*HGO103/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  353685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 103
din  18.02.2011
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele 
la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură
Publicat : 25.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 129
    În conformitate cu prevederile art. 24 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării siguranţei produselor de acvacultură, protecţiei sănătăţii publice şi protecţiei dreptului consumatorilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind cerinţele la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură ( se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                 Vasile Bumacov

     Nr. 103. Chişinău, 18 februarie 2011.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.103
din 18 februarie 2011

Norma sanitar-veterinară  privind cerinţele la importul
şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură
    Norma sanitar-veterinară privind cerinţele la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură (în continuare – Normă sanitar-veterinară) este adusă în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2406/96 al Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind stabilirea standardelor comune de piaţă pentru anumite produse pescăreşti (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, L 334, pag. 1 din 23.12.1996), modificat prin Regulamentul (CE) nr. 323/97 al Comisiei din 21 februarie 1997 (Jurnalul Oficial,L 52, pag. 8 din 22.2.1997), Regulamentul (CE) nr. 2578/2000 al Consiliului din 17 noiembrie 2000 (Jurnalul Oficial, L 298, pag. 1 din 25 noiembrie 2000), Regulamentul (CE) nr. 2495/2001 al Comisiei din 19 decembrie 2001 (Jurnalul Oficial, L 337, pag. 23 din 20 decembrie 2001), Regulamentul (CE) nr. 790/2005 al Comisiei din 25 mai 2005 (Jurnalul Oficial, L 132, pag. 15 din 26 mai 2005).
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Normă sanitar- veterinară stabileşte cerinţe la importul şi plasarea pe piaţă a următoarelor produse de acvacultură supuse controlului şi supravegherii sanitar-veterinare:
    a) peşte marin, inclusiv: cambulă (Pleuronectes platessa), ton alb (Thunnus alalunga), ton roşu (Thunnus thynnus), ton obez (Thunnus sau Parathunnus obesus), hering din specia (Clupea harengus), cod de Atlantic (Gadus morhua), sardină marocană (Sardina pilchardus), eglefin (Melanogrammus aeglefinus), cod negru (Pollachius virens), polac (Pollachius pollachius), scrumbie (din specia Scomber scombrus), scrumbie (din specia Scomber japonicus), stavrid (Trachurus spp.), rechin (Squalus acanthiasşi Scyliorhinus spp.), sebastă (Sebastes spp., merlan (Merlangius merlangus), putasu (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou), mihalţ de mare (Molva spp.), hamsie (Engraulis spp.), merluciu (Merluccius merluccius), cardină (Lepidorhombus spp.), brema (Brama spp.), peşte undiţar (Lophius spp.), limandă (Limanda limanda), limanda mică (Microstomus kitt), Trisopterus luscusşi, cod mediteraneean (Trisopterus minutus), gupă (Boops boops), Maena smaris, ţipar de mare (Conger conger), rîndunică-de-mare (Trigla spp.), chefal (Mugil spp.), vatos (vulpe-de-mare) (Raja spp.), cambulă (Platichthys flesus), limbă de mare comună (Solea spp.), peşte-teacă (Lepidopus Caudatusşi Aphanopus carbo), Barbun sau barbun vărgat (Mullus barbatus, Mullus surmuletus), Cantar (Spondyliosoma cantharus), şprot (Sprattus sprattus), încadrat la codul NC 0302;
    b) crustacee vii, proaspete sau refrigerate ori fierte în aburi sau apă din speciile crevetă cenuşie (Crangon crangon) şi Pandalus borealis, crab comun (Cancer pagurus) şi langustină (Nephrops norvegicus), încadrate la codul NC 0306;
    c) cefalopode, în special sepia (Sepia officinalisşi Rossia macrosoma), încadrate la codul NC 0307;
    d) scoica Saint-Jacques şi alte nevertebrate acvatice, în special Scoica Saint-Jacques (Pecten maximus) şi Melcul-de-mare (Buccinum undatum) din domeniul de aplicare al codului NC 0307.
    2. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinare noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
    comercializare – prima ofertă spre comercializare şi/sau prima vînzare pentru consum uman a produselor de acvacultură, reglementate de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    lot – o cantitate de produse de acvacultură dintr-o anumită specie care a fost supusă aceluiaşi tratament şi care provine din acelaşi areal de pescuit şi de pe aceeaşi navă;
    areal de pescuit –  denumire uzuală folosită în industria de pescuit pentru locul unde s-au obţinut capturile;
    prezentare - forma de comercializare a peştelui, cum ar fi, întreg, eviscerat, decapitat etc.;
    parazit vizibil cu ochiul liber – un parazit sau un grup de paraziţi de o dimensiune, culoare sau textură, care se disting clar în ţesuturile peştelui şi care pot fi văzuţi fără mijloace optice de mărire şi în condiţii bune de luminozitate pentru ochiul omului;
    categorie nepermisă – categorie de produs de acvacultură impropriu pentru consum uman, neadmisă pentru a fi plasată pe piaţă.
