LPC43/2014
ID intern unic:  352629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 43
din  27.03.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 247
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 26 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi se completează după cum urmează:
    litera d) se completează în final cu textul „ , prestarea serviciilor de plată şi emiterea monedei electronice, în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) emiterea şi administrarea instrumentelor de plată, altele decît cele cuprinse la lit. d);”.
    Art. II. – La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001  privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, litera b) se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 33 va avea următorul cuprins:
    „33) activitatea băncilor;”
    litera se completează cu punctele 331) – 333) cu următorul cuprins:
    „331) activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile);
    332) activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale; 
    333) activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică;”.
    Art. III. –  Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1256:
    la alineatul (1), după textul „(dispoziţie de plată)” se introduc cuvintele „ , aferent transferului de credit,”;
    alineatul (2) se abrogă.
    2. Articolul 1257:
    la alineatul (1), textul „(banca plătitoare)” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „atît timp cît banca nu l-a executat” se substituie cu cuvintele „pînă la momentul primirii de către bancă a  acestuia spre executare”.
    3. Articolul 1258:
    la litera a), cuvintele „adresa şi” se exclud, iar după cuvîntul „ordonatorului” se introduce textul „(plătitorului)”;
    la litera b), cuvintele „adresa şi” se exclud;
    la litera c), cuvintele „şi adresa” se exclud;
    litera d) se abrogă;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) destinaţia plăţii;”
    litera g) se abrogă.
    4. La articolul 1289 alineatul (2), textul „ , în baza contractelor încheiate cu emitentul,” se exclude.
    Art. IV. – La articolul 4 din Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu literele m), n) şi o) cu următorul cuprins:
    „m) societăţile de plată;
    n) societăţile emitente de monedă electronică;
    o) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.”
    Art. V. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 2932 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2932. Încălcarea legislaţiei cu privire la prestarea
                               serviciilor de plată şi emiterea de monedă
                               electronică
    (1) Desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor de plată şi/sau de emitere a monedei electronice fără înregistrare sau fără licenţă, dacă licenţa este obligatorie, ori cu încălcarea condiţiilor de licenţiere, dacă aceste acţiuni au cauzat pagube persoanei fizice sau juridice ori statului sau dacă sînt însoţite de însuşirea unui venit,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150  la 200  de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Acceptarea (atragerea) depozitelor ori a altor fonduri rambursabile, în sensul Legii instituţiilor financiare, de către societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică sau de către furnizorul de servicii poştale
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Calcularea şi acordarea dobînzii sau a oricărui alt beneficiu legat de perioada în care emitentul de monedă electronică deţine moneda electronică, acordarea de împrumuturi (credite) din fondurile primite sau deţinute în scop de emitere a monedei electronice
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Încălcarea de către prestatorul de servicii de plată a regulilor referitoare la transparenţa condiţiilor şi la cerinţele de informare privind serviciile de plată, prevăzute de legislaţia cu privire la serviciile de plată,
    se sancţionează cu amendă de la  50 la  100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Încălcarea regulilor privind prestarea serviciilor de plată şi/sau privind emiterea  monedei electronice, prevăzute la art. 50 alin. (1), (2), (5), art. 52 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1) şi (2), art. 58 alin. (3), art. 59 alin. (1), (3), (4), (7), (8), art. 61, art. 62 alin. (6), art.63–67, art. 68 alin. (1), (3), (5), art.70 alin. (2)–(4), (6), (8)–(10) şi la art. 77 alin. (4) din Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică,
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri,  de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    2. La articolul 402 alineatul (1), după textul „2931,” se introduce textul „2932 alin. (1), (2) şi (3), art.”.
    3. La articolul 408 alineatul (1), după textul „278–281,” se introduce textul „2932 alin. (4) şi (5),”.
    Art. VI. –  (1) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu modificările efectuate prin prezenta lege.
    (2) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, băncile vor prezenta la Banca Naţională a Moldovei originalul licenţelor pentru activităţile financiare. Banca Naţională a Moldovei va reperfecta licenţele pentru activităţile financiare la data prezentării originalului licenţelor deţinute, iar copiile autorizate de pe licenţă – în termen de 3 zile de la data prezentării copiilor autorizate de pe licenţă.
    (3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, băncile îşi vor aduce statutele în conformitate cu modificările efectuate prin prezenta lege.
    (4) Pentru reperfectarea licenţelor în scop de desfăşurare a activităţilor financiare permise băncilor şi a copiilor autorizate de pe licenţă, pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor în statutele băncilor în legătură cu ajustarea acestora la prevederile prezentei legi nu se percepe plată.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 43. Chişinău, 27 martie 2014.