*HGO1243/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  353666
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1243
din  15.11.2007
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind
 controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu
animale şi produse de origine animală
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 1293
    În conformitate cu prevederile Legii  nr.1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.8, art.239) şi  în scopul efectuării măsurilor preconizate în Planul de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană privind perfecţionarea sistemului de inofensivitate alimentară pentru consumatorii din Moldova şi facilitarea comerţului prin reformarea şi modernizarea sectoarelor sanitar şi fitosanitar, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.


    PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                  Anatolie Gorodenco  

    Nr. 1243. Chişinău, 15 noiembrie 2007.

             Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1243
din 15 noiembrie 2007

Norma sanitară veterinară
privind controalele sanitare veterinare aplicabile
comerţului cu
animale şi produse de origine animală
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului cu animale  şi produse de origine animală (în continuare - Normă sanitară veterinară) stabileşte modalitatea efectuării controalelor sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală.
    2. Norma sanitară veterinară nu afectează controalele privind starea animalelor în timpul transportului şi nici controalele efectuate ca parte a sarcinilor sale de către autorităţile abilitate cu funcţii de control.
    3. Prezenta Normă sanitară veterinară nu se aplică faţă de controalele veterinare privind mişcarea animalelor de companie, însoţite de/şi sub responsabilitatea unei persoane fizice, atunci cînd aceste mişcări nu sînt destinate unei tranzacţii comerciale. 
Capitolul II
Controalele sanitare veterinare aplicabile
comerţului cu animale

    Secţiunea 1. Controale sanitare veterinare la origine
    4. Pot face obiectul comerţului numai animalele care:
    a) întrunesc cerinţele şi sînt identificate în conformitate cu Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006  privind înregistrarea şi identificarea animalelor;
    b) provin din exploataţii ori unităţi care sînt supuse controalelor sanitare veterinare şi sînt înregistrate astfel, încît să poată fi identificată exploataţia de origine ori de tranzit, ori unitatea de origine;
    c) sînt însoţite de certificate veterinare. Certificatele veterinare sau documentele emise de medicul veterinar de stat responsabil trebuie să însoţească animalele  pînă la destinaţie;
    d) nu provin:
    din exploataţii, unităţi, zone ori regiuni care fac obiectul restricţiilor veterinare;
    din exploataţii contaminate, dacă sînt destinate unor exploataţii libere de o anumită boală;
    din zone sau regiuni contaminate, dacă sînt destinate unor zone sau regiuni libere de o anumită boală.
    5. Medicul veterinar de stat responsabil se va asigura că:
    a) animalele, care trebuie sacrificate în baza unui program naţional pentru eradicarea unor boli, nu sînt expediate către alte destinaţii, decît cele prevăzute în programele respective;
    b) animalele care nu pot fi comercializate din motive de sănătate nu sînt expediate către alte destinaţii, decît cele stabilite în Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind înregistrarea şi identificarea animalelor.
    6. Fără a aduce atingere responsabilităţii încredinţate medicului veterinar de stat, Serviciul sanitar veterinar raional/municipal efectuează controale sanitare veterinare în exploataţii, centre de colectare şi tîrguri deanimale autorizate, pentru a verifica dacă animalele destinate comerţului corespund cerinţelor prevăzute de reglementările veterinare, în special dacă îndeplinesc condiţiile stabilite la pct. 4 lit. c) şi d). Atunci cînd există suspiciuni că cerinţele veterinare nu sînt respectate, Serviciul sanitar veterinar raional/municipal efectuează controalele sanitare veterinare necesare şi, dacă suspiciunea se confirmă, ia măsuri corespunzătoare care pot include izolarea exploataţiei, a centrului de colectare sau a tîrgului de animale respectiv.
    7. Serviciul sanitar veterinar raional/municipal de la locul de expediere va lua măsurile necesare pentru ca:
    a) deţinătorii de animale să se conformeze cerinţelor veterinare  la care se referă prezenta Normă sanitară veterinară, la toate etapele de producţie şi comercializare;
    b) animalele sa fie controlate de către medicul veterinar de stat;
    c) animalele sa fie transportate în mijloace de transport corespunzătoare care întrunesc  condiţiile de igienă;
    d) atunci cînd un transport implică mai multe loturi de destinaţie, animalele şi produsele trebue grupate împreună în tot atîtea loturi cîte locuri de destinaţie sînt. Fiecare lot trebuie să fie însoţit de certificat veterinar în original.
