HGC541/2014
ID intern unic:  353841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 541
din  07.07.2014
cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor
cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase
la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă
de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise
pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi
transportarea manuală a greutăţilor
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 590
    În temeiul articolului 255 alineatul (2) din Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase  la  care  este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani, conform anexei nr.1;
    Normele de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că angajarea persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase incluse în Nomenclatorul aprobat prin prezenta hotărîre este interzisă.
    3. Se stabileşte că, în cadrul practicii în producţie (instruirii în producţie), persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani care îşi fac studiile în colegii, şcoli profesionale şi şcoli de meserii, precum şi elevii din clasele superioare ale gimnaziilor, liceelor pot fi admişi la lucrările incluse în Nomenclatorul aprobat prin prezenta hotărîre doar cu condiţia că:
    a) la locurile respective de muncă sînt respectate cu stricteţe cerinţele de securitate şi sănătate în muncă;
    b) durata lucrărilor nu va depăşi 4 ore pe zi.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 7 septembrie 1993 „Privind aprobarea Nomenclatorului de industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise persoanelor mai tinere de optsprezece ani”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Valentina Buliga

    Nr. 541. Chişinău, 7 iulie 2014.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.541
din 7 iulie 2014
NOMENCLATORUL
lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau
 periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor
 în vîrstă de pînă la 18 ani
I. CONSTRUCŢII SUBTERANE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
Lucrări subterane
    Muncitori cu diverse profesii, angajaţi la lucrări subterane
Extracţia materialelor de construcţii
    Alegător-stivuitor
    Cernător
    Miner tăietor
    Maşinist la maşina de tăiat argilă
    Maşinist la maşina de tăiat piatră
    Sortator
    Sfărîmător plăci şi blocuri
    Tăietor piatră
    Tăietor tranşee
II. LUCRĂRI DE PROSPECŢIUNI GEOLOGICE
ŞI TOPOGRAFO-GEOLOGICE
    Ajutor de maşinist la instalaţia de foraj
    Artificier la lucrări geofizice
    Carotajist
    Maşinist la instalaţia de foraj
    Motorist la staţia de carotaj autopropulsată
    Muncitori la lucrări de ridicare geologică, explorare geologică şi la lucrări geografice
    Spălător probe geologice
III. INDUSTRIA METALURGICĂ
    Metalurgia feroasă  
    Profesii generale din metalurgia feroasă
    Arămar, lucrări directe în secţii metalurgice
    Călitor laminate
    Controlor în producţia de metale feroase, angajat nemijlocit la sectoarele fierbinţi
    Descărcător la halde
    Încălzitor metale
    Încărcător cuptoare termice, încărcarea şi descărcarea manuală
    Îndreptător laminate, îndreptarea metalului fierbinte
    Înlăturător metale fierbinţi
    Înlăturător zgură şi metale recirculante
    Lăcătuş la repararea utilajului metalurgiei şi de ciment, lucrări la sectoare fierbinţi
    Marcator, lucrări la sectoare fierbinţi
    Marcator metale fierbinţi, marcarea bandajelor fierbinţi
    Maşinist, diverse maşini şi mecanisme, la deschideri fierbinţi, la secţii fierbinţi la transportarea metalului fierbinte
    Operator la maşini de degroşat
    Operator la panoul de comandă al cuptorului electric de topit
    Operator la postul de comandă
    Operator la postul de comandă al agregatelor de călire volumică a şinelor
    Pregătitor materiale refractate de alimentare şi de amestecuri termice
    Pregătitor oale de turnare
    Pregătitor şarjă, lucrări manuale
    Răsturnător-stivuitor, lucrări cu metale fierbinţi
    Puitor metale
    Recocerist oţel şi aliaje de precizie
    Şlefuitor cu şmirghel la înlăturarea defectelor la metale
    Tăietor metale fierbinţi, fără telecomanda de la pupitru
    Termist laminate
    Ungător foi
    Zgurier
Industria de topire a oţelului
    Maşinist la maşina de încărcat
    Maşinist la hidrocurăţarea şi ungerea lingotierelor
    Maşinist la distribuitor
    Operator la instalaţii cu ejector cu abur de vacumare a metalului
    Operator la încărcarea convertizoarelor
    Operator la logoscop
    Operator la maşini de turnare continuă a semifabricatelor
    Operator la panoul de comandă
    Operator la sisteme hidraulice şi de răcire a maşinii de turnare continuă a semifabricatelor
    Operator la sisteme de răcire a instalaţiilor de turnare continuă a oţelului
    Oţelar (la toate activităţile)
    Pregătitor canale turnarea oţelului
    Pregătitor garnituri de teren pentru turnarea metalului
    Topitor zgură sintetică
    Turnător oţel
    Umplutor-tasator de blocuri
Producţia de laminate
    Calandror la agregatul de îndoit profiluri
    Calandror la demontarea şi asamblarea cajelor
    Calandror la laminorul de laminat la cald
    Calandror la laminorul de laminat la rece
    Despachetator
    Lăcătuş-ghidajor
    Lustruitor de foi şi benzi
    Maşinist la maşina cu abur reversibilă a laminorului
    Maşinist la maşina de crestat cu alice
    Maşinist la maşina de curăţat cu flacără
    Maşinist la maşina de frezat şi curăţat
    Maşinist la maşina de tăiat lingouri
    Maşinist la motorul de antrenare a laminorului
    Maşinist la prese
    Operator la agregatul de găurit şi presă
    Operator la agregatul de îndoit profile
    Operator la postul de comandă a laminorului de laminat la cald
    Operator la postul de comandă a laminorului de laminat la rece
    Perforator tablă
    Placator materiale polimere pe metal
    Pregătitor pastă de separare
    Presator-perforator de piese pentru fixarea şinelor
    Presator roţi şi bandaje
    Presurător talc de foi şi benzi
    Probator metal
    Stivuitor laminate, lucrări la sectoare fierbinţi
    Tăietor metal rece
 IV. PRODUCEREA ŞI TRANSMISIUNEA ENERGIEI
ELECTRICE ŞI TERMICE (GOSPODĂRIA ENERGETICĂ)

Reparaţia utilajului
    Curăţitor cazane
    Electromontor la repararea liniilor electrice aeriene, lucrări fără scoaterea de sub tensiune sau la înălţime
    Lăcătuş la repararea utilajului în secţiile de cazane şi de pregătire a pulberilor
    Lăcătuş la repararea utilajului de alimentare cu combustibil
    Lăcătuş la repararea utilajului în secţiile de maşini ale centralelor termice şi hidroelectrice
Staţii termoelectrice
