*HGO775/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  353663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 775
din  03.07.2007
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
“Produse de panificaţie şi paste făinoase”

Publicat : 20.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 822
    În temeiul Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.462), cu modificările ulterioare şi Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141 -145, art.566), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică “Produse de panificaţie şi paste făinoase” (se anexează).
    2. Se stabileşte că Reglementarea tehnică sus-menţionată va intra în vigoare după trei luni de la data publicării.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                     Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                                      Igor Dodon
    Ministrul sănătăţii                                                                Ion Ababii

    Nr. 775. Chişinău, 3 iulie 2007.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 775
din 3 iulie 2007
REGLEMENTAREA TEHNICĂ
“Produse de panificaţie şi paste făinoase”
 I. DOMENIU DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică “Produse de panificaţie şi paste făinoase” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţe minime de calitate şi siguranţă alimentară, care trebuie respectate la fabricarea şi/sau la comercializarea produselor de panificaţie şi pastelor făinoase provenite atît din producţia internă, cît şi din import.
    2. Cerinţele minime prescrise în prezenta Reglementare tehnică nu se aplică produselor de panificaţie şi pastelor făinoase produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu şi nici celor de tranzit sau care sînt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu reprezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
 II. TERMINOLOGIE
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
    paste făinoase - produs alimentar obţinut din amestec de făină de grîu şi apă, cu sau fără adaos de materii prime auxiliare, fabricat prin diferite metode de modelare şi uscare;
    grup de paste făinoase - caracteristica calităţii pastelor făinoase conform tipului grîului din care a fost obţinută făina folosită la fabricarea lor;
    calitatea (clasa) pastelor făinoase - caracteristica pastelor făinoase în funcţie de calitatea făinii utilizate la fabricarea lor;
    tip de paste făinoase - caracteristica pastelor făinoase potrivit formei;
    subtip de paste făinoase - caracteristica pastelor făinoase potrivit formei şi secţiunii;
    categorie a pastelor făinoase - caracteristica pastelor făinoase conform dimensiunii secţiunii;
    paste făinoase tăiate - paste făinoase modelate prin tăierea lor din fîşia de aluat;
    paste făinoase presate - paste făinoase modelate cu ajutorul presei pentru paste făinoase;
    paste făinoase ştanţate - paste făinoase modelate cu ajutorul ştanţei din fîşia de aluat;
    matriţa pentru paste făinoase - organul principal de lucru al instalaţiei de fabricare a pastelor făinoase, care determină tipul, subtipul şi categoria pastelor făinoase;
    paste făinoase lungi - paste făinoase cu lungimea de 200 mm şi mai mult;
    paste făinoase scurte - paste făinoase cu lungimea de la 15 mm pînă la 199 mm;
    paste făinoase tubulare - paste făinoase în formă de tub drept, lungi sau scurte, cu suprafaţa netedă sau striată, cu capetele tăiate drept sau oblic, cu secţiunea transversală în formă de figuri geometrice (circulară, pătrată, triunghiulară etc.);
    paste făinoase filiforme - paste făinoase în formă de fire drepte sau curbate, lungi sau scurte, cu capetele tăiate drept sau oblic, cu secţiunea transversală circulară sau ovală;
    paste făinoase în formă de benzi - paste făinoase în formă de fîşii înguste sau late, cu suprafaţa netedă sau striată, cu capetele şi secţiunea transversală de diferite forme;
    tăiţei - paste făinoase în formă de benzi lungi sau scurte, drepte sau curbate, înguste sau late, ordinare sau duble curbate, modelate în formă de “arc”, “buclă”, “ghem”, “păpuşă”, “cuib”;
    lazane - paste făinoase în formă de benzi late de formă dreptunghiulară, scurte sau lungi;
    paste făinoase figurine - paste făinoase plate sau voluminoase, care au o formă compusă (figuri geometrice, litere, scoici, melci, creastă de cocoş etc.);
