LPC110/2014
ID intern unic:  353702
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 110
din  19.06.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 419
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1011 alineatul (2), cuvîntul „furnizorului”, în ambele cazuri, se exclude.
    2. Articolul 102 alineatul (8):
    la punctul 1), litera c) se abrogă;
    la punctul 7) litera b), după cuvintele „declaraţiile vamale” se introduce textul „sau extrasele din declaraţiile vamale în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura digitală a subiectului impozabil, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice”.
    3. La articolul 125 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) declaraţia vamală a încărcăturii sau copia acesteia, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export, sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura digitală a subiectului impozabil, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.”
    Art. II. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu punctele 64) şi 65) cu următorul cuprins:
    „64) coridor verde sau „nimic de declarat” –  coridor destinat persoanelor fizice care nu trec bunuri şi mărfuri peste frontiera vamală sau care trec numai bunuri şi mărfuri admise în ţară ce nu necesită declararea vamală în formă scrisă. Trecerea persoanelor fizice prin coridorul verde este calificată ca declarare vamală concludentă a bunurilor şi mărfurilor respective;
    65)  coridor roşu –  coridor destinat persoanelor fizice care trec peste frontiera vamală bunuri şi mărfuri care, conform legislaţiei în vigoare, se declară în formă scrisă.”
    2. La articolul 42 alineatul (3), cuvintele „El este obligat” se substituie cu textul „În cazurile prevăzute de legislaţie, titularul regimului vamal de tranzit este obligat”.
    3. Articolul 73 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Mărfurile introduse pînă la 1 ianuarie 2014 în baza unui contract de leasing operaţional care sînt destinate folosirii în calitate de mijloc de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pot fi utilizate în regim vamal de admitere temporară cu suspendare totală pînă la 31 decembrie 2015.”
    4. Articolul 176 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul introducerii animalelor vii supuse carantinei profilactice, termenul de depunere a declaraţiei vamale începe să curgă din ziua finalizării carantinei respective.”
    5. La articolul 179, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) În cazul depunerii declaraţiei vamale în format electronic, toate documentele necesare vămuirii se depun în format electronic, cu aplicarea pe declaraţia vamală a semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.”
    6. La articolul 187, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice”.
    7. Articolul 199 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul introducerii animalelor vii supuse carantinei profilactice, termenul menţionat la alin. (1) începe să curgă din ziua finalizării carantinei respective.”
    Art. III. – Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 24, alineatul (7) se completează în final cu textul: „Certificatul sanitar-veterinar se eliberează pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.”
    2. La articolul 33:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care:
    în partea introductivă, după textul „în cadrul postului vamal.” se introduce textul: „Avizul de liberă trecere se eliberează pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.”
    litera b) se abrogă;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) certificatul de calitate, dacă acesta este emis de către producător;”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Documentele menţionate la alin. (1) se vor prezenta de către agenţii economici pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.”
    3. La articolul 331 alineatul (3), textul „(în copii şi în original)” se substituie cu textul „ , pe suport de hîrtie  (în copii şi în original) sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice”.
    Art. IV. – La articolul unic din Legea nr. 1 din 13 februarie 2014 privind importul unui autovehicul  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60–65, art. 125), cifrele „8702” se substituie cu cifrele „8704”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Igor CORMAN

    Nr. 110. Chişinău, 19 iunie 2014.