    Electromontor (de serviciu)
    Electromontor la panoul central de comandă a centralei electrice
    Lăcătuş automatică şi aparate de măsură şi control în secţiile staţiilor termice, electrice şi substaţiilor
    Lăcătuş de serviciu
    Maşinist la alimentarea cu combustibil
    Maşinist la bloc energetic
    Maşinist la cazane
    Maşinist la mori de mărunţire a combustibilului
    Maşinist la panoul termic central de comandă a turbinelor cu abur
    Maşinist la instalaţii de uscare în secţiile de pregătire a pulberilor (secţiile de mărunţire a combustibilului)
    Maşinist la pompe de pulberi în secţiile de pregătire a pulberilor (în secţiile de mărunţire a combustibilului)
    Maşinist la turbinele cu abur
    Maşinist la sistemul-bloc de comandă a agregatelor (cazan-turbină)
    Maşinist la instalaţiile de turbine cu gaze
    Maşinist la evacuarea cenuşii
    Maşinist-revizor la utilaje cu turbine
    Maşinist-revizor la utilaje cu cazane
    Motorist la staţia de pompare a şlamului
Reţele termice
    Lăcătuş la deservirea reţelelor termice
V. LUCRĂRI DE FORAJ
    Dieselist (motorist) la instalaţia de foraj
    Maşinist la cimentarea sondelor
    Maşinist elevatoare la încercarea sondelor
    Montator-electrician turle
    Montator-sudor turle
    Montator turle
    Motorist la agregatul de cimentare
    Motorist la agregatul de amestecat ciment sau nisip
    Operator la cimentarea sondelor
    Operator la încercarea sondelor
    Presurizator ţevi
    Sondor la forajul mecanic percutant
    Sondor la forajul mecanic rotativ
VI. INDUSTRIA PETROCHIMICĂ
Recondiţionarea şi repararea pneurilor
    Aparatist la panoul de comandă
    Asamblor anvelope
    Asamblor anvelope recondiţionate
    Asamblor brăţare şi perne protectoare
    Asamblor cuplaje pentru pneuri
    Asamblor pneuri fără bandaj
    Calandror la cauciucarea cordului metalic
    Confecţioner materiale pentru reparaţia pneurilor
    Echilibrator pneuri
    Granulator
    Încleietor articole şi piese din cauciuc şi polimeri
    Maşinist la agregatul de impregnare
    Maşinist la agregatul de producere a camerelor pentru autopneuri
    Montator camere
    Probator articole din cauciuc
    Reparator articole din cauciuc
VII. PRODUCŢIA MICROBIOLOGICĂ
 Fabricarea zahărului din materie brută
vegetală nealimentară prin metoda hidrolizei
    Acidist
    Fierbător
    Muncitor la întreţinerea decontoarelor şi termoschimbătoarelor
    Neutralizator
Fabricarea proteinei furajere (drojdie furajeră,
 concentrate vitamino-proteice, bacterii furajere,
concentrat proteic al fermentaţiei de metan)
    Muncitori diverse profesii la toate etapele tehnologice de producţie, inclusiv muncitorii din laboratoare
    Operator la instalaţia de vitaminizare a drojdiilor
    Operator la prepararea soluţiilor de medii de cultură şi săruri
    Separator biomasă la fabricarea proteinei furajere
    Uscător la fabricarea proteinei furajere
Producerea alcoolului etilic
    Aparatist la distilarea şi rectificarea alcoolului
Fabricarea antibioticelor furajere,
vitaminelor şi aminoacizilor
    Muncitori diverse profesii  la toate etapele tehnologice de fabricare a antibioticelor, vitaminelor şi aminoacizilor prin sinteză microbiologică
Fabricarea preparatelor cu fermenţi
    Muncitori diverse profesii la activitatea cu microorganisme vii şi produse finite în producţia de diverse preparate cu fermenţi prin metoda profundă şi superficială
Producţia mijloacelor biologice de protecţie
a plantelor, îngrăşămintelor, insecticidelor şi a
altor preparate bacteriene

    Muncitori diverse profesii la etapele tehnologice principale de producţie: preparate virotice, dendrobacilină, nitragin, polimixină, tilazină, fitobacteriomicină, fosforobacterină, entobacterină
Producţia ligninei carbonizate, cărbunelui activ,
nitroligninei şi derivatelor ei
    Muncitori diverse profesii la operaţii tehnologice principale în producţia produselor de prelucrare a ligninei
VIII. PRODUCŢIA DE MEDICAMENTE, PREPARATE ŞI
MATERIALE MEDICAMENTOASE BACTERIOLOGICE
ŞI BIOLOGICE

    Aparatişti la etape tehnologice principale în producţie, în afară de manipulaţii la pregătirea materialelor stomatologice
    Completator semifabricate de articole medicale
    Crescător de miceliu
    Dozator preparate medicamentoase
    Examinator fiole cu soluţii injectabile
    Cîtuitor fiole
    Formator preparate medicamentoase, semifabricate şi articole medicale
    Închizător producţie medicamentoasă
    Laborant la producerea preparatelor bacteriene
    Lipitor fiole
    Maşinist la instalaţiile de sublimare
    Maşinist-tabletor
    Măcinător ţesut virotic şi pastă bacteriană
    Montator
    Preparator amestecuri şi paste medicinale
    Preparator în producţia remediilor terapeutice biosintetice
    Preparator medii nutritive
    Spălător hidroxid de aluminiu
    Stabilizator-defibrinor sînge
    Sterilizator materiale şi preparate
    Şlefuitor articole medicale
    Tăietor materie primă
    Tăietor fiole şi tuburi
    Topitor
    Turnător soluţii sterile
    Umplutor fiole
    Vivarist
Producţia de vitamine
    Muncitori diverse profesii la operaţii tehnologice principale
IX. CONSTRUCŢIA DE MAŞINI
ŞI PRELUCRAREA METALELOR
    Producţia de piese turnate
    Cubilist
    Curăţitor metale, piese turnate, articole şi detalii la întreţinerea tamburelor de lustruit, a maşinilor de fărîmiţat cu jet, la lucrări cu nisip uscat şi pilitură metalică
    Întreţinător secţii de turnătorie, curăţarea pămîntului ars în tunele
    Dezbătător piese turnate
    Formator la formarea manuală, articole mari cu greutatea mai mult de 10 kg
    Formator la formarea mecanică
    Hidrocurăţitor
    Hidrosablator
    Încărcător şarjă în cubilouri şi cuptoare
    Modelor modele din răşină epoxidică
    Pilitor piese turnate
    Pregătitor amestec de formare
    Sortator-colector metale vechi şi deşeuri metalice
    Sortator piese turnate
    Sudor piese turnate
    Şlefuitor cu şmirghel
    Topitor metale la cuptoare cu vid
    Topitor metale şi aliaje
    Turnător la maşini de turnat sub presiune
    Turnător la turnarea sub vid şi centrifugă sub vid
    Turnător metale
    Turnător metale şi aliaje
    Turnător prin metoda de cristalizare orientată
    Uscător miezuri, forme şi materiale pentru forme
Lucrări de sudare
    Electrogazosudor
    Gazogenist la instalaţii cu acetilenă
    Sudor cu gaz la instalaţii cu acetilenă
    Sudor electric la maşini automate
    Sudor electric la maşini semiautomate
    Sudor electric la sudarea manuală
    Sudor la instalaţia de sudare cu fascicul electronic
    Sudor la sudarea aluminotermică
    Tăietor cu gaz
Lucrări de cazangerie, stanţare şi matriţare
