HGC484/2014
ID intern unic:  353631
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 484
din  26.06.2014
pu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire
şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014 – 2016
şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr.472 din 26 martie 2008
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 529
    În scopul executării art. 7 din Legea nr. 241- XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 (se anexează).
    2. Implementarea activităţilor incluse în Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 va fi asigurată de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, în raport cu termenele de realizare, priorităţile şi resursele stabilite din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate acestora pe anii respectivi, precum şi din alte surse neinterzise de lege.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, responsabile de implementarea şi realizarea măsurilor preconizate, vor prezenta, semestrial, Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, rapoarte, care să cuprindă informaţii şi date dezagregate pe sexe, despre realizarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii
2014 – 2016.
    4. Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane va monitoriza şi evalua implementarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 şi va prezenta, anual, Guvernului, pînă la data de 31 martie, un raport naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.453), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    din titlul hotărîrii cuvintele „...nominală a...” se exclud;
    la punctul 1, alineatele unu şi trei se exclud;
    la punctul 2, sintagma „pe anii 2010-2011” se exclude;
    punctul 3 se abrogă;
    anexa nr.1 se abrogă;
    anexa nr.2:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Componenţa şi Regulamentul de activitate ale Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane”;
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Membrii Comitetului naţional sînt conducătorii autorităţilor publice, inclusiv ai organelor de drept şi altor organizaţii care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. Funcţia de preşedinte al Comitetului naţional este exercitată de către viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene. Funcţia de vicepreşedinte al Comitetului naţional este exercitată de către ministrul afacerilor interne şi ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei. Funcţia de secretar al Comitetului naţional este exercitată de către şeful Secretariatului permanent al Comitetului naţional.”;
    punctul 3:
    sintagma „Cancelariei de Stat (consultantul principal în Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă)” se substituie cu sintagma „Cancelariei de Stat (Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane)”;
    se completează cu următoarele sintagme: „Consiliului Suprem de Securitate”, „Inspectoratului General al Poliţiei”, „Centrului pentru combaterea traficului de persoane”, „Departamentului Poliţiei de Frontieră”, „Biroului pentru Relaţii cu Diaspora”, „Inspectoratului de Stat al Muncii”;
    la punctul 18, sintagma „dar nu mai rar de două ori pe an, către 1 februarie şi 1  august” se substituie cu sintagma „dar nu mai rar de o dată în an, pînă la 31 martie”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                         Natalia Gherman
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                Valentina Buliga
    Ministrul afacerilor interne                                                Dorin Recean
    Ministrul justiţiei                                                                Oleg Efrim

    Nr. 484. Chişinău, 26 iunie 2014.

    plan