HGO362/2014
ID intern unic:  353173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 362
din  27.05.2014
cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea
lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot,
în special împotriva riscurilor pentru auz
Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 411     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    În temeiul art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul transpunerii Directivei Parlamentului European şi Consiliului 2003/10/CE  din 6 februarie 2003 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot) [a şaptesprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 42/38 din 15 februarie 2003), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerinţele minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz (se anexează).
    2. Cerinţele prezentei hotărîri se aplică activităţilor în timpul exercitării cărora lucrătorii sînt sau riscă să fie expuşi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de zgomot.
    3. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu consultarea partenerilor sociali, va emite un cod de conduită care va prevedea orientări practice pentru ajutorul lucrătorilor şi angajatorilor din sectorul muzicii şi al divertismentului să-şi îndeplinească obligaţiile stabilite în prezenta hotărîre.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2015.

    PRIM-MINISTRU                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga

    Nr. 362. Chişinău, 27 mai 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 362
din 27 mai 2014
CERINŢE MINIME
privind protecţia lucrătorilor  împotriva riscurilor pentru sănătatea
şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea
la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz
Capitolul I
DEFINIŢII
    1. În sensul prezentelor Cerinţe minime privind protecţia lucrătorilor  împotriva riscurilor pentru sănătatea  şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz (în continuare – Cerinţe minime), parametrii fizici utilizaţi ca elemente predictive de risc se definesc după cum urmează:
    presiunea acustică de vîrf  (Ppeak) – valoarea maximă a presiunii acustice instantanee, măsurată cu ponderarea în frecvenţa „C”;
    nivelul de expunere zilnică la zgomot (Lex,8h) (dB(A) re. 20 µPa) – media ponderată în timp a nivelurilor de expunere la zgomot pentru o zi de lucru nominală de 8 ore, definită de standardul internaţional ISO 1999:2013, punctul 3.1; această noţiune acoperă toate zgomotele prezente la locul de muncă, inclusiv zgomotul intermitent;
    nivelul de expunere săptămînală la zgomot (Lex,8h) – media ponderată în timp a nivelurilor zilnice de expunere la zgomot într-o săptămînă nominală de 5 zile lucrătoare de 8 ore, definită de standardul internaţional ISO 1999:2013 punctul 3.1 (nota 2).
Capitolul II
VALORI LIMITĂ DE EXPUNERE ŞI VALORI
DE EXPUNERE LA ZGOMOT DE LA CARE SE
DECLANŞEAZĂ ACŢIUNEA ANGAJATORULUI
PRIVIND SECURITATEA ŞI PROTECŢIA
SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR
    2. Valorile limită de expunere şi valorile de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor în raport cu nivelurile de expunere zilnică la zgomot şi presiunea acustică de vîrf sînt fixate după cum urmează:
    1) valori limită de expunere la zgomot: LEX,8h = 87 dB(A) şi, respectiv, Ppeak =200 Pa1);
    2) valori superioare de expunere la zgomot de la care se declanşează acţiunea: Lex,8h = 85 dB(A) şi, respectiv, Ppeak = 140Pa2);
    3) valori inferioare de expunere la zgomot de la care se declanşează acţiunea: Lex,8h = 80 dB(A) şi, respectiv, Ppeak = 112Pa3).
    Note:
    1) 140 dB (C) în relaţie cu 20 µPa.
    2) 137 dB (C) în relaţie cu 20 µPa.
    3) 135 dB (C) în relaţie cu 20 µPa;
    4) pentru celelalte categorii de lucrători şi angajaţi care nu au legătură directă cu zgomotul în activitatea lor profesională, de asemenea, pentru zgomotul constant, valorile limită de expunere se stabilesc conform altor documente normative, care sînt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
    3. Atunci cînd se aplică valorile limită de expunere la zgomot, la determinarea expunerii efective a lucrătorului la zgomot se va lua în considerare atenuarea asigurată de mijloacele individuale de protecţie auditivă purtate de către lucrător. La stabilirea valorilor de expunere la zgomot de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor nu se vor lua în considerare efectele nici ale unui astfel de mijloc de protecţie.
    4. În situaţii pe deplin justificate şi în cazul activităţilor în care expunerea zilnică la zgomot are variaţii semnificative de la o zi de lucru la alta, în scopul aplicării valorilor limită de expunere şi a valorilor de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, trebuie să se folosească nivelul săptămînal de expunere la zgomot în locul nivelului de expunere zilnică la zgomot, pentru evaluarea nivelurilor de zgomot la care sînt expuşi lucrătorii, cu condiţia:
    1) ca nivelul săptămînal de expunere la zgomot indicat prin monitorizare adecvată să nu depăşească valoarea limită de expunere de 87 dB(A);
    2) să se ia măsuri adecvate pentru reducerea la minimum a riscurilor asociate cu aceste activităţi.