 la rece, de trefilare şi de presare

    Cazangiu
    Curbător ţevi
    Îndreptător caroserii
    Îndreptător manual
    Matriţer la ciocane cu cădere
    Matriţer la matriţarea pieselor de plumb
    Presator
    Tăietor metale la foarfece şi prese
    Trăgător la tragerea sîrmei de plumb, a tuburilor şi a barelor
    Vălţuitor la vălţuirea capetelor la ţevi de plumb la cald
Lucrări de foraje-presare şi termice
    Albăstritor metale
    Ambalator-cimentator
    Arcurar la sectoare cu temperaturi înalte la arcuirea vergilor cu diametrul mai mare de 15 mm
    Arcurar la prelucrarea metalului fierbinte
    Asamblor-nituitor
    Călitor (cu excepţia celor de la cuptoare electrice şi cu gaze tip închis sau fără vetre mobile)
    Bandajist
    Forjor la ciocane de forjă şi prese
    Forjor la forjarea manuală
    Forjor-matriţer
    Forjor-matriţer la maşini rotative
    Izolator la tratamentul termic
    Încălzitor (sudor) metale
    Laminator la laminarea inelelor fierbinţi
    Lipitor la sudarea instrumentului şi stelitului, la lipirea cuţitelor
    Maşinist la ciocane, prese şi manipulatoare la prelucrarea metalului fierbinte
    Termist
    Termist la instalaţii cu curent de înaltă frecvenţă
Prelucrarea mecanică a metalelor şi a altor materiale
    Ascuţitor la ascuţirea uscată cu discuri abrazive
    Lustruitor (diverse lucrări)
    Rolator discuri de lustruit
    Strungar la prelucrarea metalului prin tăierea la strunguri de prelucrare a metalelor cu încălzire concomitentă a articolelor cu plasmă
Acoperirea şi vopsitul metalului
    Aluminizator
    Brunar
    Corector băi
    Cositorar la cald
    Decapator
    Depunător masă plastică pe metale
    Galvanizator
    Impregnator piese turnate
    Înlăturător-spălător vopsele şi lacuri la prelucrarea pieselor vopsite cu vopsele nitro, vopsele ce conţin plumb, vopsele luminiscente, vopsele pe bază de dizolvanţi organici
    Lăcuitor table şi ţevi
    Metalizator
    Muncitori la lucrări de finisare, cu utilizarea plumbului
    Plumbuitor la plumbuirea la cald
    Pregătitor electrolit şi flux
    Zincuitor la cald
    Zugrav la lucrări cu vopsele ce conţin plumb, vopsele luminiscente, grund şi vopsele pe bază de dizolvanţi organici în încăperi închise (compartimente navale); la curăţarea ruginii de pe suprafeţele corpurilor metalice ale suprastructurilor navale şi a pojghiţei de metal oxidat de pe părţile subacvatice ale corpului, de stratul de vopsea învechită de pe suprafeţele metalice şi de lemn ale navelor
Lucrări de lăcătuşărie şi lăcătuşărie-montare
    Găuritor la maşini pneumatice
    Lipitor la lucrări cu plumb şi aliaje ce conţin plumb
    Probator motoare
Emailarea
    Arzător email
    Emailator la depunerea emailului pe articole prin metoda de scufundare şi pulverizare
    Morar materiale pentru email
    Preparator pulberi de email la lucrări manuale
    Recocerist articole
    Topitor email
Repararea ceasurilor
    Decapator foiţe metalice
    Desenator cu vopsele luminiscente
    Lăcuitor piese de ceasuri la lucrări cu pulverizatorul, cu utilizarea vopselelor nitro
Producţia de cabluri metalice, plase,
arcuri, perii şi lanţuri

    Confecţioner lanţuri
    Înfăşurător  urzeală din sîrmă
    Probator lanţuri
    Trăgător sîrmă
Producţia de cutii de tablă şi ţevi
    Curăţitor tablă
    Lăcuitor tuburi
    Operator la agregatul de aplicat pastă
    Prelucrător semifabricate pentru tuburi
    Preparator paste şi soluţii de etanşare
    Sortator tablă şi articole la sortarea manuală a tablei
X. INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ
Profesii de lăcătuşărie-asamblare şi profesii
generale din industria electrotehnică
    Controlor la asamblarea maşinilor electrice, a aparatelor şi aparatajului, la lucrări cu tensiune mai mare de 600 W
    Distilator mercur
    Diluator lacuri
    Fierbător lacuri, răşini şi masticuri electroizolante
    Impregnator articole electrotehnice
    Lăcuitor aparate şi materiale electroizolante
    Lipitor pachete de condensatoare
    Probator maşini electrice, aparate şi aparataj, la lucrări cu tensiune mai mare de 600 W
Producţia de materiale izolante
    Aparatist-uscător
    Încleietor micanite
    Muncitori la pregătirea materialelor izolante, cu utilizarea butanolului, metanolului şi a hidrocarburii aromatice
    Muncitori la producerea materialelor izolante, cu utilizarea dizolvanţilor din seria benzenului, a lacurilor silicoorganice şi a amestecurilor
    Producerea cablului
    Aparatişti la executarea microconductoarelor cu izolaţie de sticlă
Blindator cablu
    Blindator înfăşurări de conductoare
    Cernător materiale pulverulente
    Controlor  articole  de cablu, verificarea  cablurilor cu  tensiune mai mare de 20 kW
    Decapator de învelişuri de pe articolele de cablu, numai la decaparea învelişului de plumb
    Emailator sîrmă
    Fierbător masă pentru cablu
    Impregnator conductoare şi cabluri
    Izolator conductoare de cablu
    Izolator conductoare la lucrări cu fibre din sticlă, aplicînd lacuri organosilice şi fluoroplast fierbinte
    Lăcuitor cabluri şi conductoare
    Montator în producţia de cabluri la lipirea cu aliaje de plumb
    Presurizator la acoperirea cablului cu plumb sau aluminiu, plumbuirea cablurilor
    Presurizator la acoperirea cablurilor şi a conductoarelor cu material plastic sau cauciuc, presurizarea cu cauciuc, la izolaţie de clorură de vinil, polietilenă şi fluoroplast  fierbinte
    Electrouscător cabluri
    Vulcanizator articole de cablu
Lucrări de izolare şi bobinare
    Bobinator bobine pentru utilaj electric şi aparate, bobinator bobine şi secţii de maşini electrice, bobinator bobine de transformatoare la lucrări cu fibre de sticlă şi lacuri organosilicice
    Bobinator elemente pentru maşini electrice la lucrări cu fibre de sticlă şi lacuri organosilicice
    Izolator la lucrări cu izolatoare de sticlă
Reparaţia surselor chimice de curent
    Amestecător de masă uscată (pentru acumulatoare cu plumb)
    Maşinist la mori
    Fierbător pastă
    Probator-formator la probarea acumulatoarelor
    Turnător gudron
    Ungător pastă
    Ungător plăci de acumulatoare la ungerea plăcilor de acumulatoare cu plumb
XI. PRODUCŢIA RADIOTEHNICĂ ŞI ELECTRICĂ
Profesii generale la producerea tehnicii electronice
    Concentrator micropulberi
    Decapator la decaparea cu precizie
    Grafitizor
    Lăcuitor piese de radio
    Metalizator-vidator
    Operator la curăţarea cu jet de nisip
    Operator tăiere cu precizie a cristalelor la tăierea piezocuarţului şi a silexului
    Pregătitor semifabricate chimice la lucrări cu materiale chimice toxice
