HGC295/2014
ID intern unic:  352738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 295
din  23.04.2014
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 104-109     art Nr : 326
    În scopul executării prevederilor Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 295. Chişinău, 23 aprilie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.295
din 23 aprilie 2014

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.686 din 30 mai 2002 „Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.773), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, cuvîntul „frontierei” se substituie cu cuvîntul „hotarului”;
    2) anexa nr.1:
    în punctul 1, cuvîntul „zonă” se substituie cu cuvintele „zona liberă”;
    în punctul 13, cuvîntul „faliment” se substituie cu cuvintele „insolvabilitate sau lichidare”;
    în punctul 43, cuvintele „publicării rezultatelor concursului” se substituie cu cuvintele „desfăşurării concursului”;
    3) anexa nr.2:
    în denumire şi în tot textul regulamentului, cuvîntul „frontieră”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „hotar”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    în tot textul regulamentului, cuvintele „serviciu vamal”, „serviciu vamal al zonei libere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „organ vamal ce supraveghează activitatea zonei libere”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    în punctul 2, cuvintele „de nădejde” se substituie cu cuvîntul „sigură”;
    în punctul 6, cuvintele „de nădejde” se substituie cu cuvîntul „sigure”;
    în punctul 7, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Aceştia, în limitele competenţei, adoptă decizia definitivă privind admiterea sau neadmiterea trecerii peste hotarul zonei libere a persoanelor, mijloacelor de transport şi a mărfurilor.”;
    în punctul 9, cuvintele „al zonei libere” se exclud;
    în punctul 15, cuvintele „de o singură dată” se substituie cu cuvintele „pentru o singură intrare”;
    în punctul 16:
    cuvîntul „auto”, în toate cazurile, se exclude;
    la litera b), cuvîntul „temporare” se substituie cu cuvîntul „provizorii”;
    litera c) va  avea următorul cuprins:
    „c) conform permiselor pentru o singură intrare – mijloacele de transport  ale vizitatorilor zonei libere, care se deplasează la rezidenţi şi Administraţie”;
    punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Trecerea hotarului zonei libere de către salariaţii întreprinderilor rezidente ale zonei libere şi de către vizitatori se efectuează în baza permiselor de acces.”;
    în punctul 21, cuvintele „unul din conducătorii Administraţiei” se substituie cu cuvintele „administratorul principal sau persoanele împuternicite de acesta”, iar cuvîntul „cataloage” se substituie cu cuvîntul „registre”;
    în punctul 22, cuvîntul „colaboratorului” se substituie cu cuvîntul „salariatului”;
    punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Controlul permiselor angajaţilor, ale vizitatorilor şi ale mijloacelor de transport se efectuează de către serviciul pază.”
    2. Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1378 din 28 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1514), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 5, cuvîntul „veniturile” se substituie cu cuvintele „mijloacele financiare”;
    2) în punctul 6, cuvintele „în bază de contract” se exclud;
    3) în punctul 8, cuvintele „contractul respectiv” se substituie cu cuvintele „un contract”;
    4) în punctul 21, cuvintele „Departamentului Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Vamal”.
    3. Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1755), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la Regulament:
    a) punctele 161 şi 162 vor avea următorul cuprins:
    „161. Serviciul Vamal aplică preferinţe tarifare pentru mărfurile produse în zonele economice libere amplasate pe teritoriul Republicii Moldova cu respectarea cerinţelor prevăzute în pct.162 din prezentul Regulament şi introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    162. Se consideră produse în zona liberă mărfurile obţinute integral sau transformate suficient în această zonă liberă, în conformitate cu criteriile stabilite în legislaţia în vigoare.”;
    b) în punctul 163, cuvintele „originare din” se substituie cu cuvintele „produse în”, iar cuvintele „originar din” se substituie cu cuvintele „obţinut în”;
    c) în punctul 164, cuvintele „originea mărfurilor din” se substituie cu cuvintele „faptul producerii mărfurilor în”, cuvintele „indică originea” se substituie cu cuvintele „prezintă informaţia aferentă”, iar în final se completează cu textul „sau a indicilor prevăzuţi de normele acordurilor internaţionale de comerţ liber ratificate de către Republica Moldova.”;
    d) în punctul 165, cuvîntul „originii” se substituie cu cuvintele „informaţiei aferente”;
    2) la anexa nr.1 la Regulament:
    a) în titlu, cuvintele „originar din” se substituie cu cuvîntul „în”;
    b) în capul coloanei a patra, cuvintele „efectuate asupra mărfurilor neoriginare din zona economică liberă” se exclud.
    4. Anexele nr.1-5 la Hotărîrea Guvernului nr.1757 din 31 decembrie 2002 „Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.206-208, art.1912) se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 5, cuvîntul „veniturile” se substituie cu cuvintele „mijloacele financiare”;
