*HGO915/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  353686
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 915
din  07.12.2011
pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea
seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 1006     Data intrarii in vigoare : 16.06.2012
    În conformitate cu Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Vasile Bumacov

    Nr. 915. Chişinău, 7 decembrie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.915
din 7 decembrie 2011
Cerinţe privind calitatea şi comercializarea
seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre
    Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru  fibre (în continuare – Cerinţe) creează cadrul necesar aplicării Directivei 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO  L 193, 20.7. 2002, p. 74).
I. Domeniul de aplicare
    1. Prezentele Cerinţe stabilesc condiţii de calitate pentru producerea şi/sau comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, destinate producţiei agricole, cu excepţia utilizării în scopuri ornamentale.
    2. Prezentele Cerinţe se aplică seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre. Aceste Cerinţe nu se aplică seminţelor produse în gospodăriile individuale neautorizate, precum şi seminţelor de tranzit sau depozitate temporar ca produse de tranzit.
II. Terminologie
    3. În sensul prezentelor Cerinţe, termenii utilizaţi sînt definiţi după cum urmează:
    1) plante oleaginoase şi pentru fibre – plante din genurile şi/sau speciile indicate mai jos:
Arachis hypogaea L.
Arahide
Brassica juncea (L.)

Muştar maroniu

Brassica napus L. (partim)
Rapiţă
Brassica nigra (L.)

Muştar negru

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam) Briggs

 
Rapiţă
Cannabis sativa L.
Cînepă
Carthamus tinctorius L.
Cartamus
Carum carvi L.
Chimen
Glycine max (L.) Merr.
Soia
Gossypium spp.
Bumbac
Helianthus annuus L.

Floarea soarelui

Linum usitatissimum L.

In-de-fuior, in-de-ulei

Papaver somniferum L.
Mac
Sinapis alba L.