    Probator piese şi aparate de tehnică electronică, lucrări la instalaţii electrice cu tensiune mai mare de 36 V
    Roentgengoniometrist
    Roentgenomecanic
    Şlefuitor radioceramică, piezoceramică şi ferite
    Vidator
    Vopsitor aparate şi piese la acoperirea lămpilor luminiscente cu vopsele
Producerea aparatelor cu semiconductoare,
circuit integrat, microcircuit, micromodul
şi a aparatelor cuantice

    Aparatist la creşterea monocristalelor şi benzilor
    Aparatist la instalaţii plasmice
    Asamblor aparate cuantice
    Fierbător aparate cu semiconductoare
    Operator la creşterea stratului epitaxial
    Operator procese de difuzie
    Operator procese de pulverizare cu vid
    Reglor-montator utilaj de încercare la instalaţii de înaltă tensiune şi instalaţii de frecvenţă supraînaltă
    Turnător aliaje de precizie
Producerea pieselor radio
Profesii generale la producerea pieselor radio
    Argintar piese radio
    Calibror circuite magnetice
    Înfăşurător circuite magnetice
    Preparator soluţii şi amestecuri la prepararea amestecurilor de răşină epoxidică
    Reglor utilaj tehnologic de producere a pieselor radio
    Tăietor circuite magnetice
Producerea rezistoarelor
    Asamblor rezistoare la linii tehnologice
    Operator-ungător
Confecţionarea condensatoarelor
    Fierbător izolatoare la instalaţii cu arzătoare de gaz
    Impregnator piese radio
    Polimerizator
Producerea de radioceramică şi ferite
    Operator la maşini de prelucrat ceramică, lucrări prin metoda uscată
    Prăjitor radioceramică, piezoceramică şi ferite
    Sortator materie primă şi articole din ceramică 
    Turnător radioceramică şi ferite
XII. INDUSTRIA MATERIALELOR
DE CONSTRUCŢIE
Profesii generale din industria materialelor de construcţie
    Încărcător-descărcător cuptoare de ardere la producerea articolelor de ceramică de construcţie, a materialelor termoizolante
    Măcinător la producerea articolelor de beton şi beton armat, a materialelor termoizolante
    Reglor utilaje la producerea articolelor de azbociment, a articolelor din ceramică de construcţie, a articolelor şi construcţiilor din beton armat şi beton, a materialelor pentru pereţi şi lianţi, a materialelor termoizolante
Producerea cimentului
    Ambalator ciment
    Aspiratorist
    Căptuşitor-pietrar
    Descărcător cuptoare verticale
    Încărcător tambure de uscare
    Maşinist (arzător) la cuptoare rotative
    Maşinist la calcinatoare
    Maşinist la mori de cărbune
    Maşinist la mori de ciment
    Maşinist la mori de materie primă
    Motorist-ungător
    Turnător ciment
Producerea articolelor de azbociment
    Hidrotermist
    Maşinist la maşini de format foi
    Maşinist la maşini de format ţevi
    Ondulator plăci de azbociment
    Operator la agregatul de ondulare-stivuire
    Recuperator
    Reglor utilaje de producere a articolelor de azbociment
    Tăietor articole de azbociment
    Sortator articole de azbociment
Producerea articolelor şi construcţiilor
 din beton armat şi beton

    Concasorist-măcinător
    Dozator componente ale amestecurilor de beton
    Formator piese şi construcţii de beton armat
    Maşinist la agregate de format
    Maşinist la automalaxorul gaz-mortar
    Maşinist la echipamentele transporturilor şi liniilor de producere în flux
    Maşinist la instalaţia de încercat piese şi construcţii din beton armat
    Maşinist la maşina de înfăşurat armătură
    Metalizator
    Motorist la instalaţiile de amestecat beton
    Operator la instalaţia de tratare termică a betonului
    Operator la panoul de comandă a utilajului în producţia de beton armat
    Tăietor piese din beton şi beton armat
Producţia de materiale pentru pereţi şi lianţi
    Aburitor materiale pentru pereţi
    Arzător lianţi şi materiale pentru pereţi
    Arzător var
    Concasorist
    Descărcător materie primă, combustibil şi articole pentru pereţi
    Descărcător var din cuptoare
    Distribuitor pastă de silicat
    Extractor
    Extractor-stivuitor
    Formator în producţia de lianţi şi materiale pentru pereţi
    Încărcător-descărcător materie primă, combustibil şi articole pentru pereţi
    Măcinător materie primă minerală
    Morar var
    Operator la laminorul de laminat panouri din ghips şi beton
    Sobar, producerea de cărămidă, reparaţia cuptoarelor şi a uscătoriilor
    Stingător var
    Turnător forme de ghips
    Uscător fabricate
Prelucrarea pietrei şi turnarea articolelor din piatră
    Cioplitor în piatră
    Formator la turnarea de piatră
    Frezor piatră
    Reglor utilaj pentru prelucrarea pietrei
    Tăitor piatră
    Topitor piatră
    Tunelist
    Turnător articole din piatră
    Şlefuitor-lustruitor articole din piatră
XIII. PRODUCŢIA ARTICOLELOR DIN CERAMICĂ,
PORŢELAN ŞI FAIANŢĂ
Profesii generale în producţia articolelor din ceramică
    Aerografist, care lucrează cu glazură de plumb
    Arzător materiale
    Cernător prafuri
    Confecţionar bavuri
    Extractor-stivuitor  la extracţia şi stivuirea manuală
    Finisor-curăţitor
    Formator cutii din şamotă
    Fritator
    Încărcător-descărcător la uscătorii
    Preparator pastă
    Puitor-alegător articole din porţelan, faianţă şi ceramică în vagonete
    Puitor-sortator produse din cuptoare
    Turnător forme din ghips
    Uscător la uscătorii tip tunel şi tip cameră
Producerea articolelor din ceramică de construcţie
    Asamblor aparataj şi utilaj chimic
    Glazurator articole din ceramică de construcţie la lucrări manuale
    Prăjitor articole din ceramică de construcţie
    Răsturnător ţevi din ceramică
    Turnător articole de tehnică sanitară la banc
Producerea articolelor din electroceramică
    Arzător articole din electroceramică
    Dezbătător articole din forme de ipsos
    Finisor articole din electroceramică la lucrări prin procedeu uscat
    Formator articole din electroceramică
Producerea articolelor din porţelan şi faianţă
    Arzător articole din porţelan şi faianţă
    Decapator articole din porţelan şi faianţă
    Glazurator la lucrări cu glazură ce conţine plumb
    Raclist
    Spălător la spălarea materialului brut
    Şablonar la lucrări cu foiţe metalice de plumb
XIV. PRODUCŢIA STICLEI
ŞI ARTICOLELOR DIN STICLĂ
Profesii generale la producerea sticlei şi articolelor din sticlă
    Aparatist la spălare, la spălarea călitorului
    Argintar
    Puitor articole din sticlă în cuptoare cu cameră
    Bizotator
    Călitor sticlă
    Concasorist-măcinător
    Controlor cant
    Curăţitor masă din sticlă
    Decapator sticlă cu acid fluorhidric
    Extractor articole fierbinţi
    Fiderist
    Finisor articole suflate
    Formator piese din sticlă
    Găuritor articole din sticlă
    Ipsosar
    Îndreptător la maşina de fasonat şi retopit sticlă