Capitolul III
OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR
Secţiunea 1
Determinarea şi evaluarea riscurilor la zgomot
    5. Pentru îndeplinirea obligaţiilor definite în art. 10 alin. (4) şi art. 13 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 şi în art. 30 pct. 7 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, angajatorul trebuie să evalueze riscurile profesionale şi să măsoare nivelurile de zgomot la care sînt expuşi lucrătorii.
    6. Metodele şi aparatura de măsură utilizate trebuie să fie adaptate la condiţiile existente, luînd în considerare, în special, caracteristicile zgomotului care este măsurat, durata expunerii, factorii de mediu şi caracteristicile aparaturii de măsură. Metodele şi aparatura de măsură utilizate trebuie să permită determinarea parametrilor definiţi la punctul 1 al prezentelor Cerinţe minime şi să se stabilească dacă, într-o situaţie respectivă, sînt depăşite valorile prevăzute la punctele 2-4 ale prezentelor Cerinţe minime.
    7. Metodele de măsură utilizate pot include eşantionarea care trebuie să fie reprezentativă pentru stabilirea gradului de expunere personală a lucrătorului.
    8. Evaluarea riscurilor profesionale şi măsurarea prevăzute la punctul 5 al prezentelor Cerinţe minime trebuie să fie planificate şi efectuate de către serviciile de protecţie şi prevenire competente la intervale adecvate, luînd în considerare, în special, prevederile art. 11 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi art. 18 pct. 5 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. Datele obţinute din evaluarea riscurilor profesionale şi măsurarea nivelului de expunere la zgomot trebuie să fie păstrate într-o forma care să permită consultarea lor ulterioară.
    9. Atunci cînd se efectuează determinarea şi evaluarea riscurilor profesionale, la aprecierea rezultatelor măsurătorilor trebuie să se ţină seama de erorile de măsurare determinate în conformitate cu practica metrologică.
    10. În temeiul art. 10 alin. (4) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi  art. 42 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice angajatorul, în desfăşurarea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să acorde o atenţie deosebită:
    1) nivelului, tipului şi duratei expunerii, inclusiv expunerii la zgomot intermitent;
    2) valorilor limită de expunere şi valorilor de expunere de la care se declanşează acţiunea, stabilite la punctele 2 – 4 ale prezentelor Cerinţe minime;
    3) oricărui impact asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;
    4) oricărui impact asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor rezultat din interacţiunile dintre zgomot şi substanţele ototoxice din mediul de lucru, precum şi dintre zgomot şi vibraţii, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic;
    5) oricărui impact indirect asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor rezultat din interacţiunile dintre zgomot şi semnalele de avertizare sau alte sunete care trebuie percepute pentru a reduce riscul de accidentare;
    6) informaţiilor privind emisia de zgomot furnizate de producătorii echipamentelor de muncă;
    7) existenţei unor echipamente de muncă alternative, proiectate pentru a reduce emisia de zgomot;
    8) extinderii expunerii la zgomot peste orele de lucru normale, pe răspunderea angajatorului;
    9) informaţiilor adecvate obţinute în urma supravegherii sănătăţii, inclusiv informaţiilor publicate, în măsura posibilului;
    10) punerii la dispoziţia lucrătorilor a mijloacelor de protecţie auditivă cu caracteristici adecvate de atenuare.
    11. Angajatorul trebuie să fie în posesia unei evaluări a riscurilor profesionale în conformitate cu art. 13 lit. a) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi să stabilească măsurile care trebuie întreprinse în conformitate cu punctele 12 – 22 din prezentele Cerinţe minime. Evaluarea riscurilor profesionale trebuie să fie înregistrată pe un suport adecvat care să asigure păstrarea datelor. Evaluarea riscurilor profesionale se actualizează cu regularitate, în special dacă s-au produs modificări semnificative în urma cărora ar putea deveni caducă sau atunci cînd rezultatele supravegherii sănătăţii îi dovedesc necesitatea.
