HGM500/2014
ID intern unic:  353639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 500
din  01.07.2014
cu privire la aprobarea stemei, drapelului, culorii corporative
 și a Regulamentului de utilizare a stemei, drapelului şi culorii
corporative a Serviciului Fiscal de Stat
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 537
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG456 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.520
   
HG951 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1020

    Titlul în redacţia HG456 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.520


    În conformitate cu art. 6  alin. (2) şi (4) din Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164-165, art.475), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    1) Stema Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.1;
    2) Drapelul Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.2;
    21) Culoarea corporativă a Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr. 21;
    [Art.21 introdus prin HG456 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.520]
    3) Regulamentul de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.3;
    [Art.3 în redacţia HG456 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.520]

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 500. Chişinău, 1 iulie 2014.    Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 500
din 1 iulie 2014


    Blazonare
    Pe albastru, o acvilă cruciată de aur, ciocată şi membrată roşu, ţinînd în gheara dreaptă un corn al abundenţei, de argint şi plin cu monede de aur, iar în cea stîngă un sul de hîrtie, de asemenea de argint, şi purtînd pe piept un scut tăiat, roşu şi albastru, încărcat cu un cap de bour broşînd, de aur, cu o stea cu opt raze între coarne şi însoţit jos în dextra de o roză heraldică, iar jos în senestra de o semilună conturnată, toate de asemenea de aur.
    Deviza, pe o panglică de aur cu litere capitale negre: „ÎN SERVICIUL CONTRIBUABILULUI”.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG951 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1020]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 500
din 1 iunie 2014    Descriere
    Drapelul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova reprezintă o pînză rectangulară (2:3), albastră, avînd în mijloc o acvilă cruciată galbenă, ciocată şi membrată roşu, ţinînd în gheara dreaptă un corn al abundenţei, alb şi plin cu monede galbene, iar în cea stîngă un sul de hîrtie, de asemenea alb, şi purtînd pe piept un scut tăiat, roşu şi albastru, încărcat cu un cap de bour broşînd, galben, cu o stea cu opt raze între coarne şi însoţit jos în dextra de o roză heraldică, iar jos în senestra de o semilună conturnată, toate de asemenea galbene.
    Decoruri exterioare
    I. La drapelul original
    Drapelul original, care se confecţionează într-un singur exemplar, are dimensiunile 1000 x 1500 mm şi conţine următoarele decoruri exterioare şi accesorii obligatorii:
    a) franjuri de aur pe perimetrul pînzei, exceptînd latura de la hampă, care se festonează cu fir de aur;
    b) două şnururi de aur prinse de vîrful hampei şi terminate cu ciucuri din acelaşi metal;
    c) o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova, terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vîrful hampei;
    d) hampă confecţionată din lemn vopsit roşu-închis, avînd lungimea de 2,5 ori mai mare decît înălţimea pînzei drapelului, iar talpa ferecată în metal;
    e)  vîrf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova.
    II. La drapelul uzual cu hampă
    Drapelul uzual pentru hampă, de regulă, se îmbracă pe o hampă ordinară, de vîrful căreia se leagă o panglică tricoloră simplă în culori naţionale.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG951 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1020]

Anexa nr.21
la Hotărîrea Guvernului
nr. 500 din 1 iulie 2014

   CULOAREA CORPORATIVĂ A SERVICIULUI FISCAL
    DE STAT
    CULOAREA: ALBASTRU
    NUANȚA: ALBASTRU-AZURIU
    În sistemul internațional de culori:
    Pantone: 660C
    RGB 32/108/182
    CMYK 87/57/0/0
    # 206CB6”;
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG456 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.520]
    Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 500 din 1 iulie 2014