    Maşinist la maşina de tras sticlă
    Maşinist (fochist) în sala de cazane
    Operator la maşina de fasonat sticlă
    Operator la semiautomatul de fasonat prin suflare
    Pregătitor forme
    Pregătitor şarjă
    Presator sticlă fierbinte
    Presuflător
    Reglor maşini automate şi semiautomate de fabricat sticlă
    Rupător banda de sticlă din maşină
    Suflător articole din sticlă
    Suflător cuarţ
    Şlefuitor articole din sticlă la prelucrarea articolelor de dimensiuni mari
    Tăietor cu flacără
    Turnător şarjă
    Zidar (cuptorar) de serviciu
Fabricarea sticlei de construcţie, tehnice,
de masă, de uz casnic şi medicinale

    Ciuruitor
    Fierbător vopsea
    Granulator
    Irizator
    Încărcător cuptoare
    Lipitor baloane şi vase
    Maşinist la maşina de laminat
    Prelucrător triplex şi geamuri duble
    Sudor articole din sticlă
    Tăietor bandă de sticlă
    Turnător sticlă
    Ungător celuloid
    Vidator baloane pentru termosuri
    Vidator triplex şi blocuri
    Vopsitor oglinzi
XV. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE, MONTARE
ŞI CONSTRUCŢIE-REPARAŢIE
    Antiacidist-gumator
    Antiacidist cu viniplast
    Armator, lucrări directe pe terenuri de construcţie
    Asfaltobetonist
    Asfaltobetonist-preparator
    Betonist
    Cioplitor piatră
    Chesonier
    Dulgher la pregătirea schelăriei
    Izolator anticoroziv cu peliculă, lucrări cu policlorură de vinil, bachelită şi alte baze nocive
    Lipitor metale cu plumb
    Montator-antenist în telecomunicaţii la lipirea cu plumb, lucrări cu bitum fierbinte, antiseptizarea pilonilor şi lucrări la înălţime
    Montator cale ferată
    Montator construcţii din oţel şi beton armat
    Montator conducte exterioare
    Montator-lipitor linii de telecomunicaţii la lipirea cu plumb, la lipirea policlorurii de vinil, la lucrări cu bitum fierbinte, la antiseptizarea suporturilor, la lucrări la înălţime
    Învelitor cu materiale în  rulou sau în foi, la acoperirea cu materiale în rulou
    Muncitori la lucrări cu pistol de montaj, la demontarea edificiilor, la ermetizarea îmbinărilor cu mastic de etanşare
    Muncitor rutier la nivelarea pietrelor şi despicarea calupului de pavaj
    Parchetar  la lucrări cu mastic fierbinte, adevizi sintetici şi răşini
    Placator cu materiale sintetice
    Sablator
    Săpător
    Sfărîmător cu soneta
    Stingător var
        Tachelagiu la montare
    Tencuitor la şpiţuirea manuală a suprafeţei de beton sau cu instrument pneumatic, la aplicarea mortarului şi netezirea mecanică,  la torcretarea în spaţii închise
    Zidar coşuri industriale din beton armat
    Zidar coşuri industriale din cărămidă
    Pietrar-zidar la executarea zidăriei cu cărămidă modulară; executare la temperatura aerului mai joasă de – 25o, la lucrări care necesită centură de siguranţă
    Zugrav (în construcţie) la vopsirea prin pulverizare, cu nitrovopsire, nitrolacuri, lucrări cu lac de asfalt
XVI. LUCRĂRI DE EXPLOATARE FORESTIERĂ
    Căruţaş la transmiterea lemnului
    Ceaprazar
    Debitator
    Cojitor
    Corhănitor
    Curmător buşteni
    Despicător lemne
    Doborîtor arbori
    Încărcător-descărcător material lemnos
    Maşinist-macaragiu
    Operator la maşina de tăiat traverse
    Preparator mangal
    Tăietor cioturi
    Tăietor de pădure
    Tractorist la corhănit şi transportat lemnul
    Trolist la corhănit
    Trolist la stivuirea şi încărcarea buştenilor
XVII. INDUSTRIA DE PRELUCRARE
 A LEMNULUI

Profesii generale din industria de prelucrare a lemnului
    Aburitor fierbător lemn
    Finisor articole din lemn la lucrări cu lacuri şi vopsele
    Morar în industria de prelucrare a lemnului
    Operator la linii automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului, la lăcuirea, şlefuirea, lustruirea peliculei de lac
    Stivuitor cherestea, piese şi articole din lemn, stivuirea manuală de cherestea, lătunoase, făină de lemn
    Şlefuitor lemn, şlefuirea detaliilor încleiate cu adezivi sintetici
Producerea de cherestea şi prelucrarea lemnului
    Gaterist
    Încleietor blocuri, semifabricate şi elemente de construcţie  la lucrări cu adezivi sintetici
    Operator-debitor, lucrări la fierăstrăul circular cu avans manual, tăierea plăcilor aglomerate din aşchii de lemn
    Operator la maşina de tăiat, lucrări la producţia de cherestea
    Separator la întreţinerea instalaţiilor de captare a făinii sau la aparatul de dezbatere, la umplerea sacilor cu făină de lemn, la ambalarea, cîntărirea, mutarea şi aşezarea sacilor şi la dirijarea procesului de cernere a făinii de lemn la aparatele de cernere
Fabricarea plăcilor din lemn şi din puzderie
    Maşinist la agregatul de amestecat, lucrări cu adezivi sintetici
    Operator la instalaţia de frecvenţă înaltă ce conduce procesul de încălzire a talaşului impregnat cu răşini sintetice
    Termist-tratamentist plăci fibrolemnoase
Fabricarea mobilei
    Placator elemente pentru mobilă, furniruirea detaliilor în prese hidraulice, cu folosirea adezivilor sintetici
XVIII. FABRICAREA CARTONULUI
ŞI ARTICOLELOR DIN CARTON
    Croitor-tăietor
    Încleietor hîrtie, carton şi articole din acestea
    Impregnator hîrtie şi articole din hîrtie
    Lăcuitor articole din fibră
    Maşinist la maşini de acoperit hîrtie cu peliculă de polietilenă
    Maşinist la maşina de bitumat
    Maşinist la maşina de fabricat mucava
    Maşinist la maşina de gofrare
    Sortator hîrtie, carton şi articole din acestea
    Tăietor hîrtie şi carton
XIX. INDUSTRIA TEXTILĂ
Profesii generale din industria textilă
    Albitor
    Amestecător fibre
    Aparatist la aburire
    Aparatist la mercerizare
    Aparatist la parafinare
    Aparatist la tratamentul termic al ţesăturii
    Confecţioner inele din parafină
    Curăţitor deşeuri (de la pieptănare)
    Curăţitor instalaţii de ventilaţie
    Curăţitor utilaje
    Decator
    Îngrijitor-încăpere de producţie
    Fasonator produse textile
    Fierbător
    Operator la utilajul de cardat
    Operator la utilajul de încleiat
    Operator la utilajul de spălat
    Operator la utilajul de scămoşat
    Operator la utilajul de tuns
    Operator la maşina de afînat şi destrămat
    Prelucrător deşeuri
    Preparator masă de încleiat
    Preparator soluţii chimice
    Presator produse finite şi deşeuri
    Raclist
    Reparator utilaj tehnologic, lipirea pieptenelor
    Puitor-alegător manual mărfuri şi fire umede, la punerea ţesăturii umede în cazane, aparate, băi
    Storcător
    Tăietor materiale şi articole, tăierea manuală a covoarelor şi săpunirea pînzei cu cuţitul electric
    Uscător, uscător (alimentar)
    Vopsitor
Prelucrarea firelor din mătase naturală
    Aburitor coconi