    Medicul veterinar de stat de la locul de origine, care a emis certificatul veterinar, comunică, în ziua emiterii, medicului veterinar de stat de la locul de destinaţie data expedierii.
    Secţiunea 2. Controale sanitare veterinare la sosirea la destinaţie
    8. La locul de destinaţie:
    a) medicul veterinar de stat în cazul de suspiciuni al unor contaminări efectuează la faţa locului controlul sanitar veterinar al animalelor, verifică dacă condiţiile prevăzute la pct. 4 sînt respectate şi recoltează probe pentru analizele de laborator. Suplimentar, pot fi efectuate controale  sanitare veterinare în timpul transportului animalelor în teritoriu, atunci cînd există suspiciuni cu privire la existenţa unor nereguli;
    b) în plus, atunci cînd animalele sînt destinate:
    unei pieţe, unui centru de colectare sau unui tîrg de animale autorizat - operatorul din acele locuri este responsabil pentru neadmiterea animalelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 4. Serviciul sanitar veterinar raional/municipal controlează certificatele veterinare sau documentele care însoţesc animalele şi verifică dacă acestea îndeplinesc condiţiile menţionate;
    unui abator supravegheat veterinar - medicul veterinar de stat verifică certificatele veterinare sau documentele de însoţire a animalelor şi permite tăierea doar a animalelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct.4. Operatorul abatorului este responsabil pentru tăierea animalelor care nu îndeplinesc condiţiile pct. 4 lit. c) şi d);
    unor exploataţii care nu sînt permanent sub supraveghere veterinară - fiecare animal sau grup de animale este însoţit de originalul certificatului veterinar sau al documentului de însoţire pînă cînd ajunge la destinatarul menţionat în acestea. Destinatarii controlează dacă numărul de identificare, certificatele veterinare sau documentele însoţitoare specificate la  pct. 4 lit. c)  sînt prezente, notifică medicului veterinar de stat orice neregulă sau abatere şi izolează animalele pînă cînd medicul veterinar de stat examinează situaţia şi ia măsurile necesare.
    9. Toţi destinatarii care sînt înscrişi în certificatul veterinar:
    a) raportează, în prealabil, Serviciului sanitar veterinar raional/municipal, pentru a se putea efectua controalele sanitare veterinare, datele privind sosirea animalelor dintr-un alt raion, în special, tipul transportului şi data posibilă  de sosire;
    b) păstrează certificatele veterinare pentru a le prezenta Serviciului sanitar veterinar raional/municipal, dacă acesta din urmă le solicită. În cazul persoanelor fizice certificatele veterinare sînt păstrate de către medicul veterinar de stat.
    10. În cazul în care animalele trebuie puse în carantină, aceasta va avea loc în exploataţia de destinaţie. Poate să fie folosită o staţie de carantină, dacă ea corespunde  din punct de vedere sanitar veterinar. O astfel de staţie este evaluată ca loc de destinaţie a lotului.
    11. În timpul unui control efectuat la locul de destinaţie a lotului sau pe parcursul transportării medicul veterinar de stat  stabileşte dacă este prezentă vreo boală notificabilă a animalelor, o zoonoză sau orice alte cauze similare ce pot constitui un risc serios pentru animale sau oameni; dacă animalele provin dintr-o regiune contaminată cu o boală epizootică, acesta dispune ca animalul sau transportul de animale să fie pus în carantină la cea mai apropiată staţie de carantină ori să fie tăiat şi/sau distrus.
    Costurile implicate de măsurile prevăzute la pct. 8 lit. a) sînt suportate de către expeditor sau de către reprezentantul său, sau  de persoana responsabilă pentru acele animale.
