LPC39/2014
ID intern unic:  353556
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 39
din  29.05.2014
pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122-XV din 14 martie 2003
Publicat : 27.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 169-173     art Nr : 377
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  –  Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 36, după cuvintele „ale organului de urmărire penală” se introduc cuvintele „şi ale organului care exercită activitate specială de investigaţii”.
    2. La articolul 37 punctul 1), textul „ale Ministerului Afacerilor Interne, al Departamentului Situaţii Excepţionale” se substituie cu textul „şi al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.
    3. Articolul 63 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit şi informaţia despre drepturile prevăzute la art. 64 se aduc la cunoştinţă în decurs de 5 zile din momentul de emitere a ordonanţei, dar nu mai tîrziu de ziua în care bănuitul s-a prezentat sau a fost adus silit, ori din momentul de începere a primei acţiuni procedurale efectuate în raport cu acesta. În cazul în care există necesitatea dispunerii unor măsuri speciale de investigaţii în privinţa bănuitului,  aducerea la cunoştinţă a ordonanţei de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit şi a drepturilor sale se amînă în baza ordonanţei motivate a procurorului, cu autorizarea judecătorului de instrucţie pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii motivate a perioadei pînă la 3 luni. În cazul infracţiunilor privind crima organizată, spălarea de bani, al infracţiunilor cu caracter terorist, al infracţiunilor de corupţie şi ale celor conexe actelor de corupţie, termenul de amînare a aducerii la cunoştinţă poate fi prelungit pînă la 6 luni, la demersul procurorului, cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Fiecare prelungire a termenului de amînare a aducerii la cunoştinţă a ordonanţei de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit şi a drepturilor sale nu poate depăşi 30 de zile.”
    4. La articolul 64 alineatul (2) punctul 2), textul „după recunoaşterea în calitate de bănuit” se substituie cu textul „după ce i s-a adus la cunoştinţă ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit sau hotărîrea despre aplicarea măsurii preventive”.
    5. La articolul 118, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cercetarea la faţa locului a încăperii sau a domiciliului se efectuează cu acordul în scris al proprietarului sau al posesorului ori, în lipsa acestuia, al unuia dintre membrii majori ai familiei sale. În lipsa acordului în scris, cercetarea la faţa locului a încăperii sau a domiciliului se efectuează în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizarea judecătorului de instrucţie.”
    6. La articolul 127, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Dacă persoana la care se efectuează percheziţia solicită prezenţa apărătorului, acţiunea procesuală se întrerupe pînă la prezentarea apărătorului, dar nu mai mult decît pentru  2 ore. În caz de urgenţă determinată de riscul de pierdere, alterare sau distrugere a probelor ori de pericolul pentru siguranţa persoanei la care se face percheziţia sau a altor persoane, percheziţia continuă, cu indicarea motivelor în procesul-verbal.”
    7. Articolul 1322:
    la alineatul (1) punctul 2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor  ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite;”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În procesul de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii, în condiţiile prezentului cod, se face uz de sisteme informaţionale, aparate de înregistrare video şi audio, de aparate de fotografiat şi de filmat, de alte mijloace tehnice, inclusiv de mijloace tehnice speciale pentru obţinerea în secret a informaţiei.”
    8.  Articolul 1328:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Prevederile alin. (1) se aplică în exclusivitate la cauzele penale care au ca obiect urmărirea penală sau judecarea persoanelor asupra cărora există date sau probe cu privire la săvîrşirea infracţiunilor prevăzute în următoarele articole din Codul penal: art. 135–145, 150, 151, 158, 164–1651, art. 166 alin. (2) şi (3), art. 1661, 167, art. 171 alin. (2) şi (3), art. 172 alin. (2) şi (3),  art. 175, 1751, art. 186 alin. (3)–(5), art. 187  alin. (3)–(5), art. 188,  189, art. 190 alin. (3)–(5), art. 191 alin. (2) lit. d) şi alin. (3)–(5), art. 1921 alin. (3), art. 2011  alin. (3), art. 206, 207, 2081, 2082, art. 216 alin. (3), art. 217 alin. (3), art. 2171 alin. (3) şi (4), art. 2173 alin. (3),  art. 2174 alin. (2) şi (3), art. 219 alin. (2),  art. 220 alin. (2) şi (3), art. 224 alin. (3) şi (4), art. 236, 237, art. 2411 alin. (2), art. 2421–243, art. 244  alin. (2),  art. 248 alin. (2)–(5), art. 259–2611, 275, 278–2791,  art. 2792  alin. (3) lit. b), art. 280, 282–286, 289–2893, art. 290 alin. (2), art. 292, 295–2952, art. 303 alin. (3), art. 306–309, 318, 324–328, 333–335, art. 3351 alin. (2), art. 337–340, 342–344, art. 352 alin. (3), art. 362, 3621, art. 368 alin. (2), art. 370 alin. (2) şi (3). Lista componentelor de infracţiuni este exhaustivă şi poate fi modificată doar prin lege.
    (3) Pot fi supuse interceptării şi înregistrării comunicările bănuitului, învinuitului sau ale altor persoane, inclusiv ale celor a căror identitate nu a fost stabilită, despre care există date ce pot conduce rezonabil la concluzia că ele fie contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea sau tăinuirea infracţiunilor prevăzute la alin. (2), fie primesc sau transmit informaţii relevante şi importante pentru cauza penală.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Pot fi supuse interceptării şi înregistrării comunicările victimei, părţii vătămate, ale rudelor şi ale membrilor familiei sale, precum şi ale martorului, dacă există pericol iminent pentru viaţa, sănătatea sau pentru alte drepturi fundamentale ale acesteia, dacă este necesară prevenirea infracţiunii sau dacă există riscul evident al pierderii iremediabile sau al denaturării probelor. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor în sensul prezentului alineat se dispune conform procedurii prevăzute la art. 1324 şi doar cu acordul în scris sau la cererea prealabilă în scris a persoanelor indicate în prezentul alineat. Măsura dispusă conform prezentului alineat urmează a fi încetată imediat după dispariţia temeiului care a stat la baza autorizării acesteia sau la cererea expresă a persoanei în privinţa căreia a fost dispusă măsura.”
    9. Articolul 135 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 135. Controlul transmiterii sau primirii
                             banilor, serviciilor ori a altor valori
                             materiale sau nemateriale pretinse,
                             acceptate, extorcate sau oferite
    (1) Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite reprezintă supravegherea şi documentarea înmînării sau predării de bani, servicii ori de alte valori materiale sau nemateriale către persoana care le pretinde, acceptă, extorcă sau de către persoana care le oferă, precum şi către sau de către complicii acestora.
    (2) Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite poate fi efectuat doar de către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi ai Centrului Naţional Anticorupţie.
    (3) Acţiunile de transmitere sau primire sub control a banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, deşi cad formal sub incidenţa infracţiunii, în mod separat nu constituie infracţiune şi se realizează doar în scop de identificare a intenţiilor şi de verificare a sesizării cu privire la săvîrşirea infracţiunii care a început pînă la sau în afara implicării organelor indicate la alin. (2).
    (4) Persoanele care realizează actul de transmitere sau primire a banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite nu poartă răspundere pentru acţiunile lor realizate sub controlul organelor abilitate.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 39. Chişinău, 29 mai 2014.