    Depănător coconi
    Încărcător coconi devidaţi
    Fierbător deşeuri de coconi
    Legător ghemuri, lucrări cu dizolvanţi
    Prelucrător deşeuri de coconi
    Spălător pînză
Prelucrarea bumbacului
    Albitor plăpumi
    Amestecător fibre
    Aparatist la caustificare
    Aparatist la impregnare
    Aparatist la aburire
    Curăţitor tamburi
Filatul lînii
    Aburitor produse din lînă
    Alimentator utilaj textil
    Amestecător fibre la amestecarea manuală a fibrei
    Aparatist la separare şi flotaţie
    Aparatist la tratarea cu clor şi staniu
    Carbonizator
    Fierbător
    Operator la utilajul de cardat
    Postăvar
    Presator lînă
    Presator ţesătură
    Sortator lînă nespălată
    Spălător lînă
Filatul mătăsii
    Aburitor mătase răsucită
    Aburitor ţesături
    Fierbător
    Operator la carda circulară
    Prelucrător materie primă
    Spălător materie primă
    Tăietor materiale şi articole
Producţie de tricotaje
    Acidulator
    Albitor
    Aparatist la impregnare
    Aparatist la piuarea produselor
    Completator fire, ţesături şi articole la stivuirea manuală în cazane a pînzei, a firelor
    Fierbător
    Finisor păr
    Şlefuitor pînză
    Tăietor materiale şi articole
XX. INDUSTRIA UŞOARĂ
Profesii generale din industria uşoară
    Aparatist la degresare
    Asamblor piese şi articole la lucrări cu adezivi ce conţin dizolvanţi organici
    Fălţuitor piei şi blănuri brute, semifabricate
    Finisor articole  la vopsirea prin pulverizare cu nitrovopsele şi nitrolacuri
    Întinzător piei şi blănuri de ovine pe rame, lucrări manuale
    Prelucrător piese, semifabricate şi articole, lucrări la discuri cu şmirghel
    Preparator apreturi, emulsii şi lacuri
    Preparator soluţii chimice
    Storcător
    Tăietor materiale la tăierea cu cuţitul şi la maşini cu instalaţie de tăiere deschisă
    Tăietor piese
    Uscător materie primă, semifabricate şi articole
Producţia de pielărie şi pieii brute
    Apretor la acoperirea cu apretură a pieilor prin pulverizare, cu utilizarea vopselei nitro, a dizolvanţilor organici şi polimeri
    Aparatist la cenuşărie
    Aparatist la ştoluirea pieilor semifabricate şi blănurilor
    Aparatist la prepararea extractelor tanante
    Aparatist la prepararea lacului
    Aşternător piei şi blănuri brute, piei netăbăcite
    Călitor crupon şi piei tehnice
    Conservator piei şi blănuri brute
    Curăţitor piese, semifabricate şi articole, curăţarea pieilor la maşină
    Derulator piei
    Gresator piei
    Întinzător piei
    Lăcuitor piei
    Maşinist la instalaţia de stors
    Prelucrător piei şi blănuri brute
    Sortator articole, semifabricate şi materiale
    Şeruitor
    Ştrecuitor materie primă
Fabricarea încălţămintei din piele
    Asamblor piese şi articole, ungerea detaliilor pentru încălţăminte cu clei ce conţine dizolvanţi organici şi a tălpii cu topitură fierbinte
    Extractor încălţăminte de pe calapod, lucrări manuale
    Finisor articole, lucrări cu dizolvanţi organici
    Formator piese şi articole
    Frezor încălţăminte
    Montator încălţăminte
    Montator detalii, articole şi furnituri, montarea ştaifului şi părţii de jos, folosind dizolvanţi organici
    Trăgător încălţăminte, lucrări la încălţămintea din iuft
Producţia blănurilor de oaie pentru şube
    Aparatist la prelucrarea hidrochimică
    Conservator piei şi blănuri brute
    Curăţitor blănuri şi articole
    Dublator piese şi materiale
    Finisor blănuri
    Maşinist la maşina de spălat
    Pieptănător blănuri
    Rihtuitor blană şi pîslă
    Şeruitor
    Sortator, sortarea pelicelelor vopsite cu negru de anilină
    Termofinisor blănuri
    Vopsitor blănuri, blănuri de oaie
Producţia de marochinărie
    Confecţioner articole de marochinărie, coaserea articolelor de construcţie aspră la maşină unghiulară
    Croitor materiale
    Finisor articole  la vopsirea prin pulverizare cu vopsea nitro
    Formator piese şi articole
Producţia articolelor de curelărie şi harnaşament
    Asamblor articole de curelărie şi harnaşament, tragerea şelăriei pe calapod, păsuirea şi ajustarea scheletului pentru şelărie după tipar
    Croitor
    Extractor articole de curelărie şi harnaşament, lucrări manuale
    Finisor articole
    Formator piese şi articole
    Ştoluitor piei
Confecţionarea articolelor tehnice din piele
    Întinzător benzi din piele
    Maşinist la maşina de moletat
    Tăietor materiale şi articole
Producţia articolelor din păr şi a periilor
    Fierbător păr
    Finisor materiale şi articole din păr, copturire cu briciul, albirea articolelor
    Maşinist la maşinile de cardat şi amestecat
    Spălător păr
    Tăietor materiale şi articole
Producerea materialelor tanante
    Aparatist diverse activităţi, procese tehnologice principale în producţia  tanantului şi extractului
    Aparatist-sulfitator
    Curăţitor evaporatoare
    Încărcător materie primă chimică în aparate
    Operator la centrul termic
    Topitor naftalină şi fenol
    Transvazor extract lichid
Fabricarea confecţiilor
    Croitor, tăietor la laminorul cu instalaţiile de tăiere deschisă
    Călcător, lucrări cu fierul de călcat cu greutatea mai mare de 4 kg
    Încleietor, lucrări cu substanţe toxice
    Muncitori diverse profesii, confecţionarea articolelor din blană artificială, a vatei de sticlă, fibrelor de sticlă şi a ţesăturii din azbest
    Fabricarea pieii artificiale
    Aparatist la condensare
    Aparatist la dispersarea pigmenţilor şi coloranţilor
    Aparatist la recuperare
    Aparatist la sinteză
    Calandror
    Controlor
    Fierbător resturi textile
    Grunduitor
    Imprimator desen
    Maşinist la malaxorul de cauciuc
    Maşinist la utilajul de vopsit şi vulcanizat
    Tăietor semifabricate şi articole
XXI. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Profesii generale din industria alimentară
    Aparatist la coagulare, producerea pectinei
    Aparatist la cristalizare, producerea materiei prime de acid tartric
    Aparatist la descompunerea, producerea acidului tartric
    Aparatist la filtrare, filtrarea micelei, producerea materiei prime de acid tartric, a uleiurilor vegetale
    Aparatist la neutralizare, producerea acidului tartric
    Aparatist la rafinarea grăsimilor şi uleiurilor
    Aparatist la distilare, producerea uleiurilor vegetale, a spirtului
    Aparatist la uscare, producerea acidului tartric
    Cernator, fabricarea dextrinei, cernerea lactozei
    Controlor la turnarea berii
    Cristalizator la fabricarea lactozei
    Curăţitor ambalaj flexibil
    Fierbător produse şi materii prime alimentare, încărcarea şi descărcarea manuală
