LPM52/2014
ID intern unic:  352794
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 52
din  03.04.2014
cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 278
    MODIFICAT
   
LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19
    LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
    LP165 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.506
    HCC27 din 13.11.14, MO352-357/28.11.14 art.43; în vigoare 13.11.14
    Confirmînd adeziunea  la Declaraţia universală a drepturilor omului, la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, la alte acte juridice internaţionale cu privire la drepturile omului şi luînd în considerare că, în conformitate cu Statutul ONU, statul stimulează respectarea drepturilor şi libertăţilor omului şi  asigură apărarea drepturilor şi libertăţilor tuturor persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova,
    Prezenta lege transpune art. 7 din Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau de origine etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 180 din 19 iulie 2000.
    [Clauza de armonizare introdusă prin LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE

   Articolul 1. Activitatea Avocatului Poporului (Ombudsmanului)
   (1) Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (în continuare – Avocatul Poporului) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, de către organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile.
   (2) Avocatul Poporului  contribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la nivel naţional, prin perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniul drepturilor şi libertăţilor omului, prin colaborarea internaţională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor şi libertăţilor omului şi a mecanismelor de apărare a acestora, prin aplicarea procedeelor reglementate de prezenta lege.
   (3) Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului îşi exercită atribuţiile pentru asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor copilului şi realizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcţie de răspundere de toate nivelurile a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.
   (4) Activitatea Avocatului Poporului şi a funcţionarilor care activează sub autoritatea sa are caracter public.
   Articolul 2. Principii de activitate
   (1) În activitatea sa, Avocatul Poporului se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte legi ale Republicii Moldova, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   (2) În activitatea sa, Avocatul Poporului se ghidează de principiile legalităţii, egalităţii, imparţialităţii, transparenţei, echităţii sociale, democraţiei, umanismului şi se conduce  de conştiinţa sa.
   Articolul 3. Garanţii de independenţă
   (1) Instituţia Avocatul Poporului este autonomă şi independentă faţă de orice autoritate publică, persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi faţă de orice persoană cu funcţie de răspundere de toate nivelurile.
   (2) Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor sale.
   (3) Avocatul Poporului nu poate fi obligat să prezinte explicaţii sau declaraţii asupra cazurilor examinate sau aflate în procedură de examinare, cu excepţia situaţiilor în care acestea sînt în folosul părţii reprezentate ori conţin informaţii de interes public.
   (4) Imixtiunea în activitatea Instituţiei Avocatul Poporului, ignorarea intenţionată de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile a sesizărilor şi a recomandărilor Avocatului Poporului, precum şi împiedicarea sub oricare formă a activităţii acestuia atrag după sine răspunderea în conformitate cu legislaţia.
   Articolul 4. Inviolabilitatea Avocatului Poporului
   (1) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot fi persecutaţi sau traşi la răspundere juridică pentru opiniile exprimate şi pentru acţiunile pe care le îndeplinesc, cu respectarea legii, pe durata exercitării mandatului.
   (2) Pe durata exercitării mandatului, Avocatul Poporului şi adjuncţii săi pot fi urmăriţi penal şi trimişi în judecată pentru alte fapte decît cele prevăzute la alin. (1), dar Avocatul Poporului nu poate fi reţinut, percheziţionat sau arestat fără acordul prealabil al Parlamentului, iar adjuncţii – fără informarea prealabilă a Parlamentului.
   (3) Avocatul Poporului şi adjuncţii arestaţi ori trimişi în judecata penală vor fi suspendaţi din funcţie de drept pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti.
   (4) Inviolabilitatea Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi se extinde asupra locuinţei şi localului de serviciu ale acestora, asupra mijloacelor de transport şi de telecomunicaţie folosite, asupra corespondenţei, documentelor şi averii personale.
Capitolul II
STATUTUL AVOCATULUI POPORULUI
   Articolul 5. Mandatul Avocatului Poporului
   (1) Parlamentul numeşte doi Avocaţi ai Poporului autonomi unul faţă de celălalt, dintre care unul este specializat în problemele de protecţie a drepturilor şi libertăţilor copilului.
   (2) Avocatul Poporului este numit în funcţie pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Mandatul începe la data depunerii jurămîntului.
   (3) Avocatul Poporului exercită funcţie de demnitate publică.
   (4) În cazul încetării înainte de termen a mandatului de Avocat al Poporului, în cel mult 3 luni se numeşte un nou Avocat al Poporului.
   (5) Avocatul Poporului se află în exerciţiul funcţiunii pînă la preluarea funcţiei de către succesorul său, cu excepţia cazului de încetare a mandatului înainte de termen sau de revocare din funcţie în temeiurile prevăzute la art. 14.
   (6) Declararea stării de urgenţă, de asediu sau de război pe întreg teritoriul ţării sau în unele localităţi nu suspendă activitatea Avocatului Poporului şi nu restrînge atribuţiile lui.
