*OIFPS317/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  353808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 317
din  27.11.2009
cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa
pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală,
 sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise,
 calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF
Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 809     Data intrarii in vigoare : 04.12.2009
    Întru asigurarea unei administrări corecte şi eficiente a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu prevederile art. 352 alin. (5) din Codul fiscal, precum şi în scopul executării prevederilor art. 352 alin. (10) din Titlul IX ,,Taxele rutiere” al Codului fiscal, în partea ce ţine de obligaţiunea autorităţii abilitate de a prezenta organului fiscal informaţie cu privire la sumele calculate ale acestei taxe,
ORDON:
    1. Se aprobă conform anexei la prezentul ordin formularul tipizat al Informaţiei privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al Codului fiscal.
    2. Se aprobă ca parte componentă a Informaţiei, Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a acesteia.
    3. Informaţia ce urmează a fi prezentată pentru trimestrul IV al anului 2009 va include, inclusiv, datele aferente subiecţilor impunerii cărora, începînd cu 21 august 2009 (data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Ordinului Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 63 din 4 mai 2009), li s-au întocmit procese-verbale privind controlul sarcinii pe osie.
    4. Secţia secretariat (dna L. Chirieazev) va remite prezentul ordin, pentru informare şi călăuză, tuturor subdiviziunilor structurale ale IFPS şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, inclusiv Ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor.
    5. Direcţia juridică (dl A. Gogu) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Procopie DUCA

    Nr. 317. Chişinău, 27 noiembrie 2009.

INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare a Informaţiei (Forma TDLMS-09)
    La completarea Informaţiei pe formularul tipizat, autoritatea abilitată, în mod obligatoriu, trebuie să indice:
    - codul fiscal al autorităţii abilitate de a prezenta informaţia dată;
    - denumirea autorităţii abilitate;
    - codul localităţii de la sediul unde este înregistrată autoritatea abilitată – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului ,,Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 3.09.2003;
    - inspectoratul fiscal de stat teritorial de la locul de înregistrare a sediului autorităţii abilitate;
    - data prezentării informaţiei;
    - perioada fiscală - se indică pentru care trimestru al anului se prezintă informaţia;
    - semnătura autentificată prin ştampilă a persoanei responsabile – se aplică de către conducătorul autorităţii abilitate.
    Informaţia se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost întocmite procesele-verbale privind controlul sarcinii pe osie pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise.
    În formularul tipizat al Informaţiei rubrica ,,Perioada fiscală” se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea T; N – numărul trimestrului; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru trimestrul IV anul 2009, codul perioadei fiscale va avea următoarea structură T/4/2009).
    În tabelul Informaţiei se indică următoarele:
    - în col. 2 – codul fiscal/IDNO al persoanei juridice/fizice sau juridice căreia i s-a întocmit procesul-verbal de control al sarcinii pe osie;
    - în col. 3 – denumirea/numele subiectului impunerii căruia i s-a întocmit procesul-verbal de control al sarcinii pe osie;
    - în col. 4 – data calculării taxei cu referinţă;
    - în col. 5 – numărul procesului-verbal de control al sarcinii pe osie;
    - în col. 6 – cuantumul taxei calculate potrivit prevederilor art. 352 alin. (5) din Codul fiscal (se indică în lei);
    Suma de control – se indică suma taxei calculate potrivit prevederilor art. 352 alin. (5) din Codul fiscal, care trebuie să coincidă cu suma indicată în col. 6 (se indică în lei).
    Notă: În cazul constatării erorilor privind corectitudinea indicării codului fiscal/IDNO al subiectului impunerii, informaţia privind sumele calculate se va reflecta în contul personal al organului abilitat de prezentarea informaţiei.

   
Forma TDLMS-09