    12. În cazurile prevăzute la pct.8 Serviciul sanitar veterinar raional/municipal de la locul de destinaţie informează fără întîrziere  Serviciul sanitar veterinar raional/municipal de la locul de expediere, care întreprinde toate măsurile necesare şi notifică organul central al Serviciului Veterinar de Stat despre controalele efectuate, deciziile luate şi motivele acestora. Dacă organul central al Serviciului Veterinar de Stat consideră că aceste măsuri sînt inadecvate, dispune aplicarea masurilor necesare pentru a remedia situaţia şi, dacă consideră oportun, efectuează inspecţii la faţa locului şi aplică masurile şi sancţiunile necesare.
    13. Organul central al Serviciului Veterinar de Stat înregistrează într-un registru oficial toţi agenţii comerciali implicaţi în comerţul cu animale, care ţin evidenţa strictă a livrărilor şi intrărilor de animale. Evidenţa menţionată se păstrează pentru o perioadă stabilită de organul central al Serviciului Veterinar de Stat astfel, încît să poată fi prezentată la cererea autorităţilor veterinare.
Capitolul III
Controalele sanitare veterinare aplicabile
comerţului cu produse de origine animală
Secţiunea 1. Controale sanitare veterinare la origine
    14. Pot face obiectul comerţului numai produsele de origine animală, care au fost obţinute, controlate, marcate, etichetate şi care sînt însoţite de un certificat veterinar sau de orice alt document prevăzut de legislaţia în vigoare, pînă la destinatarul final menţionat în acestea; unităţile de origine trebuie să se asigure printr-un autocontrol permanent că astfel de produse respectă aceste cerinţe, fără a aduce atingere sarcinilor de monitorizare încredinţate medicului sanitar veterinar de stat. Organul central al Serviciului Veterinar de Stat şi serviciile sanitare veterinare raionale/municipale trebuie să efectueze controale sanitare veterinare regulate asupra unităţilor pentru a se convinge că produsele destinate comerţului respectă cerinţele sanitare veterinare; atunci cînd există suspiciuni asupra faptului că nu sînt îndeplinite aceste cerinţe, trebuie să efectueze controalele sanitare veterinare necesare, iar dacă suspiciunea este confirmată, să ia măsurile corespunzătoare.
    15. Atunci cînd transportul implică mai multe locuri de destinaţie, produsele de origine animală trebuie să fie grupate în tot atîtea loturi cîte locuri de destinaţie sînt; fiecare lot trebuie să fie însoţit de certificatul veterinar sau documentul menţionat anterior.
    16. Serviciul sanitar veterinar raional de la locul de expediere ia măsurile necesare pentru a se asigura că operatorii respectă cerinţele veterinare la toate etapele producţiei, depozitării, comercializării şi transportului produselor de origine animală.
Secţiunea 2. Controale sanitare veterinare la sosirea la destinaţie
    17. Serviciul sanitar veterinar raional/municipal:
    a) verifică la locurile de destinaţie a produselor de origine animală, prin intermediul controalelor sanitare veterinare prin sondaj, nediscriminatorii, faptul că au fost respectate condiţiile stabilite la pct. 4, în acelaşi timp, acesta prelevează probe conform normelor în vigoare. Suplimentar, dacă organul central al Serviciului Veterinar de Stat deţine informaţii care conduc la suspiciunea unei nereguli, pot fi, de asemenea, efectuate controale în timpul transportului de produse, incluzînd controalele sanitare veterinare privind conformitatea în ceea ce priveşte mijloacele de transport pentru transportarea produselor de origine animală;
    b) atunci cînd produsele la care se face referire la pct. 14, ce provin dintr-un alt raion, sînt destinate:
    unei unităţi aflate sub responsabilitatea unui medic veterinar de stat, acesta trebuie să se asigure că numai produsele de origine animală, care îndeplinesc condiţiile stabilite în pct. 4 cu privire la numerotare şi în documentele de însoţire, sînt însoţite de documentul prevăzut de reglementările ţării de destinaţie şi sînt admise în acea unitate;
   unui agent economic autorizat care divizează loturile ori unei întreprinderi comerciale cu sucursale multiple sau oricărei unităţi care nu este supusă supravegherii permanente, aceştia trebuie să verifice, înainte ca lotul să fie divizat sau comercializat, prezenţa mărcilor, a certificatului veterinar sau a documentelor menţionate la pct.4 lit. b) şi să notifice organului central al Serviciului Veterinar de Stat orice neregulă sau abatere;
    altor destinatari, în special atunci cînd întreg lotul este parţial descărcat în timpul transportului, lotul descărcat trebuie să fie însoţit, în conformitate cu prevederile pct. 4  lit. c);
    c) garanţiile care trebuie să fie acordate de destinatarii la care se face referire în lit. b) a prezentului punct trebuie să fie specificate într-o convenţie încheiată cu organul central al Serviciului Veterinar de Stat ce urmează să fie semnată în momentul înregistrării prealabile prevăzute la pct. 18. Organul central al Serviciului Veterinar de Stat trebuie să efectueze controale randomizate pentru a verifica conformitatea cu aceste garanţii.