    3. Prevederile prezentei Norme sanitar- veterinare se aplică fără a aduce atingere Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 şi cerinţelor privind condiţiile de sănătate pentru producţia şi comercializarea produselor pescăreşti.
    4. Se admit spre import şi plasare pe piaţă produsele de acvacultură ce corespund cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare.
    Produsele de acvacultură se admit spre comercializare numai în ambalaje pe care se indică clar şi lizibil:
    a) ţara de origine, scrisă în caractere latine de minimum 20 mm înălţime;
    b) denumirea ştiinţifică a produsului, precum şi cea comercială;
    c) prezentarea;
    d) categoriile de prospeţime şi dimensiune;
    e) greutatea netă de produs din ambalaj, exprimată în kilograme;
    f) data clasificării şi cea a expedierii;
    g) numele şi adresa expeditorului.
    5. Se interzice plasarea pe piaţă a produselor de acvacultură categoria de prospeţime a cărora este improprie pentru consum uman.
Capitolul II
Categorii de prospeţime şi categorii de dimensiune
    6. Categoria de prospeţime a fiecărui lot se stabileşte în baza prospeţimii produsului, precum şi a cerinţelor suplimentare, în conformitate cu indicatorii pentru diferite tipuri de produse, specificaţi în anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    7. Produsele de acvacultură ce cad sub incidenţa prezentei Norme sanitar-veterinare  se clasifică pe loturi în una dintre următoarele categorii de prospeţime:
    a) Extra, A şi B - peştii, selachiformele, cefalopodele şi homarii norvegieni;
    b) Extra şi A  - crevetele.
    Crabul comun, scoica Saint-Jacques şi melcul-de-mare  nu se clasifică conform cerinţelor specifice faţă de prospeţime.
    Se admit către comercializare crabii întregi, cu excepţia femelelor cu icre şi a crabilor cu carapace moale.
    8. Fiecare lot trebuie să fie alcătuit din produse cu acelaşi grad de prospeţime.
    9. Nu este necesar ca loturile mici să fie omogene ca prospeţime, însă, în astfel de cazuri lotul se clasifică la ultima categorie de prospeţime prezentă în lot.
    10. Categoria de prospeţime trebuie indicată clar şi indelebil, cu litere de minimum 5 cm înălţime, pe etichetele aplicate lotului.
    11. Peştii, selachiformele, cefalopodele şi homarul norvegian:
    a) din categoria de prospeţime Extra nu trebuie să prezinte urme de presiune, leziuni, pete şi decolorare puternică;
    b) din categoria de prospeţime A nu trebuie să prezinte pete şi decolorare puternică, se admite o proporţie foarte redusă cu urme uşoare de presiune şi leziuni superficiale;
    c) din categoria de prospeţime B nu trebuie să prezinte pete şi decolorare puternică, se admite o proporţie foarte redusă cu urme mai grave de presiune şi leziuni superficiale.
    12. La clasificarea produselor pe categorii de prospeţime, fără a aduce atingere cerinţelor faţă de sănătatea animalelor, trebuie de luat în calcul prezenţa paraziţilor vizibili cu ochiul liber în funcţie de tipul de produs şi de prezentarea acestuia şi posibilul lor efect asupra calităţii produsului.
    13. Produsele din pescuit se calibrează în funcţie de greutate sau număr pe kilogram.
    Crevetele şi crabii se clasifică în categorii de calibru în funcţie de lăţimea carapacei.
    Scoicile Saint-Jacques şi melcii-de-mare se clasifică în categorii de calibru în funcţie de lăţimea cochiliei.
    14. Clasificarea pe categorii de dimensiune a produselor din pescuit se efectuează în conformitate cu scala, indicată în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară, fără a aduce atingere lungimii minime prevăzute în cerinţele privind anumite măsuri tehnice pentru conservarea rezervelor de peşte în scopul conservării resurselor de pescuit.
    15. Loturile se clasifică pe categorii de dimensiune, conform scalei menţionate în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Fiecare lot trebuie să fie alcătuit din produse cu aceeaşi dimensiune.
    Nu este necesar ca loturile mici să fie omogene ca dimensiune, însă, în astfel de caz lotul se clasifică la ultima categorie de dimensiune prezentă în lot.
    16. Categoria de dimensiune şi prezentarea trebuie indicată clar şi indelebil, cu litere de minimum 5 cm înălţime, pe etichetele aplicate lotului.
    Greutatea netă în kilograme se indică clar şi lizibil pe fiecare lot.
    Pentru loturile comercializate în cutii standard, nu este necesar să se indice greutatea netă dacă la cîntărirea anterioară punerii în vînzare se constată că respectivul conţinut al cutiei corespunde conţinutului exprimat în kilograme presupus.
    17. Gravimetria se efectuează cu mijloace gravimetrice calibrate şi verificate metrologic, îndicînd variaţia de greutate netă atît sub, cît şi peste greutatea marcată sau presupusă, pe fiecare lot.
    18. Speciile pelagice se pot clasifica în diferite categorii de prospeţime şi dimensiune în baza prelevării de probe reprezentative pentru întregul lot, conform greutăţii şi volumului, care trebuie să garanteze faptul că produsele din respectivul lot este pe cît posibil omogene ca prospeţime şi dimensiune.

    anexa nr.1

    anexa nr.2