*HGO1211/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  353672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1211
din  29.10.2008
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
“Material semincer pentru porumb şi sorg”
Publicat : 07.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 198-200     art Nr : 1227
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.6), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Material semincer pentru porumb şi sorg” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Anatolie Gorodenco

    Nr. 1211. Chişinău,  29 octombrie 2008.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1211
din 29 octombrie 2008

REGLEMENTARE TEHNICĂ
„MATERIAL SEMINCER PENTRU PORUMB ŞI SORG”
I. Domeniul de aplicare
    Reglementarea tehnică „Material semincer pentru porumb şi sorg” (în continuare – Reglementare tehnică) creează cadrul necesar aplicării Directivei (CE) nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene din 11/07/1966, ultima dată amendată prin Directiva Consiliului 2004/117/CE din 22 decembrie 2004 publicată în Jurnalul Oficial L 14 din 18/01/2005.
    1. Prezenta Reglementare tehnică se referă la materialul semincer pentru porumb (Zea mays L.) şi sorg (Sorghum vulgaris) (în continuare – material semincer) destinat comercializării.
    2. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe esenţiale de calitate şi inofensivitate a materialului semincer pentru porumb şi sorg, obligatorii pentru toţi producătorii (gospodăriile semincere, fabricile de prelucrare a seminţelor în respectarea tehnologiei de cultivare şi de prelucrare) şi pentru agenţii economici care participă la toate etapele de producere, multiplicare, prelucrare, etichetare, ambalare şi comercializare.
    3. Prezenta Reglementare tehnică se referă la materialul semincer pentru culturile de porumb şi sorg destinate însămînţării specificate în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
 
Poziţia tarifară
Denumirea mărfii
10051011
Seminţe de porumb (linii consangvinizate)
10051015
Seminţe hibride de porumb
10070010
Seminţe de sorg

II. Terminologie
    4. În sensul prezentei Reglementări tehnice, noţiunile şi termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1) soiuri, hibrizi şi linii consangvinizate de porumb şi Sorghum spp.:
    a) soiuri cu polenizare liberă – soiuri uniforme şi stabile conform prevederilor prezentei Reglementări tehnice;
    b) linie consangvinizată – linie uniformă şi stabilă conform prevederilor prezentei Reglementări tehnice, obţinută prin autofecundare artificială însoţită de selecţie în mai multe generaţii succesive, sau prin operaţiuni echivalente;
    c) hibrid simplu – prima generaţie a unei încrucişări între doua linii consangvinizate, definite de ameliorator;
    d) hibrid dublu – prima generaţie a unei încrucişări între doi hibrizi simpli, definiţi de ameliorator;
    e) hibrid triliniar – prima generaţie a unei încrucişări între o linie consangvinizată şi un hibrid simplu, definit de ameliorator;
    f) hibrid “Top cross” – prima generaţie a unei încrucişări între o linie consangvinizată sau un hibrid simplu şi un soi cu polenizare liberă, definit de ameliorator;
    2) seminţe de bază (în terminologia curentă – seminţe de elită) care semnifică:
    a) produse de către sau sub directa responsabilitate a menţinătorului;
    b) produse din seminţe de prebază;
    c) destinate producerii de seminţe certificate;
    d) satisfac cerinţele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietală, germinaţia etc., specificate pentru seminţele de bază;
    3) seminţe certificate (în terminologia curentă – seminţe ale primei, ale celei de a doua şi a treia reproducţii) care reprezintă:
    a) în cazul hibrizilor comerciali – seminţe produse în loturi de hibridare, din seminţe de bază şi care sînt destinate pentru semănat;
    b) în cazul soiurilor – seminţe produse direct din seminţele de bază, destinate pentru reînmulţire şi care satisfac cerinţele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietală, germinaţia etc., specificate pentru seminţele certificate.
III. Prevederi generale
    5. Agenţii economici trebuie să respecte prevederile de asigurare a producerii şi prelucrării tehnologice a materialului semincer. La producerea, prelucrarea şi comercializarea acestuia trebuie să se respecte cantităţile de elemente toxice, reziduuri de pesticide, micotoxine, radionuclizi, în limitele maximum admisibile, stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    6. După modul de producere şi baza genetică, seminţele de porumb şi sorg se clasifică în următoarele grupe: linii consangvinizate; hibrizi simpli, forme parentale; hibrizi simpli comerciali; hibrizi triliniari; hibrizi dubli (patruliniari) şi soiuri.
    7. După reproducţie liniile consangvinizate şi soiurile se gradează în seminţe de prebază (superelită), seminţe de bază (elită), prima şi a doua reproducţie, iar hibrizii se gradează de generaţia I, generaţia a II-a etc.
    8. Nu se admite ca deţinătorii de material semincer să comercializeze materialul semincer în orice alt mod decît în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.
    9. Materialul semincer care nu corespunde prezentei Reglementări tehnice nu poate fi comercializat în scopul însămînţărilor agricole.
    10. Nu se consideră comercializare, schimburile de seminţe care nu vizează o exploatare comercială a soiului, precum şi operaţiunile următoare:
    a) furnizarea de seminţe autorităţilor oficiale de testare şi inspecţie;
    b) furnizarea de seminţe prestatorilor de servicii pentru prelucrare sau ambalare, cu condiţia ca prestatorul de servicii să nu obţină nici un drept de proprietate asupra seminţelor furnizate în acest mod.
IV. Cerinţe esenţiale
    11. Pentru însămînţare se permite folosirea seminţelor de porumb şi sorg ale hibrizilor omologaţi (înregistraţi în Registrul soiurilor de plante) şi a formelor parentale ale acestora, conform Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe.
    12. Puritatea biologică a seminţelor de porumb şi sorg la controlul în cîmp şi pe arie (în depozit) trebuie să aparţină categoriilor biologice şi să îndeplinească condiţiile prevăzute în tabelul nr. 2. şi nr.3.