   Articolul 6. Condiţiile de eligibilitate
   (1) Funcţia de Avocat al Poporului poate fi deţinută de persoana care corespunde următoarelor cerinţe:
   a) este cetăţean al Republicii Moldova;
   b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    [Art.6 al.(1), lit.b) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
   c) deţine diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia;
   d) are o vechime în muncă de cel puţin 10  ani şi o activitate notorie în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului;
   e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
    f) cunoaşte limba de stat;
    g) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    [Art.6 al.(1), lit.g) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66
    [Art.6 al.(1), lit.g) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    (2) La funcţia de Avocat al Poporului nu poate candida persoana care:
    a) are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvîrşirea cu intenţie a unei infracţiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de graţiere;
    b) a fost concediată sau eliberată din funcţie din motive imputabile;
    c) are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.6 al.(1), lit.c) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
   Articolul 7. Selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului
   (1) Pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului se instituie o comisie parlamentară specială, alcătuită din membri ai Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice şi ai Comisiei juridice, numiri şi imunităţi. Comisia parlamentară specială organizează concursul public de selectare a candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului conform regulamentului aprobat de aceasta.
   (2) Informaţia despre organizarea şi desfăşurarea concursului, despre cerinţele faţă de candidaţi şi despre actele care urmează a fi prezentate se plasează pe pagina web oficială a Parlamentului şi se publică în mijloacele de informare în masă cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării concursului.
   (3) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
   a) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber la concurs oricărei persoane care întruneşte cerinţele stabilite de lege;
   b) transparenţa, prin oferirea de informaţii referitoare la modul de desfăşurare a concursului tuturor celor interesaţi;
   c) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectare şi a condiţiilor de desfăşurare a concursului în raport cu toţi candidaţii.
   (4) CV-urile candidaţilor se plasează pe pagina web oficială a Parlamentului pentru consultarea publicului.
   (5) Concursul se consideră valabil dacă la el participă cel puţin doi candidaţi pentru fiecare poziţie anunţată în concurs. În cazul în care nu au fost depuse suficiente dosare de participare la concurs sau candidaţii nu întrunesc cerinţele stabilite de prezenta lege, se anunţă un concurs repetat, care se organizează în termen de 30 de zile.
   (6) Concursul pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului se organizează cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea mandatului Avocatului Poporului în exerciţiu.
   (7) Informaţia privind rezultatele concursului se plasează pe pagina web oficială a Parlamentului şi se publică în mijloacele de informare în masă.
   Articolul 8. Procedura de numire în funcţie
   (1) Comisia parlamentară specială selectează candidaţii care au acumulat cel mai mare punctaj la evaluare, cîte 2 pentru fiecare poziţie de Avocat al Poporului, şi îi prezintă plenului Parlamentului pentru numire. Pentru fiecare candidat se întocmeşte un aviz argumentat.
   (2) Se numeşte în funcţia de Avocat al Poporului candidatul care a obţinut votul majorităţii deputaţilor aleşi. Dacă în primul tur de scrutin niciun candidat nu obţine numărul necesar de voturi, candidatul/candidaţii cu cele mai multe voturi se înaintează pentru următorul tur de scrutin.
   (3) În cazul în care nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru numirea  Avocatului Poporului, comisia parlamentară specială, în termen de 15 zile, anunţă un nou concurs care va fi organizat şi desfăşurat în conformitate cu art. 7.
   Articolul 9. Jurămîntul Avocatului Poporului
   (1) La intrarea în funcţie, Avocatul Poporului depune în plenul Parlamentului următorul jurămînt: „Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, statutul Avocatului Poporului, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului/copilului, să-mi îndeplinesc cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile, să apăr demnitatea Instituţiei Avocatul Poporului”.
   (2) Refuzul de a depune jurămîntul împiedică intrarea în funcţie a  Avocatului Poporului şi deschide procedura de selectare şi numire în funcţie a altei persoane.
   Articolul 10. Incompatibilităţi la exercitarea funcţiei
   (1) Funcţia Avocatului Poporului şi a adjuncţilor acestuia este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie.
   (2) Avocatul Poporului şi adjuncţii nu au dreptul să desfăşoare activitate politică şi nu pot fi membri ai vreunui partid politic.
   (3) În termen de 15 zile de la data depunerii jurămîntului, Avocatul Poporului este obligat să înceteze orice activitate incompatibilă cu statutul său.