Muştar alb


    2) seminţe de bază (varietăţi, alte decît hibrizi) – seminţe produse de către sau sub responsabilitatea directă a amelioratorului, care:
    a) au fost produse din seminţe de prebază;
    b) sînt destinate producerii de seminţe certificate;
    c) satisfac cerinţele prevăzute de reglementările privind puritatea varietală, germinaţia, specificate pentru seminţele de bază;
    3) seminţe de bază (hibrizi) reprezintă:
    a) seminţe de bază din linii consangvinizate:
    care respectă condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru acest tip de seminţe;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatele prezentului subpunct;
    b) seminţe de bază de hibrizi simpli:
    seminţe destinate producerii de hibrizi tripli sau dubli;
    care respectă dispoziţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele de bază;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condiţiile pct. 3 subpct. 3) alin. a) şi b) din prezentele Cerinţe;
    4) seminţe certificate  sînt:
    a) seminţele tuturor speciilor menţionate în pct. 3 subpct. 1) din prezentele Cerinţe, altele decît Brassica napus L., Brassica juncea (L.), Brassica rapa L. var. silvestris, Brassica nigra (L.), Cannabis sativa L., Carthamus tinctorius L., Carum carvi L., Helianthus annuus L., Papaver somniferum L., Sinapis alba L.:
    care provin direct din seminţe de bază care, după examinare oficială, îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele de bază;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatele prezentului subpunct;
    b) seminţele din prima generaţie (arahide, cînepă monoică, in-de-fuior, in-de-ulei, soia, bumbac):
    care provin direct din seminţe de bază sau, la cererea amelioratorului, seminţele aparţinînd unei generaţii anterioare seminţelor de bază, care vor îndeplini, în cazul unei examinări oficiale, condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele de bază;
    care sînt destinate producţiei de seminţe din categoria seminţe certificate din a doua generaţie;
    care îndeplinesc alte condiţii stabilite în anexele nr.1 şi 2 pentru seminţele certificate;
    pentru care s-a  constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatele prezentului subpunct;
    c) seminţe din a doua generaţie (arahide, in-de-fuior, in-de-ulei, soia, bumbac):
    care provin direct din seminţe de bază, seminţe certificate din prima generaţie sau, la cererea amelioratorului, seminţele unei generaţii anterioare seminţelor bază, care îndeplinesc, la examinarea oficială, condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele de bază;
    care sînt destinate altor producţii de seminţe de plante oleaginoase şi pentru fibre;
    care îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatele prezentului subpunct;
    d) seminţe din a doua generaţie (cînepă monoică):
    care provin direct din seminţe certificate din prima generaţie şi care vor fi stabilite şi controlate în mod oficial în vederea producţiei de seminţe certificate din a doua generaţie;
    care sînt destinate producţiei de cînepă ce se recoltează în faza de înflorire;
    care îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatele prezentului subpunct;
    e) seminţe din a treia generaţie (in-de-fuior, in-de-ulei):
    care provin direct din seminţe de bază, din seminţe certificate din prima sau a doua generaţie sau, la cererea amelioratorului, seminţele aparţinînd unei generaţii anterioare seminţelor de bază, care îndeplinesc, în cazul unei examinări oficiale, condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele de bază;
    care sînt destinate altor producţii de seminţe de plante oleaginoase şi pentru fibre;
    care îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatele prezentului subpunct;
    5) seminţe comerciale sînt seminţele:
    a) care păstrează identitatea speciei;
    b) care îndeplinesc condiţiile expuse în anexa nr.1 pentru seminţele comerciale;
    c) pentru сare s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatele prezentului subpunct.
III. Inspecţia în cîmp, eşantionarea
şi testarea seminţelor
    4. Pentru determinarea purităţii biologice a soiurilor şi hibrizilor de culturi oleaginoase se efectuează inspecţia în cîmp. Inspecţia în cîmp este obligatorie şi se efectuează de către inspectori, desemnaţi anual de autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii.
    5. Inspectorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să deţină calificările tehnice necesare (documentul ce atestă participarea la instruiri de specialitate);
    2) să nu obţină nici un cîştig personal prin efectuarea inspecţiilor;
    3) să efectueze inspecţii în conformitate cu normele aplicabile inspecţiilor.
    6. Pentru verificarea soiurilor este necesară examinarea seminţelor pentru certificare şi examinarea seminţelor comerciale de către sondatori, care au fost desemnaţi de autoritatea publică în domeniul agriculturii.
    7. Persoanele desemnate ca sondatori trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să deţină calificările tehnice necesare, obţinute prin cursurile de formare organizate în condiţiile aplicabile sondatorilor şi confirmate prin examene;
    2) să fie persoane fizice independente;
    3) să fie persoane angajate de persoane fizice sau juridice, ale căror activităţi nu implică producerea, cultivarea şi comercializarea seminţelor.
    8. Cultura de seminţe care urmează să fie inspectată trebuie să fie obţinută din seminţe care au fost supuse unui control oficial, iar rezultatele acestui control să fi fost satisfăcătoare.
    9. Cel puţin 5 % ale eşantioanelor din loturile de seminţe recoltate din culturile  semincere se prelevă pentru înfiinţarea sectoarelor postcontrol şi, după caz, pentru testarea, în laborator, privind identitatea şi puritatea varietală.
    10. Testarea seminţelor se efectuează de către laboratoare acreditate, ale căror activităţi se supun supravegherii oficiale în baza Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe.
IV. Comercializarea seminţelor de plante
oleaginoase şi pentru fibre
    11. Seminţele de: Brassica L. (partim), Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, Cannabis sativa L., Carthamus tinctorius L., Carum carvi L., Gossypium spp., Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. (partim)/ in-de- fuior se vor  comercializa numai în cazul în care au fost certificate ca seminţe de bază sau seminţe certificate.
    12. Seminţele din alte genuri şi specii de plante oleaginoase şi pentru fibre decît cele enumerate în pct. 11 nu pot fi comercializate decît în cazul în care sînt seminţe certificate ca seminţe de bază, seminţe certificate sau seminţe comerciale.
    13. Materialul semincer din generaţii anterioare seminţelor de bază şi pentru prelucrare va fi comercializat sub rezerva garantării identităţii acestuia.
    14. Prin derogare de la prevederile pct. 11 şi 12, în conformitate cu Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe, se permite:
    1) comercializarea seminţelor de bază care îndeplinesc condiţiile stabilite în anexa nr. 2 în ceea ce priveşte germinaţia facultativă;
    2) în cazul menţionat în subpct. 1) al prezentului punct, se iau toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să asigure comercializarea materialului semincer cu certificatul de calitate eliberat de un laborator acreditat, în care va fi stipulată germinaţia facultativă a seminţelor, precum şi intervalul de etichete ce vor conţine informaţia privind denumirea speciei şi a soiului, numărul de referinţă al lotului, denumirea producătorului şi adresa acestuia, anul certificării şi numărul unic de identificare a etichetei.
    15. Fără a aduce atingere  prevederilor pct. 11, în conformitate cu Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe, producătorii autohtoni sînt înregistraţi pentru a comercializa:
    1) cantităţi mici de seminţe în scopuri ştiinţifice sau pentru operaţii de selecţie;
    2) cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care a fost depusă cererea de înscriere în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova.
    16. Producerea, comercializarea şi utilizarea materialului semincer modificat genetic se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de Comisia naţională pentru securitate biologică în conformitate cu prevederile Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
    17. La cererea amelioratorului, descrierea componentelor genealogice poate să rămînă confidenţială.
    18. Testarea materialului semincer se efectuează într-un laborator acreditat conform standardelor Asociaţiei internaţionale de testare a seminţelor (ISTA).
    19.  În cadrul examinării seminţelor în scopul certificării, probele se prelevă din loturi ambalate şi etichetate, greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unei probe fiind stipulate în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe.