Tabelul nr. 2

Categoria seminţelor

Puritatea biologică, %, cel puţin

Numărul de xenii în boabe la 100 ştiuleţi, cel mult

porumb
sorg
porumb
după datele controlului de aprobare
în cîmp
pe arie
în cîmp
pe arie
în cîmp
pe arie

Superelita liniilor consangvi-nizate şi soiurilor

 
99,5
 
100,0
 
99,5
 
100,0
 
20
 
0

Seminţe de elită ale liniilor consangvinizate, soiurilor şi ale populaţiilor hibride

 
99,5
 
100,0
 
99,5
 
100,0
 
20
 
10

Seminţe de prima şi a doua reproducţie ale liniilor consangvinizate pe sectoarele de înmulţire; seminţe de linii consangvinizate şi hibrizi simpli pe sectoarele de hibridare pentru producerea hibrizilor simpli şi triliniari – forme parentale

 
 
 
 
98,0
 
 
 
 
 
 
99,0
 
 
 
 
98,0
 
 
 
 
 
 
99,0
 
 
 
 
50
 
 
 
 
30

Seminţe ale hibrizilor simpli   (forme parentale) pe sectoarele de înmulţire

 
 
98,0
 
 
99,0
 
 
98,0
 
 
99,0
 
 
400
 
 
200

Seminţe ale hibrizilor de toate tipurile (comerciali), ale soiurilor şi populaţiilor hibride, indiferent de reproducţie

 
-
 
98,0
 
-
 
98,0
 
-
 
600

Seminţe de soiuri:

de categoria I

de categoria II

de categoria III

 
99,0
98,0
97,0
 
100,0
99,0
99,0
 
98,0
93,0
-
 
99,0
97,0
-
 
100
300
600
 
10
100
200


Tabelul nr. 3

Puritatea fizică a seminţelor de porumb şi sorg

 
 
Categoria
seminţelor
 
 
Limita
Puritatea fizică, % cel puţin

Seminţe ale altor plante agricole, bucăţi la 1 kg, cel mult

Germinaţia,
%, cel puţin
Umiditatea, % cel mult
po-rumb
sorg
po-rumb
sorg
po-rumb
sorg
po-rumb
sorg