   Articolul 11. Drepturile Avocatului Poporului
   În exercitarea mandatului său, Avocatul Poporului are dreptul:
   a) să fie primit în audienţă de către Preşedintele Republicii Moldova, de către Preşedintele Parlamentului şi de către Prim-ministru atît în cadrul orelor de audienţă, cît şi în afara lor;
   b) să fie primit imediat şi fără nicio formă de obstrucţiune sau întîrziere în audienţă de către conducători şi alte persoane cu funcţii de răspundere de toate nivelurile ale autorităţilor publice, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, ale inspectoratelor de poliţie şi locurilor de detenţie din cadrul acestora, ale instituţiilor penitenciare, izolatoarelor de urmărire penală, unităţilor militare, centrelor de plasament pentru imigranţi sau solicitanţii de azil, ale instituţiilor care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, ale instituţiilor speciale de învăţămînt şi de reeducare sau instituţiilor curative şi de reeducare a minorilor şi ale altor instituţii similare;
   c) să asiste şi să ia cuvîntul la şedinţele Parlamentului, ale Guvernului, ale Curţii Constituţionale, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Consiliului Superior al Procurorilor;
   d) să prezinte Parlamentului sau Guvernului recomandări în vederea perfecţionării legislaţiei  în domeniul asigurării drepturilor şi libertăţilor omului;
   e) să verifice respectarea şi exercitarea conformă de către autorităţile publice, de către organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizaţiile necomerciale, de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile a atribuţiilor acestora privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului;
   f) să reprezinte persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în faţa autorităţilor publice şi instanţelor de judecată în cazurile complexe ce ţin de drepturile şi libertăţile omului sau în cazurile de interes public;
   g) să acţioneze din oficiu în cazurile stabilite de lege;
   h) să aibă acces liber la toate autorităţile publice, să asiste la şedinţele subdiviziunilor lor, inclusiv la şedinţele organelor colegiale ale acestora;
   i)  să aibă acces liber şi fără întîrziere în instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în inspectoratele de poliţie şi locurile de detenţie din cadrul acestora, în instituţiile penitenciare, în izolatoarele de urmărire penală, în unităţile militare, în centrele de plasament pentru imigranţi sau pentru solicitanţii de azil, în instituţiile care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, în instituţiile speciale de învăţămînt şi de reeducare sau în instituţiile curative şi de reeducare a minorilor şi în alte instituţii similare;
   j) să aibă acces nelimitat şi imediat, în orice moment al zilei, în orice sector al locurilor de detenţie, la orice informaţie privind tratamentul şi condiţiile de detenţie a persoanelor private de libertate;
   k) să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile informaţiile, documentele şi materialele necesare pentru exercitarea atribuţiilor, inclusiv informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată şi informaţiile atribuite la secret de stat în condiţiile legii;
   l) să invite pentru audieri şi să primească de la persoanele cu funcţii de răspundere explicaţiile şi informaţiile necesare pentru elucidarea circumstanţelor cazului examinat;
   m) să solicite instituţiilor de stat competente efectuarea expertizei judiciare, a constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale şi prezentarea raportului de expertiză sau a procesului-verbal privind imposibilitatea întocmirii unui asemenea raport;
   n) să aibă întrevederi nelimitate şi convorbiri confidenţiale, fără martori, iar în caz de necesitate prin intermediul traducătorului, cu persoana aflată în  locurile specificate la lit. b), precum şi cu oricare altă persoană care, în opinia sa, ar putea oferi informaţii utile;
   o) să solicite concluziile instituţiilor competente referitoare la respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în cazul în care există suficiente temeiuri pentru a presupune lezarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
   p) să facă publice rezultatele examinării cazurilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului;
   q) să colaboreze cu instituţii şi organizaţii internaţionale şi regionale care activează în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului.
   Articolul 12. Obligaţiile Avocatului Poporului
   (1) Avocatul Poporului este obligat:
   a) să apere drepturile şi libertăţile omului în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legile şi tratatele internaţionale din domeniul drepturilor şi libertăţilor omului la care Republica Moldova este parte, să-şi exercite atribuţiile funcţiei în conformitate cu legislaţia;
   b) să nu divulge secretul de stat şi alte informaţii şi date ocrotite de lege;
   c) să nu divulge informaţiile confidenţiale, precum şi datele cu caracter personal care i-au fost comunicate în cadrul activităţii sale, decît cu consimţămîntul persoanei la care acestea se referă;
   d)  să se abţină de la orice acţiuni neconforme cu statutul pe care îl deţine.
   (2) La intrarea în funcţie, şi ulterior în fiecare an, Avocatul Poporului va depune, în condiţiile legii, declaraţia de avere și interese personale.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 13. Protecţia de stat şi garanţiile sociale
   (1) Avocatul Poporului beneficiază de protecţie din partea statului. La cererea întemeiată a Avocatului Poporului, organele de resort asigură securitatea lui.
   (2) Avocatul Poporului beneficiază de garanţiile sociale stabilite în Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    [Art.13 al.(2) în redacția LP165 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.506]
   
(3) Salarizarea Avocatului Poporului se realizează în condiţiile şi în modul stabilite de legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    [Art.13 al.(3) introdus prin LP165 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.506]
   Articolul 14. Încetarea înainte de termen a mandatului Avocatului
                         Poporului
   (1) Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de:
   a) demisie;
   b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
   c) revocare;
   d) incompatibilitate, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.14 al.(1), lit.d) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    e) imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 4 luni consecutive din cauza stării de sănătate, confirmată prin certificat medical;
    f) pronunţarea unei sentinţe irevocabile de conda-mnare;
    g) deces.
   (2) Temeiurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi lit. d)–g) se constată în şedinţa plenară a Parlamentului, în baza raportului Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice, prin adoptarea unei hotărîri în care se ia act de apariţia cauzei ce determină încetarea înainte de termen a mandatului.
    (3) Propunerea de revocare din funcţie a Avocatului Poporului poate fi înaintată de cel puţin 20 de deputaţi. Hotărîrea privind revocarea din funcţie se adoptă cu votul a 3/5 din deputaţii aleşi în baza raportului comisiei parlamentare speciale, alcătuită din membri ai Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice şi ai Comisiei juridice, numiri şi imunităţi.
