*HGO357/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  353690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 357
din  01.06.2012
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea
şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 398
    În temeiul prevederilor art. 29 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 3 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Vasile Bumacov

    Nr. 357. Chişinău, 1 iunie 2012.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 357
din 1 iunie 2012

NORMA SANITAR-VETERINARĂ
privind comercializarea şi importul păsărilor domestice
şi ouălor pentru incubaţie

    Prevederile prezentei Norme sînt armonizate cu prevederile Directivei nr. 2009/158/CE a Consiliului Uniunii Europene din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din  ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 22 decembrie 2009, L 334, pag.  4), modificată prin Decizia Comisiei nr. 2011/214/UE din 1 aprilie 2011 de modificare a anexelor II-IV la Directiva 2009/158/CE a Consiliului privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie (Jurnalul  Oficial al UE, L 90, pag. 27 din 6 aprilie 2011) şi cu ale Regulamentului (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă (JO L 168, 28 iunie 2008, p. 5), modificat prin Regulamentul (UE) nr. 557/2010 al Comisiei din 24 iunie 2010 (JO L 159, 13 25 iunie 2010).
Capitolul  I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie (în continuare – Norma sanitar-veterinară) stabileşte cerinţe de sănătate şi standarde la comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie.
    2. Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare nu se aplică păsărilor domestice pentru tîrguri, expoziţii şi concursuri.
    3. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinare, noţiunile de bază utilizate au următoarea semnificaţie:
    păsări domestice (de curte) – găinile, curcile, bibilicile, raţele, gîştele, prepeliţele, porumbeii, fazanii, potîrnichile, precum şi păsările alergătoare (Ratitae), crescute sau ţinute în captivitate pentru reproducţie, producţie de carne sau de ouă pentru consum sau pentru completarea rezervelor de vînat;
    ouă pentru incubaţie – ouăle fecundate de păsări domestice, autohtone sau din import, destinate incubaţiei şi producerii de pui, diferenţiate în funcţie de specie, de categorie şi de tip, identificate conform prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    pui – păsările vii de curte autohtone sau din import a căror greutate nu depăşeşte 185 de grame, clasificate pe specii, categorii (de utilizare, de înmulţire şi de reproducţie) şi tipuri (de carne, de pontă, de folosire mixtă);
    pui de utilizare – pui de carne, de pontă, de folosire mixtă;
    pui de carne – pui destinaţi îngrăşării şi sacrificării înainte de atingerea maturităţii sexuale;
    pui de pontă – pui destinaţi creşterii în vederea producţiei de ouă pentru consum;
    pui de folosire mixtă – pui destinaţi producţiei de ouă sau de carne;
    pui de înmulţire – pui destinaţi creşterii în vederea producerii de pui de utilizare;
    pui de reproducţie – pui destinaţi creşterii în vederea producţiei de pui de înmulţire;
    pui de o zi – păsările domestice nehrănite cu vîrsta de pînă la 72 de ore, inclusiv raţele hrănite sau nu din specia Cairina moschata sau încrucişările lor;
    păsări domestice pentru reproducţie – păsările domestice cu vîrsta de 72 de ore sau mai mult destinate producţiei de ouă pentru incubaţie;
    păsări domestice pentru producţie – păsările domestice cu vîrsta de  72 de ore sau mai mult crescute pentru producţia de carne şi/sau de ouă pentru consum sau pentru completarea rezervelor de vînat;
    păsări domestice pentru tăiere – păsările domestice trimise direct la abator pentru a fi sacrificate în cel mult 72 de ore de la sosire;
    efectiv – totalitatea păsărilor domestice cu acelaşi statut sanitar deţinute în acelaşi local sau în aceeaşi împrejmuire sau care împart acelaşi spaţiu aerian şi constituie o singură unitate epidemiologică;
    fermă – infrastructură care poate cuprinde o unitate, utilizată pentru creşterea sau deţinerea păsărilor domestice de reproducţie sau pentru producţie;
    unitate – fermă  sau parte a unei  ferme situate în acelaşi loc şi care desfăşoară un anumit gen de activitate în sectorul avicol;
    unitate de selecţie – fermă  sau parte a unei  ferme a cărei activitate constă în producerea de ouă pentru incubaţie pentru producţia de păsări domestice pentru reproducţie;
    unitate de înmulţire – fermă  sau parte a unei  ferme care produce ouă pentru incubaţie  pentru  producţia de păsări domestice pentru producţie;
    unitate de creştere – fermă  sau parte a unei  ferme care creşte păsări domestice pentru reproducţie, adică înainte de stadiul de reproducere sau care creşte păsări domestice pentru producţie, adică creşte păsări ouătoare înainte de stadiul de ouat;
    incubator – unitate  a cărei activitate constă  în  incubaţia, ecloziunea ouălor pentru incubaţie şi furnizarea puilor de o zi;
    capacitate – numărul maxim de ouă de incubaţie care pot fi puse simultan în incubatoare, cu excepţia clocitoarelor;
    laborator desemnat – laborator teritorial desemnat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare - autoritatea sanitar-veterinară competentă) să efectueze, sub responsabilitatea Centrului Republican de Diagnostic Veterinar testele de diagnostic prevăzute în prezenta Normă sanitar-veterinară;
    inspecţie sanitar-veterinară – vizită efectuată de medicul veterinar de liberă practică înputernicit pentru examinarea stării de sănătate a tuturor păsărilor domestice dintr-o unitate;
    boli cu notificare obligatorie – gripa aviară şi boala Newcastle;
    focar – exploataţia sau locul unde s-a notificat oficial unu sau mai multe cazuri de boală notificabilă;
    loc de carantină – infrastructura în care păsările domestice sînt menţinute în izolare totală, se exclude contactul direct sau indirect al acestora cu alte păsări domestice şi pot fi testate la bolile  notificabile şi observate pe termen de cel mult 30 de zile;
    tăiere sanitară – nimicirea tuturor păsărilor domestice şi a produselor infectate sau suspecte a fi contaminate în condiţii de asigurare a tuturor măsurilor de sănătate publică veterinară necesare, inclusiv dezinfecţia.