    18. Operatorii care deţin produse ce le-au fost livrate dintr-un alt lot sau care divizează complet un lot de astfel de produse trebuie:
    a) să se supună înregistrării prealabile;
    b) să ţină un registru în care sînt înregistrate astfel de livrări;
    c) să raporteze sosirea produselor dintr-un alt raion, dacă este solicitat acest lucru de către Serviciul sanitar veterinar raional/municipal, în măsura în care se consideră necesar, pentru a se efectua controalele sanitare veterinare menţionate la pct. 17;
   d) să păstreze pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, fapt ce trebuie să fie dispus de către organul central al Serviciului Veterinar de Stat, certificatele veterinare sau documentele menţionate la pct. 4 pentru a le putea prezenta Serviciului sanitar veterinar raional/municipal, la cererea acestuia.
   19. În timpul controalelor efectuate la locurile în care pot fi aduse produse de origine animală dintr-un alt raion, aşa cum se menţionează în prezenta Normă sanitară veterinară, care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor sanitare veterinare,  se iau următoarele măsuri:
    a) documentele care atestă originea produselor de origine animală sînt verificate;
     b) produsele de origine animală ce provin din alte raioane sînt supuse regulilor privind controalele sanitare veterinare prevăzute la pct.17.
   20. Toate produsele de origine animală transportate cu mijloace de transport ce asigură legătura permanentă între două puncte geografice trebuie să fie supuse reglementărilor cu privire la controalele sanitare veterinare stabilite la pct.17.
   21. Dacă în timpul  unui control  sanitar veterinar efectuat la locul de destinaţie a lotului de produse de origine animală sau în timpul transportării  Serviciul veterinar raional/municipal constată:
   a) prezenţa unei boli sau a oricărei altei cauze similare care poate pricinui un risc sporit pentru animale ori oameni, sau că produsele provin dintr-o zonă în care evoluează o boală epizootică, aceasta trebuie să dispună ca lotul de produse de origine animală să fie distrus sau utilizat în alte scopuri, iar costurile legate de distrugerea lotului trebuie să fie suportate de expeditor sau reprezentantul său;
    b) pentru produsele care nu îndeplinesc aceste condiţii, expeditorului sau reprezentantului său i se dă posibilitatea alegerii între:
    distrugerea produselor; sau
    utilizarea produselor în alte scopuri, incluzînd returnarea acestora unităţii de origine, cu acordul Serviciului veterinar raional/municipal.
    Dacă se constată că certificatul veterinar nu corespunde sau documentele conţin nereguli, expeditorului trebuie să i se acorde o perioadă de graţie, înainte de a se recurge la această ultimă posibilitate.
    22. În cazurile prevăzute la pct.21, Serviciul sanitar veterinar raional/municipal trebuie să contacteze, fără întîrziere, Serviciul sanitar veterinar al raionului de expediere. Serviciul sanitar veterinar raional/municipal trebuie să ia toate măsurile necesare şi să notifice Serviciului sanitar veterinar al raionului de destinaţie despre natura controalelor efectuate, deciziile luate şi motivele care s-au aflat la baza acestor decizii. Dacă Serviciul sanitar veterinar raional/municipal consideră că astfel de măsuri sînt inadecvate, acesta, în comun cu Serviciul sanitar veterinar al raionului de expediere, trebuie să caute modalităţi şi mijloace de remediere a situaţiei; dacă este cazul, acesta poate implica o inspecţie la faţa locului. Serviciile sanitare veterinare raionale/municipale trebuie să colaboreze la identificarea mijloacelor de remediere a situaţiei.