    paste făinoase duble curbate - paste făinoase lungi, uscate în stare suspendată, avînd o îndoitură la mijloc;
    paste făinoase în formă de “buclă” - paste făinoase scurte, modelate în formă de laţ alungit deschis sau închis;
    paste făinoase în formă de “păpuşă” - paste făinoase lungi, modelate în formă de cifra “8”;
    paste făinoase în formă de “ghem” - paste făinoase lungi, modelate în formă de sferă neregulată, obţinută prin înfăşurare de fire;
    paste făinoase în formă de “cuib” - paste făinoase lungi, modelate în formă de “ghem” cu o adîncitură în mijloc;
    canneloni - paste făinoase în formă tubulară, care se pretează la umplut şi care în cele mai multe cazuri trebuie fierte în prealabil;
    ravioli - paste făinoase cu margine dinţată, pline cu diverse umpluturi, care se comercializează în stare proaspătă sau uscate;
    macaroane - paste făinoase tubulare lungi sau scurte, drepte sau curbate, cu capetele tăiate drept;
    cornişoare - paste făinoase tubulare scurte, curbate sau drepte, cu capetele tăiate drept;
    pene - paste făinoase tubulare scurte, drepte, cu capetele tăiate oblic;
    fidea - paste făinoase filiforme lungi sau scurte, drepte sau curbate, ordinare sau duble curbate sau modelate în formă de “arc”, “buclă”, “ghem”, “păpuşă”, “cuib”;
    spaghete - paste făinoase filiforme lungi, drepte, cu capetele tăiate drept;
    lot de paste făinoase - maximum 10 t de paste făinoase de aceeaşi grupă, calitate, tip şi subtip, fabricate la aceeaşi linie tehnologică de o singură brigadă în cadrul unui singur schimb;
    produse de panificaţie - produse alimentare fabricate din materia primă de bază pentru panificaţie sau din materia primă de bază şi materia primă auxiliară pentru panificaţie. Aceste produse de panificaţie includ: pîinea, chiflele, produsele de franzelărie, produsele de panificaţie cu umiditate redusă, copturile, pateurile şi gogoaşele;
    produse de panificaţie în forme - produse de panificaţie coapte în forme pentru panificaţie;
    produse de panificaţie pe vatră - produse de panificaţie coapte pe tăvi, pe vatra cuptorului sau în leagăne;
    produse de panificaţie de cozonac - produse de panificaţie cu un conţinut, conform reţetei, de zahăr şi/sau de grăsimi de 14 % şi mai mult;
    produse de panificaţie cu umiditatea redusă - produse de panificaţie cu umiditatea mai mică de 19%, - produsele de covrigărie, pesmeţii, friganelele, galetele crocante, sticksurile etc.;
    produse naţionale de panificaţie - produse de panificaţie, care se deosebesc prin utilizarea în reţetă a materiilor prime, caracteristice anumitor naţionalităţi şi/sau prin forma specifică şi/sau prin metoda de coacere (lavaş, turte etc.);
    semifabricat de panificaţie - semifabricat fabricat din materia primă de bază pentru panificaţie sau din materia primă de bază şi materia primă auxiliară pentru panificaţie, destinat comercializării şi prelucrării pentru transformarea lui în produs finit;
    consistenţa miezului - caracteristica miezului pîinii, chiflelor şi produselor de franzelărie, inclusiv omogenitatea amestecării, gradul de coacere, porozitatea;
    omogenitatea amestecării - consistenţa miezului produselor de panificaţie, fără urme de cocoloşi şi făină nefrămîntată;
    gradul de coacere a produselor de panificaţie - consistenţa miezului produselor de panificaţie, caracteristică pentru tipul concret de produs de panificaţie;
    porozitatea produselor de panificaţie - consistenţa internă a miezului produselor de panificaţie, care se caracterizează prin prezenţa porilor de diferite dimensiuni, care se determină organoleptic sau prin metode instrumentale;
    frăgezimea produselor de panificaţie cu umiditate redusă - caracteristica produselor de panificaţie cu umiditate redusă, care reflectă capacitatea produselor de a se sfărîma la o deformare neînsemnată;
    materia primă de bază pentru produsele de panificaţie - materia primă care este parte componentă necesară pentru produsele de panificaţie (făina, produsele cerealiere, drojdiile pentru panificaţie, sarea şi apa);
    materia primă auxiliară pentru produsele de panificaţie - materia primă pentru produsele de panificaţie, care se utilizează cu scopul asigurării indicatorilor organoleptici şi fizico-chimici stabiliţi pentru produsele concrete (uleiuri, zahăr, condimente etc.);
    miezul produselor de panificaţie - partea interioară a produselor de panificaţie, care se formează din aluat în timpul coacerii.
