OMAEIE388/2014
ID intern unic:  352918
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ORDIN Nr. 388
din  29.04.2014
cu privire la intrarea în vigoare a unor
 tratate internaţionale

Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 600
   În temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24–26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
   Se constată şi se aduce la cunoştinţa publică următoarele:  
   1. Protocolul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2014, semnat la 14 martie 2014, a intrat în vigoare la data semnării. Textul Protocolului se anexează.
   2. Programul de cooperare pe anul 2014, întocmit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, a intrat în vigoare la data semnării. Textul Programului se anexează.
   3. În data de 11 aprilie 2014 a intrat în vigoare Protocolul între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România privind colaborarea în domeniul învăţămîntului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 7 februarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art. 110).
   4. Prezentul ordin, însoţit de textele tratatelor indicate la punctele 1 şi 2, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   VICEPRIM-MINISTRU,
   MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
   ŞI INTEGRĂRII EUROPENE                                                 Natalia GHERMAN

   Nr. 388-T-58. Chişinău, 29 aprilie 2014.

PROTOCOL
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul
cooperării de producţie pentru anul 2014

   Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse, numite în continuare Părţi, întru realizarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de producţie din 30 octombrie 1998, au convenit asupra celor ce urmează:
   1. Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei şi Comerţului al Federaţiei Ruse determină în comun din numele Părţilor Nomenclatorul de mărfuri livrate prin cooperarea de producţie de către agenţii economici din Republica Moldova şi Federaţia Rusă în anul 2014, inclusiv volumele livrărilor, precum şi listele agenţilor economici.
   În Nomenclator, volumele şi listele menţionate, ministerele date pot opera completări, coordonate în perioada de valabilitate a prezentului Protocol.
   În Nomenclator nu se includ mărfurile de consum finit, mărfurile supuse accizelor, precum şi mărfurile, importul cărora este limitat prin introducerea măsurilor de protecţie sau, dacă cererea la aceste mărfuri este asigurată integral din contul producţiei proprii.
   2. Livrările de mărfuri, indicate în punctul 1 al prezentului Protocol, se realizează din data intrării în vigoare a prezentului Protocol pînă la 31 decembrie 2014 conform Articolului 3 al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de producţie din 30 octombrie 1998.
   3. În prezentul Protocol, cu acordul reciproc al Părţilor, pot fi introduse modificări, care se întocmesc prin protocoale separate.
   4. Divergenţele apărute între Părţi în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului Protocol sunt soluţionate prin consultări şi negocieri reciproce între Părţi.
   5. Prezentul Protocol intră în vigoare din data semnării acestuia şi este valabil pînă la 31 decembrie 2014.
   Semnat la Chişinău la 14 martie 2014 şi la Moscova la 14 martie 2014, în două exemplare, fiecare în limbile română şi rusă, ambele texte avînd aceeaşi valoare.

   Pentru Guvernul                                              Pentru Guvernul
   Republicii Moldova                                         Federaţiei Ruse


Bucureşti, 9 aprilie 2014

Stimată doamnă ministru,
    Am onoarea să mă refer la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010  (Acord) şi la al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 şi la  scrisoarea Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti nr. 498/021/2536 din 2 decembrie 2013  şi, având în vedere prevederile articolului 1 paragraful 2 din Acord, vă propun ca prezenta scrisoare, cu anexa sa reprezentând lista proiectelor concrete care vor fi finanţate de România în limita valorii estimative maxime prevăzute în aceeaşi anexă, să fie considerat program de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pe anul 2014  pentru implementarea Acordului.
    Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova, această scrisoare împreună cu  scrisoarea dvs. de răspuns în numele Guvernului Republicii Moldova vor constitui un Program de cooperare pe anul 2014, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine în anexă proiectele concrete de cooperare, în limita unei contribuţii maxime prevăzute în aceeaşi anexă.
    Programul de cooperare va intra în vigoare şi se va aplica de la data scrisorii dvs. de răspuns.
    Vă rog să primiţi, doamnă ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.
Titus Corlăţean
   Doamnei Natalia Gherman,
   Ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova

Chişinău, 9 aprilie 2014


    Excelenţă,

    Am onoarea să mă refer la scrisoarea dvs. din 9 aprilie 2014 cu următorul conţinut:
    „Am onoarea să mă refer la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010  (Acord) şi la al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 şi la  scrisoarea Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti nr. 498/021/2536 din 2 decembrie 2013 şi, având în vedere prevederile articolului 1 paragraful 2 din Acord, vă propun ca prezenta scrisoare, cu anexa sa reprezentând lista proiectelor concrete care vor fi finanţate de România în limita valorii estimative maxime prevăzute în aceeaşi anexă, să fie considerat program de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pe anul 2014  pentru implementarea Acordului.
    Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova, această scrisoare împreună cu  scrisoarea dvs. de răspuns în numele Guvernului Republicii Moldova vor constitui un Program de cooperare pe anul 2014, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine în anexă proiectele concrete de cooperare, în limita unei contribuţii maxime prevăzute în aceeaşi anexă.
    Programul de cooperare va intra în vigoare şi se va aplica de la data scrisorii dvs. de răspuns.”
    Am onoarea să vă confirm prin prezenta scrisoare că această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova şi că scrisoarea dvs. împreună cu această scrisoare de răspuns constituie un Program de cooperare pe anul 2014, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine în anexă proiectele concrete de cooperare, în limita unei contribuţii maxime prevăzute în aceeaşi anexă, care va intra în vigoare şi se va aplica de la data acestei scrisori de răspuns.
    Vă rog să primiţi, domnule ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.
Natalia Gherman
   Domnului Titus Corlăţean,
   Ministrul afacerilor externe al României

   anexă