Capitolul  II
Cerinţe speciale
    4. Autoritatea sanitar-veterinară competentă, întru executarea prezentei Normei sanitar-veterinare:
    1) înregistrează, la cerere, fiecare fermă şi îi atribuie un număr distinctiv compus din codul ţării (pentru Republica Moldova – MD) şi dintr-o cifră de identificare atribuită, astfel încît să fie posibilă stabilirea genului de activitate al fermei;
    2) întocmeşte, actualizează, în funcţie de situaţia epizootică în ţară şi în lume şi de progresele metodelor de prevenire şi control al bolilor, şi informează publicul prin intermediul paginii web specializate lista întreprinderilor autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile secţiunii 1 din capitolul IV al prezentei Norme sanitar-veterinare, să efectueze operaţii de comercializare şi import a păsărilor vii şi a produselor de origine animală;
    3) întocmeşte, actualizează, în funcţie de situaţia epizootică în ţară şi în lume şi de progresele metodelor de prevenire şi control al bolilor, planul de activitate pentru a asigura respectarea cerinţelor privind autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor pentru importul şi comercializarea păsărilor domestice şi ouălor pentru  incubaţie, prevăzute în prezenta Normă sanitar-veterinară;
    4) în cazul în care fermele nu respectă dispoziţiile prezentei Norme sanitar-veterinare, poate retrage numărul distinctiv atribuit.
    5. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (în continuare – Centrul), în calitate de laborator naţional de referinţă în domeniul veterinar pentru executarea prezentei Norme:
    a) este responsabil de coordonarea şi verificarea utilizării corecte a  metodelor de diagnostic de către laboratoarele teritoriale desemnate;
    b) furnizează  laboratoarelor desemnate reactivii necesari pentru  testele de diagnostic;
    c)  monitorizează calitatea reactivilor utilizaţi de laboratoarele desemnate în scopul efectuării testelor de diagnostic prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    d) organizează şi participă periodic la teste comparative;
    e) face schimb reciproc periodic (anual şi în caz de necesitate) de informaţii cu Centrul National de Sănătate Publică privind variantele serologice de Salmonella depistate în perioada de referinţă la pasările domestice, ouăle pentru incubaţie şi la oameni.
    6. Autoritatea sanitar-veterinară competentă pune la dispoziţia altor state şi publicului informaţiile despre laboratorul naţional de referinţă.
    7.  Se admit către comercializare şi import ouăle  pentru  incubaţie,  puii de o zi, păsările domestice pentru reproducţie şi pentru producţie, cu excepţia păsărilor domestice destinate repopulării rezervelor de vînat sălbatic cu o vîrstă mai mare de 72 de ore, cu respectarea cerinţelor la transportatea acestora, prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară, care corespund următoarelor cerinţe comune:
    1) provin  din unităţi:
    a) autorizate în conformitate cu cerinţele generale privind autorizarea sanitar-veterinară а unităţilor, stabilite în prezenta Normă sanitar-veterinară, care dispun de un număr distinctiv atribiut, incluse în lista actualizată a  unităţilor autorizate, făcută cunoscută publicului, prin pagina web  a autorităţii sanitar-veterinare competente;
    b) care, în momentul expedierii, nu fac obiectul unei restricţii de sănătate animală care se aplică păsărilor de curte;
    c)  situate în afara unei zone supuse, din motive de sănătate animală, unor măsuri de restricţie, luate ca urmare a apariţiei unui  focar al unei boli  la care păsările domestice sînt sensibile;
    d) cu efective care nu prezintă, în momentul expedierii, semne clinice şi nu sînt suspecte de nici o boală contagioasă a păsărilor domestice;
    2)  în cazul în care ţara exportatoare dispune de şi aplică un program actualizat, aprobat, obligatoriu de combatere  a unei boli  întîlnite  la păsările domestice, în care se indică,  în special:
    a)  răspîndirea bolii pe teritoriul său;
    b)  obiectivele programului, avînd  în vedere importanţa bolii şi beneficiile estimate ale programului, raportate la costuri;
    c)  zona geografică  în care se va aplica programul;
    d)  categoriile de statut aplicabile unităţilor, cerinţele care trebuie respectate de fiecare categorie, precum şi procedurile de testare;
    e)  procedurile de monitorizare a programului;
    f)  acţiunile care trebuie întreprinse în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, o unitate  îşi pierde statutul de sănătate animală;
    g)  măsurile care trebuie adoptate în cazul în care rezultatele testelor derulate în conformitate cu prevederile programului sînt pozitive;
    h) orice garanţii suplimentare, generale ori speciale, care pot fi necesare în comerţul exterior, echivalente cu cele solicitate pe teritoriul său;
    3)  în cazul în care se consideră că teritoriul ţării ori o regiune din teritoriul său nu prezintă una dintre maladiile pe care le pot avea păsările domestice, se prezintă documentaţia aferentă, menţionînd  în special:
    a)  natura bolii şi istoricul apariţiei acesteia pe teritoriul său;
    b)  rezultatele  testelor de supraveghere bazate pe investigaţii serologice, microbiologice sau patologice şi pe faptul că boala respectivă  trebuie  notificată   autorităţii sanitar-veterinare competente;
    c)  perioada  în care s-a efectuat supravegherea sanitar-veterinară;
    d) dacă este cazul, perioada în care a fost interzisă vaccinarea împotriva bolii  şi zona geografică în care a fost instituită această  interdicţie;
    e)  normele de bază prin care se verifică dacă zona de interes nu este afectată de boală;
    f) garanţiile suplimentare, generale sau specifice, care pot fi solicitate în cadrul comerţului exterior, echivalente cu cele solicitate pe teritoriul său;
    4)  în cazul în care  în efectivul care a livrat ouăle pentru incubaţie, în cursul perioadei lor de incubaţie, izbucnesc boli contagioase ale păsărilor domestice care pot fi transmise prin ouă, expeditorul ouălor pentru incubaţie informează despre aceasta incubatorul respectiv şi autoritatea sanitar-veterinară competentă responsabilă de incubator.
