LPC60/2014
ID intern unic:  352904
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 60
din  04.04.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 304
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 26:
    la alineatul  (3), după cuvintele „egală cu” se introduce textul „50% din”;
    alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    2. Articolele 32, 321 şi 322 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Asigurarea cu pensie
    (1) Judecătorul care a atins vîrsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de judecător, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în proporţie de 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar. Pensia judecătorului se recalculează ţinîndu-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi judecătorilor care au activat în instanţele internaţionale, luîndu-se în calcul salariul mediu lunar al judecătorului Curţii Supreme de Justiţie.
    (3) Pensia pentru vechime în muncă stabilită în condiţiile alin. (1) se calculează şi se plăteşte doar judecătorilor demisionaţi şi judecătorilor eliberaţi din funcţie în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă.
    (4) În cazul în care judecătorii demisionaţi sînt numiţi iarăşi în funcţia de judecător, plata pensiei se suspendă.
    Articolul 321. Organele care efectuează stabilirea
                            şi plata pensiilor
    (1) Pensiile se stabilesc şi se plătesc de organele de asigurări sociale.
    (2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
    Articolul 322. Sursa de finanţare a pensiilor
    Cheltuielile pentru achitarea pensiilor se suportă după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% − de la bugetul de stat.”
    3. Articolul 33 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul decesului judecătorului în exerciţiul funcţiunii, familiei acestuia  i se plăteşte o indemnizaţie unică în mărimea şi în condiţiile stabilite la art. 26 alin. (3).”
    4. La articolul III, alineatul (4) se abrogă.
    Art. II. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 461 se abrogă.
    2. La articolul 48 alineatul (1) şi  la articolul 49 alineatul (1), textul „ , 461” se exclude.
    Art. III. – Judecătorii care beneficiază de plata pensiei, dar continuă să activeze în funcţia de judecător vor primi pensie în mărimea stabilită pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Igor CORMAN

    Nr. 60. Chişinău, 4 aprilie 2014.