    20. Seminţele de bază, seminţele certificate şi seminţele comerciale nu vor fi comercializate decît în loturi ambalate şi etichetate.
    21. Ambalajele seminţelor de bază, ale seminţelor certificate şi ale seminţelor comerciale sînt închise astfel încît să nu fie posibilă deschiderea fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta prevăzută în pct. 24 subpct. 1), 2), 3) şi 4) ori ambalajul să nu prezinte urme de deteriorare.
    22. Sistemul de închidere trebuie să prevadă fie încorporarea etichetei, fie aplicarea unui sigiliu.
    Măsurile prevăzute în prezentul punct sînt opţionale în cazul unui sistem de închidere de unică folosinţă.
    23. Ambalarea sau reambalarea se va efectua numai în mod oficial sau în cadrul unui control oficial.
    În acest caz, pe eticheta de închidere, prevăzută în pct. 24, se menţionează data ultimei închideri şi autoritatea desemnată care a efectuat ambalarea respectivă.
    24. Cerinţele de ambalare destinate seminţelor de bază, seminţelor certificate şi  seminţelor comerciale, în cazul în care seminţele din ultima categorie nu se prezintă sub formă de ambalaje mici, sînt următoarele:
    1) ambalajele trebuie să fie prevăzute la exterior cu o etichetă care nu a mai fost utilizată anterior, corespunde condiţiilor stabilite în anexa nr.4 la prezentele Cerinţe şi ale cărei indicaţii sînt întocmite în limba de stat.     Culoarea etichetei este:
    a) albă – pentru seminţele de bază;
    b) albastră – pentru seminţele certificate din prima generaţie, obţinute din seminţe de bază;
    c) roşie – pentru seminţele certificate din generaţiile următoare, obţinute din seminţe de bază;
    d) maro – pentru seminţele comerciale.
    În cazul seminţelor certificate, eticheta este albastră, barată pe diagonală cu o linie de culoare verde;
    2) dacă, în cazul prevăzut în pct. 14 subpct. 1), seminţele de bază nu îndeplinesc condiţiile stabilite în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe cu privire la germinaţia facultativă, acest lucru trebuie indicat pe etichetă;
    3) se permite utilizarea etichetelor adezive;
    4) fiecare etichetă trebuie să deţină un număr unic de identificare;
    5) ambalajele trebuie să conţină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puţin indicaţiile stabilite în subpct. 2) 3), 5) şi 6) şi pentru seminţele comerciale – în subpct. 1), 5), 6) şi 7) ale pct. 1 din anexa nr.4 la prezentele Cerinţe.
    Prospectul este astfel constituit încît să nu poată fi confundat cu eticheta prevăzută în subpct. 1), 2) şi 3) ale prezentului punct.
    25. Ambalajele seminţelor de bază, ale seminţelor certificate şi ale seminţelor comerciale pot purta şi o etichetă a furnizorului, care poate fi distinctă de eticheta oficială sau sub formă de informaţie a furnizorului, imprimată pe ambalajul propriu-zis.
    26. În cazul seminţelor ce aparţin unei varietăţi care a fost modificată genetic, orice etichetă aplicată pe ambalaj şi orice document ce însoţeşte lotul soiului de seminţe, conform prevederilor prezentelor Cerinţe, trebuie să indice în mod clar că varietatea soiului a fost modificată genetic.
    27. Orice tratament chimic al seminţelor de bază, seminţelor certificate şi al seminţelor comerciale trebuie să fie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia.
    28. Seminţele de prebază pot fi comercializate cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
    1) să fie controlate, conform cerinţelor care se aplică certificării seminţelor de bază din Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe;
    2) să fie ambalate conform prevederilor prezentelor Cerinţe;
    3) etichetele de pe ambalaje să conţină cel puţin următoarele indicaţii:
    a) autoritatea de certificare şi ţara producătoare;
    b) numărul de referinţă al lotului;
    c) luna şi anul sigilării sau luna şi anul ultimei prelevări oficiale de eşantioane în vederea certificării;
    d) specia, indicată cel puţin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată şi fără numele autorilor, cu caractere latine;
    e) soiul menţionat cu caractere latine;
    f) menţiunea „Seminţe de prebază”;
    g) numărul de generaţii anterioare seminţelor din categoria seminţe certificate şi seminţe certificate din prima generaţie;
    h) menţiunea clară dacă varietăţile au fost modificate genetic;
    i) numărul unic de identificare;
    3) eticheta să fie de culoare albă, cu o dungă pe diagonală de culoare violet.
    29. Este necesar ca seminţele de plante oleaginoase şi pentru fibre:
    1) să provină direct:
    a) din seminţe de bază sau din seminţe certificate în una sau mai multe ţări; sau
    b) dintr-o ţară unde cerinţele pentru seminţele de plante oleaginoase şi pentru fibre oferă aceleaşi garanţii cu privire la caracteristicile lor şi la măsurile luate pentru examinarea lor, pentru asigurarea identităţii lor, pentru marcarea şi pentru controlul lor, fiind cel puţin echivalente cu prevederile prezentelor Cerinţe; sau
    c) din încrucişarea seminţelor de bază, certificate oficial într-o ţară cu seminţe de bază, certificate într-una din ţări conform lit.b) a subpct. 1) al prezentului punct şi recoltate în altă parte, urmînd, la cerere, să fie certificate ca seminţe certificate în fiecare ţară, în cazul în care aceste seminţe au fost supuse unei inspecţii în cîmp în conformitate cu condiţiile menţionate în anexa nr.1 la prezentele Cerinţe pentru categoria luată în considerare şi în cazul în care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea condiţiilor menţionate în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe pentru aceeaşi categorie;
    2) să fie obţinute direct din seminţe certificate de generaţii anterioare din seminţe de bază. Conform Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe, vor fi  certificate ca seminţe de bază cele care respectă condiţiile menţionate pentru această categorie.
    30. Seminţele de plante oleaginoase şi pentru fibre care urmează a fi certificate conform prevederilor pct. 29 trebuie să fie:
    1) ambalate şi etichetate cu o etichetă oficială, potrivit prevederilor din anexa nr.4 la prezentele Cerinţe;
    2) însoţite de un document oficial în conformitate cu prevederile pct. 3 din anexa nr. 5 la prezentele Cerinţe;
    3) însoţite de menţiunea respectivă, în cazul în care varietatea este modificată genetic.
    31. La importul seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, acestea trebuie să fie certificate, la cerere, în cazul în care:
    1) au fost obţinute direct din seminţe de bază, seminţe certificate sau încrucişarea acestora conform pct. 29;
    2) au fost supuse unei inspecţii în cîmp ce corespunde prevederilor stipulate în anexa nr.1 la prezentele Cerinţe;
    3) examinarea oficială a demonstrat respectarea condiţiilor stabilite în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe.
    32. Pentru depăşirea tuturor dificultăţilor temporare de aprovizionare generală cu seminţe de bază, seminţe certificate în interiorul ţării, care nu pot fi rezolvate altfel, autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii poate autoriza, pentru o perioadă determinată, importul şi comercializarea, în cantităţile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare, a seminţelor unei categorii supuse unor cerinţe mai puţin stricte sau a seminţelor unei varietăţi ce nu figurează în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova.
    33. Pentru o categorie de seminţe aparţinînd unei varietăţi determinate, eticheta oficială este cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, pentru seminţele varietăţilor care nu figurează în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, eticheta oficială este cea prevăzută pentru seminţele comerciale. Eticheta indică în toate cazurile că seminţele respective sînt dintr-o categorie avînd cerinţe mai puţin stricte.
    34. La comercializarea unor cantităţii mai mari de 2 kg de seminţe provenite din import, pe etichetă trebuie să fie indicate:
    1) specia;
    2) soiul;
    3) categoria;
    4) ţara producătoare şi serviciul de control oficial;
    5) ţara expeditoare;
    6) importatorul;
    7) cantitatea de seminţe;
    8) menţiunea clară dacă varietatea este modificată genetic.
    Eticheta pentru cantităţi mai mici de seminţe trebuie să conţină o etichetă de unică folosinţă.
    35. Sub rezerva toleranţelor stabilite de anexa nr. 2 privind prezenţa bolilor, a organismelor dăunătoare, prezentele Cerinţe nu aduc atingere dispoziţiilor din actele normative naţionale justificate de raţiunea de protecţie a sănătăţii şi a vieţii persoanelor şi animalelor, de conservare a plantelor sau de protecţie a proprietăţii industriale sau comerciale.