REGULAMENTUL
de utilizare a stemei, drapelului şi culorii
corporative
a Serviciului Fiscal de Stat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Legea nr.86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice şi stabilește modul de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative.
    2. Stema, drapelul şi culoarea corporative sînt simboluri publice corporative prin care se identifică Serviciul Fiscal de Stat.
    3. Posesor de drept al simbolurilor publice corporative este Serviciul Fiscal de Stat.
    4. Stema, drapelul şi culoarea corporative sînt utilizate oficial ca simboluri publice numai după înregistrarea acestora în Armorialul General al Republicii Moldova.
    5. Stema, drapelul şi culoarea corporative beneficiază de protecție juridică în conformitate cu actele normative.
    6. Încălcarea premeditată a prevederilor prezentului Regulament, precum şi profanarea acestora atrage răspunderea prevăzută de legislația în vigoare.
    7. Responsabilitatea şi controlul respectării prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina directorului Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.7 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
II. UTILIZAREA STEMEI
    8. Stema Serviciului Fiscal de Stat se amplasează pe sediile şi edificiile acestuia, în birourile de serviciu ale angajaților, precum şi în alte încăperi ce aparțin Serviciului Fiscal de Stat.
    9. Imaginea stemei Serviciului Fiscal de Stat poate fi reprodusă pe:
    a) sigiliile oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat;
    [Pct.9 lit.a) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    b) formularele oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat şi ale subdiviziunilor structurale ale acestuia, cu excepția celor prevăzute în art. 5 alin. (1) pct. b) din Legea nr. 32 din 7 martie 2013 privind Stema de Stat a Republicii Moldova;
    c) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale Serviciului Fiscal de Stat;
    d) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de Serviciul Fiscal de Stat;
    e) legitimaţiile angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat;
    f) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a Serviciului Fiscal de Stat;
    g) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;
    h) mărci poștale, efecte poștale, plicuri și cărți poștale executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;
    [Pct.9 lit.h) în redacția HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    i) diverse suvenire şi obiecte de protocol.
    10. Imaginea stemei Serviciului Fiscal de Stat poate figura în lucrările publicate şi în expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi a pictorului care au elaborat stema.
    11. În alte cazuri, imaginea stemei Serviciului Fiscal de Stat poate fi reprodusă cu permisiunea directorului Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.11 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    12. În cazul în care stema Serviciului Fiscal de Stat este utilizată alături de Stema de Stat a Republicii Moldova şi/sau de alte steme corporative ale autorităților ierarhic superioare, şi/sau de alte steme teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu îşi are sediul Serviciul Fiscal de Stat, pe primul loc din stînga sau de sus va fi amplasată Stema de Stat, celelalte steme ocupînd o poziţie secundară faţă de aceasta, mai la dreapta sau mai jos, fiind ordonate în legătură ierarhică. Dimensiunile liniare ale stemei Serviciului Fiscal de Stat nu vor depăși dimensiunile liniare ale Stemei de Stat şi/sau ale celorlalte steme corporative și teritoriale.
    13. Alte relaţii generate de utilizarea stemei Serviciului Fiscal de Stat, care nu sînt reflectate în prezentul Regulament, vor fi reglementate conform normelor Legii cu privire la simbolurile publice şi ale altor acte normative în domeniu.
III. UTILIZAREA DRAPELULUI
    14. Drapelul original se păstrează în biroul de serviciu al directorului Serviciului Fiscal de Stat sau în altă încăpere destinată anumitor solemnități şi se scoate în public, la decizia acestuia, cu prilejul unor ceremonii oficiale.
    [Pct.14 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    15. Drapelul uzual se arborează pe sediile Serviciului Fiscal de Stat, pe alte edificii care îi aparțin, pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) cu prilejul unor acțiuni oficiale (parade, demonstrații, marșuri etc.).
    16. Drapelul original şi drapelul uzual pot fi folosite în cadrul unor acțiuni oficiale, festive, culturale, sportive, științifice etc.
    17. Imaginea-etalon a drapelului Serviciului Fiscal de Stat poate figura pe:
    a) diferite însemne heraldice, vexilologice derivate, medalistice, faleristice şi uniformistice, pe diplome de onoare şi pe alte distincţii instituite de Serviciul Fiscal de Stat;
    b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a Serviciului Fiscal de Stat;
    c) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;
    d) mărci poștale, efecte poștale, plicuri și cărți poștale executate la comanda Serviciului Fiscal de Stat;
    [Pct.17 lit.d) în redacția HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    e) diverse suvenire şi obiecte de protocol.
    18. Imaginea drapelului Serviciului Fiscal de Stat poate figura în lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi a pictorului care au elaborat drapelul.
    19. În alte cazuri, imaginea drapelului Serviciului Fiscal de Stat poate fi utilizată cu permisiunea directorului Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.19 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    20. În cazul în care drapelul Serviciului Fiscal de Stat este arborat alături de Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi/sau de alte drapele corporative ale autorităților publice superioare, şi/sau de alte steme teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu îşi are sediul Serviciul Fiscal de Stat, Drapelul de Stat va ocupa locul de onoare, celelalte drapele ocupînd o poziţie secundară faţă de acesta, mai la dreapta sau mai jos, fiind ordonate în conformitate cu Legea nr.217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Dimensiunile liniare ale drapelului Serviciului Fiscal de Stat, considerate după înălţimea pînzei, nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat şi/sau ale drapelelor corporative și teritoriale.
    21. Alte relaţii generate de utilizarea drapelului Serviciului, care nu sînt reflectate în prezentul Regulament, vor fi reglementate conform normelor Legii cu privire la simbolurile publice şi ale altor acte normative în domeniu.
IV. UTILIZAREA CULORII CORPORATIVE
    22. Culoarea corporativă a Serviciului Fiscal de Stat este un însemn cu funcţii heraldice, uniformistice şi de apartenenţă corporativă a acestuia.
    23. Culoarea corporativă poate fi utilizată:
    a) cu funcţie heraldică – în cromatica însemnelor heraldice şi faleristice ale Serviciului Fiscal de Stat (stemă, drapel, distincţii şi insigne);
    b) cu funcţie uniformistică – în cromatica elementelor de uniformă sau a articolelor de vestimentaţie ale angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat (eşarfe, cravate etc.);
    c) în calitate de însemn de apartenență corporativă – în cromatica articolelor de birotică (agende, calendare, pixuri, mape etc.), a diverselor suvenire şi obiecte de protocol;
    d) la decorarea interioarelor edificiilor Serviciului Fiscal de Stat;
    e) în alte cazuri, cu permisiunea directorului Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.23 lit.e) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    24. Alte relaţii generate de utilizarea culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat, care nu sînt reflectate în prezentul Regulament, vor fi reglementate conform normelor Legii cu privire la simbolurile publice şi ale altor acte normative în domeniu.