Hibrizi comerciali de generaţia întîi şi soiuri

min
99
99
1
1
90
75
14.0
13.0

Forme parentale (hibrizi simpli şi linii consangvinizate

min
98
98
1
1
85
70
14.0
13.0


    13. În seminţele de porumb în ştiuleţi pe arie numărul total de boabe atacate de nigrosporoză, putregaiul roşu şi sur, diplodioză, fuzarioză (cunoscută sub denumirea înflorirea albă) la 100 ştiuleţi nu trebuie să depăşească:
    1) 300 boabe la seminţele superelită şi elită ale liniilor consangvinizate şi soiurilor;
    2) 500 boabe la seminţele hibride de prima şi următoarele generaţii.
    14. În materialul semincer nu se admite prezenţa seminţelor de buruieni, vătămătorilor şi larvelor vii, care atacă seminţele.
    15. Producătorii trebuie să asigure utilizarea bunelor practici, să întreprindă măsuri performante pentru asigurarea calităţii, siguranţei biologice, formelor de prezentare şi etichetare corespunzătoare produselor comercializate.
    16. Producătorii trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor, ce permit trasabilitatea pentru identificarea întreprinderii, cîmpului şi echipei de producţie, actelor de recunoaştere în cîmp a materialului semincer stabilite în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, datei recoltării, cantităţii produse, tipului şi calităţii materialului semincer, pe o durată de 3 ani şi, după caz, să ofere dovezi documentare privind respectarea cerinţelor de calitate şi siguranţă, prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    17. Producătorii de material semincer sînt obligaţi:
    1) să posede licenţa de producere a seminţelor pentru fiecare cultură;
    2) să deţină documentele ce reflectă originea şi calitatea materialului semincer, inclusiv denumirea hibridului (soiului), puritatea lui genetică, numărul lotului, denumirea producătorului;
    3) să creeze condiţii optime de producere, care să contribuie la implementarea tehnologiilor cu ciclu deplin (închis) de producere;
    4) să respecte schema tehnologică de obţinere şi înmulţire a materialului semincer;
    5) să respecte tehnologiile de cultivare, puritatea fitosanitară şi puritatea genetică a soiului/hibridului;
    6) să întreprindă măsuri privind prevenirea riscurilor, provenite din procurarea materialului ce nu corespunde cerinţelor prezentei Reglementări tehnice;
    7) să creeze condiţii optime de păstrare şi comercializare a materialului semincer;
    8) să ţină un registru de evidenţă a materialului semincer primit, unde să fie menţionate: denumirea, specia, soiul, locul de primire sau colectare, data primirii sau colectării, cantitatea, calitatea, data eliberării, numărul certificatului de calitate şi cantitatea de material utilizat;
    9) să ţină un registru de evidenţă a comercializării materialului semincer, în care să fie indicată data eliberării, denumirea şi adresa cumpărătorului, specia, soiul, cantitatea, data eliberării şi numărul certificatului de soi;
    10) să efectueze asolamentul optim, argumentînd componenţa culturilor şi alternarea lor;
    11) să menţină caracteristicile valorice ale solului;
    12) să efectueze fertilizarea solului, conform dozelor, termenelor optime, modului de încorporare a îngrăşămintelor în sol, care se stabilesc în funcţie de calitatea solului etc.;
    13) să ţină un registru de evidenţă a tuturor aplicărilor pe sol a fertilizanţilor foliari, organici şi neorganici, indicînd numărul de referinţă al cîmpului;
    14) să ţină o evidenţa strictă a preparatelor chimice procurate, şi să ţină un registru de evidenţă privind utilizarea substanţelor chimice;
    15) să întreprindă măsuri privind combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, respectînd termenele optime de tratament şi înregistrînd toate aplicările produselor de uz fitosanitar, inclusiv denumirea produsului, data aplicării, numărul cîmpului, specia, soiul culturii;
    16) să ţină un registru de evidenţă privind utilizarea produselor fitosanitare pentru tratarea seminţelor;