    (4) Pot constitui temeiuri pentru revocarea Avocatului Poporului:
    a) acţiunile neconforme cu statutul de Avocat al Poporului;
    b) emiterea/adoptarea unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.14 al.(2), lit.b) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    c) divulgarea secretului de stat şi a altor informaţii şi date ocrotite de lege;
    d) nedepunerea declarației de avere și interese personale sau refuzul de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.14 al.(2), lit.d) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    e) dispunerea de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.
    [Art.14 al.(2), lit.e) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
Capitolul III
ADJUNCŢII AVOCATULUI POPORULUI
   Articolul 15. Adjuncţii Avocatului Poporului
   (1) Avocatul Poporului este asistat în activitatea sa de doi adjuncţi, ale căror atribuţii sînt determinate de Avocatul Poporului.
   (2) Adjuncţii Avocatului Poporului exercită funcţie de demnitate publică.
   (3) Adjuncţii Avocatului Poporului sînt numiţi în funcţie de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, la propunerea Avocatului Poporului, în urma desfăşurării unui concurs.
   (4) Concursul este organizat de către Avocatul Poporului. Avocatul Poporului selectează candidaţii care corespund condiţiilor de eligibilitate stabilite de prezenta lege şi îi prezintă plenului Parlamentului.
   (5) Activitatea adjuncţilor Avocatului Poporului încetează în condiţiile art. 14. Hotărîrea privind revocarea din funcţie a adjuncţilor se adoptă de Parlament, la iniţiativa Avocatului Poporului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
   (6) Adjuncţii Avocatului Poporului se numesc în funcţie pe durata mandatului Avocatului Poporului, în cel mult 60 de zile de la numirea Avocatului Poporului.
   (7) Adjuncţii Avocatului Poporului beneficiază de protecţie de stat şi de garanţii sociale în conformitate cu prevederile art. 13.
   (8) Adjuncţii Avocatului Poporului poartă răspundere personală pentru neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin.
Capitolul IV
MODUL DE EXERCITARE A ATRIBUŢIILOR
AVOCATULUI POPORULUI
   Articolul 16. Atribuţiile Avocatului Poporului
   Avocatul Poporului exercită următoarele atribuţii:
   a) recepţionează şi examinează cererile cu privire la încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului şi remite, în termenele stabilite, răspunsuri în scris în privinţa cererilor depuse;
   b) prezintă autorităţilor şi/sau persoanelor responsabile propuneri şi recomandări privind repunerea în drepturi a persoanelor în privinţa cărora s-a constatat încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului;
   c) contribuie la soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor între autorităţile publice şi persoanele fizice;
   d) contribuie la perfecţionarea legislaţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;
   e) prezintă propuneri şi recomandări de ratificare sau aderare la instrumentele internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului şi acordă suport metodologic pentru asigurarea implementării lor;
   f) sesizează Curtea Constituţională şi înaintează acţiuni în instanţele judecătoreşti, prezintă puncte de vedere la cererea Curţii Constituţionale;
   g) angajează salariaţi şi exercită dreptul de autoritate disciplinară în conformitate cu legea;
    g1) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Oficiului și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    [Art.16 lit.g1) introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   h) promovează drepturile omului în societate;
   i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.
   Articolul 17. Atribuţiile Avocatului Poporului pentru drepturile copilului
   (1) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului acordă protecţie şi asistenţă copilului la cererea acestuia, fără a solicita acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Copilul este anunţat despre rezultatul examinării cererii în formă corespunzătoare maturităţii sale intelectuale şi mintale.
   (2) Pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este în drept să acţioneze din oficiu  pentru a  asista copilul aflat în dificultate sau în situaţii de risc, fără a solicita acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.
   (3) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului cooperează cu oricare persoană, organizaţie necomercială, instituţie sau autoritate publică cu activitate în domeniu.
   (4) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului.
   (5) În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului poate sesiza Curtea Constituțională și poate înainta acţiuni în instanţele judecătoreşti.
    [Art.17 al.(5) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
   (6) În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.
   Articolul 18. Competenţa de examinare a cererilor
   (1) Avocatul Poporului examinează cererile persoanelor fizice, fără deosebire de rasă ori origine etnică, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări, care locuiesc permanent, se află ori s-au aflat temporar pe teritoriul ţării (în continuare – petiţionari), ale căror drepturi şi libertăţi se presupune că au fost  încălcate de Republica Moldova.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]
   (2) Avocatul Poporului nu se substituie prin competenţele sale autorităţilor publice, organelor de drept şi instanţelor judecătoreşti.
   (3) Avocatul Poporului examinează cererile privind deciziile, acţiunile sau inacţiunile autorităţilor publice, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, ale organizaţiilor necomerciale şi persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile care, conform opiniei petiţionarului, i-au încălcat drepturile şi libertăţile.
   Articolul 19. Condiţiile sesizării Avocatului Poporului
   (1) Cererea adresată Avocatului Poporului se depune pînă la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse a drepturilor sau libertăţilor petiţionarului sau din ziua cînd petiţionarul a aflat despre presupusa încălcare.