Anexa nr.1
la Cerinţele privind calitatea
şi comercializarea seminţelor
de plante oleaginoase şi pentru fibre
Cerinţe
pe care trebuie să le îndeplinească culturile
de plante oleaginoase şi pentru fibre
    1. Culturile precedente din cîmp să nu fi fost incompatibile cu producţia de seminţe din specia şi soiul culturii, iar cîmpul să fie suficient de lipsit de astfel de plante samuraslă.
    În cazul hibrizilor de Brassica napus, cultura va fi realizată pe un lot de producţie pe care nu s-au cultivat plante de Brassicaceae (Cruciferae) timp de cinci ani.
    2. Cultura să îndeplinească următoarele cerinţe privind sursele învecinate de polen ce ar putea să genereze o polenizare nedorită:
Cultura

Distanţa minimă

Brassica spp., altele decît Brassica napus, Cannabis sativa alta decît cînepa monoecius; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp., alta decît hibrizii de Gossypium hirsutum şi Gossypium barbadense; Sinapis alba:

 
- pentru producţia de seminţe de bază
 
- pentru producţia de seminţe certificate
 
 
 
 
 
400 m
 

200 m

Brassica napus:
 

- pentru producţia de seminţe de bază de alte varietăţi decît hibrizi

 
- pentru producţia de seminţe de bază hibrizi
 

- pentru producţia de seminţe certificate de alte varietăţi decît hibrizi

 

- pentru producţia de seminţe certificate din hibrizi

 
 