III. GRUPELE DE PRODUSE
DIN DOMENIUL REGLEMENTAT

    4. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe minime de calitate şi siguranţă alimentară cărora trebuie să se conformeze grupele de produse de panificaţie specificate în Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004, conform tabelului de mai jos:
 
Poziţia tarifară
Denumirea produsului (grupelor de produse)
1902

Spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni

1905
Produse de brutărie
 
IV. CERINŢE ESENŢIALE
    5. Producătorii de produse de panificaţie şi de paste făinoase sînt obligaţi să întreprindă măsuri performante pentru asigurarea calităţii, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare conforme Normelor Codex Alimentarius.
    6. Calitatea şi siguranţa alimentară presupune asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise pe întreg procesul de producţie, de la materia primă pînă la consumator.
    7. Calitatea şi siguranţa alimentară trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme de management al calităţii producţiei şi prin metode care să asigure o tratare sistematică a pericolelor potenţiale şi să prezinte informaţii pentru identificarea întreprinderii, echipei de producţie, datei fabricării, lotului, cantităţii, tipului şi calităţii produselor.
    8. Producătorii de produse de panificaţie şi de paste făinoase trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor care permit trasabilitatea pentru identificarea produsului timp de 3 ani şi, după caz, să ofere dovezi documentare ale respectării cerinţelor de calitate şi siguranţă prescrise în prezenta Reglementare Tehnică.
    9. Managerii şi personalul tehnico-administrativ trebuie să cunoască destul de bine cerinţele prescrise, cărora trebuie să corespundă produsele finite, să aibă o viziune limpede despre potenţialele riscuri şi să poată lua măsurile corespunzătoare de prevenire, să asigure monitorizarea şi supravegherea pe întreg procesul tehnologic.
    10. Clădirile şi anexele unităţilor de panificaţie şi de fabricare a pastelor făinoase trebuie să permită amplasarea echipamentului tehnologic în aşa mod ca să asigure practicile de bună igienă pe întreg procesul tehnologic.
    11. Echipamentul şi recipientele, care vin în contact cu produsele alimentare, trebuie să fie proiectate şi construite în conformitate cu cerinţele normative şi legislative în vigoare.
    12. Pentru realizarea calităţii şi siguranţei alimentare a produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase, aprovizionarea cu apă potabilă trebuie efectuată din surse verificate şi avizate de organele abilitate.
    13. Întreprinderile de panificaţie şi de fabricare a pastelor făinoase trebuie să dispună de spaţii de depozitare pentru materiile prime şi produsele fabricate, astfel încît acestea să fie direct legate cu sălile de producţie, în flux tehnologic continuu, cu trasee scurte.
    14. Întreprinderile de panificaţie şi de fabricare a pastelor făinoase trebuie să fie dotate cu aparate de măsurat şi control al greutăţii, temperaturii, umidităţii, timpului şi altor parametri ce influenţează calitatea şi siguranţa produselor alimentare.