    Încărcător-descărcător la producţia de maioneză, parfumerie, acid tartric, furfurol, precum şi la încărcarea-descărcarea camerelor de afumat, a cuptoarelor de prăjit
    Laminator materie primă şi semifabricate
    Maşinist la instalaţiile de concasare
    Maşinist la instalaţiile de decortificat
    Maşinist la automatele de turnare-umplere, producerea parfumeriei, producerea oţetului
    Maşinist la maşina de frămîntat aluat
    Maşinist la pasatrice
    Maşinist la utilajul de măcinat, lucrări cu zahăr pudră, cacao, praf de amoniu, producerea pectinei
    Morar, fabricarea materiei prime de acid tartric
    Muncitori diverse profesii la producerea drojdiei
    Parafinator
    Pregătitor gheaţă
    Pregătitor materiale şi materie primă alimentară la spălarea materiei prime pentru conserve; la spălarea păsărilor tăiate şi a măruntaielor
    Recepţioner-pregătitor produse alimentare la producerea berii în încăperi de subsol; la recepţionarea lichidelor în producţia de parfumerie; la producerea lichiorului şi a rachiului
    Reglor utilaje în industria alimentară, producerea amidonului de porumb umed
    Transvazor la descărcarea bidoanelor, la producerea laptelui; la turnarea berii în butoaie; la producerea maionezei şi a oţetului
Producţia de alcool şi produse nealcoolice
    Aparatist la distilarea şi rectificarea alcoolului, producerea pectinei
    Maşinist la instalaţiile de concasare
    Malţificator
    Muncitori, lucrări directe de producere a vinului, a spirtului, a lichiorului, a rachiului şi a berii
    Prelucrător deşeuri de vinificaţie
    Prelucrător must şi sucuri
    Prelucrător recipiente tehnologice şi ambalaje
    Reglor suprafeţe de filtrare
    Smolitor butoaie
Producţia de pîine şi paste făinoase
    Brutar, lucrări directe la cuptoare
    Încărcător-descărcător produse alimentare
    Polimerizator tave şi forme metalice
    Preparator aluat, lucrări la maşini de amestecat aluat cu funcţie periodică şi coveţi deplasabile şi cu capacitatea mai mare de 330 l
    Tăietor produse alimentare
Producţia de cofetărie
    Aparatist la prelucrarea pectinei brute
    Caramelar, împărţirea manuală a pastei
    Extractor pectină
    Coagulator pectină
    Lustruitor caramele şi drajeuri, încărcarea şi descărcarea manuală a pastei
    Malaxorist halva, mestecarea manuală
Producţia amidonului şi melasei
    Aparatist extractor
    Aparatist la obţinerea acidului sulfuros
    Aparatist la obţinerea dextrinei
    Aparatist la rafinarea amidonului
    Aparatist la sedimentarea glutenului
    Producţia de zahăr
    Aparatist la prelucrarea căpăţînilor de zahăr
    Dezbătător căpăţîni de zahăr
    Tăietor zahăr rafinat
Producţia concentratelor alimentare
    Aparatist la prelucrarea şi cupajarea oţetului
    Fermentator
    Muncitori la prelucrarea condimentelor
    Operator la uscătoria cu pulverizare
    Preparator amestecuri
Prelucrarea şi fermentarea tutunului şi mahorcii
    Muncitori diverse profesii, producerea şi fermentarea tutunului şi a mahorcii
Producţia de uleiuri eterice
    Aparatist la fermentarea materiei prime de ulei eteric
Producţia de parfumerie şi cosmetică
    Aparatist la prelucrarea compoziţiilor şi soluţiilor de parfumerie
    Aparatist la prepararea mijloacelor cosmetice, prepararea cosmeticilor pulverulente
    Fierbător masă cosmetică, producerea cremelor cu precipitant de mercur
Prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor
    Aparatist la hidratare
    Aparatist la prepararea săpunului
    Aparatist la scindarea grăsimilor
    Catalizator
    Fierbător grăsime hidrogenată
    Lanolinist
    Hidrogenator de grăsimi
    Hidrolog
    Prăjitor
    Preparator amestec de detergenţi
    Preparator soluţie de coloranţi
    Regenerator
Industria morăritului şi crupelor, producţia
silozului şi nutreţurilor combinate

    Aparatist la prelucrarea cerealelor
    Aparatist la producerea crupelor
    Aparatist la industria morăritului
    Aparatist la producerea nutreţurilor combinate
    Cusător ambalaj flexibil
    Maşinist la maşinile de încărcat-descărcat cereale
    Morar
    Motorist la excavatoare cu lingură
    Silozar
    Stivuitor-ambalator
    Tractorist-maşinist
XXII. INDUSTRIA CĂRNII ŞI LAPTELUI
Fabricarea produselor de carne
    Amestecător carne tocată
    Aparatist la prelucrarea termică a mezelurilor
    Aparatist la producerea grăsimilor alimentare
    Aparatist la fabricarea produselor tehnice
    Îngrijitor de animale
    Maţar
    Deflaxator
    Muncitori la producerea albuminei
    Muncitori la producerea cleiului şi gelatinei
    Muncitori la fabricarea produselor tehnice
    Muncitori la producerea uleiurilor lubrifiante
    Prelucrător mezeluri cu înveliş de protecţie
    Sanitar veterinar
    Secţionator produse de carne
    Valorificator subproduse
    Tăietor carne, încărcare manuală
Prelucrarea păsărilor şi a iepurilor
    Amestecător pregătirea amestecului de pene
    Aparatist uscarea pastei de ouă
    Crescător de păsări
    Dozator la dozarea penelor
    Prelucrător păsări
    Preparator melanj la operaţii manuale
    Preparator nutreţuri
Fabricarea untului, brînzei şi altor produse lactate
    Afumător brînză tip salam
    Alcătuitor amestec de brînză topită, lucrări în sectoare nemecanizate
    Aparatist la aplicarea învelişului de polimer şi parafină pe brînză
    Aparatist la prepararea produselor lactate praf
    Aparatist la prelucrarea produselor lactate fermentate şi a produselor lactate pentru copii
    Aparatist la producerea lactozei
    Brînzar
    Defrostor lactate, lucrări manuale
    Fierbător glazură
    Preparator îngheţată, lucrări manuale
    Preparator unt, retopirea grăsimilor în cazane deschise
    Sărător brînză
    Separator lapte şi lapte-materie primă  în sectoare nemecanizate
    Spălător brînză
    Uscător lactoză
    Vafelar, întreţinerea cuptoarelor-tunel cu transportoare semiautomate
XXIII. PRODUCŢIA POLIGRAFICĂ
Procese de fasonare
    Asamblor forme pentru tipar flexografic
    Culegător la maşini de cules şi turnat rînduri
    Decapator clişee
    Fotozincograf
    Galvanotipist
    Gravor note
    Gravor forme de tipar
    Stereotipist
    Şlefuitor matriţe pentru tipar ofset
    Turnător
    Vulcanizator forme de tipar
    Zeţar
Procese de tipar
    Puitor la maşini de imprimat, lucrări la maşini de bronzare, metalografice şi de tipar adînc
    Tipăritor tipar metalografic
Procese de broşare, legătorie şi finisare
    Maşinist la maşinile de lăcuit şi gumat
    Maşinist la maşinile de tăiat
    Tipăritor-imprimator la cald
Producţia caracterială
    Completator caractere tipografice
    Finisor caractere
    Gravor caractere
Profesii generale
    Aclimatizor, lucrări în secţiile de metalografie şi tipar adînc
