*ECSM514/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  353318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 514
din  27.04.2013
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 110/5 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie
a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti
Publicat : 27.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 96     art Nr : 514
    Consiliul Superior al Magistraturii
HOTĂRĂŞTE:
    1. A aproba Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, conform anexei la prezenta hotărîre.
    2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                Nichifor COROCHII

Aprobat
prin Hotărîrea CSM
nr. 110/5 din 5 februarie 2013
R E G U L A M E N T
privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor
pentru examinare în instanţele judecătoreşti

    1. În instanţele judecătoreşti dosarele sînt distribuite pentru  examinare potrivit principiului aleatoriu, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces, prin intermediul Programului Integrat de  Gestionare a Dosarelor - în continuare PIGD.
    2. Distribuirea aleatorie a dosarelor se efectuează conform prevederilor art. 61 din Legea privind organizarea judecătorească, art. 344 Cod de procedură penală şi art. 168 Cod de procedură civilă, fiind  obligatorii pentru toate instanţele judecătoreşti.
Fişa cu datele privind distribuirea aleatorie a dosarelor şi încheierile ulterioare de redistribuire aleatorie a cauzei se anexează în mod obligatoriu la fiecare dosar.
    3. Pentru  aplicarea principiului  aleatoriu, dosarele se înregistrează în PIGD de către persoana responsabilă, desemnată în acest scop de preşedintele instanţei, din subdiviziunea pentru documentare a instanţei  în ordinea parvenirii dosarelor în instanţă şi se repartizează în aceeaşi ordine prin intermediul PIGD, conform categoriei de cauze civile, penale, contravenţionale. Termenul pentru înregistrarea dosarelor în PIGD nu trebuie să depăşească 24 ore. Se interzice implicarea  persoanelor neautorizate în procesul de înregistrare şi distribuire aleatorie a dosarelor.
    4. La înregistrarea dosarelor, persoana responsabilă de înregistrarea cauzelor în PIGD va extrage din PIGD confirmarea înregistrării cauzei, cu indicarea numărului de înregistrare şi a datei înregistrării. Confirmarea înregistrării se va anexa la dosar.
    5. La distribuirea aleatorie, PIGD i-a în consideraţie dacă pentru categoria corespunzătoare de dosare există complete specializate, identifică volumul de muncă al judecătorilor în baza gradelor de complexitate prestabilite în PIGD pentru fiecare categorie de dosar. Alte criterii care stau la baza distribuirii aleatorii sînt tipul dosarului (civil, penal, contravenţional), procedura de examinare (procedura în ordonanţă, contencios administrativ, apel, recurs), precum şi încărcătura deplină sau parţială a judecătorului (procentul redus stabilit prin Hotărîrea CSM pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor de judecată, membrii Colegiului disciplinar, Colegiului pentru selecţie şi a Colegiului de evaluare).
    6. Complexitatea cauzelor  este determinată în mod automat de PIGD în baza formulelor prevăzute în Hotărîrea CSM nr. 149/11 din 29 martie 2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale.
    7. Conform procedurii de distribuire aleatorie prin intermediul PIGD, dosarele se repartizează aleatoriu o singură dată. În cazurile în care, pe parcursul desfăşurării procesului, apar incidente procedurale, se aplică următoarele reguli:
    a) cererile privind recuzarea sau abţinerea judecătorului se examinează de către judecătorul din completul următor din lista completelor constituite la începutul anului, în ordinea prevăzută de art. 35 CPP şi art. 53 CPC. Dacă cererea a fost admisă, preşedintele instanţei, prin adoptarea unei încheieri motivate, dispune redistribuirea cauzei prin intermediul PIGD. Cauza va fi redistribuită către PIGD în mod aleatoriu;
    b) dacă judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitatea de a continua judecarea acesteia din motiv de boală îndelungată, în urma decesului sau din motivul eliberării din funcţie, persoana responsabilă, în temeiul unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti, asigură, prin intermediul PIGD, redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător sau altui complet de judecată;
    c) dacă judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitatea de a continua judecarea acesteia din motivul transferării la o altă instanţă, promovării, suspendării, detaşării sau eliberării din funcţie, persoana responsabilă, în temeiul unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti, asigură, prin intermediul PIGD, redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător, sau altui complet de judecată, cu excepţia cazurilor de prelungire a împuternicirilor prevăzute de art. 261 din Legea cu privire la statutul judecătorului, de către CSM.
    8. În cazul în care judecătorul este transferat la o altă instanţă sau suspendat din funcţie, preşedintele dispune printr-o încheiere motivată blocarea acestuia de la repartizare pentru perioada transferului sau suspendării.
Dacă judecătorul este eliberat din funcţie, preşedintele dispune, printr-o încheiere motivată, eliminarea judecătorului din lista judecătorilor înregistraţi în PIGD.
    9. Completele de judecată se constituie în baza art. 61 al Legii nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului privind modul de constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora.
    10. Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele de judecată sînt constituite de preşedintele instanţei, prin ordin, la începutul fiecărui an şi se numerotează pe instanţă, sau, după caz, pe colegii, ţinîndu-se seama de materiile în care se judecă, de specializarea completelor.
    11. Pentru cauzele penale deosebit de complicate, precum şi cele care prezintă o mare importanţă socială, preşedintele instanţei, în temeiul art. 30 alin. (4) CPP, poate dispune, prin încheiere motivată, examinarea cauzei de un complet format din 3 judecători. Cauza va fi examinată de completul format la începutul anului din care în mod obligatoriu face parte judecătorul căruia îi revine cauza respectivă.
    12. Materialele pentru judecătorii de instrucţie se înregistrează în PIGD de persoana responsabilă şi se repartizează în conformitate cu prezentul Regulament. Pentru asigurarea caracterului confidenţial al materialelor judecătorului de instrucţie, persoana responsabilă de înregistrarea acestora în PIGD este obligată să bifeze căsuţa ”Date confidenţiale”.  În cazul în care în instanţă este un singur judecător de instrucţie, ceilalţi judecători sînt blocaţi de la repartizare. În cazul absenţei judecătorului de instrucţie, în baza criteriului de repartizare, va fi deblocat un alt judecător cu atribuţiile judecătorului de instrucţie.
    13. În judecătoriile în care activează 2 şi mai mulţi judecători de instrucţie, preşedintele va stabili prin ordin orarul de lucru al acestora, astfel ca ei să activeze şi în zilele de odihnă.
    14. Potrivit art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea cu privire la statutul judecătorului, nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor, sau după caz, redistribuirea aleatorie a dosarelor, constituie abatere disciplinară şi, prin urmare, preşedinţii sau vicepreşedinţii instanţelor sînt pasibili de sancţionare disciplinară.