    15. Materialele din care sînt confecţionate aparatele de măsurat şi control în zona de contact cu materia primă şi produsele finite trebuie să corespundă prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare.
    16. Personalul din unităţile de panificaţie şi de fabricare a pastelor făinoase care vine în contact direct cu produsele fabricate trebuie să respecte regulile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    17. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase trebuie să fie fabricate în baza reţetelor şi/sau instrucţiunilor tehnologice, elaborate şi aprobate în modul stabilit.
    18. Materiile prime utilizate la fabricarea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase se achiziţionează numai pe bază de contract şi trebuie să fie însoţite de documentele de confirmare a originii, calităţii şi inofensivităţii lor, conform legislaţiei în vigoare.
    19. Fabricarea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase cu utilizarea aditivilor alimentari se admite în baza respectării cerinţelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii, în modul stabilit.
    20. Produsele de panificaţie se clasifică, după cum urmează:
    a) în funcţie de sortimentul făinii folosite la fabricare, în produse din:
    făină de grîu integrală;
    amestec de făină de grîu integrală şi de calitatea întîi;
    amestec de făină de grîu integrală şi de calitatea a doua;
    făină de grîu de calitatea a doua;
    amestec de făină de grîu de calitatea a doua şi întîi;
    amestec de făină de grîu de calitatea a doua şi superioară;
    făină de grîu de calitatea întîi;
    amestec de făină de grîu de calitatea întîi şi superioară;
    făină de grîu de calitate superioară;
    făină de secară integrală;
    făină de secară semialbă;
    făină de secară albă;
    amestec de făină de grîu şi făină de secară;
    b) în funcţie de felul coacerii;
    coaptă pe vatră;
    coaptă în forme.
    21. Pastele făinoase se clasifică după cum urmează:
    a) în funcţie de sortimentul făinii de grîu folosite la fabricarea lor:
    paste făinoase de grupa A’ (extra) - obţinute din făină de grîu tare (durum) de calitate superioară sau de calitatea întîi;
    paste făinoase de grupa B’ - obţinute din făină de grîu moale cu bob sticlos de calitate superioară sau de calitatea întîi;
    paste făinoase de grupa C’ - obţinute din făină de grîu pentru panificaţie de calitate superioară sau de calitatea întîi, cu conţinut de gluten minimum de 25 % şi de calitatea minimum de grupa a doua;
    b) în funcţie de calitatea făinii utilizate la fabricarea lor:
    paste făinoase de calitate superioară (clasa 1) - obţinute din făină de grîu de calitate superioară;
    paste făinoase de calitatea întîi (clasa 2) - obţinute din făină de grîu de calitatea întîi;
    c) în funcţie de aspectul exterior:
    tubulare;
    filiforme;
    sub formă de benzi;
    figurine;
    d) în funcţie de lungime:
    lungi;
    scurte;
    e) în funcţie de modul de fabricare:
    tăiate;
    presate;
    ştanţate.
    22. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase destinate comerţului trebuie sa posede proprietăţi organoleptice specifice fiecărui sortiment, ce se stabilesc în reţeta produsului şi să corespundă indicilor, conform anexei nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    23. Valorile indicatorilor fizico-chimici ale produselor de panificaţie şi ale pastelor făinoase se stabilesc în reţeta produselor şi trebuie să corespundă mărimilor prezentate în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    24. Conţinutul de elemente toxice în produsele de panificaţie şi pastele făinoase nu trebuie să depăşească valorile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
   25. Conţinutul de micotoxine şi pesticide în materia primă nu trebuie să depăşească valorile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii, în modul stabilit.
    26. Contaminarea microbiană a produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase nu trebuie să depăşească valorile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    27. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase, după obţinerea caracteristicilor pentru consum, se ambalează în ambalaje de desfacere.
    28. În calitate de ambalaj pot fi folosite numai materiale autorizate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    29. Ambalajul de transport trebuie să fie rezistent, curat, uscat, neinfestat şi fără miros străin.