    8. În particular:
    1) ouăle pentru  incubaţie, la momentul expedierii, trebuie:
    a)  să provină din efective care au fost ţinute mai mult de şase săptămîni în una sau mai multe unităţi autorizate care dispun de un număr distinctiv, conform cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b)  în caz de vaccinare, să provină din efective de păsări vaccinate cu vaccinuri autorizate pentru comercializare de autoritatea competentă, conform criteriilor de folosire a vaccinurilor în cadrul programelor de vaccinare de rutină împotriva bolii Newcastle;
    c) în caz de vaccinare a efectivului împotriva oricărui serotip de Salmonella programele de vaccinare împotriva Salmonella nu trebuie să interfereze cu detecţia serologică în contextul investigaţiilor pe teren sau să aibă ca rezultat teste fals positive şi nu trebuie utilizate vaccinurile vii cu Salmonella în contextul programelor naţionale de control la păsările de curte pentru reproducţie sau producţie în timpul perioadei de reproducere sau depunere a ouălor, cu excepţia celor sigure şi autorizate şi în cazul în care fabricantul nu furnizează o metodă corespunzătoare care să permită diferenţierea din punct de vedere bacteriologic a tulpinilor de Salmonella de tip sălbatic de tulpinile vaccinale;
    d) să provină din efective care au fost supuse unui examen sanitar-veterinar efectuat de către un medic veterinar oficial sau un medic veterinar de liberă practică împuternicit în  cursul celor 72 de ore care precedă expedierea şi, în momentul acestei examinări, nu au prezentat nici un semn clinic sau nu au fost suspectate de boli contagioase;
    e) să provină din efective care au fost supuse în fiecare lună unei inspecţii sanitar-veterinare, efectuate de către un medic veterinar oficial sau medicul veterinar de liberă practică împuternicit, însoţită de  examinarea registrelor stării de sănătate ale lotului şi aprecierea  stării actuale de sănătate, în baza  informaţiilor la zi, furnizate de persoana responsabilă de  lot în ultimele 72 de ore înainte de expediere;
    f) supuse unui examen sanitar-veterinar efectuat de către medicul veterinar oficial sau medicul veterinar de liberă practică împuternicit pentru a exclude orice posibilitate a unei boli contagioase la păsările domestice, în cazul în care registrele sau oricare altă informaţie fac să fie suspectată o boală şi în cazul apariţiei bolilor contagioase care pot fi transmise prin ouăle expediate pentru incubaţie acesta va informa, în perioada de incubaţie a ouălor livrate, autoritatea competentă si  responsabilul incubatorului;
    g)  să fie identificate prin marcare individuală la ferma de producţie cu numărul ei distinctiv constituit din litere şi cifre de cel puţin 2 milimetri înălţime şi 1 milimetru lăţime, aplicate cu cerneală neagră indelebilă sau cu o altă marcă clar vizibilă  de cel puţin 10 milimetri pătraţi, aplicată înainte de punerea în incubator, fie într-o fermă de producţie, fie într-o fermă–incubator;
    h) să fie supuse unei dezinfecţii în conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar oficial;
    i) să fie ambalate în cutii perfect curate care conţin doar ouă destinate incubaţiei provenind de la aceeaşi specie, categorie şi tip de pasăre şi din aceeaşi fermă, ţară de origine sau expeditor şi pe care să fie  aplicată menţiunea “ouă puse la incubat”, înscris numărul distinctiv al fermei în care au fost produse;
    j) să fie conforme cu dispoziţiile în vigoare în ţara importatoare, purtînd alte informaţii decît cele prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară, cu condiţia ca asestea să nu fie confundate între ele, de exemplu: caracterele să fie de cel puţin 3 milimetri înălţime, denumirea ţării de origine, menţiunea „incubare”, pe ambalajele acestora trebuie să conţină cel puţin indicaţiile de pe ouă, specia de pasăre de la care provin ouăle, numelele sau denumirea expeditorului şi adresa acestuia;
    2) puii de o zi trebuie:
    a)  să provină din ouă pentru incubaţie care întrunesc cerinţele specificate în alin. 1) pct. 7 şi pct. 8 ale prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) în caz de vaccinare, să fie vaccinaţi cu vaccinuri autorizate pentru comercializare de autoritatea competentă în conformitate cu criteriile de folosire a vaccinurilor în cadrul programelor de vaccinare de rutină împotriva bolii Newcastle;
    c) să nu prezinte, la momentul  expedierii, nici o suspiciune de boală, în datelе din registrele incubatorului respectiv şi a rezultatelor de laborator privind excluderea suspiciunii de boală, clarificarea cauzelor modificării randamentului de producţie;
    d) ambalaţi în ambalaje în funcţie de specie, tipul şi categoria de pasăre de curte, proveniţi exclusiv din acelaşi incubator, aceeaşi ţară de origine şi de la acelaşi expeditor şi pe care trebuie să fie înscrise cel puţin numărul distinctiv al fermei-incubator, în special denumirea ţării de origine, specia de pasăre căreia aparţin puii, numelele sau denumirea expeditorului şi adresa acestuia, aplicate cu cerneală neagră indelebilă, cu caractere de cel puţin 20 milimetri înălţime, 10 milimetri lăţime şi 1 milimetru grosime;
    3) păsările domestice pentru reproducţie şi pentru producţie, pînă la momentul expedierii:
    a)  au fost ţinute, de la ecloziune  sau mai mult de şase săptămîni,  în una  sau în mai multe unităţi autorizate care au atribuit un număr distinctiv conform prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) în caz de vaccinare, au fost vaccinate cu vaccinuri autorizate pentru comercializare de autoritatea competentă în conformitate cu criteriile de folosire a vaccinurilor în cadrul programelor de vaccinare de rutină împotriva bolii Newcastle;
    c) au fost supuse unui examen sanitar-veterinar efectuat de către un medic veterinar oficial sau împuternicit, în ultimele 48 de ore care preced expedierea şi, în momentul acestei examinări, să nu prezinte nici un semn clinic de boală sau să nu fie suspecte de boli contagioase ale păsărilor domestice;
    4) păsările domestice destinate sacrificării trebuie, la momentul expedierii:
    a) să provină dintr-o  fermă în care s-au aflat de la ecloziune sau mai mult de douăzeci şi una de zile;
    b) să provină dintr-o  fermă care nu face obiectul nici unei restricţii de sănătate animală care se aplică păsărilor domestice;
    c) au fost supuse examenului sanitar-veterinar în ultimele cinci zile înaintea expedierii de către medicul veterinar oficial sau de liberă practică împuternicit şi  nu au prezentat nici un semn clinic de boală sau nu au fost suspecte de o boală contagioasă a păsărilor domestice;
    d)  să provină dintr-o  fermă situată în afara unei zone supuse, din motive de sănătate animală, unor măsuri de restricţie, luate ca urmare a apariţiei unui focar al unei boli la care păsările domestice sînt sensibile;
    e) au fost supuse unor teste microbiologice, prin recoltare de probe în unitatea de origine şi utilizarea metodelor stabilite în vederea depistării Salmonellei şi serotipurilor incluse în programul recunoscut ca fiind echivalent cu cel prevăzut de prezenta Normă sanitar-veterinară, precum şi celor, în caz de necesitate, care nu  sînt menţionate de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    5) păsările domestice cu o vîrstă mai mare de 72 de ore, destinate repopulării vînatului sălbatic, trebuie, la momentul expedierii:
    a) să provină dintr-o exploataţie care nu  face obiectul nici unei  restricţii de sănătate animală aplicabilă păsărilor;
    b) să provină dintr-o exploataţie în care au stat de la ecloziune sau mai mult de 21 de zile şi în care, în cursul celor două săptămîni care preced expedierea, nu au avut contact cu păsări domestice nou introduse;
    c)  să fie supuse examenului sanitar- veterinar efectuat în cursul celor 48 de ore care preced expedierea de către medicul veterinar oficial sau împuternicit şi să nu prezinte nici un semn clinic de boală sau să nu fie suspecte de o boală contagioasă a păsărilor;
    d)  să provină dintr-o exploataţie care nu este situată într-o zonă supusă interdicţiei, din motive de sănătate animală, din  cauza unui focar al unei boli la care păsările domestice sînt sensibile.