Secţiunea  2
Evitarea sau reducerea expunerii la zgomot
    12. Riscurile generate de expunerea la zgomot trebuie să fie eliminate la sursă sau trebuie reduse la minimum, ţinînd seama de progresul tehnic şi de existenţa măsurilor de control al riscului la sursă. Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie să se bazeze pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi art. 42 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, luînd în considerare:
    1) alte metode de lucru care presupun mai puţină expunere la zgomot;
    2) alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ţinînd seama de natura activităţii desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă, care respectă dispoziţiile legislaţiei naţionale, al căror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;
    3) proiectarea şi amenajarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru;
    4) informarea şi instruirea profesională adecvată a lucrătorilor privind utilizarea corectă a echipamentelor de muncă în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot;
    5) reducerea zgomotului prin mijloace tehnice:
    a) reducerea zgomotului aerian, de exemplu cu ajutorul elementelor de compartimentare, spaţiilor tampon, căptuşelilor fonoabsorbante;
    b) reducerea zgomotului structural, de exemplu prin montare de tampoane sau dublaje fonoizolante;
    6) măsuri adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a sistemelor de la locul de muncă;
    7) organizarea muncii astfel încît să se reducă zgomotul prin:
    a) limitarea duratei şi intensităţii expunerii;
    b) stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.
    13. În baza evaluării riscurilor profesionale prevăzute la punctele  4 – 10 ale prezentelor Cerinţe minime, atunci cînd sînt depăşite valorile de expunere superioare de la care se declanşează acţiunea, angajatorul trebuie să stabilească şi să aplice un plan de masuri tehnice şi organizatorice pentru reducerea expunerii la zgomot, ţinînd seama, în special, de masurile prevăzute la punctul 12 al prezentelor Cerinţe minime.
    14. În baza evaluării riscurilor profesionale prevăzute la punctele 4 – 10 ale prezentelor Cerinţe minime, locurile de munca în care lucrătorii pot fi expuşi la un zgomot care depăşeşte valorile de expunere superioare de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor trebuie să fie semnalizate. Aceste locuri de muncă trebuie, de asemenea, delimitate, limitîndu-se şi accesul la ele, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi dacă riscul expunerii justifică acest lucru.
    15. În cazul în care, datorită naturii activităţii, lucrătorii beneficiază de utilizarea locurilor de odihnă aflate în responsabilitatea angajatorului, zgomotul în aceste locuri trebuie să fie redus la un nivel compatibil cu scopul amenajării lor şi cu condiţiile de utilizare a acestora.
    16. La aplicarea art. 22 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute la punctele 12 – 15 ale prezentelor Cerinţe minime la necesităţile lucrătorilor care aparţin grupurilor sensibile la riscuri specifice.
Secţiunea 3
Protecţia individuală împotriva riscurilor
generate de expunerea la zgomot
    17. În cazurile în care riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie mijloace individuale de protecţie auditivă, adecvate şi corect ajustate, în conformitate cu anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.138 din 10 februarie  2009 „Cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice”, pe care aceştia trebuie să le utilizeze în condiţiile stabilite mai jos:
    1) cînd expunerea la zgomot depăşeşte valorile inferioare de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor mijloace individuale de protecţie auditivă;
    2) cînd expunerea la zgomot atinge sau depăşeşte valorile de expunere superioare de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, lucrătorii trebuie să utilizeze mijloacele individuale de protecţie auditivă;
    3) mijloacele individuale de protecţie auditivă trebuie să fie alese astfel încît să elimine sau să reducă la minimum riscurile  pentru auz.
    18. Angajatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura utilizarea mijloacelor individuale de protecţie auditivă şi este obligat să verifice eficienţa măsurilor întreprinse la aplicarea punctului 17 din prezentele Cerinţe.
Secţiunea  4
Limitarea expunerii la zgomot
    19. Expunerea lucrătorului la zgomot, determinată potrivit punctului 3 al prezentelor Cerinţe minime, nu trebuie să depăşească, în nici un caz, valorile limită de expunere.
    20. Dacă, în pofida măsurilor luate pentru aplicarea prezentelor Cerinţe minime, se constată expuneri la zgomot peste valorile limită de expunere, angajatorul trebuie:
    1) să ia măsuri imediate de reducere a expunerii sub valorile limită;
    2) să identifice cauzele expunerii excesive; 
    3) să adapteze măsurile de prevenire şi protecţie pentru a evita orice repetare.
Secţiunea 5
Informarea şi formarea lucrătorilor.
