*OMSC492/139/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  353218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 492/139
din  22.04.2013
cu privire la medicamentele compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 17.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 679
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al RM
nr. 915 din 2 mai 2013
    Ministru
_____________ Oleg EFRIM

    În temeiul articolului 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998,nr. 38-39, art. 280), cu сompletările şi modificările ulterioare, al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251  din  08.11.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr.248-251, art.814), Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr.26-27, art.176), Hotărîrii Guvernului cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1372  din  23.12.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr.176-181, art.1477), cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N Ă M:
    1. Se aprobă:
    1) Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.1.
    2) Formularul reţetei-model pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.2.
    3) Instrucţiunea de completare a reţetei pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.3.
    2. Directorilor instituţiilor medico-sanitare publice raionale, inclusiv Centre de Sănătate autonome, directorului Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, directorului Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, şefului Secţiei Sănătate a Primăriei mun. Bălţi, conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, departamentale şi private care au încheiate contracte în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, directorilor Agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, directorului general al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:
    1) a asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciştilor şi a populaţiei despre modul de compensare a medicamentelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    2) a numi prin ordin persoana responsabilă de păstrarea, distribuirea şi evidenţa formularelor de reţete pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    3) a organiza distribuirea Listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fiecărui medic de familie şi afişarea acesteia la loc vizibil în fiecare instituţie medico-sanitară, inclusiv plasarea acesteia pe pagina WEB a instituţiei;
    4) a organiza prescrierea şi eliberarea medicamentelor, incluse în Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în strictă conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) medicamentele incluse în Listă se prescriu persoanelor asigurate, conform indicaţiilor medicale;
    b) medicamentele psihotrope, anticonvulsivante, cît şi cele antidiabetice, incluse în Listă, pentru tratamentul în condiţii de ambulator se prescriu şi persoanelor neasigurate, conform indicaţiilor medicale;
    c) prescrierea medicamentelor psihotrope, incluse în Listă, se efectuează de către medicul psihiatru şi/sau medicul de familie, după caz, conform principiului teritorial;
    d) prescrierea medicamentelor anticonvulsivante, incluse în Listă, se efectuează de către medicul psihiatru, medicul neurolog şi/sau medicul de familie, după caz, conform principiului teritorial;
    5) a evalua lunar mersul prescrierii şi livrării medicamentelor compensate, cu întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea asigurării managementului eficient de prescriere a medicamentelor compensate şi respectarea clauzelor contractuale cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    3. Ministerul Sănătăţii de comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
    1) va asigura anual, în I semestru al anului în curs, evaluarea propunerilor şi includerea în Listă a  medicamentelor eligibile pentru compensare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    2) va evalua lunar/trimestrial livrarea medicamentelor compensate şi accesibilitatea populaţiei la ele, modificînd pe parcursul anului Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în funcţie de sursele financiare disponibile.
    4. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va prezenta lunar Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină Lista medicamentelor noi înregistrate în Republica Moldova şi cele incluse în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente (denumirile comerciale, care corespund DCI-urilor incluse în Lista medicamentelor compensate) conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1372 din 23.12.2005.
    5. Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
    1) va utiliza pentru compensare sumele fixe compensate (inclusiv TVA) în cazul farmaciilor plătitoare de TVA şi sumele fixe compensate (fără TVA) în cazul farmaciilor neplătitoare de TVA;
    2) va efectua modificările respective în Sistemul informaţional „Medicamente Compensate” al CNAM şi instituţiilor farmaceutice contractate, precum şi va distribui gratuit farmaciilor versiunea actualizată a programului;
    3) va actualiza lunar lista denumirilor comerciale, care corespund DCI-urilor incluse în Lista medicamentelor compensate în Sistemul informaţional „Medicamente Compensate” al CNAM;
    4) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Se abrogă:
    1) Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.337/54-A din 26 aprilie 2011 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    2) Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.496/81-A din 16 iunie 2011 „De modificare a anexei nr. 1 a Ordinului nr.337/54-A din
26 aprilie 2011 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”; 
    3) Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.1048/211-A din 19 octombrie 2012 „De modificare a Anexei nr.3 la Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 337/54-A din 26 aprilie 2011 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    7. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlor Octavian Grama şi Gheorghe Ţurcanu, viceminiştri şi dlui Iurie Osoianu, vicedirector.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                   Andrei USATÎI

    DIRECTORUL GENERAL AL CNAM                               Mircea BUGA

    Nr. 492/139A. Chişinău, 22 aprilie 2013.


   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3