţii STI al MAI, cu întocmirea procesului-verbal respectiv.
    51. Informaţia în Sistemul informaţional „E-Criminal Records on-line” şi Sistemul informaţional automatizat „E-cerere” al MAI se păstrează permanent. STI al MAI asigură confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile actelor ce vizează protecţia datelor cu caracter personal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2