*HGC686/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  353696
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 686
din  13.09.2012
cu privire la aprobarea unor metode de analiză
pentru controlul nutreţurilor
Publicat : 21.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 741     Data intrarii in vigoare : 21.12.2012
    În conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea transpunerii prevederilor Regulamentului nr. 152/2009/CE din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.54 din 26 februarie 2009 în baza normativă naţională, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Metodele de eşantionare pentru controlul oficial al nutreţurilor, în vederea determinării constituenţilor, aditivilor şi a substanţelor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi a microorganismelor, conform anexei nr. 1;
    Metodele de preparare a eşantioanelor pentru analiză şi exprimarea rezultatelor, conform anexei nr. 2;
    Metodele de analiză privind controlul compoziţiei materiilor prime pentru nutreţuri şi a nutreţurilor combinate, conform anexei nr. 3;
    Metodele de analiză pentru controlul nivelului admisibil de aditivi în nutreţuri, conform anexei nr. 4;
    Metodele de analiză pentru controlul substanţelor nedorite în nutreţuri, conform anexei nr. 5;
    Metodele de analiză privind determinarea constituenţilor de origine animală pentru controlul oficial al nutreţurilor, conform anexei nr. 6;
    Metodele de determinare a valorii energetice a nutreţurilor combinate pentru păsările de crescătorie, conform anexei nr. 7.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                        Vasile Bumacov

    Nr. 686. Chişinău, 13 septembrie 2012.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7