Consultarea şi participarea lucrătorilor
    21. Angajatorul trebuie să asigure informarea şi instruirea lucrătorilor expuşi la locul de muncă la un nivel de zgomot cu valori egale sau mai mari decît valorile inferioare de expunere, de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi a reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă privind riscurile generate de expunerea la zgomot, în special în ceea ce priveşte:
    1) natura acestor riscuri;
    2) măsurile luate în aplicarea prezentelor Cerinţe minime pentru a elimina sau a reduce la minimum riscurile generate de zgomot, inclusiv împrejurările în care se aplică aceste măsuri;
    3) valorile limită de expunere şi valorile de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevăzute la punctele 2 – 4 ale prezentelor Cerinţe minime;
    4) rezultatele evaluării riscurilor profesionale şi măsurării zgomotului, efectuate în conformitate cu punctele 5 – 11 ale prezentelor Cerinţe minime, însoţite de o explicaţie a semnificaţiei acestora şi a riscurilor profesionale potenţiale;
    5) folosirea corectă a mijloacelor de protecţie auditivă;
    6) utilitatea şi metoda de depistare şi semnalare a simptoamelor vătămării auzului;
    7) condiţiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătăţii şi scopul acestei supravegheri, în conformitate cu punctele 23 – 26 ale prezentelor Cerinţe minime;
    8) practicile profesionale sigure care reduc la minimum expunerea la zgomot.
    22. Consultarea şi participarea lucrătorilor sau a reprezentanţilor lucrătorilor cu responsabilităţi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă privind aplicarea prezentelor Cerinţe minime se vor desfăşura în conformitate cu art. 15 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, care se vor referi în special la:
    1) evaluarea riscurilor profesionale şi identificarea masurilor care trebuie luate, prevăzute la punctele 5 – 11 din prezentele Cerinţe minime;
    2) măsurile destinate să elimine sau să reducă riscurile generate de expunerea la zgomot, prevăzute la punctele 12 – 15 din prezentele Cerinţe minime;
    3) alegerea mijloacelor individuale de protecţie auditivă prevăzute la punctul 17 subpunctul 3) al prezentelor Cerinţe minime.
Capitolul IV
SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE
    23. Fără a aduce atingere art. 21 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii şi detectării cît mai repede posibil a oricărui efect nociv asupra stării de sănătate care rezultă din expunerea la zgomot, angajatorul trebuie să asigure o supraveghere adecvată a stării de sănătate a lucrătorilor. Supravegherea sănătăţii trebuie să contribuie la prevenirea şi diagnosticarea rapidă a oricărei afecţiuni legate de expunerea la zgomot.
    24. Lucrătorii a căror expunere la zgomot depăşeşte valorile superioare de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor au dreptul să beneficieze de un control al auzului efectuat de către un medic. Dacă evaluarea riscurilor profesionale şi măsurările prevăzute la punctul 5 al prezentelor Cerinţe minime indică un risc pentru sănătatea lucrătorilor a căror expunere la zgomot depăşeşte valorile inferioare de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, aceştia, de asemenea, au dreptul la un control audiometric preventiv. Aceste controale au ca obiectiv diagnosticarea precoce a oricărei pierderi auditive datorate zgomotului şi păstrarea funcţiei auditive.
    25. Pentru fiecare lucrător care face obiectul supravegherii sănătăţii, în conformitate cu punctele 23 şi 24 ale prezentelor Cerinţe minime, trebuie să fie întocmită şi actualizată o fişă medicală individuală. Fişele medicale trebuie să conţină un sumar al rezultatelor supravegherii sănătăţii. Acestea trebuie să fie păstrate într-o formă adecvată care să permită consultarea ulterioară, ţinîndu-se seama de dispoziţiile legislaţiei în vigoare privind secretul medical. Copiile de pe fişele medicale pertinente se prezintă autorităţii competente, la cerere. Fiecare lucrător, la cerere, are acces la fişa medicală individuală.
    26. În cazul în care, în urma supravegherii funcţiei auditive, se constată că un lucrător prezintă o deteriorare identificabilă a auzului, un medic sau un specialist, dacă medicul consideră necesar, constată dacă este probabil ca deteriorarea să fie rezultatul expunerii la zgomot la locul de muncă. În acest caz:
    1) lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea adecvată privind rezultatele sale personale;
    2) angajatorul trebuie:
    a) să revizuiască evaluarea riscurilor profesionale realizată conform punctelor 5 -11 ale prezentelor Cerinţe minime;
    b) să revadă măsurile prevăzute, conform punctelor 12 – 18 ale prezentelor Cerinţe minime, pentru eliminarea sau reducerea riscurilor profesionale;
    c) să ţină seama de recomandările medicului, în vederea aplicării oricărei măsuri necesare pentru a elimina sau reduce riscurile profesionale, în conformitate cu punctele 12 – 18 ale prezentelor Cerinţe minime, inclusiv posibilitatea de a transfera lucrătorul la un alt loc de muncă, unde nu există risc de expunere;
    d) să organizeze supravegherea sistematică a sănătăţii şi să asigure reexaminarea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a suferit o expunere asemănătoare.