    17) să menţină echipamentul de aplicare a substanţelor chimice în stare de bună funcţiune şi să ţină evidenţa lucrărilor de întreţinere;
    18) să păstreze fertilizanţii organici şi neorganici separat de produsele agricole.
    18. La amplasarea cîmpurilor de producere a materialului semincer trebuie să se ţină seama de următoarele condiţii:
    1) premergător (în asolament);
    2) gradul de infestare cu buruieni, boli, dăunători;
    3) bonitatea solului;
    4) distanţa minimă de izolare faţă de cîmpurile semănate cu aceeaşi specie (300 m – pentru loturi de hibridare şi 500 m – pentru multiplicarea loturilor liniilor consangvinizate).
    19. Depozitele producătorilor de seminţe trebuie să permită amplasarea echipamentului tehnologic, astfel încît să asigure calitatea materialului semincer şi practicile de bună igienă pe tot lanţul tehnologic.
    20. Producătorii trebuie să dispună de spaţii de depozitare pentru materia primă şi seminţele condiţionate, astfel încît acestea să fie într-un flux tehnologic continuu şi cu trasee scurte.
    21. Echipamentul de condiţionare şi ambalare a materialului semincer trebuie să fie proiectat şi instalat, astfel încît să asigure accesul uşor la curăţarea şi dezinfectarea acestuia.
    22. Managerul şi personalul implicat în producerea şi condiţionarea materialului semincer trebuie să cunoască cerinţele privind tehnologia de cultivare, condiţionare şi păstrare, să aibă o viziune clară despre potenţialele riscuri şi să poată întreprinde măsurile corespunzătoare de prevenire a acestora şi să asigure monitorizarea şi supravegherea procesului tehnologic.
    23. Materialul semincer utilizat iniţial pentru multiplicare trebuie să fie achiziţionat în bază de contract şi să fie însoţit de documentele ce confirmă originea, provenienţa şi siguranţa acestuia.
    24. Materialul semincer destinat comercializării trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1) să prezinte un nivel satisfăcător de identitate şi puritate a soiului, conform tabelului nr. 3 din prezenta Reglementare tehnică;
    2) să nu fie infectat sau infestat la un nivel mai înalt decît cel admis, conform punctului 13 din prezenta Reglementare tehnică.
    25. Informaţia prezentată referitor la materialul semincer trebuie să fie completă, veridică, vizibilă, lizibilă, indelebilă, imprimată direct pe ambalaj sau pe o etichetă care este parte integrantă a ambalajului şi bine ataşată acestuia, ce trebuie să conţină informaţia prezentată în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    26. Nu se admite comercializarea materialului semincer în lipsa certificatului de calitate al seminţelor hibride de porumb şi sorg, specificat în anexa nr. 2 forma nr. 7 din prezenta Reglementare tehnică, eliberat de către producător şi care nu dispune de licenţă în domeniul producerii şi/sau comercializării materialului semincer.
    27. Ambalajul materialului semincer trebuie să fie nou.
    28. Transportarea materialului semincer se efectuează în mijloace de transport ce asigură protecţia contra influenţei factorilor exteriori ce pot cauza pericol viabilităţii materialului semincer.
    29. Încăperile destinate depozitării şi comercializării materialului semincer trebuie să fie amenajate cu rafturi, să fie curate, uscate, bine aerisite, răcoroase, neinfestate, protejate de influenţa factorilor exteriori (precipitaţii atmosferice, vînturi), respectînd umiditatea relativă caracteristică grupei de material semincer, conform prevederilor prezentei Reglementări tehnice.
    30. Termenul de valabilitate al materialului semincer se stabileşte de producător în funcţie de specie, categoria biologică şi calitatea germinativă, şi trebuie să fie coordonat cu instituţia de stat din domeniul seminţelor.
    31. Prelevarea probelor, respectînd greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unei probe prevăzute în tabelul nr. 4, precum şi determinarea indicilor de calitate se realizează în comun cu instituţia de stat în domeniul seminţelor.