200 m
 
500 m
 
100 m
 
300 m
 Cannabis sativa, cînepă monoecius:
 
- pentru producţia de seminţe de bază
 
- pentru producţia de seminţe certificate
 
 
5000 m
 
1000 m

Helianthus annuus:

 
- pentru producerea de seminţe  de bază de hibrizi
 

- pentru producerea de seminţe de bază de alte varietăţi decît hibrizi

 
- pentru producerea de seminţe certificate
 
 
1500 m
 

1500 m

 
1200 m

Gossypium hirsutum şi Gossypium barbadense:

 
- pentru producerea de seminţe de bază de Gossypium hirsutum
 
- pentru producerea de seminţe de bază de Gossypium barbadense
 

- pentru producerea de seminţe certificate din soiuri nehibride şi hibrizi intraspecifici de Gossypium hirsutum produşi fără sterilitate masculină citoplasmatică (CMS)

 

- pentru producerea de seminţe certificate ale hibrizilor intraspecifici de Gossypium hirsutum   produşi fără CMS

 

- pentru producerea de seminţe certificate din soiuri nehibride şi hibrizi intraspecifici de Gossypium barbadense produşi fără CMS

 

- pentru producerea de seminţe certificate ale hibrizilor intraspecifici de    Gossypium barbadense produşi fără CMS

 

- pentru producerea de seminţe de bază din hibrizi intraspecifici ficşi de Gossypium hirsutum şi Gossypium barbadense

 

- pentru producţia de seminţe certificate din hibrizi interspecifici ficşi de Gossypium hirsutum şi Gossypium barbadense şi hibrizi produşi fără CMS

 

- pentru producţia de seminţe certificate din hibrizi de Gossypium barbadense produşi cu CMS

 
 
100 m
 
200 m
 
30 m
 
 
 
800 m
 
 
150 m
 
 
800 m
 
 
200 m
 
 
150 m
 
 
 
800 m

    3. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate şi puritate varietală sau, în cazul unei culturi cu o descendenţă încrucişată, caracteristici cu suficientă identitate.
    Pentru producerea de seminţe de varietăţi hibride, dispoziţiile menţionate se aplică şi caracteristicilor componentelor, inclusiv sterilitatea masculină sau restabilirea fertilităţii.
    4. În special, culturile de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carun carvi, Gossypium spp. şi hibrizi de Helianthus annuus şi Brassica napus trebuie să se conformeze altor norme, cum ar fi:
    1) pentru Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., altele decît hibrizi, numărul de plante din soiurile culturii care vor fi recunoscute în mod evident neconforme cu varietatea nu trebuie să fie mai mare de:
    una la 30 m2 - pentru producţia de seminţe de bază;
    una la 10 m2 - pentru producţia de seminţe certificate;
    2) pentru hibrizi de Helianthus annuus, numărul procentual de plante care vor fi recunoscute în mod evident ca neconforme cu descendenţa încrucişată sau cu componenta care nu depăşeşte:
    pentru producerea de seminţe de bază: linii consangvine - 0,2 %;
    hibrizi simpli:
    forma paternă, plante care au emis polen, în timp ce 2 % sau mai mult din plantele femele au flori receptive - 0,2 %;
    forma maternă – 0,5 %;
    pentru producţia de seminţe certificate:
    plantele cu forma paternă emit suficient polen în timp ce plantele cu forma maternă prezintă flori receptive – 0,5 %;
    plantele cu forma maternă – 1,0 %;
    pentru producţia de seminţe de soiuri hibride se îndeplinesc condiţiile:
    plantele cu forma paternă să emită suficient polen în timp ce plantele cu forma maternă sînt înflorite;
    cînd plantele  cu forma maternă au stigmate receptive, procentul în număr de plante  cu forma maternă care au scuturat sau care scutură polen să nu depăşească 0,5 %;
    pentru producţia de seminţe de bază, procentul total în număr de plante cu formă maternă considerate în mod evident ca fiind neconforme cu componenta şi care au scuturat sau care scutură polen să nu depăşească 0,5 %;
    pentru producţia de seminţe certificate se utilizează o formă androsterilă, utilizîndu-se o formă paternă ce conţine una sau mai multe linii de restaurare a fertilităţii, astfel încît cel puţin o treime din plantele derivate din hibridul rezultat să producă polen aparent normal din toate punctele de vedere;
    3) hibrizi de Brassica napus, produşi prin utilizarea androsterilităţii, numărul procentual de plante  care vor fi recunoscute în mod evident ca neconforme cu descendenţa încrucişată sau cu componenta trebuie să fie mai mare de:
    pentru producerea de seminţe „Bază”:
    linii consagvinizate - 0,1 %;
    hibrizi simpli:
    forma paternă - 0,1 %;
    forma maternă - 0,2 %;
    pentru producerea de seminţe certificate:
    forma paternă - 0,3 %;
    forma maternă - 1,0 %.
    Androsterilitatea trebuie să fie de cel puţin 99 % pentru producerea de seminţe de bază şi de 98 % pentru producerea de seminţe certificate. Nivelul androsterilităţii este evaluat prin examinarea florilor, cu scopul verificării absenţei anterelor fertile;
    4) hibrizi de Gossypium hirsutum şi Gossypium Barbadense:
    la culturile destinate producţiei de seminţe de bază din linii parentale de Gossypium hirsutum şi Gossypium Barbadense, puritatea minimă a soiului atît pentru forma maternă, cît şi pentru cea paternă trebuie să fie de 99,8 %, dacă 5 % sau mai mult din plantele purtătoare de seminţe au flori receptive la polen. Nivelul androsterilităţii liniei parentale purtătoare de seminţe se evaluează prin examinarea florilor, în scopul verificării prezenţei anterilor sterile, şi nu trebuie să fie mai mic de 99,9 %;
    la culturile destinate producţiei de seminţe certificate din soiuri hibride de Gossypium hirsutum şi Gossypium Barbadense, puritatea minimă a soiului atît pentru părintele purtător de seminţe, cît şi pentru linia parentală  de polen să fie de 99,5 %, dacă 5 % sau mai mult din plantele purtătoare de seminţe au flori receptive la polen. Nivelul androsterilităţii liniei parentale purtătoare de seminţe se evaluează prin examinarea florilor, în scopul verificării prezenţei anterilor sterile, şi nu este mai mic de 99,7 %.
    5. Organismele dăunătoare care reduc utilitatea seminţelor să fie prezente la cel mai mic nivel posibil. În cazul Glycine max, prezenta condiţie se aplică în special organismelor Pseudomonos syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. sojae, Phialophora gregata şi Phytophtora megasperma f.sp. glycinea.
    6. Respectarea condiţiilor menţionate anterior se verifică, în cazul seminţelor de bază şi al seminţelor certificate, în cursul inspecţiilor oficiale în cîmp. Aceste inspecţii se efectuează cu respectarea  următoarelor condiţii:
    1)  starea culturală şi stadiul de dezvoltare a culturii să permită efectuarea unei examinări adecvate;
    2) în cazul hibrizilor de Helianthus annuus şi Brassica napus, se efectuează trei inspecţii: prima înainte de stadiul de înflorire, cea de a doua - la începutul stadiului de înflorire şi a treia - la sfîrşitul stadiului de înflorire.     În cazul hibrizilor de Gossypium hirsutum şi/sau Gossypium barbadense, se efectuează cel puţin trei inspecţii: prima - la începutul stadiului de înflorire, cea de a doua - înainte de sfîrşitul stadiului de înflorire şi cea de a treia - la sfîrşitul stadiului de înflorire, după îndepărtarea, după caz, a plantelor parentale cu polen;
    3) dimensiunile, numărul şi distribuţia porţiunilor de cîmp ce urmează a fi inspectate pentru a se verifica respectarea condiţiilor menţionate în prezenta anexă se determină în conformitate cu metodele stabilite de autoritatea desemnală.

