*OMFC188/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  352607
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 188
din  26.12.2013
cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor
la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor în anul 2014
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 312-314     art Nr : 1923     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
     Întru executarea prevederilor Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi deciziilor consiliilor locale privind aprobarea bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale pe anul 2014,
ORDON:
    1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.165 din 19 decembrie 2012 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2013.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                   Anatol ARAPU

    Nr. 188. Chişinău, 26 decembrie 2013.


Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public
naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor
 în anul 2014

I. Dispoziţii generale
    1. Bugetul public naţional reprezintă un sistem unitar de bugete şi fonduri, ce cuprinde încasările: bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    • Încasările bugetului de stat includ: încasările la componenta de bază, granturile pentru proiectele finanţate din surse externe, veniturile fondurilor speciale şi mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat, alte plăţi.
    • Încasările bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale includ: încasările la componenta de bază, granturile pentru proiectele finanţate din surse externe, veniturile fondurilor speciale şi mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte plăţi.
    • Încasările bugetului asigurărilor sociale de stat (în continuare BASS) includ: contribuţii de asigurări sociale şi alte plăţi la BASS în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    • Încasările fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare FAOAM) includ: mijloacele obţinute din primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi alte plăţi la FAOAM în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    2. Pentru asigurarea evidenţei încasărilor bugetului public naţional, Ministerul Finanţelor -  Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale utilizează Registrul conturilor trezoreriale de încasări, elaborat în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    3. Registrul conturilor trezoreriale de încasări conţine conturile trezoreriale de încasări ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În cazul modificării actelor legislative şi normative, Ministerul Finanţelor actualizează Registrul conturilor trezoreriale de încasări.
    4. Registrul conturilor trezoreriale de încasări se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor comerciale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior urmează a fi transmis organelor subordonate pentru călăuză în activitate.
    5. Conform prevederilor art.5 punctul 29, art.7, alin.(5) şi art.84 alin.(4) din Titlul I din Codul fiscal, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale, în care se află sediul central, plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit din activitatea operaţională) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor.
    6. Contribuabilii dislocaţi/domiciliaţi în unităţile administrativ–teritoriale care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova şi care, conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.178 din 29 martie 2012 „Privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor de administrare fiscală din subordinea IFS pe municipiul Chişinău şi IFS pe UTA Găgăuzia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.70-71), sînt  deserviţi de IFS pe municipiul Chişinău, Direcţia de administrare fiscală Ciocana, achită plăţile aferente bugetului public naţional în modul general stabilit, indicînd în contul trezorerial de venituri, codul beneficiarului de cont – 01 şi codul statistic al localităţii – 0140.”
    7. La achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, la perfectarea ordinului de plată destinat transferului bugetar, contribuabilul în rubrica „destinaţia plăţii” urmează să indice după caz sintagma „inclusiv penalitate” sau „penalitate”, indicînd suma care urmează a fi stinsă.
    8. Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată şi virarea plăţilor la bugetul public naţional sînt plătitorii/contribuabilii.
    9. Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor.
    10. Sumele achitate incorect şi înregistrate în conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale, se reflectă la clasificaţia veniturilor bugetare “Încasări neidentificate”, care ulterior se restituie la conturile bancare ale plătitorilor.
II. Principalele modificări în administrarea
 veniturilor bugetului de stat în anul 2014

    Începînd cu 1 ianuarie 2014:
    11. Se completează clasificaţia de venituri bugetare:
    - cap. 123 §25 „Amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio – foto – video” .
III. Încasările la bugetul de stat
(componenta de bază)
    12. Plăţile ce constituie încasări la componenta de bază a bugetului de stat specificate în Anexa nr.1, se vor vira conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Contul de plăţi: 33114001;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX.
    ХХХ ХХ       ХХ        ХХХХ

         I                 II            III

    I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr.1);
    II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3);
    III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).