   (2) Cererile sînt depuse personal sau prin poştă, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare. Cererea poate fi depusă şi de către un reprezentant al persoanei lezate în drepturi, de către organizaţii nonguvernamentale, sindicate şi alte organizaţii reprezentative în numele acesteia.
   (3) Cererea din partea unei persoane aflate în detenţie, a unei persoane aflate în izolatoarele de urmărire penală, din partea militarilor din unităţile militare nu se supune cenzurii şi se expediază de către administraţia instituţiilor respective Avocatului Poporului în termen de 24 de ore.
   (4) Cererile adresate Avocatului Poporului sînt scutite de taxa de stat.
   (5) Avocatul Poporului examinează şi cereri orale, parvenite în cadrul audienţelor organizate nu mai rar decît o dată pe lună conform regulamentului aprobat de Avocatul Poporului.
   Articolul 20. Conţinutul cererii
   (1) În cererea adresată Avocatului Poporului se indică:
   a) numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului şi, după caz, numele, prenumele persoanei lezate în drepturi;
   b) descrierea succintă a circumstanţelor cauzei;
   c) denumirea autorităţii sau numele şi prenumele persoanei cu funcţie de răspundere în urma acţiunilor şi/sau inacţiunilor căreia a avut loc încălcarea drepturilor sau libertăţilor, în cazul în care această persoană se cunoaşte;
   d) semnătura şi data întocmirii.
   (2) În cazul în care faptele invocate în cerere au constituit obiect al examinării de către alte autorităţi, la cerere se anexează şi copiile de pe răspunsurile autorităţilor respective.
   (3) Cererea care nu corespunde cerinţelor prevăzute la alin. (1) se restituie fără examinare.
   Articolul 21. Primirea spre examinare a cererilor
   (1) După recepţionarea cererii, Avocatul Poporului este în drept:
   a) să accepte cererea spre examinare;
   b) să restituie cererea fără examinare, explicînd petiţionarului procedura pe care acesta este în drept să o folosească pentru a-şi apăra drepturile şi libertăţile;
   c) să remită cererea organelor competente pentru a fi examinată în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la petiţionare.
   (2) În termen de 10 zile de la data recepţionării cererii, Avocatul Poporului înştiinţează petiţionarul despre decizia adoptată. În cazul în care cererea este restituită fără examinare, se indică în mod obligatoriu motivele restituirii.
   (3) Decizia de restituire a cererii nu poate fi atacată. Cererea repetată poate fi depusă după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru restituire.
   (4) Cererea repetată în privinţa aceloraşi persoane şi fapte se acceptă spre examinare numai în cazul apariţiei unor circumstanţe noi.
   (5) Nu este primită spre examinare cererea:
   a) depusă peste un an de la data constatării încălcării drepturilor şi libertăţilor omului, cu excepţia cazurilor cînd Avocatul Poporului poate prelungi acest termen, dar nu mai mult decît cu un an;
   b) care este în procedură judiciară pentru examinare în fond, cu excepţia cererilor privind acţiunile şi/sau inacţiunile judecătorului;
   c) a cărei examinare ţine de competenţa altor organe (intentarea urmăririi penale, explicarea deciziei judecătoreşti);
   d) pe cauză adjudecată, pe care există o sentinţă sau o hotărîre judecătorească în fond;
    [Art.21 al.(5), lit.e) abrogată prin LP165 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.506]
    [Art.21 al.(5), lit.e) declarată neconstituțională prin HCC27 din 13.11.14, MO352-357/28.11.14 art.43; în vigoare 13.11.14]
   f) care conţine calomnii şi insulte, discreditează autorităţile statului în general, autorităţile locale, asociaţiile de cetăţeni şi reprezentanţii lor, care instigă la ură naţională, rasială, religioasă şi la alte acţiuni pentru care se prevede răspundere conform legii.
   Articolul 22. Sesizarea din oficiu a Avocatului Poporului
   (1)  În cazul în care dispune de informaţii privind încălcarea în masă sau gravă a drepturilor şi libertăţilor omului, în cazurile de o importanţă socială deosebită sau în cazul în care este necesară apărarea intereselor unor persoane care nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare, Avocatul Poporului este în drept să acţioneze din oficiu.
   (2)  În cazul în care se constată încălcări în masă sau grave ale drepturilor şi libertăţilor omului, Avocatul Poporului este în drept să prezinte rapoarte speciale la şedinţele Parlamentului, precum şi să propună instituirea unor comisii speciale care să cerceteze aceste fapte.
   Articolul 23. Modul de examinare a cererilor
   (1) La examinarea cererilor, în scopul verificării faptelor expuse, Avocatul Poporului este în drept să solicite concursul autorităţilor şi persoanelor cu funcţii de răspundere în vederea organizării controlului circumstanţelor care urmează a fi elucidate. Controlul nu poate fi încredinţat autorităţii sau persoanei cu funcţii de răspundere ale cărei decizii, acţiuni sau inacţiuni sînt contestate.