Anexa nr.2
la Cerinţele privind calitatea şi comercializarea
seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre
Cerinţe
pe care trebuie să le îndeplinească seminţele
de plante oleaginoase şi pentru fibre
Secţiunea I. Seminţe certificate şi de bază
    1. Seminţele certificate şi de bază trebuie să aibă suficientă identitate şi o puritate de soi, după cum urmează:

Denumirea speciei şi a categoriei

Puritatea minimă a soiului (%)

Arachis hypogaea:
 

-         seminţe de bază

-         seminţe certificate

 
 
 
99,7
99,5

Brassica napus, altele decît hibrizi, altele decît soiuri utilizate doar pentru furajare, Brassica rapa, altele decît soiuri utilizate doar pentru furajare:

 
- seminţe de bază

-         seminţe certificate

 
 
 
 
 
 
99,9
99,7

Brassica napus spp., altele decît hibrizi, soiuri utilizate doar pentru furajare, Brassica rapa, soiuri utilizate doar pentru furajare, Helianthus annuus, altele decît soiuri de hibrizi incluzînd componentele sale, Sinapis alba:

 

-         seminţe de bază

-         seminţe certificate

 
 
 
 
 
 
 
 
99,7
99,0
Glycine max:
 

-         seminţe de bază

-         seminţe certificate

 
 
 
99,5
99,0

Linum usitatissimum:

 

-         seminţe de bază

-         seminţe certificate, prima generaţie

-         seminţe certificate, a doua şi a treia generaţie

 
 
99,7
98,0
 
97,5

Papaver somniferum:

 

-         seminţe de bază

-         seminţe certificate

 
 
