OMFC45/2014
ID intern unic:  352917
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 45
din  28.03.2014
cu privire la modificarea Instrucţiunii privind
modul de completare a facturii aprobate
prin
Ordinul nr.47 din 31 martie 2010

Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 599
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 976 din 30. 04. 2014
Ministru___________Oleg EFRIM

    Întru executarea prevederilor art.11 alin.(2), lit.a) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
   Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.47 din 31 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.58-60, art.230), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.745 din 31 martie 2010, se modifică după cum urmează:
   1) punctul 3 va avea următorul cuprins:
   „3. Factura poate fi întocmită în cazul livrărilor sistematice de active şi servicii (lucrări) impozabile cu TVA pînă la întocmirea facturii fiscale, conform prevederilor art.1171 al Codului fiscal.
   Factura se întocmeşte în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art.104 lit.a) al Codului fiscal.”
   2) punctul 6 va avea următorul cuprins:
   „6. Formularele facturii şi anexelor la factură se eliberează de Serviciul Fiscal de Stat.”
   3) la punctul 7 litera a), sintagma „Editura de Imprimate “Statistica”” se substituie prin “Serviciul Fiscal de Stat”.

   MINISTRU FINANŢELOR                                    Anatol ARAPU

   Nr. 45. Chişinău, 28 martie 2014.