HKK25/2014
ID intern unic:  353569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 25
din  20.05.2014
privind Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice
de către Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor şi
unele entităţi subordonate
Publicat : 27.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 169-173     art Nr : 22
    Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor, dl B.Gherasim, contabilului-şef al Ministerului Transporturilor şi Infra-structurii Drumurilor, dna V.Calancea, managerului-şef al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, dl Gh.Curmei, contabilului-şef al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, dna S.Cheibaş, directorului general interimar al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, dl S.Tomşa, şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii, dl V.Radu, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice în cadrul Ministerului Finanţelor, dl V.Pană, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi unele entităţi subordonate.
    ___________________________________________
    1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).

    Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programele activităţii de audit ale Curţii de Conturi pe anii 2013 şi 20142, avînd drept obiectiv general asigurarea conformităţii gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, inclusiv de către unele entităţi din subordine.
    ___________________________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013” (cu modificările ulterioare) şi Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014”.

    Pentru obţinerea unor probe relevante şi rezonabile, care să susţină concluziile şi credibilitatea constatărilor expuse în Raport, echipa de audit a utilizat testarea de fond şi evaluarea unor elemente semnificative ale sistemului de control intern, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, inclusiv: analiza cadrului regulator, evaluarea politicii de contabilitate, verificarea documentelor primare şi a rapoartelor financiare, examinarea/studierea planurilor şi rapoartelor de activitate etc.
    Probele de audit au fost colectate la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” şi unele entităţi din subordine.
    Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
    Verificările efectuate în cadrul auditului la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi la unele entităţi subordonate, precum şi constatările expuse în Raportul aprobat prin prezenta Hotărîre relevă că:
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, fiindu-i alocate din bugetul de stat 1705,9 mil.lei pe exerciţiul bugetar 2013, a executat cheltuieli în sumă de 1647,7 mil.lei, inclusiv 1201,5 mil.lei – pentru gospodărirea drumurilor, şi 407,4 mil.lei – investiţii capitale din surse externe, nefiind admise depăşiri ale limitei bugetare total aprobate. Auditul denotă că, graţie investiţiilor masive în anii 2011-2013 de mijloace publice în reabilitarea drumurilor naţionale, situaţia în evoluţie s-a ameliorat.
    În cadrul Aparatului central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (în continuare – MTID) controalele interne au fost relativ satisfăcătoare, nefiind constatate erori la valorificarea şi raportarea tranzacţiilor, fapt ce atestă o asigurare rezonabilă în aspectele semnificative asupra conformităţii gestionării fondurilor publice. Totodată, auditul a relevat admiterea mai multor nereguli şi carenţe, în special: (i) nerevizuirea cadrului instituţional, cu conformarea reglementărilor şi optimizărilor structurale respective; lipsa unei baze legale şi normative adecvate condiţiilor şi cerinţelor actuale în întreţinerea, reparaţia şi construcţia drumurilor publice; lipsa reglementării privind transmiterea de către MTID a funcţiei de „beneficiar” Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” (în continuare – Î.S. „ASD”), cu determinarea clară a relaţiilor interdepartamentale asupra controlului utilizării mijloacelor fondului rutier şi proiectelor finanţate din sursele externe; (ii) neînregistrarea drepturilor patrimoniale la organele cadastrale şi în evidenţa contabilă, precum şi neracordarea la situaţia reală a bunurilor imobile proprietate publică a statului reflectate în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, condiţionînd riscul neasigurării integrităţii şi raportării incorecte a patrimoniului (64,6 mil.lei); nereflectarea în evidenţa contabilă de către fondator şi, respectiv, neraportarea valorii capitalului social al entităţilor monitorizate (3404,7 mil.lei); (iii) neexecurarea veniturilor precizate din încasările în fondul rutier provenite din taxe (9,8 mil.lei); circa 40,0% din mijloacele de transport înregistrate în Registrul de stat al transporturilor nu au fost supuse testării tehnice, fapt ce denotă posibile rezerve de încasări în fondul rutier (circa 128,4 mil.lei); nerepartizarea şi necoordonarea mijloacelor fondului rutier conform Programelor anuale ale unor lucrări de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice în limitele concrete pe obiective şi categorii de lucrări (300,0 mil.lei); finanţarea spre finele anului de gestiune a unor cheltuieli din fondul rutier pentru întreţinerea drumurilor, care în unele cazuri generează nevalorificarea deplină a acestora (22,8 mil.lei) şi/sau achitarea în avans a lucrărilor (40,5 mil.lei); (iv) absorbţia de către MTID, prin intermediul Î.S. „ASD”, a numai 40,0% (74,3 mil.euro) din mijloacele financiare acordate de donatorii străini pînă în anul 2011, potrivit acordurilor de finanţare pentru implementarea Proiectului de Susţinere a Programului în Sectorul Drumurilor;
    managementul instituţional al Î.S. „ASD” a admis: (i) nemonitorizarea conformităţii desfăşurării activităţilor aferente achiziţiilor publice din mijloacele fondului rutier, în condiţiile respectării cadrului legal, ceea ce a permis admiterea unor nereguli (455,0 mil.lei); neexecutarea limitei volumului de lucrări pentru întreţinerea drumurilor publice aprobată în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013 (40,5 mil.lei); nerealizarea unor investiţii prin verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi reparaţie a drumurilor publice, fapt care a determinat finanţarea unor volume de lucrări pe tipuri neprevăzute în devizele-ofertă ale contractelor (43,7 mil.lei); neajustarea valorii lucrărilor executate conform modalităţii aprobate (41,7 mil.lei) şi admiterea unor depăşiri ale plafonului maxim al valorii ofertelor cu 11,5% (8,7 mil.lei); neîncasarea garanţiei de bună execuţie (8,0 mil.lei); prolongarea unor contracte neexecutate în termen, fără aplicarea sancţiunilor financiare prevăzute de clauzele contractuale; (ii) gestionarea neconformă a veniturilor/cheltuielior prin încasarea neregulamentară a unor mijloace din fondul rutier datorită aplicării eronate a coeficientului la executarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie a îmbrăcăminţii rutiere a drumurilor publice (2,0 mil.lei); imobilizarea mijloacelor provenite din fondul rutier transferate în avans fără a avea obligaţia fiscală de achitare a TVA (31,3 mil.lei); acumularea nejustificată a unor active materiale în curs de execuţie pe termen lung, finanţate în anii 1992-2011 din sursele fondului rutier şi ale bugetului de stat pentru elaborarea unor proiecte de execuţie, construcţii de drumuri şi obiecte, nefinanţate timp îndelungat (80,7 mil.lei); achitarea neregulamentară a unor premii (951,6 mii lei), contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (252,2 mii lei) şi compensaţii lunare pentru folosirea în scop de producţie a autoturismelor personale (111,5 mii lei); efectuarea nejustificată a unor cheltuieli care nu ţin de activitatea entităţii (834,6 mii lei); aplicarea eronată a adaosurilor la norma de bază soldată cu casarea nejustificată a combustibilului (206,3 mii lei); neregularitatea şi ineficienţa dării în locaţiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic (894,7 mii lei); nereflectarea în evidenţa contabilă a 2460 de terenuri cu suprafaţa de 3,7 mii ha (8 terenuri cu suprafaţa de 50,3 ha şi valoarea cadastrală de 172,8 mil.lei) etc.;
    întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni auditate au relevat unele deficienţe ale managementului în gestionarea mijloacelor financiare şi în evidenţa patrimoniului de stat, precum: (i) nestabilirea de către fondator a indicilor economici conform prevederilor legale; înregistrarea pierderilor nete ca rezultat al activităţii economico-financiare a 5 întreprinderi de stat şi 6 societăţi pe acţiuni (66,8 mil.lei); (ii) aplicarea neregulamentară a principiilor de bază şi a caracteristicilor calitative de ţinere a contabilităţii, condiţionînd neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neraportarea în expresie cantitativă şi valorică a terenurilor şi imobilelor (18,9 mil.lei), precum şi a unor cheltuieli (20,5 mil.lei); neidenticitatea datelor privind imobilele înregistrate la organul cadastral, în evidenţa contabilă şi real existente; (iii) neutilizarea de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013, a sumei de 18,1 mil.lei pentru amenajarea intersecţiilor la nivel cu drumurile publice; utilizarea contrar destinaţiilor prevăzute de cadrul legal a 9,2 mil.lei pentru majorarea cotei statului în capitalul social al S.A. „Drumuri” şi compensarea cheltuielilor privind răscumpărarea unor acţiuni şi altele.
    Concomitent, prezentul audit a evidenţiat repetat persistenţa aceloraşi deficienţe şi carenţe în managementul financiar al MTID şi al unor entităţi subordonate, constatate şi de auditurile precedente ale Curţii de Conturi, în condiţiile neimplementării recomandărilor înaintate.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi unele entităţi subordonate, care se anexează la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi se cere, conform competenţelor:
    2.1.1. examinarea în cadrul Colegiului Ministerului a rezultatelor auditului, asigurînd, prin prisma responsabilităţilor persoanelor cu funcţii de răspundere, realizarea unor acţiuni concrete în vederea lichidării neregulilor constatate;
    2.1.2. consolidarea sistemului de management financiar şi control intern prin responsabilizarea managerilor întreprinderilor de stat şi implementarea Programului de consolidare a capacităţilor întreprinderilor de întreţinere a drumurilor, pentru utilizarea conformă a fondurilor publice;
    2.1.3. elaborarea, ajustarea şi publicarea, în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, a cadrului legislativ-normativ aferent executării lucrărilor de reparaţie şi construcţie a drumurilor publice, conform cerinţelor de rigoare;
    2.1.4. elaborarea, în comun cu Ministerul Finanţelor, a Normativelor de stabilire a cuantumului mijloacelor pentru întreţinerea de rutină a drumurilor publice pentru un kilometru de drum, în conformitate cu prevederile cadrului legal;
    2.1.5. examinarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a actualei modalităţi de reflectare în evidenţa contabilă a Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” a taxei pe valoarea adăugată la lucrările de reparaţie şi construcţie, finanţate din fondul rutier, în corespundere cu cerinţele Codului fiscal, în partea ce ţine de taxa respectivă obţinută ca rezultat al finanţării lucrărilor achitate din mijloacele publice şi formată drept creanţă pe termen scurt privind decontările cu bugetul.
    2.2. Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” şi se cere, conform competenţelor examinarea rezultatelor auditului, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete privind lichidarea neregulilor constatate şi implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;
    2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competenţelor;
    2.4. Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru documentare şi urgentarea verificării, potrivit prevederilor regulamentare, a proceselor-verbale la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a obiectelor finanţate din fondul rutier şi din investiţiile străine;
    2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare, informare, precum şi solicitarea, de la autorităţile centrale responsabile de domeniu, înaintării propunerilor de soluţionare a situaţiilor referitor la:
    2.5.1. perfecţionarea cadrului legislativ-normativ în domeniul întreţinerii, reparaţiei şi construcţiei drumurilor publice, inclusiv a modalităţii de ajustare a valorii lucrărilor cu executare continuă achiziţionate şi executate;
    2.5.2. identificarea unor măsuri privind îmbunătăţirea procesului de achiziţie a unor materiale de construcţii cu adaos comercial limitat, care influenţează semnificativ costul lucrărilor, în vederea eficientizării utilizării mijloacelor publice destinate reparaţiei şi construcţiei drumurilor publice;
    2.6. Parlamentului şi Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, pentru informare.
    3. Prin prezenta Hotărîre, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile precedente ale Curţii de Conturi nr.57, nr.58 şi nr.59 din 20.09.20113, date fiind executarea integrală şi/sau, după caz, reiterarea în Raportul de audit anexat a recomandărilor auditurilor precedente, neexecutate/executate parţial.
    ________________________________________
   3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 20.09.2011 „Privind Raportul auditului formării şi utilizării mijloacelor fondului rutier în exerciţiul bugetar 2010”; Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 20.09.2011„Privind Raportul auditului Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010) şi Hotărîrea Curţii de Conturi nr.59 din 20.09.2011 „Privind Raportul auditului regularităţii pentru exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi la unele instituţii din subordine”.