    30. Condiţiile de ambalare pot fi specificate în contractul de livrare, în limitele prevederilor prezentei Reglementări tehnice şi prevederilor legislaţiei în vigoare.
    31. Transportarea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase trebuie efectuată numai cu mijloace autorizate sanitar, în perfectă stare de igienă, care să asigure păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, precum şi protecţia împotriva prafului, dăunătorilor şi altor posibilităţi de degradare şi contaminare.
    32. Încăperile destinate pentru depozitarea produselor de panificaţie şi pastelor făinoase trebuie să fie curate, uscate, bine aerisite, neinfestate cu dăunători, ferite de precipitaţii atmosferice, cu umiditatea relativă a aerului maximum de 75%.
    33. Nu se admite transportarea şi depozitarea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase împreună cu produse nealimentare sau produse cu miros specific.
    În timpul încărcării, transportării şi descărcării, pîinea şi produsele de franzelărie trebuie să fie ferite de acţiunea precipitaţiilor atmosferice.
    34. Termenul de valabilitate al produselor de panificaţie şi al pastelor făinoase se stabileşte de producător şi trebuie să fie stipulat în instrucţiunea tehnologică.
    35. Termenul de valabilitate al produselor de panificaţie şi al pastelor făinoase nu poate fi stabilit de vînzător mai mare decît cel stabilit de producător.
    36. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase destinate comercializării pentru consumul uman, trebuie să fie etichetate şi marcate, în mod obligatoriu, în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare, să conţină informaţiile necesare, astfel încît consumatorul să fie informat deplin şi corect despre caracteristicile produsului la momentul cumpărării acestuia.
    37. Denumirea sub care se comercializează produsele de panificaţie şi pastele făinoase trebuie să indice corect natura lor şi să includă cel puţin:
    denumirea formei de prezentare;
    menţionarea procesului de fabricare;
    menţionarea clasei de calitate.
    38. Verificarea indicilor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare, marcare şi etichetare se efectuează de producător în conformitate cu regulile stabilite în actele normative în vigoare:
    indicatorii organoleptici, masa netă şi corectitudinea etichetării se determină în fiecare lot;
    fracţia masică de umiditate, aciditatea şi porozitatea se determină în fiecare lot;
    fracţia masică de zahăr şi grăsime se determină la cererea beneficiarului, dar nu mai rar de o dată în trimestru;
    conţinutul de micete se determină în produsele de panificaţie cu termen de comercializare mai mare de 48 ore, în caz de litigiu între producător şi     consumator;
    conţinutul de bacterii Bacillus mesentericus se determină în produsele cu termenul de comercializare mai mare de 48 ore, lunar, în perioada caldă a anului.
    39. Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor indicilor de calitate, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză stabilite de actele normative şi legislative în vigoare.
    40. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase neconforme prezentei Reglementări tehnice nu pot fi plasate pe piaţa de desfacere în scopul consumului uman.
 V. EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR
    41. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase, inclusiv cele importate, pot fi plasate pe piaţa internă doar dacă sînt conforme cerinţelor prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    42. Conformitatea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase cu cerinţele actelor normative în vigoare se asigură de producător sau importator.
    43. Producătorul, importatorul produselor de panificaţie şi al pastelor făinoase solicită unui organism de certificare acreditat şi desemnat pentru activitate în domeniul respectiv, efectuarea certificării cu evaluarea procesului de producere.
    44. Procedura de certificare a produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase se aprobă de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, în coordonare cu autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare.
    45. Organismul de certificare desemnat efectuează sau dispune efectuarea de evaluări periodice asupra produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase la intervale de timp aleatorii.
    46. În contextul evaluării produselor, pentru verificarea asigurării conformităţii produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase cu cerinţele prescrise în prezenta Reglementare tehnică, mostrele din produsul finit, prelevate de la locul de producere sau din lotul pentru comercializare, sînt supuse încercărilor, conform regulilor şi metodelor aprobate în modul stabilit, sau încercărilor cu efect echivalent.
