LPC53/2014
ID intern unic:  352641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 53
din  03.04.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 253
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 112, alineatul (4) se abrogă.
    2. La articolul 113, alineatul (3) se abrogă.
    3. La articolul 139, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Aportul integral la capitalul social se confirmă prin certificatul de participare eliberat de societatea în comandită.”
    4. La articolul 147, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Mărimea capitalului social al societăţii cu răspundere limitată se stabileşte de către fondatori în statut.”
    Art. II. – Articolul 14 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 627), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să se înregistreze la organele de stat sau să solicite actele permisive pentru practicarea unei activităţi doar în cazurile în care aceasta este prevăzut expres de lege.”
     Art. III. – Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 548), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (1), textul: „Aportul în numerar al asociatului unic va fi vărsat integral pînă la înregistrarea de stat a societăţii.” se exclude.
    2. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Mărimea capitalului social al societăţii se stabileşte de către fondatori în statut.”
    3. La articolul 22 alineatul (2), textul: „Pînă la data înregistrării de stat a societăţii, fiecare fondator va trebui să verse în numerar în contul societăţii cel puţin 40% din suma aportului subscris, dacă legea sau actul de constituire nu prevăd o proporţie mai mare.” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 53. Chişinău, 3 aprilie 2014.