    4. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Comisiei Naţionale de Integritate, pentru examinare conform competenţei, în vederea verificării existenţei unui posibil conflict de interese în contextul Legii nr.16-XVI din 15.02.20084 admis de către fostul manager-şef al Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor”.
    _________________________________________
    4 Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

    5. Se ia act că, pe parcursul auditului:
    5.1. Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” a corectat în evidenţa contabilă cheltuielile de reparaţii curente în sumă de 1,5 mil.lei atribuite eronat drumului naţional R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia; în baza unor scrisori ale MTID, a transmis cu titlu gratuit unor autorităţi publice locale 5 proiecte de execuţie în sumă de 1,4 mil.lei; a elaborat Regulamentul cu privire la folosirea autoturismelor personale ale angajaţilor în scop de serviciu, iar la 29.04.2014 a încheiat contracte în acest sens cu responsabilii tehnici şi a întreprins unele măsuri privind capitalizarea cheltuielilor executate pe fiecare drum public separat;
    5.2. S.A. „Drumuri Criuleni”, la întocmirea Raportului financiar pe anul 2013, a corectat divergenţele în sumă de 8,2 mil.lei stabilite în Cartea mare şi în Raportul statistic nr.5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”.
    6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor din subpunctele 2.1; 2.2 şi 2.5 din prezenta Hotărîre şi despre implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                   Serafim URECHEAN

    Nr. 25. Chişinău, 20 mai 2014.

    raport