    47. În cazul în care produsele de panificaţie şi pastele făinoase nu sînt conforme cerinţelor prescrise, organismul de certificare desemnat, care a efectuat procedurile de certificare respective, trebuie să informeze, în modul stabilit, producătorul, importatorul şi organele de supraveghere a pieţei despre neconformitatea constatată.
    48. Producătorul, importatorul elaborează documentaţia tehnică prevăzută la punctul 51 din prezenta Reglementare tehnică.
    49. Producătorul, importatorul păstrează documentaţia tehnică o perioadă de minimum 3 ani de la data fabricării ultimului lot de produse de panificaţie şi/sau de paste făinoase şi, la solicitare, o pune la dispoziţia organelor de supraveghere şi control.
    50. Documentaţia tehnică trebuie să asigure posibilitatea evaluării conformităţii produsului cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică.
    51. Documentaţia tehnică trebuie să conţină în principal:
    a) o descriere generală a produsului;
    b) reţete şi instrucţiuni tehnologice;
    c) certificat de conformitate eliberat conform schemelor care prevăd evaluarea procesului de producere a produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase sau certificat de conformitate pentru sistemele de management al calităţii sau inofensivităţii alimentare;
    d) rapoartele de încercări pentru produsele de panificaţie şi pastele făinoase;
    e) alte documente, la decizia producătorului sau importatorului, relevante pentru atestarea conformităţii produsului.
    52. Producătorul, importatorul, în baza documentaţiei tehnice, întocmeşte o declaraţie de conformitate şi aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj de desfacere de produse de panificaţie şi paste făinoase.
    Întocmirea şi emiterea declaraţiei de conformitate se efectuează potrivit regulilor stabilite în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    53. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase se plasează pe piaţă însoţite de declaraţia de conformitate, care atestă conformitatea produsului cerinţelor prescrise de prezenta Reglementare tehnică.
    Producătorul, importatorul trebuie să aplice, sub marca naţională de conformitate SM, numărul de identificare al organismului de certificare desemnat care a efectuat certificările respective.
    54. Modelul declaraţiei de conformitate se prezintă în anexa nr.3 la prezenta Reglementarea tehnică.
    55. Producătorul, importatorul păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnică, în baza cărei a fost eliberată declaraţia de conformitate.
    56. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producere să asigure conformitatea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase cu documentaţia tehnică şi cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    57. Desemnarea organismului de certificare se face de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, la propunerea organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de reglementare în domeniul produselor alimentare.
    58. Lista organismelor de certificare desemnate se publică, de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează, în caz de necesitate.
    59. Pentru produsele de panificaţie şi pastele făinoase plasate pe piaţă, originare din alte ţări, concomitent cu documentele prevăzute pentru iniţierea procedurii de evaluare a conformităţii, suplimentar, în baza examinării condiţiilor de producere, depozitare, transportare, comercializare etc., se prezintă şi autorizaţia de import, emisă de organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de reglementare în domeniul produselor alimentare.
    60. Conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată şi prin utilizarea standardelor naţionale conexe prezentei Reglementări tehnice. Producătorul, importatorul produselor de panificaţie şi pastelor făinoase, pentru a beneficia de prezumţia conformităţii este în drept să indice în documentele de însoţire că proprietăţile acestora sînt conforme cu unul sau mai multe standarde de produs conexe prezentei Reglementări tehnice.
    61. Lista standardelor conexe se aprobă de organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de reglementare în domeniul produselor alimentare, cu avizarea Organismului Naţional de Standardizare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 VII. DISPOZIŢII FINALE
    62. Concomitent cu intrarea în vigoare a prezentei Reglementări tehnice toate standardele care reglementează produsele respective devin voluntare în utilizare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3