    13. Contribuabilii înregistraţi în inspectoratele fiscale de stat ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, vor achita la bugetul de stat impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată (cap.111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap.111 §21), impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap.111 §22) şi impozitul pe venit din activitatea operaţională (cap.111 §23). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 5.
    14. Persoanele fizice vor vira accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) (cap.115 §15), procurate pe teritoriul Republicii Moldova la contul trezorerial de încasări 11515 01 0100.
    15. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (cap.115 §44) se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
    16. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cap.115 §45) calculate conform art.352 din Codul fiscal vor fi transferate de către contribuabili conform prevederilor punctului 12 (cu excepţia prevederilor p.34 lit.c).
    17. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap.115 §46) gestionată de Agenţia Naţională Transporturi Auto se va vira de toţi contribuabilii cu indicarea conturilor trezoreriale de încasări conform prevederilor punctului 12, iar transportatorii străini nerezidenţi ai Republicii Moldova, vor achita taxa nominalizată la contul trezorerial de încasări 11546 00 0100 (cu excepţia prevederilor p.34 lit.d).
    18. Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto (cap.115 §48) calculată conform art.7.2 al Legii nr.720-XIII din 2 februarie 1996 privind fondul rutier va fi transferată de către agenţii economici conform prevederilor punctului 12.
    19. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate (cap.115 §55), achitată pentru licenţele eliberate conform art.8 al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se va vira la buget în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, cu excepţia licenţelor eliberate de administraţia UTA Găgăuzia.
    20. Plata pentru arenda terenurilor cu o alta destinaţie decît cea agricolă (cap.121 §33) se va vira în dependenţă de localitatea amplasării terenului.
    21. La achitarea taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorii şi alte organe de resort (cap.122 §11) se va ţine cont de următoarele: taxa de stat pentru cauzele examinate de judecătorii se va vira în dependenţă de localitatea dislocării organului care percepe taxa în cauză, iar taxa de stat pentru cauzele examinate de alte organe de resort se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice.
    22. Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cap.122 §50) se vor vira de către contribuabili în dependenţă de localitatea unde este amplasat terenul.
    23. Plăţile în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei se vor vira după cum urmează: plăţile persoanelor juridice care presteazaă servicii de telefonie mobilă vor fi transferate la cap.122 §58, iar plata suplimentară obligatorie de la perfectarea şi eliberarea certificatului de eliberare al automobilului va fi transferată de către ÎS Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” la cap.122§59.
    24. Conform art.29 alin. (2) al Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, plata în fondul de risc (cap.122 §62) se va transfera la contul trezorerial de încasări 12262 00 0100.
    25. Conform Legii nr.190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare Taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare (cap.122 §63) va fi transferată de către bănci la contul trezorerial de încasări 12263 00 0100 pînă la 31 ianuarie 2014, iar Veniturile de la valorificarea activelor BC “Investprivatbank” SA în proces de lichidare (cap.122§64) se vor transfera pe parcursul anului de către lichidatorul BC „Investprivatbank” SA la contul trezorerial de încasări 12264 00 0100.
    26. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare (cap.123 §02), se vor vira la conturile trezoreriale de încasări conform Anexei nr.5. Persoanele străine nerezidente ale Republicii Moldova vor achita amenzile la contul trezorerial de încasări 12302 00 0100.
    27. Amenzile pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor (cap.123 §06) aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei se vor vira la contul trezorerial de încasări, format în conformitate cu prevederile punctului 12.
    28. Amenzi aplicate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (cap.123 §22) se va vira de către toţi contribuabilii la contul trezorerial de încasări 12322 00 0100.
    29. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto–video instalate din contul surselor bugetului de stat şi granturilor de la partenerii de dezvoltare (cap.123 §23) se vor vira la conturile trezoreriale de încasări conform Anexei nr.5. Persoanele străine nerezidente ale Republicii Moldova vor achita amenzile la contul trezorerial de încasări 12323 00 0100.
    30. Mijloacele din privatizarea bunurilor proprietate publică, mijloacele din vînzarea bunurilor proprietate publică şi mijloacele din vînzarea pachetelor de acţiuni şi/sau părţilor sociale (cap.211 §01, 211 §03 şi 211 §05) se vor vira în dependenţă de localitatea unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării.
    31. Mijloacele din privatizare conform proiectelor individuale (cap.211 §09) acumulate prin concurs investiţional se vor vira la contul trezorerial de încasări  21109 00 0100.
    32. Mijloacele băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului (cap.212 §01) se vor vira în dependenţă de localitatea unde este amplasat terenul.
IV. Achitarea drepturilor de import-export
şi a altor plăţi administrate de organele vamale
    33. Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pe valoarea adăugată, accize, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) conform datelor bancare menţionate în punctul 12, cu indicarea contului trezorerial de încasări 11615 20 0130 „Drepturile de import-export achitate în avans”. Termenele şi modul de achitare a drepturilor de import - export sînt prevăzute în art.124 şi 125 al Codului vamal al Republicii Moldova.
    34. Prin derogare de la prevederile punctului 33, se vor vira la alte conturi trezoreriale de încasări următoarele taxe:
    a) plata – garanţie de la drepturile de import-export (cap.116 §10), contul trezorerial de încasări - 11610 20 0130.
    b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (cap.115 §43), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări - 11543 20 0130;
    c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cap.115 §45), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări - 11545 20 0130;
    d) taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap.115 §46), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări - 11546 20 0130;
    e) vinieta (cap.115 §58), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 11558 20 0130;
    f) amenzi şi sancţiuni administrative (cap.123 §01), cont trezorerial de încasări – 12301 20 0130.
V. Veniturile fondurilor speciale, mijloacelor speciale,
proiectelor finanţate din surse externe
şi mijloacele intrate
temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la
 bugetul de stat