    23. Atunci cînd controalele prevăzute la pct.21 indică nereguli repetate, Serviciul sanitar veterinar raional/municipal informează organul central al Serviciului Veterinar de Stat. În aşteptarea concluziilor organul central al Serviciului Veterinar de Stat şi Serviciul sanitar veterinar raional/municipal trebuie să intensifice controalele sanitare veterinare asupra produselor de origine animală ce provin de la unitatea în cauză şi, dacă există motive serioase privind sănătatea animală, să întreprindă masurile corespunzătoare.
   24. Deciziile luate de Serviciul sanitar veterinar al raionului de destinaţie şi motivele care s-au aflat la baza acestor decizii trebuie să fie notificate expeditorului sau reprezentantului său şi Serviciului sanitar veterinar al raionului de expediere.
    25. Dacă expeditorul sau reprezentantul său solicită deciziile şi motivele menţionate, acestea i se trimit în scris, cu referire la dreptul la contestaţie.
Capitolul IV
Prevederi comune
    26. Serviciul sanitar veterinar raional/municipal trebuie să notifice imediat orice focar de boală de pe teritoriul său, orice zoonoze, boli sau alte cauze susceptibile care ar constitui un risc serios pentru sănătatea animalelor sau pentru sănătatea publică.
    Serviciul sanitar veterinar raional/municipal informează în timp de 24 de ore Serviciul de medicină preventivă teritorial despre orice caz de focar sau boală la animale, care pot prezenta pericol pentru sănătatea cetăţenilor.
    27. Serviciul sanitar veterinar raional/municipal trebuie să aplice imediat măsurile de prevenire sau de combatere , în special, să determine zonele de supraveghere sau să adopte orice altă măsură pe care o consideră corespunzătoare.
    28. Serviciul sanitar veterinar raional/municipal de destinaţie sau tranzit, care, în timpul unui control la care se face referire la pct. 17 lit.a), a stabilit existenţa uneia dintre bolile sau cauzele prevăzute la pct. 17 lit.b), ia, în caz de necesitate, măsurile de precauţie. Măsurile luate de Serviciul sanitar veterinar raional/municipal trebuie să fie notificate fără întîrziere organului central al Serviciului Veterinar de Stat  şi serviciilor veterinare al celorlalte raioane.
    29. La cererea Serviciului sanitar veterinar raional/municipal sau la iniţiativa organului central al Serviciului Veterinar de Stat, unul ori mai mulţi reprezentanţi ai organului central al Serviciului Veterinar de Stat pot merge imediat la locul în cauză pentru a examina măsurile luate şi  emite un aviz cu privire la aceste măsuri.
    30. Serviciile sanitare veterinare raionale/municipale şi, după caz, în colaborare cu alte autorităţi împuternicite în acest scop:
   a) efectuează controale ale clădirilor, birourilor, laboratoarelor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, unităţilor şi echipamentului, produselor de curăţare şi întreţinere, procedurilor utilizate pentru producerea, prelucrarea, marcarea, etichetarea şi prezentarea acestor produse;
    b) efectuează controale sanitare veterinare privind respectarea de către personal a cerinţelor stabilite de prevederile prezentei Norme sanitare veterinare;
    c) prelevează probe din produsele de origine animală ţinute pentru a fi depozitate sau vîndute, transportate ori comercializate;
    d) examinează materialul documentar sau informativ relevant pentru controalele efectuate ulterior măsurilor ce se iau în baza pct. 4.
    31. Organul central al Serviciului Veterinar de Stat conectează la sistemul computerizat serviciile sanitare veterinare raionale/municipale în vederea facilitării schimbului de informaţii cu privire la mişcarea animalelor, la certificatele veterinare sau documentele de însoţire a animalelor şi produselor de origine animală.