    9. Cerinţele pct. 7, alin. 1) – 4), pct. 8 şi pct. 12-18 din prezenta Normă sanitar-veterinară nu se aplică loturilor mai mici de douăzeci de păsări domestice şi ouă pentru incubaţie, cu excepţia loturilor care conţin ratite sau ouă de ratite pentru  incubaţie, cu condiţia ca acestea,  în momentul expedierii lor să provină din efective care:
    a) s-au aflat în ţară de la ecloziune sau cel puţin ultimele trei luni;
    b) nu prezintă semne clinice de boală contagioasă aviară;
    c) în cazul în care au fost vaccinate, în coformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    d) nu fac obiectul nici unei restricţii de sănătate animală aplicabilă păsărilor domestice;
    e) provin din exploataţii situate în afara unei zone supuse, din motive de sănătate animală, unor măsuri de restricţie, ca urmare a apariţiei unui focar al unei boli  la care păsările sînt sensibile;
    f) toate păsările expediate au  răspuns negativ în luna care precede expedierea lor  la examenele serologice de depistare a anticorpilor de Salmonella pullorum şi de Salmonella gallinarum, efectuate în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare, iar în cazul ouălor pentru incubaţie sau al puilor de o zi, efectivul de origine, în cele trei luni  care preced expedierea, a fost supus unui examen serologic de depistare a Salmonella pullorum şi Salmonella gallinarum în proporţie care să dea o certitudine de 95 % în privinţa depistării infecţiei pentru o prevalenţă de 5 %.
Capitolul  III
Cerinţe la  transport
    10. Transportul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie obţinute de la acestea care sînt vaccinate împotriva bolii Newcastle către o ţară cu statutul recunoscut ca nevaccinînd contra bolii Newcastle, se efectuează cu respectarea următoarelor cerinţe:
    1) ouăle pentru incubaţie trebuie să provină din efective de păsări domestice care:
    a) nu sînt vaccinate; sau
    b) sînt vaccinate cu vaccin  inactivat; sau
    c) au fost vaccinate cu un vaccin viu cu cel puţin 30 de zile înainte de colectarea ouălor pentru  incubaţie;
    2) puii de o zi, inclusiv puii destinaţi completării rezervelor de vînat nu trebuie să fie vaccinaţi împotriva bolii Newcastle şi să provină din:
    a) ouă pentru incubaţie care corespund cerinţelor prevăzute în subpunctul 1) al prezentului punct; şi
    b) un  incubator pentru  incubaţia respectivelor ouă în momente şi locuri complet diferite de cele ale ouălor care nu  corespund cerinţelor prevăzute în subpunctul 1) al prezentului punct;
    3) păsările domestice de reproducţie şi pentru producţie trebuie:
    a) să nu  fie vaccinate  împotriva bolii Newcastle; şi
    b) să fi fost izolate timp de 14 zile înainte de transport într-o exploataţie sau unitate de carantină sub supravegherea unui medic veterinar oficial în care nu se efectuează vaccinări, nu sînt păsări vaccinate  împotriva bolii Newcastle în ultimele 21 de zile înainte de transport şi nu a intrat în contact cu vreo pasăre nedestinată transportului în acest interval; şi
    c) au fost supuse, în intervalul de 14 zile înainte de transport, testării serologice reprezentative, cu rezultate negative, pentru detectarea anticorpilor bolii Newcastle în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    4)  păsările domestice pentru sacrificare trebuie să provină din efective de păsări domestice care:
    a) dacă nu sînt vaccinate împotriva bolii Newcastle, au fost supuse, în intervalul de 14 zile înainte de transport, testării serologice reprezentative, cu rezultate negative, pentru a detecta anticorpii bolii Newcastle în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) dacă sînt vaccinate, au fost supuse, în  intervalul de 14 zile înainte de transport şi în baza unui eşantion reprezentativ, unui test de izolare a virusului bolii Newcastle conform tehnicilor de aplicare aprobate.
    11. Ţara sau regiunea:
    1) pentru a fi recunoscută ca „nevaccinînd contra bolii Newcastle”, în caz de necesitate, trebuie să prezinte Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală, prin intermediul autorităţii competente, programul corect întocmit, menţionat  la alin. 2) pct. 7 al prezentei Norme sanitar-veterinare, precizînd garanţiile suplimentare, generale sau specifice care pot fi solicitate în timpul procedurii de recunoaştere, urmat de o cerere de recunoaştere a statutului de „nevaccinînd  contra bolii Newcastle”;
    2) cu statut ca „nevaccinînd contra bolii Newcastle” poate fi recunoscută că deţine acest statut în cazul în care prezintă informaţiile menţionate la alin. 3) pct. 7 al prezentei Norme sanitar-veterinare şi, în special că:
    a) nu  a fost autorizată  în cursul celor douăsprezece luni precedente nici o vaccinare contra bolii Newcastle la păsări domestice, cu excepţia vaccinării obligatorii a porumbeilor călători;
    b) efectivele pentru reproducţie fac, cel puţin o dată pe an, obiectul unui  control serologic care urmăreşte detectarea prezenţei bolii Newcastle, în  conformitate  cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    c) unităţile nu au nici o pasăre care să fi fost vaccinată contra bolii Newcastle în cele douăsprezece luni precedente, cu excepţia porumbeilor călători vaccinaţi;
    3) cu statutul de  „nevaccinînd contra bolii Newcastle” poate fi suspendat în cazul:
    a) unei epizootii grave, necontrolate a bolii Newcastle;
    b) ridicării restricţiilor legale care interzic recurgerea sistematică la vaccinarea de rutină contra bolii Newcastle.
    12. Puii de o zi şi ouăle pentru  incubaţie trebuie transportaţi:
    a) în containere noi de unică folosinţă concepute în acest scop şi nimicite după utilizare; sau
    b) în containere de refolosire, cu condiţia ca acestea să fie curăţate şi dezinfectate  înainte de orice altă reutilizare.
    13. Containerele de unică folosinţă trebuie:
    1) să conţină numai pui de o zi sau ouă pentru incubaţie din aceeaşi specie, din aceeaşi categorie şi acelaşi tip de păsări domestice şi care provin de la aceeaşi unitate;
    2) să poarte o etichetă care să indice:
    a) denumirea ţării şi a regiunii de origine;
    b) numărul unic distinctiv al unităţii de origine atribuit conform prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    c) numărul de pui sau de ouă din  fiecare ambalaj;
    d) specia de păsări domestice căreia îi aparţin ouăle sau puii.