    35. Plăţile în fondurile speciale, plăţile aferente mijloacelor speciale, proiectele finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, se vor vira la următoarele date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat Denumirea instituţiei publice beneficiare;
    Codul fiscal: codul fiscal al instituţiei publice;
    Contul de plăţi: 3359502;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial: XXXX XXX XX XXXX XX
      XXXX    XXX XX    XXXX     XX

        I                 II              III        IV

     I parte (4 semne)   –  codul contului de bilanţ al Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor.
    II parte (5 semne)* –  capitolul şi paragraful clasificaţiei de venituri bugetare;
    III parte (4 semne) –  codul titularului fondului special/codul instituţiei publice de mijloace speciale sau granturi;
    IV parte (2 semne) –  codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B), codul fondului special/tipului de mijloace speciale, codul donatorului extern.
    *Pentru transferul mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat în a II parte (5 semne) se va indica 000 00.
    36. Plata în Fondul Ecologic Naţional pentru importul mărfurilor care în procesul utilizării acestora cauzează poluarea mediului, percepută în conformitate cu prevederile Legii 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, se va vira la contul trezorerial de încasări, care în cazul dat va fi – 4501 16103 0284 01.
    37. Plata în Fondul Viei şi Vinului, percepută în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului nr.57 din 10 martie 2006 prin prisma Legii nr.262 din 16 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se va vira la contul trezorerial de încasări, care în cazul dat va fi – 4501 16101 0125 02.

VI. Încasările bugetelor unităţilor
 administrativ-teritoriale

    38. Plăţile ce constituie încasări la componenta de bază a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale specificate în Anexa nr.2, se vor vira conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.4)
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Contul de plăţi: conform Anexei nr.4;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX

      XXX XX    XX    XXXX

            I             II        III 

    I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr.2);
    II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3);
    III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM.
    39. Impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale şi alte plăţi, conform Titlului VI „Impozitul pe bunurile imobiliare”, Titlului VII “Taxele locale” şi Titlului VIII „Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi altor acte legislative şi normative, se vor vira integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    40. Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cap.111 §05), se va vira în dependenţă de locul amplasării (localitatea) imobilului.
    41. Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în inspectoratele fiscale de stat pe municipiile Chişinău şi Bălţi, vor vira la BUAT impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată (cap.111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap.111 §21), impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap.111 §22) şi impozitul pe venit din activitatea operaţională (cap.111 §23). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 5.
    42. Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul UTA Găgăuzia (cap.115 §01) şi accizele la mărfurile supuse accizelor (cap.115 §11 - §17), se vor vira de contribuabilii înregistraţi în Inspectoratul Fiscal UTA Găgăuzia integral la bugetul central al UTA Găgăuzia (Contul de plăţi al Trezoreriei Teritoriale Comrat este specificat în Anexa nr.4).
    43. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate (cap.115 §55) achitată pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia, se va vira în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, la bugetul central al UTA Găgăuzia (Contul de plăţi al MF-TT Comrat este specificat în Anexa nr.4).
    44. Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare (cap.115 §57) se va vira în dependenţă de localitatea dislocării obiectului pentru care a fost eliberat certificatul sau adeverinţa.
    45. Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinaţie decît cea agricolă (cap.121 §33) se va vira în dependenţă de localitatea amplasării terenului.
    46. Amenzile (sancţiunile contravenţionale potrivit legislaţiei) aplicate de secţiile de supraveghere şi control a traficului rutier (cap.123 §03), se vor vira respectiv la contul bugetelor raionale, bugetul municipal Chişinău, bugetul municipal Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia, conform Anexelor nr.4 şi nr.5.
    47. Amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio – foto – video (cap.123 §25) în cazul procurării, instalării şi deservirii acestora din contul mijloacelor proprii ale bugetelor de nivelul doi sau cu participarea parteneriatului public–privat se vor vira la contul bugetelor raionale, bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia, conform Anexelor nr.4 şi nr.5.
    48. Mijloacele din privatizarea şi vînzarea bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi mijloace din vînzarea încăperilor nelocuibile (cap.211 §01, 211 §02, 211 §03, 211 §05 şi 211 §06), se vor vira respectiv la contul bugetelor raionale, bugetul municipal Chişinău, bugetul municipal Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia sau bugetelor locale, în dependenţă de localitatea unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării.
    49. Mijloacele băneşti de la privatizarea şi vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (cap.212 §02) se vor vira în dependenţă de localitatea unde este amplasat terenul.
    50. Plăţile în fondurile speciale, plăţile aferente mijloacelor speciale, proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se vor vira la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – Trezorerii Teritoriale conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria teritorială Denumirea instituţiei publice beneficiare;
    Codul fiscal: codul fiscal al instituţiei publice;
    Contul de plăţi: conform Anexei nr.4;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial: XXXX XXX XX XXXX XX

    XXXX    XXX XX   XXXX     XX

         I              II          III           IV

    I parte (4 semne) – codul contului de bilanţ al Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor;
    II parte (5 semne)  – capitolul şi paragraful clasificaţiei de venituri bugetare;
    III parte (4 semne) – codul titularului fondului special/codul instituţiei publice de mijloace speciale sau granturi;
    IV parte (2 semne) – codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B), codul fondului special/ tipului de mijloace speciale, codul donatorului extern.

