LPC96/2014
ID intern unic:  353618
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 96
din  12.06.2014
pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr. 272 din 23 decembrie 2011
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 403
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 23 alineatul (2):
    la litera f), cuvîntul „bararea” se înlocuieşte cu cuvîntul „utilizarea”;
    la litera g), cuvîntul „construirea” se înlocuieşte cu cuvîntul „exploatarea”.
    2. La articolul 25:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Lista actelor necesare solicitantului pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei include:
    a) documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi asupra altor construcţii destinate folosinţei apelor;
    b) planul şi/sau schema terenului, cu indicarea, după caz,  a construcţiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor;
    c) paşaportul prizei de apă;
    d) regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
    e) calculele privind cantitatea de apă care urmează a fi folosită şi volumul de ape uzate;
    f) planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei;
    g) rezultatele analizelor privind proprietăţile fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
    h) contractul pentru folosirea sectorului de subsol;
    i) contractul de transportare şi receptare a apelor uzate pentru epurare, în cazul lipsei propriului sistem de evacuare şi epurare a apelor uzate;
    j) dovada publicării în presa locală a anunţului prevăzut la alin. (4) cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În dependenţă de tipurile de folosinţă specială a apei, la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei solicitantul anexează:
    a) pentru activităţile specificate la art. 23 alin. (2) lit. a), b) şi d) – actele prevăzute la alin. (2) lit. a)–j) din prezentul articol;
    b) pentru activitatea specificată la  art. 23 alin. (2) lit. c) – actele prevăzute la  alin. (2) lit. a)–h) şi j) din prezentul articol;
    c) pentru activitatea specificată la art. 23  alin. (2) lit. e) – actele prevăzute la alin. (2) lit. b), d), e), g) şi j) din prezentul articol;
    d) pentru activitatea specificată la art. 23  alin. (2) litera f) – actele prevăzute la alin. (2) lit. b), d) – f) şi j) din prezentul articol;
    e) pentru activităţile specificate la art. 23 alin. (2) lit. g) şi h) – actele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), d), f), g) şi j) din prezentul articol.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Instituţia competentă, în termen de 30 de zile de la primirea cererii:
    a) coordonează, prin procedura ghişeului unic, condiţiile de folosinţă a apei cu autorităţile de supraveghere a sănătăţii publice, de gestionare a apelor, de folosire a resurselor minerale, de protecţie a mediului, de protecţie a resurselor biologice acvatice, precum şi cu autorităţile de supraveghere sanitar-veterinară, de protecţie civilă şi situaţii excepţionale, conform unui regulament aprobat de Guvern;
    b) organizează, în comun cu autorităţile specificate la lit. a), inspectarea corpului de apă, a construcţiilor hidrotehnice, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor indicate în cerere.”
    3. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „ , cu avizul Serviciului de supraveghere a sănătăţii publice, în baza reglementărilor aprobate de Guvern” se exclud.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Igor CORMAN

    Nr. 96. Chişinău, 12 iunie 2014.