    14. Ambalajele care conţin pui de o zi sau ouă pentru incubaţie pot fi comasate în vederea transportului în containere corespunzătoare pe care să indică:
    a) numărul de ambalaje comasate;
    b) indicaţiile menţionate la subpunctul 2) punctul 13 al prezentei Norme sanitar-veterinare.
    15. Păsările domestice pentru reproducţie şi producţie trebuie transportate în cutii sau cuşti:
    a)  care conţin doar păsări domestice din aceeaşi specie, din aceeaşi categorie şi de acelaşi tip şi care provin din aceeaşi unitate;
    b)  pe care este aplicat numărul unic distinctiv al unităţii de origine atribuit conform prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare.
    16. Păsările domestice pentru reproducţie şi puii de o zi sînt transportaţi cît mai repede spre unitatea de destinaţie, fără să intre în contact cu alte păsări vii, cu excepţia păsărilor domestice pentru reproducţie şi producţie ori a puilor de o zi care corespund cerinţelor enunţate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Păsările domestice pentru tăiere sînt transportate fără întîrziere spre abatorul de destinaţie, fără să intre în contact cu alte păsări domestice, cu excepţia păsărilor domestice pentru tăiere care corespund cerinţelor enunţate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Păsările domestice destinate pentru repopularea rezervelor de vînat sînt transportate fără întîrziere către punctul de destinaţie, fără a intra în contact cu alte păsări domestice, cu excepţia păsărilor domestice destinate în acelaşi scop, care corespund cerinţelor enunţate  în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    17. Cutiile, cuştile şi mijloacele de transport se concep astfel încît:
    a) să se prevină pierderea de excremente şi a penelor în timpul transportului;
    b) să permită observarea păsărilor domestice;
    c) să permită curăţarea şi dezinfectarea acestora.
    18. Mijloacele de transport şi, în cazul în care nu sînt de unică folosinţă, containerele, cutiile şi cuştile, înainte de încărcare şi după descărcare, sînt curăţate şi dezinfectate în conformitate cu instrucţiunile autorităţii competente de la locul de încărcare şi descărcare.
    19. Fiecare lot de păsări domestice, inclusiv puii de o zi şi ouăle pentru incubaţie destinate comercializării trebuie să fie însoţite, în timpul transportului lor spre locul de destinaţie:
    1) de un document de însoţire întocmit care să conţină cel puţin următoarele indicaţii:
    a) denumirea, adresa fermei şi numărul distinctiv al acesteia, care, în cazul importului, trebuie să fie înlocuit cu denumirea ţării de origine;
    b) numărul de păsări domestice, ouăle destinate incubaţiei sau numărul de pui, în funcţie de specie, de categorie şi de tipul de pasăre;
    c) data expediţiei;
    d) Numele şi adresa destinatarului;
    2) de un certificat sanitar-veterinar care să fie:
    a) în conformitate cu modelul corespunzător prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) completat şi semnat de un medic veterinar oficial;
    c) întocmit în ziua încărcării, în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului expeditor şi în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului destinatar sau de traducerea autentificată a acestuia;
    d) valabil pe o durată de cinci zile;
    e) întocmit pe o singură  filă;
    f) adresat, în principiu, unui singur destinatar;
    g) ştampilat şi semnat, iar ştampila şi semnătura să aibă o culoare diferită de cea a certificatului sanitar-veterinar.
    20. Este interzis transportul păsărilor domestice pentru reproducţie şi puii de o zi, păsărilor domestice pentru sacrificare şi pentru repopularea rezervelor de vînat prin zonele infectate de gripă aviară sau cu boala  Newcastle.
    21. Păsările domestice şi ouăle pentru incubaţie importate trebuie:
    1) să provină din  ţări sau din zone ale ţărilor incluse în lista ţărilor sau din zonele ţărilor din care se permite importul, întocmită de către Agenţie, plasată pe pagina web a acesteia şi actualizată în funcţie de:
    a) situaţia epizootică;
    b) starea de sănătate a păsărilor domestice, a altor animale domestice şi a faunei din ţara respectivă, acordîndu-se o atenţie deosebită în special bolilor exotice ale animalelor, precum şi stării de sănătate în zonele de vecinătate, în cazul în care se poate compromite sănătatea populaţiei şi a animalelor din ţară;
    c)  regularitatea şi rapiditatea furnizării de informaţii de către ţara respectivă cu privire la existenţa pe teritoriul său a bolilor animale contagioase, în special a celor menţionate  în listele Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală;
    d)  normele acestei ţări privind prevenirea şi combaterea bolilor la animale;
    e)  structura serviciilor veterinare din ţara respectivă şi atribuţiile acestor servicii;
    f)  organizarea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control  al bolilor contagioase la animale;
    g)  garanţiile pe care le poate oferi ţara pentru conformare cu prezenta Normă sanitar-veterinară;
    h)  respectarea normelor referitoare la hormoni şi reziduuri;
    2) să provină din ţări sau regiuni ale acestora:
    a)  în care gripa aviară şi boala Newcastle sînt boli a  căror declarare este obligatorie;
    b)  indemne de gripa aviară şi boala Newcastle sau care, fără a fi indemne de aceste boli, le combat  cu ajutorul unor măsuri cel puţin  echivalente celor naţionale;
    3)  numai dacă provin din efective care:
    a)  înainte de expediere au fost ţinute  fără întrerupere pe teritoriul respectiv sau în  zona  respectivă pe parcursul unei perioade de maximum 30 de zile;
    b)  întrunesc condiţiile de sănătate animală pentru importurile de păsări domestice şi de ouă pentru  incubaţie, în  funcţie de speciile şi de categoriile de păsări domestice, echivalente cu cele prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    4) să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar, în original, întocmit în conformitate cu modelul stabilit în prezenta Normă sanitar-veterinară şi semnat de un medic veterinar oficial din ţara exportatoare:
    a)  emis în ziua încărcării  în vederea expedierii spre ţara de destinaţie;
    b)  redactat în limba oficială a ţării de destinaţie sau  în  limba oficială a ţării expeditoare cu traducerea autentificată în  limba oficială a ţării de destinaţie;
    c) prin care se atestă că păsările sau ouăle pentru incubaţie sînt conforme cu cerinţele prezentei Norme sanitar-veterinare;
    d) cu o valabilitate de cinci zile;
    e)  întocmit pe o singură  filă;
    f)  adresat unui singur destinatar;
    g)  ştampilat şi semnat de o culoare diferită de cea a certificatului.