 
99,0
98,0

    2. În cazul hibrizilor de Brassica napus, produşi prin utilizarea sterilităţii masculine, în următoarele condiţii:
    1) seminţele au suficientă identitate şi puritate în ceea ce priveşte caracteristicile de soi ale componentelor lor, incluzînd androsterilitatea sau restaurator al fertilităţii;
    2) puritatea minimă de soi a seminţelor este:
    a) seminţe de bază, forma maternă - 99,0 %;
    b) seminţe de bază, forma paternă - 99,9%;
    c) seminţe certificate - 90,0 %;
    3) seminţele vor fi desemnate ca seminţe certificate numai dacă s-a ţinut cont în mod corespunzător de rezultatele testelor executate în timpul sezonului de creştere a seminţelor certificate, stabilite pentru seminţele de bază, incluzînd androsterilitatea şi respectarea seminţelor de bază privitor la puritatea minimă a soiului stabilite în subpct. 2 al pct. 1 din anexă.
    În cazul seminţelor de bază din hibrizi, puritatea soiului poate fi evaluată prin metode biochimice adecvate.
    Referitor la puritatea minimă a soiului, menţionată în subpct. 2) al pct. 1 din prezenta anexă, pentru seminţe de bază din hibrizi se monitorizează prin teste oficiale postcontrol, efectuate pe un număr adecvat de eşantioane prelevate în mod oficial. O metodă biochimică a seminţelor de bază din hibrizi este electroforeza, care se aplică pentru determinarea proteinelor de rezerve specifice;
    4) în cazul în care condiţia menţionată în anexa nr.1 pct. 4) ultimul alineat al subpct. b) nu poate fi îndeplinită, se îndeplineşte următoarea condiţie: în cazul în care pentru producţia de seminţe certificate de hibrizi de Helianthus annuus s-au  folosit o formă maternă androsterilă şi o formă paternă care nu restaurează fertilitatea masculină, seminţele produse de formă paternă androsterilă se amestecă cu seminţe produse de părintele de seminţe complet fertil. Raportul dintre seminţele de formă paternă androsterilă şi de formă paternă fertilă nu trebuie să nu depăşească doi la unu;
    5) seminţele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii în ceea ce priveşte germinaţia, puritatea fizică şi conţinutul în seminţe de alte specii de plante, inclusiv Orobanche spp.:

    Partea A

    Partea B: Alte condiţii aplicabile în cazul în care se face trimitere la ele în tabelul din pct.2 subpunctul 5) partea A din prezenta anexă:
    a) conţinutul maxim de seminţe menţionat în coloana 5 din tabel include seminţele din speciile menţionate în coloanele 6 - 11 din tabel;
    b) determinarea seminţelor de alte specii de plante ca număr nu este necesară, cu excepţia cazurilor în care există îndoieli cu privire la respectarea condiţiilor menţionate în coloana 5 din tabel;
    c) numărarea seminţelor de Cuscuta spp. nu este necesară, cu excepţia cazurilor în care există îndoieli cu privire la respectarea condiţiilor menţionate în coloana 7 din tabel;
    d) prezenţa unei singure seminţe de Cuscuta spp. într-un eşantion avînd greutatea stabilită nu se consideră impuritate, în cazul în care un al doilea eşantion cu aceeaşi greutate este lipsit de seminţe de  Cuscuta spp.;
    e) seminţele sînt lipsite de Orobanche spp.: prezenţa unei seminţe de Orobanche spp. într-un eşantion de 100 g nu se consideră impuritate în cazul în care un al doilea eşantion de 200 g este lipsit de seminţe de Orobanche spp.;
    6) organismele dăunătoare care reduc utilitatea seminţelor să fie prezente la cel mai mic nivel posibil. În special, seminţele trebuie să respecte următoarele condiţii:

    Partea A

    Partea B: Alte condiţii aplicabile în cazul în care se face trimitere la ele în tabelul din partea A al prezentului subpunct:
    a) în cazul Linum usitatissimum – în procentul maxim, ca număr de seminţe contaminate cu Phoma exigua var. linicola nu depăşeşte o seminţă;
    b) determinarea numărului de sclerotii sau de fragmente de sclerotii din specia Sclerotinia Sclerotiorum nu este necesară, cu excepţia cazurilor în care există îndoieli cu privire la respectarea condiţiilor menţionate în coloana 5 din tabel;
    Partea C. Condiţii care se aplică în cazul Glucine max:
    a) în ceea ce priveşte Pseudomonas syringae pv. glycinea, numărul maxim de subeşantioane dintr-un eşantion de minimum 5000 de seminţe per lot, împărţit în 5 subeşantioane contaminate cu organismul menţionat, să nu depăşească  4;
    b) în cazul în care se identifică colonii suspecte în toate cele 5 subeşantioane, se pot utiliza teste biochimice adecvate în cazul coloniilor suspecte izolate pe un mediu preferenţial din fiecare eşantion, în vederea confirmării respectării condiţiilor de mai sus;
    c) în ceea ce priveşte Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum, numărul maxim de seminţe contaminate să nu depăşească 15 %;
    d) procentul din greutate a materiei inerte, aşa cum este definită în conformitate cu metodele internaţionale actuale de testare, să nu depăşească 0,3%.
Secţiunea II. Seminţe comerciale
    Condiţiile menţionate în anexa nr.2, cu excepţia secţiunii I subpunctul 5) partea A, se aplică  şi seminţelor comerciale.

