*HGO48/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  353679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 48
din  27.01.2009
cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile
de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară
 pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii
şi al cărnii proaspete provenite de la  acestea
Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 102
    În conformitate cu prevederile art.20 al Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), în scopul prevenirii  pătrunderii şi răspîndirii bolilor contagioase la animale, admiterii importului în Republica Moldova al animalelor  sănătoase, produselor de origine animală, salubre şi inofensive, precum şi al realizării Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară  privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la  acestea (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    Prim-ministru                                                                    Zinaida GRECEANÎI
   
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Anatolie Gorodenco

    Nr. 48. Chişinău, 27 ianuarie 2009.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr.48 din  27 ianuarie 2009

Norma sanitar-veterinară
privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare
 sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor
animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea

Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea (în continuare –Normă sanitar-veterinară) stabileşte condiţiile de sănătate pentru importul în Republica Moldova al animalelor vii, cu excepţia ecvideelor, şi al cărnii proaspete, inclusiv de ecvidee.
Prezenta Normă sanitar-veterinară nu se aplică în cazul importurilor preparatelor de carne, de animale nedomestice destinate spectacolelor sau expoziţiilor, în care aceste animale nu sînt deţinute sau crescute în condiţii naturale, nici în cazul importurilor de animale nedomestice aparţinînd unor circuri sau utilizate în scopuri ştiinţifice, inclusiv de conservare sau experimentare de către un organism, institut sau centru autorizat.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile variantei consolidate a Deciziei Consiliului CE nr. 542 din 21 decembrie 1976 privind întocmirea listei ţărilor terţe sau regiunilor acestora şi de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Comunitate al anumitor animale vii şi cărnii proaspete provenite de la acestea.
    3. Noţiunile de bază utilizate în prezenta Normă sanitar-veterinară au următoarele semnificaţii:
    animal – orice animal crescut sau ţinut pentru producţia de alimente, lînă, piele, pentru reproducere sau în alte scopuri;
    organ comestibil prelucrat – organ comestibil din care s-au scos integral oasele, cartilajele, traheea şi bronhiile principale, nodulii limfatici şi ţesutul conjunctiv aderent, grăsimea şi mucusul; în ceea ce priveşte carnea de bovine domestice, se consideră organe comestibile muşchii maseteri întregi, incizaţi conform regulilor de expertiză sanitar-veterinară.
Capitolul II
Condiţii aplicabile importului
de animale vii în Republica Moldova

    4. Importurile de animale vii în Republica Moldova se autorizeară doar în cazul în care aceste animale îndeplinesc dispoziţiile punctelor 5, 6, 8, 9 şi 10 din prezenta Normă sanitar-veterinară.
    5. Animalele trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în certificatul respectiv, întocmit în conformitate cu modelul de certificat expus în anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară şi, în cazul în care se specifică, îndeplinesc, de asemenea, garanţiile suplimentare solicitate în certificatul respectiv.
    6. Animalele nu se vor transporta în mijloacele de transport care transportă alte animale nedestinate Republicii Moldova sau care prezintă o stare de sănătate inferioară.
    7. În timpul transportării spre Republica Moldova, animalele nu vor fi descărcate pe teritoriul unei ţări care nu este autorizată pentru importul acestui tip de animale în Republica Moldova.
    8. În timpul transportării spre Republica Moldova, animalele nu vor tranzita pe cale rutieră, feroviară sau pe jos teritoriul unei ţări sau al unei regiuni a unei ţări care nu este autorizată pentru importul acestui tip de animale în Republica Moldova.
    9. Animalele trebuie să sosească la punctul de control de la frontiera Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data încărcării în ţara exportatoare şi să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar de modelul corespunzător, completat şi semnat de către un medic veterinar oficial din ţara exportatoare.
    10. În cazul transportului maritim, perioada de 10 zile se prelungeşte cu durata călătoriei maritime. În acest caz, la certificatul sanitar-veterinar se anexează o declaraţie, în original, a căpitanului navei, întocmită în conformitate cu addendumul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
Capitolul III
Condiţiile aplicabile după import
    11. Animalele destinate sacrificării imediate, după încheierea procedurii de import, se livrează direct abatorului de destinaţie, unde sînt sacrificate în termen de cinci zile.
    12. Animalele pentru reproducere, pentru producţie sau pentru îngrăşat şi cele destinate grădinilor zoologice, parcurilor de distracţii şi rezervaţiilor de vînătoare sau rezervaţiilor naturale se livrează direct exploataţiei de destinaţie, unde rămîn cel puţin pentru o perioadă de 30 de zile, iar ulterior urmează să fie deplasate în afara exploataţiei, cu excepţia cazului unui transport direct spre abator.
Capitolul IV
Condiţiile aplicate importului de carne proaspătă
în Republica Moldova
    13. Importurile în Republica Moldova de carne proaspătă destinată consumului uman, provenind de la animalele specificate la punctul 3 şi de la ecvidee, se autorizează doar în cazul în care sînt respectate dispoziţiile punctelor 14 şi 15 din prezenta Normă sanitar-veterinară.
    14. Carnea proaspătă trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în certificatul respectiv, întocmit în conformitate cu modelul de certificat expus în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară, ţinînd cont de condiţiile speciale indicate şi să îndeplinească, de asemenea, garanţiile suplimentare solicitate în certificatul respectiv.
    15. La punctul de control de la frontiera Republicii Moldova, carnea proaspătă trebuie să fie însoţită de certificatul sanitar-veterinar, de modelul corespunzător, completat şi semnat de medicul veterinar oficial din ţara exportatoare.
Capitolul V
Condiţiile aplicabile după import
    16. În urma importului efectuat, următoarele categorii de carne proaspătă se livrează imediat la unitatea de prelucrare de destinaţie:
    a) carcase nejupuite de vînat sălbatic biongulat, destinate consumului uman după prelucrare;
    b) organe comestibile de bovine domestice prelucrate, destinate consumului uman sub formă de produse din carne după un ulterior tratament termic realizat prin fierbere la o temperatură interioară de cel puţin 80°C sau sterilizate în containere închise ermetic.
    17. Pentru categoriile de produse menţionate la punctul 16 lit. b) din prezenta Normă sanitar-veterinară, unitatea de destinaţie trebuie să fie o unitate special autorizată şi desemnată pentru prelucrarea unor astfel de produse.
Capitolul VI
Certificarea
    18. Certificatele sanitar-veterinare pentru importul de animale vii şi carne proaspătă în Republica Moldova, prevăzute în prezenta Normă sanitar-veterinară, se întocmesc în conformitate cu notele menţionate în anexele 1, 2 şi 3. Cu toate acestea, nu există impedimente pentru utilizarea certificării electronice sau a altor sisteme autorizate şi armonizate la nivel internaţional.
                      Anexa nr. 1
la Norma sanitar-veterinară privind
condiţiile de sănătate animală şi publică
şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul
în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al
cărnii proaspete provenite de la acestea
    anexa nr.1
Anexa nr. 2
la Norma sanitar-veterinară
privind condiţiile de sănătate animală şi publică
şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul
în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al
cărnii proaspete provenite de la acestea
    anexa nr.2
Anexa nr. 3
la Norma sanitar-veterinară
privind condiţiile de sănătate animală şi publică
şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul
în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al
cărnii proaspete provenite de la acestea
    anexa nr.3