    22. Autoritatea sanitar-veterinară competentă:
    a) efectuează controale la faţa locului pentru a verifica dacă toate prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare se aplică efectiv;
    b) limitează, în funcţie de situaţia epizootică şi rezultatele controlului efectuat, importul dintr-o ţară sau dintr-o zonă a unei ţări anumitor specii, ouă pentru incubaţie, păsări domestice de reproducţie sau pentru producţie, păsări domestice pentru  sacrificare sau pentru utilizări speciale;
    c) impune ţinerea în carantină sau izolarea păsărilor domestice, ouălor pentru incubaţie importate sau păsărilor domestice eclozate din ouă importate şi luarea măsurilor de carantină şi testare obligatorii pentru gripa aviară, boala Newcastle şi orice altă boală relevantă;
    d) la sosirea în ţară, direcţionează păsările domestice pentru sacrificare la un abator pentru a fi sacrificate fără întîrziere;
    e) desemnează, din motive de sănătate animală, abatorul spre care trebuie expediate păsările.
Capitolul IV
Autorizaţia sanitar-veterinară a unităţilor
Secţiunea 1
Cerinţele generale privind autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor
    23. Pentru a fi autorizate sanitar-veterinar de către autoritatea competentă pentru comerţul exterior, unităţile trebuie:
    1) să întrunească cerinţele referitoare la infrastructură şi funcţionare, stipulate în secţiunea 2 a prezentului capitol;
    2) să pună în aplicare şi să respecte un program privind supravegherea maladiilor, aprobat de Agenţie, conform cerinţelor stipulate în secţiunea 3 a prezentului capitol;
    3) să deţină infrastructura necesară pentru desfăşurarea operaţiunilor prevăzute la subpunctul 4) din prezentul punct;
    4) să fie supravegheate de autoritatea sanitar-veterinară competentă în contextul planului de monitorizare a sănătăţii animalelor care include, în special:
    a) cel puţin o inspecţie sanitar-veterinară anuală, efectuată de către medicul veterinar oficial şi controalele pentru verificarea modului în care se aplică măsurile de igienă şi a funcţionării unităţii, în conformitate cu condiţiile din  secţiunea 2 a prezentului capitol;
    b) înregistrarea, de către fermier, a tuturor informaţiilor necesare pentru monitorizarea continuă a stării de sănătate din unitate de către autoritatea sanitar-veterinară competentă;
    5) să deţină numai păsări domestice.
    24. Fiecărei unităţi autorizate sau, după caz înregistrate, la cerere, de către autoritatea competentă se artribuie un număr distinctiv, alcătiut din codul ţării (pentru Moldova – MD) şi o cifră de identificare corespunzătoare genului de activitate a unităţii.
    Numărul distinctiv poate fi retras unităţilor care nu respectă dispoziţiile prezentei Norme sanitar-veterinare.
Secţiunea 2
Infrastructură şi funcţionare
    25. În unităţile de selecţie, de înmulţire şi de creştere:
    1) amplasarea şi dispunerea infrastructurii trebuie:
    a) să corespundă cu specificul producţiei realizate;
    b) să asigure că se poate preveni apariţia oricărei boli;
    c) în cazul apariţiei unei boli, să se asigure că aceasta poate fi controlată;
    d) să permită o separare clară între aceste specii, în cazul în care unităţile deţin mai multe specii de păsări domestice;
    e) să asigure condiţii de igienă bune;
    f) să permită monitorizarea stării de sănătate;
    2) echipamentul  trebuie:
    a) să corespundă cu specificul producţiei realizate;
    b) să permită curăţarea şi dezinfectarea, în locul cel mai adecvat, a instalaţiilor şi a vehiculelor cu care sînt transportate păsările domestice şi ouăle pentru incubaţie;
    3) tehnica de creştere a păsărilor trebuie:
    a) să aibă la bază, pe cît posibil, principiul „creşterii protejate” sau principiul „supravegherii continue”;
    b) supusă curăţirii şi dezinfectării după evacuarea fecărui efectiv;
    4) trebuie adăpostite numai păsări domestice care provin:
    a) chiar din unitate; şi/sau
    b) din alte unităţi de creştere, de selecţie sau de înmulţire autorizate în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare; şi/sau
    c) din importuri realizate în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară;
    5) agentul economic trebuie să asigure respectarea normelor de igienă;
    6) personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru;
    7) vizitatorii să poarte îmbrăcăminte de protecţie;
    8) clădirile, împrejmuirile şi echipamentul  trebuie să fie bine  întreţinute;
    9) ouăle trebuie să fie colectate frecvent, cel puţin o dată pe zi şi cît mai curînd posibil după depunere, curăţate şi dezinfectate cît mai curînd posibil, cu excepţia cazului în care dezinfecţia are loc la un incubator din ţară, ambalate cu materiale noi sau curate  şi dezinfectate;
    10) deţinătorul trebuie să notifice medicului veterinar împuternicit cu privire la orice modificare a randamentului producţiei sau cu privire la orice alt semn  care poate constitui o suspiciune de boală contagioasă a păsărilor domestice;
    11) din momentul în  care apare suspiciunea, medicul veterinar împuternicit trebuie să trimită la laboratorul desemnat probele necesare pentru stabilirea sau confirmarea diagnosticului;
    12) se va ţine un dosar, registru sau bazа de date referitoare la efectivele de păsări, care se păstrează cel puţin doi ani după eliminarea efectivelor în care se vor indica:
    a) introducerea şi scoaterea de păsări domestice;
    b) randamentul producţiei;
    c) morbiditatea şi mortalitatea, inclusiv cauzele acestora;
    d) examenele de laborator executate şi rezultatele obţinute;
    e) locul de origine al păsărilor domestice;
    f) destinaţia ouălor;
    13) în cazul unor boli contagioase ale păsărilor domestice, rezultatele examenelor de laborator trebuie comunicate imediat medicului veterinar de liberă practică împuternicit al unităţii respective.