Tabelul nr. 4

 
Greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unei probe
 
Greutatea maximă a unui lot, tone
Greutatea minimă a unei probe, grame
1. Seminţe de porumb forme parentale
20
1000
2. Seminţe de porumb
40
1000
3. Seminţe de sorg
10
1000
 
    32. Seminţele hibride de porumb de generaţia întîi şi soiurile comerciale se calibrează după lăţime în 4 fracţii:
    1) I – peste 9 mm;
    2) II – de la 8 pînă la 9 mm;
    3) III – de la 7 pînă la 8 mm;
    4) IV – de la 6 pînă la 7 mm.
    Trecerea dintr-o fracţie în alta nu poate să depăşească 10%.
    33. În anii cu condiţii climaterice nefavorabile, pentru unii hibrizi de porumb se admite calibrarea seminţelor în două fracţii, cu acordul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi instituţiei de stat în domeniul seminţelor.
    34. Seminţele formelor parentale ale hibrizilor şi reproducţiile superioare ale soiurilor nu se calibrează, dar se curăţă.
    35. Pentru protecţie, seminţele de porumb şi sorg, la fabricile de prelucrare se tratează înainte de însămînţare cu fungicide, respectîndu-se tehnologiile de tratament.
V. VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI PURITĂŢII
BIOLOGICE
    36. Verificarea calităţii şi purităţii biologice se efectuează sub controlul instituţiei de stat în domeniul seminţelor, după aprobarea speciilor în cîmp şi în laborator.
    37. Declasarea seminţelor la o altă categorie biologică (generaţie) inferioară, dacă îndeplineşte condiţiile stabilite la subpunctele 1), 2) şi 3), se efectuează după cum urmează:
    1) sămînţa Prebază poate fi declasată în: Bază, Certificată, Certificată prima sau a doua generaţie, după caz;
    2) sămînţa Bază poate fi declasată în: Certificată, Certificată prima sau a doua generaţie, după caz;
    3) sămînţa Certificată prima generaţie poate fi declasată în Certificată a doua generaţie.
    a) Declasarea se poate face la cerere numai la menţinător sau cu acceptul acestuia şi numai după efectuarea controlului înainte de declasarea categoriei respective.
    b) Declasarea se poate face la cerere, la menţinător sau cu acceptul acestuia şi dacă s-a efectuat controlul categoriei supuse declasării sau al unei generaţii anterioare acesteia.
    c) Dacă declasarea se face după recondiţionarea unui lot, sau după resondarea unui lot fără recondiţionare, sau după fracţionare şi reambalare, această operaţiune se notifică şi se efectuează sub supravegherea instituţiei de stat din domeniul seminţelor.
    38. Calitatea şi siguranţa materialului semincer presupune asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise, pe durata procesului de producţie de la parcela de înmulţire pînă la plasarea pe piaţă.

Anexa nr. 1
la Reglementarea tehnică
“Material semincer pentru
porumb şi sorg”

Eticheta
Indicaţii obligatorii

    1. Pentru seminţe de bază şi seminţe certificate:
    a) anul şi luna închiderii oficiale a ambalajului
    b) numărul de referinţă al lotului
    c) specia
    d) tipul sau soiul
    e) categoria
    f) ţara producătoare
    g) greutatea netă sau brută declarată
    h) pentru soiurile hibride: menţiunea “hibrizi”
    i) pentru seminţele certificate din a doua generaţie şi din generaţiile următoare, pornind de la seminţele de bază: numărul generaţiei, calculat de la seminţe de bază
    j) producătorul
    k) numărul licenţei
    2. Pentru seminţele comerciale:
    a) seminţe comerciale (din soi necertificat)
    b) anul şi luna închiderii oficiale a ambalajului
    c) numărul de referinţă al lotului
    d) specia
    e) regiunea producătoare
    f) greutatea netă sau brută declarată
    g) dimensiuni minime: 110 mm x 67 mm
    h) producătorul
    i) numărul licenţei

    anexa nr.2