   (2) Persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile sînt obligate să prezinte Avocatului Poporului materialele, documentele şi informaţiile solicitate în legătură cu exercitarea atribuţiilor acestuia în cel mult 10 zile de la data solicitării, dacă în solicitare nu se prevede un alt termen.
   (3) Avocatul Poporului depune toată diligenţa pentru soluţionarea cererilor prin concilierea părţilor şi căutarea unor soluţii reciproc acceptabile. Concilierea poate avea loc la orice etapă de examinare a cererii şi, la solicitarea părţilor, se poate finaliza prin semnarea unui acord de conciliere. Concilierea părţilor constituie temei pentru încetarea procesului de examinare a cererii.
   (4) Dacă, în urma examinării cererii, s-a constatat că drepturile sau libertăţile petiţionarului nu au fost încălcate, Avocatul Poporului emite o decizie argumentată privind încetarea examinării cererii.
   (5) Decizia privind încetarea examinării cererii nu poate fi atacată.
   Articolul 24. Recomandările Avocatului Poporului
   (1) În situaţiile în care se constată încălcări ale drepturilor sau libertăţilor petiţionarului, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere ale cărei decizii, acţiuni sau inacţiuni, după părerea sa, încalcă drepturile şi libertăţile omului un aviz ce va cuprinde recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi a petiţionarului.
   (2) În activitatea sa de prevenire a torturii, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere recomandările sale în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii.
   (3) Autoritatea sau persoana cu funcţie de răspundere care a primit avizul este obligată să-l examineze în termen de 30 de zile şi să comunice în scris Avocatului Poporului despre măsurile luate în vederea remedierii situaţiei.
   (4) În cazul în care Avocatul Poporului nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea executării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să informeze opinia publică. Organul ierarhic superior este obligat să comunice despre măsurile luate în termen de 45 de zile.
   Articolul 25. Acţiunile procesuale ale Avocatului Poporulu
   (1) În baza rezultatelor examinării sesizării, Avocatul Poporului este în drept:
   a) să adreseze în instanţa de judecată o cerere în apărarea intereselor petiţionarului ale cărui drepturi şi libertăţi fundamentale au fost încălcate;
   b) să intervină pe lîngă autorităţile competente cu un demers pentru intentarea unei proceduri disciplinare sau penale în privinţa persoanei cu funcţie de răspundere care a comis încălcări ce au generat lezarea drepturilor şi libertăţilor omului;
   c) să sesizeze procurorul referitor la săvîrşirea contravenţiei prevăzute la art. 320 din Codul contravenţional al Republicii Moldova;
   d) să sesizeze persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile asupra cazurilor de neglijenţă în serviciu, de încălcare a eticii de serviciu, de tergiversare şi birocratism.
   (2) Avocatul Poporului este în drept să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în legătură cu faptele depistate de încălcare în masă sau gravă a drepturilor şi libertăţilor omului. Cererea de chemare în judecată depusă de Avocatul Poporului este scutită de taxa de stat.
   (3) Avocatul Poporului poate interveni în proces pentru a pune concluzii în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor.
   Articolul 26. Sesizarea Curţii Constituţionale
   Avocatul Poporului este în drept să sesizeze Curtea Constituţională în vederea controlului constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, al decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, al hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   Articolul 27. Perfecţionarea legislaţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor
                        omului
   În scopul perfecţionării legislaţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului, Avocatul Poporului:
   a) prezintă subiecţilor cu drept de iniţiativă legislativă propuneri şi recomandări de perfecţionare a legislaţiei în vederea eliminării cauzelor şi condiţiilor ce creează premise pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului;
   b) emite opinii asupra proiectelor de acte normative care vizează drepturile şi libertăţile omului;
   c) emite opinii asupra compatibilităţii legislaţiei naţionale cu instrumentele juridice internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului.
   Articolul 28. Promovarea drepturilor şi libertăţilor omului
   (1) Avocatul Poporului desfăşoară activităţi de promovare a drepturilor şi libertăţilor omului prin:
   a) sensibilizarea societăţii în vederea respectării drepturilor şi libertăţilor omului prin intermediul mass-media şi altor mijloace disponibile;
   b) mediatizarea cazurilor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului;
   c) familiarizarea societăţii cu mecanismele de apărare a drepturilor  şi libertăţilor omului;
   d) contribuirea la consolidarea educaţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului şi participarea la elaborarea programelor educaţionale formale şi nonformale;
   e) elaborarea şi diseminarea materialelor informative despre drepturile şi libertăţile omului;
   f) alte mecanisme şi mijloace permise de lege.
   (2) Avocatul Poporului colaborează cu organizaţiile necomerciale naţionale şi internaţionale din domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi cu mass-media.
   Articolul 29. Raportarea privind respectarea şi promovarea drepturilor
                        şi libertăţilor omului
   (1) Pînă la data de 15 martie a fiecărui an, Avocatul Poporului prezintă Parlamentului raportul anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova. Raportul va conţine, obligatoriu, un capitol consacrat situaţiei privind respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului şi un capitol privind prevenirea torturii.
   (2) Proiectul raportului anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova este supus dezbaterilor publice cu cel puţin o lună înainte de prezentarea acestuia Parlamentului şi este publicat pe pagina web a Oficiului Avocatului Poporului.