    26. În incubatoare:
    1) trebuie să existe o separare fizică şi funcţională a incubatorului de instalaţiile pentru creşterea păsărilor pe diverse sectoare funcţionale:
    a) depozitarea şi sortarea ouălor;
    b) dezinfectarea;
    c) preincubaţia;
    d) ecloziunea;
    e) pregătirea şi condiţionarea expedierilor;
    2) clădirile trebuie protejate de păsările venite din exterior şi de rozătoare;
    3) podelele şi pereţii trebuie să fie din material rezistent,  impermeabil şi lavabil;
    4) condiţiile de iluminare naturală sau artificială şi sistemele de reglare a aerului şi a temperaturii trebuie adaptate în funcţie de destinaţia încăperii;
    5) trebuie prevăzută eliminarea igienică a deşeurilor (ouă şi pui);
    6) echipamentul trebuie să aibă pereţii interiori netezi şi etanşi;
    7) funcţionarea echipamentului şi a personalului trebuie corelată cu principiul circulaţiei în sens unic a ouălor;
    8)  ouăle pentru incubaţie trebuie să provină:
    a) din unităţi de selecţie sau de înmulţire autorizate;
    b) din  importuri în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară;
    9) agentul economic trebuie să asigure respectarea normelor de igienă;
    10) fiecare agent economic trebuie să înregistreze, în funcţie de specie, de categorie (selecţie, reproducere sau utilizare) şi de tip (carne, ouă sau utilizare mixtă):
    a) data punerii la incubaţie, numărul de ouă destinate incubaţiei şi numărul distinctiv al fermei în care au fost produse ouăle destinate incubaţiei;
    b) data ecloziunii şi numărul de pui eclozaţi destinaţi utilizării efective;
    c) numărul de ouă incubate retrase din incubator şi identitatea cumpărătorului;
    11) personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru;
    12) vizitatorii trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie;
    13) clădirile şi echipamentul trebuie menţinute  în bună stare de întreţinere;
    14) operaţiunilor de dezinfectare se supun:
    a) ouăle, din momentul sosirii la incubator şi începerea procesului de incubare sau la momentul expedierii pentru comercializare sau exportare, cu excepţia cazului în care au fost dezinfectate în prealabil la unitatea de reproducţie de origine;
    b) incubatoarele, cu regularitate;
    c) eclozoarele şi echipamentul, după fiecare ecloziune;
    15) trebuie evaluată starea sanitară a incubatorului conform programului de control al calităţii microbiologice;
    16) deţinătorul comunică medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice modificare a randamentului producţiei sau orice alt semn care ar putea constitui o suspiciune de boală contagioasă a păsărilor domestice;
    17) din momentul în care apare suspiciunea de boală contagioasă, medicul veterinar de liberă practică împuternicit trebuie să trimită la laboratorul desemnat probele necesare pentru stabilirea sau confirmarea diagnosticului şi să informeze autoritatea sanitar-veterinară competentă, care decide luarea măsurilor corespunzătoare;
    18) se va ţine un registru de incubator, fişier sau program informatic, păstrat timp de cel puţin doi ani, în care se va arăta, dacă este posibil, pentru fiecare efectiv:
    a) provenienţa ouălor şi data sosirii acestora;
    b) rezultatele ecloziunii;
    c) anomaliile constatate;
    d) examenele de laborator executate şi rezultatele obţinute;
    e) eventualele programe de vaccinare;
    f) numărul şi destinaţia ouălor introduse  în  incubatoare din care nu au ieşit pui;
    g) destinaţia puilor de o zi;
    19)  în cazul unor boli contagioase ale păsărilor domestice, rezultatele examenelor de laborator trebuie comunicate imediat medicului veterinar de liberă practică împuternicit al unităţii respective;
    20) ouăle retrase trebuie utilizate ca ouă industriale în alte scopuri decît consumul uman;
    21) se înregistrează şi, la solicitare, se comunică autorităţii competente, în funcţie de specie, de categorie (selecţie, reproducere sau utilizare) şi de tip (carne, ouă sau utilizare mixtă) despre:
    a) numărul de ouă destinate incubaţiei puse la incubat;
    b) numărul de pui eclozaţi destinaţi utilizării efective;
    c) datele statistice privind şeptelul de păsări de curte pentru selecţie şi înmulţire, pot fi solicitate şi de alte autorităţi interesate;
    d) numărul de pui importaţi/exportaţi în cursul lunilor, în funcţie de specie, categorie şi tipul de pasăre, completat în modelul borderoului menţionat în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    22) la sfîrşitul fiecărui an se întocmesc datele statistice privind structura şi activitatea incubatoarelor, care se prezintă, în prima lună a anului curent, conform modelului solicitat, Biroului Naţional de Statistică.
Secţiunea 3
Programul de control sanitar-veterinar al bolilor
    27. Programele de control sanitar al bolilor trebuie să prevadă, fără a aduce atingere măsurilor de sănătate specificate în pct. 7 al prezentei Norme sanitar-veterinare, cel puţin condiţiile de control pentru următoarele infecţii şi specii:
    1) infecţii cu Salmonella pullorum (Salmonella enterica, subspecia enterica, serovar Gallinarum, varianta biochimică (biovar) Pullorum), Salmonella gallinarum (Salmonella enterica, subspecia enterica, serovar Gallinarum, varianta biochimică (biovar) Gallinarum) şi Salmonella arizonae (Salmonella enterica, subspecia arizonae, serogrupul K (O18) arizonae):
    a) Salmonella pullorum şi Salmonella gallinarum – la găini, curci, bibilici, prepeliţe, fazani, potîrnichi şi raţe;
    b) Salmonella arizonae – la curci;
    2) infecţii cu Mycoplasma gallisepticum şi Mycoplasma meleagridis:
    a) în cazul Mycoplasma gallisepticum – la găini şi curci;
    b) în cazul Mycoplasma Meleagridis – curci.