VII. Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat

    51. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS), specificate în Anexa nr.6, se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Contul de plăţi: 331701;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial de încasări: XXX XX 85 XXXX.
    52. Contul trezorerial de încasări pentru achitarea plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat este format din trei părţi (11 semne), precum urmează:

    XXX XX    85      XXXX

         I             II         III

    I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr.6);
    II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3, CNAS);
    III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM.

VIII. Încasările la fondurile asigurării obligatorii
de asistenţă medicală

    53. Plăţile ce constituie încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM), specificate în Anexa nr.7, se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Contul de plăţi: 331891;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial de încasări: XXX XX 25 XXXX.
    54. Contul trezorerial de încasări pentru achitarea plăţilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală este format din trei părţi (11 semne), precum urmează:

    XXX XX      25        XXXX

         I              II            III

    I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr.7);
    II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3, CNAM)
    III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM

IX. Stingerea obligaţiilor bugetului public naţional
prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată
la altul şi restituirea plăţilor la conturile curente ale
contribuabililor

    55. Pentru stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile curente ale contribuabililor, demersurile privind corectarea sau restituirea plăţilor vor fi îndreptate nemijlocit beneficiarilor conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3), respectiv organelor fiscale teritoriale, Serviciului Vamal, caselor teritoriale de asigurări sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi instituţiilor publice.
    56. Controlul şi responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obligaţiei fiscale/vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la contul contribuabilului, se atribuie: Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, CNAM şi instituţiilor publice.
    57. Documentele privind stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul şi restituirea plăţilor la conturile contribuabililor se vor prezenta de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări Ministerului Finanţelor - Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale, pînă la data de 25 decembrie a anului curent.
    Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat
    58. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat se vor efectua în conformitate cu prevederile art.175 şi art.176 ale Codului fiscal.
    Plăţile administrate de către Serviciul Vamal
    59. Stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către Serviciul Vamal, se vor efectua în conformitate cu prevederile art.128 şi respectiv art.130 al Codului vamal.
    Plăţile administrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale
    60. La stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor în partea ce ţine de contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor aplica suplimentar şi prevederile Legii nr.489 – XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
    61. Plăţile administrate de CNAS achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la casele teritoriale de asigurări sociale respective.
    62. În cazul stingerii de către contribuabili a datoriilor istorice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, se indică perioada pentru care se achită plata respectivă.
    Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    63. Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia cap.113 §01, 123 §01, 123 §07, şi 123 §20 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.
    Plăţile fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice
    64. Sumele aferente fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori nemijlocit la instituţiile publice, cu anexarea documentelor justificative.

X. Reglementări privind transferul de credit
şi efectuarea plăţilor în numerar

    65. Contribuabilii vor onora obligaţiile faţă de bugetele respective, utilizînd documentele de plată, perfectate conform cerinţelor şi prevederilor:
    a. Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.126 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 182-189/647 din 28.09.2010);
    b. Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.120-123/441 din 04.08.2006);
    66. Pentru a asigura corectitudinea încasării plăţilor la bugetul public naţional, băncile comerciale vor asigura controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi legislaţia în vigoare.
    67. Băncile comerciale vor asigura controlul corespunderii conturilor trezoreriale de încasări, indicate în documentele de plată - cu Registrul conturilor trezoreriale de încasări (vezi punctul 4), iar a codurilor fiscale şi denumirilor plătitorilor - cu datele despre contribuabil, plasate pe pagina www.fisc.md la rubrica „Informaţii publice”.
    68. În cazurile cînd la primirea documentelor de plată se vor depista greşeli în datele bancare (Contul de plăţi, codul fiscal, codul subdiviziunii, denumirea plătitorului, contul trezorerial de încasări, destinaţia plăţii), băncile comerciale sînt obligate să remită plătitorului documentele de plată fără executare.

XI. Dispoziţii finale

    69. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoştinţa tuturor contribuabililor, prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare şi administrare a veniturilor bugetului public naţional.


    anexa nr.1


    anexa nr.2


    anexa nr.3


    anexa nr.4


    anexa nr.5


    anexa nr.6


    anexa nr.7