   (3) Raportul anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova este audiat în plen în termen de 60 de zile de la data prezentării. Avocatului Poporului i se pot adresa întrebări referitoare la activitatea sa ori la raportul prezentat. În urma audierii raportului, Parlamentul adoptă o hotărîre.
   (4) Comisia parlamentară drepturile omului şi relaţiile interetnice prezintă informaţia despre activitatea Avocatului Poporului anterior audierii raportului anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova.
   (5) Raportul  anual este publicat pe pagina web oficială a Parlamentului. Hotărîrea Parlamentului pe marginea raportului este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   (6) Avocatul Poporului poate prezenta public rapoarte tematice privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului.
   (7) Avocatul Poporului participă la întocmirea rapoartelor periodice privind respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor omului pe care Republica Moldova le prezintă instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale şi regionale din domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului.
Capitolul V
MECANISMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE
A TORTURII
    Articolul 30. Prevenirea torturii
    (1) În scopul protecţiei persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pe lîngă Oficiul Avocatului Poporului se creează Consiliul pentru prevenirea torturii (în continuare – Consiliu) în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii, în conformitate cu Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
    (2) În scopul asigurării protecţiei persoanelor împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Avocatul Poporului asigură efectuarea de către membrii Consiliului a vizitelor preventive şi de monitorizare în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, plasate acolo prin dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimţămîntul tacit al acestuia.
    (3) Se interzice ordonarea, aplicarea, admiterea sau tolerarea oricărui tip de sancţiune, precum şi prejudicierea în alt mod a unei persoane sau organizaţii pentru comunicarea oricărei informaţii, veridice sau false, membrilor Consiliului şi altor persoane care îi însoţesc în exercitarea atribuţiei de prevenire a torturii.
    (4) În sensul prezentei legi, noţiunea de privare de libertate se defineşte ca orice formă de plasare a persoanei, la ordinul oricărui organ judiciar, administrativ sau al altui organ, într-un loc de detenţie de stat sau privat, pe care aceasta nu îl poate părăsi după voia sa, în calitate de pedeapsă, sancţiune, măsură procesuală de constrîngere, măsură de siguranţă, precum şi ca rezultat al dependenţei faţă de o îngrijire acordată sau în baza oricărui alt motiv.
    Articolul 31. Organizarea activităţii de prevenire a torturii
   (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului se aprobă de către Avocatul Poporului, cu avizul Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice.
   (2) Avocatul Poporului este din oficiu preşedinte al Consiliului.
   (3) Consiliul este alcătuit din 7 membri. Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului sînt membri de drept ai Consiliului. Ceilalţi membri sînt propuşi de societatea civilă, sînt selectaţi printr-un concurs organizat de către Oficiul Avocatului Poporului şi sînt numiţi pentru un mandat de 5 ani, care nu poate fi reînnoit.
   (4) Membru al Consiliului poate fi persoana care corespunde următoarelor cerinţe:
   a) are studii superioare în domeniul dreptului, medicinei, psihologiei, pedagogiei, al asistenţei sociale sau în alt domeniu relevant mandatului;
   b) are o vechime de muncă de cel puţin 3 ani şi experienţă în domeniul drepturilor omului;
   c) nu are antecedente penale;
   d) nu deţine funcţie publică, nu este membru al legislativului sau membru al vreunui partid politic;
   e) nu deţine funcţie în cadrul organelor de drept.
   (5) Consiliul poate să atragă la efectuarea vizitelor preventive şi de monitorizare specialişti şi experţi independenţi din diferite domenii, inclusiv jurişti, medici, psihologi.
   (6) Membrii Consiliului îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor independenţei, imparţialităţii, obiectivităţii şi confidenţialităţii.
   (7) Membrii Consiliului dispun de legitimaţie de serviciu şi se bucură de garanţiile de independenţă şi inviolabilitate stabilite pentru Avocatul Poporului.
   (8) Resursele necesare pentru realizarea atribuţiilor Consiliului, pentru contractarea specialiştilor şi experţilor se includ într-o linie bugetară separată, parte integrantă a bugetului Oficiului Avocatului Poporului. Membrii Consiliului, cu excepţia membrilor de drept, au dreptul la o remuneraţie în mărime de 10% din salariul mediu lunar pe economie pentru fiecare zi în care au efectuat vizite preventive în locurile de detenţie sau au participat la şedinţele Consiliului.
   (9) În activitatea sa, Consiliul este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.
   Articolul 32. Vizitele în locurile unde se află ori se pot afla persoane private
                         de libertate
   (1) Membrii Consiliului aleg în mod independent locurile care urmează să fie vizitate şi persoanele cu care doresc să discute.
   (2) Pentru a efectua vizitele preventive şi de monitorizare nu este necesară înştiinţarea prealabilă, nici permisiunea vreunei autorităţi.
   (3) În timpul vizitelor preventive şi de monitorizare pot fi utilizate aparate audio sau video, cu consimţămîntul persoanei care urmează a fi înregistrată.
   (4) În urma fiecărei vizite se întocmeşte un raport care va include, după caz, propuneri şi recomandări privind ameliorarea situaţiei.