    anexa 3

Anexa nr.4
la Cerinţele privind calitatea şi comercializarea
seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre

Cerinţe faţă de etichetă
    1. Pentru seminţe de bază şi seminţe certificate:
    1) serviciile de certificare şi ţara de origine sau sigla acestora, precum şi menţiunea clară dacă varietatea a fost modificată genetic;
    2) luna şi anul închiderii exprimate prin menţiunea: „închis…” (luna şi anul);
    3) luna şi anul ultimei prelevări oficiale de eşantioane în vederea certificării, exprimate prin menţiunea: „prelevat…” (luna şi anul);
    4) numărul de referinţă al lotului;
    5) specia menţionată cel puţin cu denumirea botanică sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, cu caractere latine;
    6) categoria;
    7) ţara de origine;
    8) masa netă sau brută declarată;
    9) în cazul în care se indică masa şi utilizarea pesticidelor granulare, a substanţelor de drajare sau altor aditivi solizi, se indică şi tipul aditivului, raportul aproximativ dintre masa seminţelor pure şi greutatea totală;
    10) seminţele de bază, pentru care hibridul sau linia consangvinizată din care provin seminţele au fost admise, în concordanţă cu Catalogul  soiurilor de plante al Republicii Moldova;
    11) numele componentei căreia îi aparţin seminţele de bază, care va fi indicat sub formă de cod, sau fără trimitere la soiul final, însoţit de cuvîntul „componentă”;
    12) pentru seminţele certificate – numele soiului căruia îi aparţin seminţele, însoţit de cuvîntul „hibrid”;
    13) în cazul în care germinarea a fost reanalizată, se poate include menţiunea „reanalizată… (luna şi anul)” şi serviciul care a efectuat noua analiză. Aceste indicaţii pot apărea pe eticheta oficială;
    14) numărul unic de identificare.
    2. Pentru seminţe comerciale:
    1) menţiunea: „Comerciale (necertificate pentru soi)”;
    2) serviciul de certificare şi ţările de origine sau sigla acestora, precum şi menţiunea clară dacă varietatea a fost modificată genetic;
    3) luna şi anul închiderii, exprimate prin menţiunea: „închis…(luna şi anul)”;
    4) numărul de referinţă al lotului;
    5) specia menţionată cu denumirea botanică sub formă prescurtată şi fără numele autorilor;
    6) regiunea producătoare;
    7) masa netă sau brută declarată;
    8) în cazul în care se indică masa şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau altor aditivi solizi, se indică şi timpul aditivului, raportul aproximativ dintre masa seminţelor pure şi masa totală;
    9) în cazul în care germinarea a fost reanalizată, se vor include menţiunea „reanalizată…(luna şi anul)” şi serviciul care a efectuat noua analiză. Aceste indicaţii vor fi aplicate pe eticheta oficială;
    10) autoritatea publică centrală indică denumirea botanică pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, în cazul în care s-a confirmat că inconvenientele ce rezultă din respectarea acestei obligaţii depăşesc avantajele scontate  ale comercializării seminţelor;
    11) dimensiuni minime - 110mm × 67 mm;
    12) numărul unic de identificare.

Anexa nr.5
la Cerinţele privind calitatea şi  comercializarea
seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre
Eticheta şi documentul
prevăzute în cazul seminţelor necertificate definitiv
    1. Indicaţiile ce trebuie menţionate pe etichetă:
    1) autoritatea responsabilă de inspecţia în cîmp;
    2) specia, indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină;
    3) soiul, indicat cel puţin în latină;
    4) categoria;
    5) în cazul soiurilor hibride, cuvîntul „hibrid”;
    6) numărul de referinţă al cîmpului sau al lotului;
    7) masa netă sau brută declarată;
    8) menţiunea: „Seminţe necertificate definitiv”;
    9) menţiunea clară dacă varietatea a fost modificată genetic;
    10) numărul unic de identificare.
    2. Culoarea etichetei trebuie să fie gri.
    3. Informaţiile care trebuie să figureze pe document:
    1) autoritatea care eliberează documentul;
    2) specia, indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, menţionată sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină;
    3) soiul, indicat cel puţin cu caractere latine;
    4) categoria;
    5) numărul de referinţă al seminţelor folosite şi numele ţării sau ţărilor care le-au certificat;
    6) numărul de referinţă al cîmpului sau lotului;
    7) suprafaţa cultivată pentru producţia lotului la care se referă documentul;
    8) cantitatea de seminţe recoltate şi numărul de ambalaje;
    9) numărul de generaţii ulterioare după seminţele de bază, în cazul seminţelor certificate;
    10) atestarea de respectare a condiţiilor de către cultura din care provin seminţele;
    11) menţiunea clară dacă varietatea a fost modificată genetic;
    12) după caz, rezultatele unei analize preliminare a seminţelor;
    13) numărul unic de identificare.