    28. Programul de control sanitar-veterinar:
    1) al infecţiilor cu Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum şi Salmonella:
    a) urmăreşte determinarea prezenţei infecţiei prin examene serologice şi/sau bacteriologice, ţinînd cont de faptul că testele serologice la specii de păsări, altele decît găini, pot avea uneori ca rezultat o proporţie inacceptabilă de reacţii pozitive false;
    b) include prelevarea şi examinarea probelor, în funcţie de caz, din singe, embrioni neeclozaţi (embrioni morţi în coajă), de la pui de calitatea a doua, meconiu, ţesuturi post mortem, în special ficat, splină, ovar/oviduct  şi joncţiune iliocecală, ţinînd cont de faptul că eşantioanele de mediu nu sînt, în general, adecvate pentru detectarea fiabilă a Salmonella pullorum şi Salmonella gallinarum;
    c) prevede pentru eşantioane fecale/meconice  şi intestinale îmbogăţirea directă cu bulion cu selenit-cisteină şi pentru eşantioane (de exemplu, embrioni morţi în coajă), unde este de aşteptat ca flora concurentă să fie minimă, preîmbogăţirea neselectivă urmată de îmbogăţire selectivă cu bulion Rappaport-Vassiliadis pe bază de soia (RVS) sau cu bulion Muller Kauffman-tetrationat-novobiocin (MKTTn), ţinînd cont de faptul că etalarea directă a  ţesuturilor prelevate în mediu aseptic pe un mediu agar cu selectivitate minimă, ca de exemplu agarul MacConkey, este, de asemenea, utilă pentru diagnosticare şi că Salmonella pullorum  şi Salmonella gallinarum nu cresc de la sine în mediul semisolid modificat Rappaport Vassiliadis (MRSV) care este utilizat pentru monitorizarea agentului zoonotic Salmonella spp.;
    d) include prelevarea eşantioanelor de sînge de la un efectiv pentru a investiga Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum sau Salmonella arizonae prin examen serologic, ţinînd cont de faptul ca numărul de eşantioane care trebuie prelevate să fie valabil din punct de vedere statistic pentru testare serologică şi/sau bacteriologică pentru determinarea prezenţei infecţiei, precum şi de prevalenţa infecţiei şi de istoricul acesteia în ţară;
    e) prevede inspectarea efectivelor de păsări în timpul fiecărei perioade de depunere a ouălor, la momentul oportun pentru detectarea bolii;
    f) exclude prelevarea eşantioanelor de la păsări de curte sau ouă care au fost tratate cu produse medicinale antimicrobiene în decursul ultimelor două trei săptămîni înainte de testare pentru testarea bacteriologică;
    g) impune utilizarea tehnicilor de testare capabile să diferenţieze răspunsurile serologice la infecţiile cu Salmonella pullorum  şi Salmonella gallinarum, în cazul utilizării vaccinului cu Salmonella enteritidis, ţinînd cont de faptul că Salmonella pullorum  şi Salmonella gallinarum nu cresc de la sine în mediul semisolid modificat Rappaport Vassiliadis (MRSV) care este utilizat pentru monitorizarea agentului zoonotic Salmonella spp.;
    h) exclude vaccinarea în cazul monitorizării serologice;
    i) prevede testarea bacteriologică în cazul vaccinării, dar metoda de confirmare trebuie să fie capabilă să diferenţieze tulpinile de vaccin viu de cele sălbatice;
    2) al infecţei cu Mycoplasma gallisepticum şi Mycoplasma meleagridis:
    a)  urmăreşte determinarea prezenţei infecţiei prin examene serologice şi/sau bacteriologice şi/sau moleculare validate, leziunilor de aerosaculită la puii de găină şi la puii de curcă de o zi care sugerează prezenţa unei infecţii cu Mycoplasma  ce trebuie investigată;
    b)  include prelevarea probelor pentru laborator, în funcţie de caz, din sînge de la pui de găină şi pui de curcă de o zi, din material seminal, sau secreţie traheală, orificii nazale posterioare, cloacă sau din sacul aerian şi, în special, pentru determinarea prezenţei Mycoplasma meleagridis, din oviduct şi penis, în cazul curcanilor;
    c) examene pentru investigarea Mycoplasma gallisepticum sau Mycoplasma meleagridis, efectuate pe un eşantion reprezentativ, astfel încît să se poată efectua supravegherea continuă a infecţiei pe parcursul perioadelor de creştere şi de depunere a ouălor, adică imediat înainte de depunerea ouălor şi apoi din  trei în  trei luni.
    29. În cazul în care nu există reacţii, examenul este considerat negativ.
    În caz contrar, efectivul este suspectat de boală şi se aplică măsurile prevăzute în secţiunea 4 din prezentul capitol.
    În cazul fermelor care cuprind mai multe unităţi de producţie distincte, autoritatea competentă poate deroga de la aplicarea măsurilor  prevăzute în prezentul punct în unităţile de producţie sănătoase ale unei ferme infectate, cu condiţia că medicul veterinar de liberă practică împuternicit confirmă că structura şi importanţa acestor unităţi de producţie, precum şi operaţiunile care se efectuează în cadrul lor sînt complet distincte în ceea ce priveşte locaţia, întreţinerea şi alimentaţia şi boala respectivă nu poate propaga de la o unitate de producţie la alta.
Secţiunea 4
Criterii de suspendare sau de retragere a autorizaţiei
sanitar-veterinare a unei unităţi

    30. Autorizaţia sanitar-veterinară a unei unităţi se suspendă:
    1) în cazul în care nu se respectă condiţiile prevăzute în secţiunea 2 a prezentului capitol;
    2) pînă  la realizarea unei  investigaţii corespunzătoare asupra bolii,  în cazul în care:
    a) este suspectată prezenţa gripei aviare sau a bolii Newcastle în cadrul unităţii sau sînt prezentate date veridice despre aparitia cazurilor de boală la oameni, condiţionate de activitatea unităţii rerspective;
    b) unitatea a primit păsări domestice sau ouă pentru incubaţie care provin dintr-o unitate suspectă sau afectată de gripa aviară sau de boala Newcastle;
    c) între unitate şi un focar de gripă aviară sau de boală Newcastle a avut loc un contact susceptibil de a transmite infecţia;
    3) pînă la efectuarea unor noi examene, în cazul în care rezultatele controalelor întreprinse în conformitate cu prervederile prezentei Norme sanitar-veterinare privind infecţiile cu Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella Arizonae, mycoplasma gallisepticum sau Mycoplasma Meleagridis indică la prezenţa unei infecţii;
    4) pînă la aplicarea măsurilor corespunzătoare solicitate de către medicul veterinar oficial după constatarea neconformării unităţii cu cerinţele stipulate în pct. 23 al prezentei Norme sanitar-veterinare.
    31. Autorizaţia sanitar-veterinară a unei unităţi se retrage:
    a) în cazul izbucnirii gripei aviare sau a bolii Newcastle în unitate;
    b) în cazul în care un nou examen desfăşurat corespunzător confirmă prezenţa unei infecţii cu Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum sau Mycoplasma meleagridis;
    c) în cazul în care, după o nouă somare din partea medicului veterinar oficial, nu s-au luat măsurile de conformare cu cerinţele stipulate în pct. 23 al prezentei Norme sanitar-veterinare.
    32. Restabilirea autorizaţiei sanitar-veterinare se efectuează:
    1) după douăzeci şi una de zile de la executarea curăţării şi a dezinfecţiei finale, în cazul efectuării tăierii sanitare cauzată de izbucnirea gripei aviare sau a bolii Newcastle;
    2)  în cazul în care a fost retrasă din cauza unor infecţii provocate de:
    a) Salmonella pullorum, Salmonella Gallinarum sau de Salmonella Arizonae după două rezultate negative  a testelor efectuate la un  interval de cel puţin 21 de zile în unitatea respectivă şi după dezinfectarea finală a  locului unde s-a sacrificat efectivul de păsări infectate;
    b) Mycoplasma gallisepticum sau de Mycoplasma meleagridis – după două rezultate negative a testelor efectuate pe tot efectivul de păsări la un interval de cel puţin 60 de zile.
    33. Suspendarea, retragerea şi restabilirea autorizaţiei sanitar-veterinare se efectuează conform prevederilor alin. (3)-(6) ale art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

    anexa nr.1

    anexa nr.2