    Articolul 33. Încetarea calităţii de membru al Consiliului
   (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează la expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare, deces sau în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 31 alin. (4) lit. d) şi e).
   (2) Membrul Consiliului poate fi revocat de către Avocatul Poporului, cu avizul Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice, în cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 31 alin. (4), în cazul imposibilităţii de exercitare a mandatului sau, la cererea Consiliului, în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor.
   (3) În cazul vacanţei mandatului de membru al Consiliului, Oficiul Avocatului Poporului organizează concursul de selectare a candidaţilor, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (3) şi (4). Membrul ales al Consiliului este numit pentru un nou mandat.
Capitolul VI
OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI
   Articolul 34. Oficiul Avocatului Poporului
   (1) Oficiul Avocatului Poporului (în continuare – Oficiu) este subordonat Avocatului Poporului şi acordă asistenţă organizatorică, juridică, informaţională şi tehnică Avocatului Poporului în vederea exercitării de către acesta a atribuţiilor sale.
   (2) Oficiul are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă şi formulare cu denumirea acestuia şi cu imaginea Stemei de Stat.
   (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului se aprobă de către Parlament.
   (4) Regulamentul de ordine interioară al Oficiului se aprobă de către Avocatul Poporului.
   (5) În scopul acordării asistenţei consultative Avocatului Poporului, în cadrul Oficiului pot fi angajaţi experţi cu experienţă în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului şi în alte domenii conexe sau pot fi create consilii de experţi. Regulamentul de activitate al consiliilor de experţi se aprobă de către Avocatul Poporului.
   (6) Sediul Oficiului se află în municipiul Chişinău.
   Articolul 35. Secretarul general
   (1) Secretarul general conduce activitatea organizatorică şi administrativă a Oficiului. Atribuţiile Secretarului general sînt reglementate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului.
    (2) În funcţia de Secretar general poate fi numită persoana care are diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia în drept, economie, administraţie publică sau management, are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile respective şi nu are antecedente penale, precum şi nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    [Art.35 al.(2) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
   (3) Secretarul general se numeşte în funcţie de către Avocatul Poporului în urma unui concurs public şi are statut de funcţionar public. Eliberarea Secretarului general din funcţie, aplicarea măsurilor de stimulare şi sancţionare faţă de acesta se realizează de către Avocatul Poporului.
   Articolul 36. Personalul Oficiului
   (1) Personalul Oficiului este compus din funcţionari publici, personal de deservire tehnică şi alt personal.
   (2) Avocatul Poporului poate împuternici funcţionarii Oficiului să acţioneze în numele său.
   (3) Funcţionarii Oficiului nu pot fi obligaţi să prezinte explicaţii sau declaraţii asupra cazurilor examinate de Avocatul Poporului sau aflate în procedură de examinare, nu pot fi persecutaţi sau traşi la răspundere pentru acţiunile sau opiniile exprimate în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
   (4) Funcţionarii Oficiului au acces liber în locurile de detenţie şi acces nelimitat la orice informaţii privind tratamentul şi condiţiile de detenţie ale persoanelor private de libertate.
   (5) Pentru funcţionarii publici care deţin funcţii de control şi desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă, salariul de funcţie se majorează cu două grade pe perioada de exercitare a funcţiei.
   (6) În activitatea sa, Avocatul Poporului poate fi asistat de personal încadrat în propriul cabinet, conform prevederilor Legii nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    Articolul 37. Finanțarea Oficiului
    (1) Oficiul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Oficiului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.37 în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   Articolul 38. Reprezentanţele Oficiului
   (1) În alte municipii şi oraşe pot fi create reprezentanţe ale Oficiului, ca subdiviziuni teritoriale. Reprezentanţele se creează şi se lichidează prin decizia Avocatului Poporului în funcţie de locul, numărul populaţiei, activităţile specifice, gradul de autonomie, alţi factori.
   (2) Sarcinile şi atribuţiile reprezentanţelor Oficiului sînt stabilite în regulamentul aprobat de Avocatul Poporului.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 39
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari.
    Articolul 40
    (1) Avocaţii parlamentari numiţi conform Legii nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari îşi vor exercita atribuţiile pînă la expirarea mandatului. Avocaţii parlamentari al căror mandat nu a expirat la intrarea în vigoare a prezentei legi şi la numirea Avocatului Poporului îşi vor continua mandatul, avînd competenţele stabilite de prezenta lege pentru adjuncţii Avocatului Poporului, cu păstrarea salariului de funcţie în mărimea stabilită la data intrării în vigoare a prezentei legi. Sarcinile de lucru vor fi stabilite de Avocatul Poporului.
    (2) Mandatul membrilor Consiliului consultativ numiţi în funcţie în condiţiile Legii nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari încetează de drept la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    Articolul 41
    (1) Oficiul Avocatului Poporului este succesorul de drept al Centrului pentru Drepturile Omului.
    (2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Avocatului Poporului şi propuneri privind aducerea legislaţiei  în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va asigura Oficiul Avocatului Poporului cu sediu.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Igor CORMAN

    Nr. 52. Chişinău, 3 aprilie 2014.