    2) în punctul 6, cuvintele „în bază de contract” se exclud;
    3) în punctul 8, cuvintele „contractul respectiv” se substituie cu cuvintele „un contract”;
    4) în punctul 21, cuvintele „Departamentului Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Vamal”.
    5. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în punctul 305, cuvintele „Pe teritoriul” se substituie cu cuvintele „În perimetrul”;
    2) punctul 3071 se exclude;
    3) punctul 310 va avea următorul cuprins:
    „310. Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.”;
    4) se completează cu punctul 3131 cu următorul cuprins:
    „3131. (1) Administraţia zonei libere este în drept să permită nerezidenţilor efectuarea pe teritoriul zonei libere a lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii acestei zone, precum şi de acordare a unor servicii specializate Administraţiei şi/sau rezidenţilor, în temeiul contractelor încheiate în acest scop.
    (2) Pentru executarea lucrărilor/serviciilor specificate în alin. (1), nerezidentul va depune în scris la organul vamal ce supraveghează activitatea zonei libere un demers, indicînd lista de mărfuri (obiecte) necesare.”;
    5) punctele 314, 315 şi 316 se exclud;
    6) punctul 319:
    se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare”;
    cifra „300” se substituie cu cifra „500”;
    7) se completează cu punctele 3191, 3192 şi 3193 cu următorul cuprins:
    „3191. (1) Se permite Administraţiei şi rezidenţilor zonei libere, prin înaintarea unui demers către Organul Vamal, scoaterea pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, în baza garanţiei bancare din suma drepturilor de import, fără depunerea declaraţiei vamale şi fără drept de înstrăinare, a mărfurilor produse în zona liberă în scopul participării la expoziţii, tîrguri, întruniri sau alte manifestări similare ori a mărfurilor (obiectelor, uneltelor, utilajelor etc.) pentru efectuarea testărilor, a verificărilor şi a reparaţiei, cu reintroducerea acestora în zona liberă în decurs de cel mult 30 de zile.
    (2) Organul vamal va verifica mărfurile (obiectele) scoase din zona liberă şi va înregistra într-un registru electronic separat fiecare demers, indicînd data depunerii, iar ulterior, data reintroducerii mărfurilor (obiectelor) în zona liberă.
    (3) În cazul în care mărfurile (obiectele) scoase conform subpunctului (1) nu vor fi reintroduse în zona liberă în termen de cel mult 30 de zile, acestea vor fi declarate ca fiind puse în circulaţie liberă, iar rezidenţii sau administraţia zonei libere vor achita toate drepturile de import corespunzătoare.
    3192. (1) Se permite nerezidenţilor introducerea în zona liberă, avînd invitaţia administraţiei şi a rezidenţilor zonei libere, fără depunerea declaraţiei vamale, în baza demersului scris înaintat către organul vamal, a mărfurilor pentru efectuarea testărilor, a verificărilor şi a reparaţiei, precum şi a altor lucrări specializate, cu garantarea scoaterii din zona liberă a acestora în decurs de 30 de zile.
    (2) Organul vamal, conform listei depuse de nerezident, va verifica mărfurile (obiectele) introduse/scoase în/din zona liberă şi va înregistra într-un registru electronic separat fiecare demers, indicînd data depunerii acestuia, iar ulterior, data finisării lucrărilor (serviciilor) şi cantitatea materialelor consumate.
    3193. Registrul electronic se creează şi se ţine în modul stabilit de Serviciul Vamal.”;
    8) în punctul 322 litera b), textul „ , în vederea prevenirii plasării în zona liberă a substanţelor şi mărfurilor prohibite la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova” se exclude;
    9) punctul 328 va avea următorul cuprins:
    „328. Introducerea şi scoaterea mărfurilor, intrarea şi ieşirea mijloacelor de transport, precum şi a persoanelor în/din zonele libere se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de trecere a hotarului zonei economice libere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.686 din 30 mai 2002.”;
    10) punctul 329 se exclude;
    11) în secţiunea 10 subsecţiunea 7, titlul compartimentului C se exclude;
    12) în punctul 347, cuvintele „ , după modelul aprobat de organele vamale,” se exclud, iar cuvîntul „acestora” se substituie cu cuvintele „organelor vamale”;
    13) se completează cu punctul 3471 cu următorul cuprins:
    „3471. Rezidenţii zonelor libere prezintă trimestrial Serviciului Vamal rapoarte de evidenţă a fluxului de materiale, mărfuri şi produse finite, în modul stabilit de anexa nr.31 la prezentul Regulament.”;
    14) punctele 3361, 348, 349 şi 350 se exclud;
    15) punctul 351 se completează în final cu sintagma „ , cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere”;
    16) se completează cu anexa nr.31 care va avea următorul cuprins:

    anexa nr.31

    6. Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Bălţi”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.370 din 6 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.439), se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 5, cuvîntul „veniturile” se substituie cu cuvintele „mijloacele financiare”;
    2) în punctul 6, cuvintele „în bază de contract” se exclud;
    3) în punctul 8, cuvintele „contractul respectiv” se substituie cu cuvintele „un contract”.