LPC99/2014
ID intern unic:  353622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 99
din  12.06.2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105-XVI
din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor
participanţi la procesul penal
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 407
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112–114, art. 434), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 alineatul (1):
    punctul 1):
    la literele a), b) şi c), după cuvintele „cauză penală” se introduc cuvintele „ce ţine de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave,”;
    la litera e), cuvintele „unei pedepse privative de libertate” se substituie cu cuvintele „pedepsei cu închisoare sau detenţiune pe viaţă”;
    la punctul 5), textul „art. 13” se substituie cu textul „art. 14 şi 141”;
    la punctul 8), textul „art. 11 al Legii” se substituie cu cuvîntul „Legea”;
    la punctul 12), cuvintele „în cadrul programului de protecţie” se exclud;
    alineatul se completează cu punctele 13), 14) şi 15) cu următorul cuprins:
    „13) persoană protejată aflată în locurile de detenţie – persoană în privinţa căreia este aplicată reţinerea, măsura preventivă sub formă de arest preventiv sau care execută pedeapsa cu închisoare ori detenţiune pe viaţă şi cu care s-a încheiat un acord de protecţie în condiţiile prezentei legi;
    14) loc de detenţie – locul unde sînt plasate persoanele în privinţa cărora  s-a aplicat reţinerea, măsura preventivă sub formă de arest preventiv sau locul unde persoana execută pedeapsa cu închisoare ori detenţiune pe viaţă;
    15) administraţia locului de detenţie – conducerea locului de detenţie.”
    2. Articolul 3:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Temeiurile de includere în programul
                         de protecţie a participanţilor la procesul
                         penal”;
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Drept temeiuri de includere în programul de protecţie a participanţilor la procesul penal servesc:”;
    litera c) se completează în final cu cuvintele „ce ţine de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave”.          
    3. La articolul 4 alineatul (1), textul „art. 215 din Codul de procedură penală” se substituie cu textul „Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”.
    4. Articolul 6 alineatul (1):
    la litera d), după cuvintele „cu persoana protejată” se introduce textul „sau cu reprezentantul legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2)”;
    litera e) se completează în final cu textul „sau de reprezentantul legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2)”;
    alineatul se completează cu literele k) şi l) cu următorul cuprins:
    „k) efectuează măsuri speciale de investigaţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    l) verifică, în orice timp, modul de executare a deciziilor privind aplicarea măsurilor de protecţie şi modul de aplicare a măsurilor urgente şi de  asistenţă de către administraţia locului de detenţie în condiţiile art. 9.”
    5. Articolul 8 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) La propunerea motivată a organului abilitat, procurorul poate autoriza sau înainta judecătorului de instrucţie pentru autorizare măsurile speciale de investigaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”
    6. La articolul 9 alineatul (2), cuvintele „în detenţie” se substituie cu cuvintele „în locurile de detenţie”.
    7. La articolul 11 litera a), după cuvintele „să solicite” se introduc cuvintele  „revizuirea programului de”.
    8. La articolul 12, alineatul (1) se completează cu literele f), g) şi h) cu următorul cuprins:
    „f) să nu comită acţiuni ce contravin legislaţiei în vigoare;
    g) în cazul aflării în locul de detenţie, să respecte cu stricteţe regimul stabilit în funcţie de calitatea pe care o deţine, conform legislaţiei în vigoare;
    h)  să nu provoace conflicte şi/sau situaţii de conflict care ar genera alte pericole decît cele cu care este ameninţat.”
    9. Articolul 13:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Organul de urmărire penală poate aplica măsuri urgente faţă de participantul la procesul penal aflat în stare de pericol care impune măsuri imediate de asigurare a securităţii.
    (2) În cazul aplicării măsurilor urgente, se informează, imediat sau în cel mult 24 de ore de la emiterea deciziei, procurorul care conduce urmărirea penală.”
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „persoanei protejate” se substituie cu cuvintele „participantului la procesul penal”;
    litera g) se abrogă;
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (6), cuvîntul „cumulat” se substituie cu cuvîntul „cumulativ”.
    10. Legea se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 131. Măsurile urgente aplicate în privinţa
                            persoanelor aflate în locurile de detenţie
    (1) Măsurile urgente în privinţa persoanelor aflate în locurile de detenţie sînt aplicate de către administraţia locului de detenţie, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului care efectuează controlul privind respectarea legislaţiei în locurile de detenţie.
    (2) Măsurile urgente aplicate de administraţia locului de detenţie în privinţa persoanei aflate în locurile de detenţie constau în:
    a) plasarea într-un loc special amenajat în acest scop;
    b) transferul la un alt loc de detenţie;
    c) transportarea cu aplicarea unor măsuri mai riguroase de protecţie;
    d) instalarea tehnicii speciale de semnalizare în locul de detenţie;
    e) instalarea, în încăperile de detenţie, a legăturii telefonice directe (interfon) cu unitatea de gardă a locului de detenţie şi cu organul abilitat.
    (3) Măsurile urgente pot fi aplicate singure sau cumulativ, inclusiv cu măsurile de asistenţă.”
    11. La articolul 14 alineatul (2), cuvîntul „cumulat” se substituie cu cuvîntul „cumulativ”.
    12. Legea se completează cu articolul 141 cu următorul cuprins:
    „Articolul 141. Măsurile de protecţie aplicate
                             în privinţa persoanelor protejate
                             aflate în locurile de detenţie
    (1) Măsurile de protecţie prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) al prezentei legi pot fi aplicate şi în privinţa persoanelor protejate aflate în locurile de detenţie.
    (2) Persoana protejată care execută pedeapsa cu închisoare ori detenţiune pe viaţă poate fi transferată la un alt penitenciar din Republica Moldova sau la un penitenciar din altă ţară în baza acordurilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală la care Republica Moldova este parte.”
    13. La articolul 16, după textul  „prevederile art. 110”  se introduce textul „şi 1101”.
    14. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.
    15. Articolul 18:
    la alineatul (1), după cuvintele „Persoana protejată” se introduce textul „sau reprezentantul legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2)”, iar cuvintele „în identitatea sa” se substituie cu cuvintele „de identitate”;
    la alineatul (7), după cuvintele „de persoana protejată” se introduce textul „sau de reprezentantul legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2)”, iar după cuvintele „al persoanei protejate” se introduce textul „sau al reprezentantului legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2)”.
    16. Legea se completează cu articolul 221 cu următorul cuprins:
    „Articolul 221. Măsurile de asistenţă aplicate în privinţa
                             persoanelor protejate aflate în locurile
                             de detenţie
    (1) În acordul de protecţie cu persoana aflată în locul de detenţie pot fi incluse următoarele măsuri de asistenţă:
    a) asistenţa medicală;
    b) asistenţa juridică;
    c) asistenţa psihologică şi socială.
    (2) Măsurile de asistenţă în privinţa persoanelor protejate aflate în locurile de detenţie se aplică de către administraţia locului de detenţie în condiţiile Codului de executare şi ale altor acte normative în vigoare, cu acordul organului abilitat.”
    17. Articolul 27:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care persoana aflată în stare de pericol sau membrul de familie al acestei persoane refuză să semneze acordul de protecţie, aceasta/acesta argumentează în scris refuzul.”
    la alineatul (5) litera c), textul „în conformitate cu art. 8” se substituie cu cuvintele „de prezenta lege”.
    18. La articolul 29 alineatul (3), textul „lit. a), d) şi  f)”  se substituie cu textul „lit. a), d), e) şi f)”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Igor CORMAN

    Nr. 99. Chişinău, 12 iunie 2014.