    Controlor semifabricate şi producţie finită, controlul producţiei de caractere turnate şi aliaje tipografice, forme metalografice şi tipar adînc
    Frecător de vopsele
    Preparator
    Reglor utilaj poligrafic, lucrări permanente la reglarea utilajului în secţiile (sectoarele) de cules, stereotipare, turnat caractere, a utilajului din sectoarele de corodare şi din secţiile (sectoarele) de tipar adînc; a maşinilor metalografice de tipar şi de bronzare
    Operator staţie de vopsit
XXIV. TRANSPORTUL
Profesii generale la diverse transporturi
    Completator articole şi unelte, completarea şinelor şi fixărilor
    Electromotor reţele de contact
    Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric
    Mecanizator la lucrări de încărcare-descărcare în port şi pe chei
    Muncitori la finisarea balustradei
    Muncitori la prepararea unsorii consistente
    Recepţioner (recepţioner-predător) încărcături de petrol
Transportul feroviar
    Acar
    Reglor viteză de mişcare a vagoanelor
    Conductor
    Conducători de drezină
    Dispecer la depoul de vagoane
    Însoţitor vagoane de pasageri
    Însoţitor vagoane de serviciu tehnic
    Însoţitor încărcături
    Drenor
    Electromontor la releu
    Electromontor la tren
    Fochist la locomotive în depou
    Hamal
    Lăcătuş-electrician la deservirea şi repararea excavatoarelor
    Manevrant trenuri
    Mecanic tren frigorifer
    Montator cale şi alţi muncitori la întreţinerea curentă şi reparaţia căii şi instalaţiilor artificiale, la încărcarea, descărcarea, mutarea şi schimbarea nemecanizată a traverselor, a braţelor de transfer, de pod de protecţie; a şinelor, încrucişărilor şi a altor elemente de schimbare a căii; la burarea traverselor cu maşina electrică de burat traverse; montarea şinelor în pachete; la săparea şanţurilor adînci şi umede; la montarea şi demontarea întăririlor, nivelarea fundului şi bătătoriei; curăţarea ramificaţiilor
    Motorist la placa turnantă a zgurii
    Muncitori diverse profesii la mişcarea trenurilor
    Muncitori la reparaţia vagoanelor fără decuplare
    Paznic de barieră
    Plumbuitor de vagoane şi containere, lucrări de transvazare a tiţeiului sulfuros
    Reglor vagoane-cîntar automatizate
    Reglor vagoane de control şi măsură
    Reglor maşini şi mecanisme de cale ferată
    Revizor cale ferată şi construcţii aferente
    Revizor tehnic vagoane
    Revizor-reparator vagoane
    Rotitor plăci turnate
    Semnalist
    Spălător opăritor  cisterne
Aviaţia civilă
    Aviomecanic (tehnician), întreţinerea aparatelor de zbor
    Aviotehnician la paraşute şi mijloacele de salvare
    Electromecanic la sistemele tehnice de iluminat şi sistemele de asigurare a zborurilor
    Electromecanic la încercarea şi repararea echipamentului electric
    Lucrător la aerodrom
    Spălător aparate de zbor
Transportul auto şi gospodăria rutieră
    Concasorist şi muncitor auxiliar (la transport) la întreţinerea nemijlocită a instalaţiilor de concasare a pietrei
    Gazator, întreţinerea punctelor de distribuire a gazului
    Injectorist
    Maşinist la autogudronatoare
    Maşinist la autogreder
    Maşinist la maşini de turnat beton asfaltic
    Montator pneuri
    Vulcanizator, lucrări permanente la prese (aparate) de vulcanizare la cald, la reparaţia autopneurilor, autobaloanelor şi a articolelor de cauciuc
    Transportul electric urban
    Montator cale la îngrădirea locurilor unde se execută lucrări cu marcaje, la montarea, demontarea şi reparaţia învelişului de căi
XXV. COMUNICAŢII ELECTRONICE
    Cablor-lipitor
    Electromontor canalizaţii de comunicaţii electronice
    Electromontor construcţii de linie pentru comunicaţia telefonică şi radioficare
    Electromontor echipament staţie de radio
    Electromontor echipament staţie de televiziune
XXVI. AGRICULTURA
    Crescător de cai, întreţinerea armăsarilor de reproducţie
    Muncitori dezinsectarea cerealelor
    Muncitori lucrări în sere
    Muncitori recoltarea, transportarea şi prelucrarea preliminară a tutunului
    Muncitori la transportarea, încărcarea şi descărcarea substanţelor toxice
    Operatori la complexurile şi fermele zootehnice
XXVII. PRODUCŢIA ARTICOLELOR DE ARTĂ ŞI
BIJUTERIE, A INSTRUMENTELOR MUZICALE

Profesii generale
    Lăcuitor obiecte de artă, lăcuitor platouri
    Lustruitor instrumente muzicale, lucrări cu vopsele cu conţinut de plumb, vopsele şi lacuri nitro (pulverizare)
    Prăjitor cărbune de desen, lucrări la încărcarea şi descărcarea retortelor în cuptoare electrice
    Regenerator metale preţioase
    Turnător obiecte de artă
    Vopsitor lucrări cu vopsele de plumb, vopsele nitro şi emailuri nitro (pulverizare)
Producţia bijuteriilor din filigran
    Brunator bijuterii şi obiecte de artă
Producţia articolelor de artă din metal şi lemn
    Formator obiecte de artă turnată, formarea articolelor mari cu greutatea mai mare de 10 kg
    Decapator
Producţia obiectelor de artă din piatră
    Tăietor piatră, tăierea pietrei cu fierăstrăul circular sau cu bandă
    Pilitor piatră, lucrări cu fierăstrăul circular sau cu bandă
    Şlefuitor-lustruitor articole din piatră, prelucrarea materialelor din rocă dură
    Strungar  lucrări în  piatră, prelucrarea  articolelor  cu greutatea mai  mare de 10 kg
    Producţia obiectelor de artă din os şi corn
    Pilitor os şi corn, lucrări cu fierăstrăul circular
XXVIII. ÎNTREPRINDERI, INSTITUŢII
ŞI ORGANIZAŢII DE CULTURĂ
Studio cinema, studio TV, radioteleviziune şi telecentru,
case radiodifuziune sonoră, reproducerea cinematografică,
direcţie difuzare a filmelor, laborator cinema

    Butafor vopsirea prin pulverizare, cu utilizarea vopselelor nitro, luminiscente ş.a.
    Frecător de vopsele la prepararea vopselelor pentru multiplicare, cu utilizarea litargei şi a cromului de plumb
    Montator negative, lucrări cu dizolvanţi organici şi clei cinematografic
    Montator pozitive, lucrări cu dizolvanţi organici şi clei cinematografic
    Muncitor la aplicarea straturilor de lac pe pistele magnetice
    Pirotehnician
    Zugrav vopsirea prin pulverizare folosind vopsele nitro, nitrolacuri, vopsele luminiscente
Instituţii de cultură şi agrement
    Muncitor la îngrijirea animalelor sălbatice
Lucrări de reclamă, prezentare şi machetare
    Machetist machete pentru montare la vopsirea prin pulverizare, cu utilizarea vopselelor nitro, luminiscente ş.a.
    Executant lucrări de prezentare artistică, cu utilizarea diclormetanului, răşinii poliesterice, a vopselelor luminiscente, şi vopsirea prin pulverizare, cu utilizarea vopselelor nitro
XXIX. GOSPODĂRIA COMUNALĂ
ŞI SERVICIILE COMUNALE
Gospodăria de distribuţie a apei şi canalizare
    Coagulator
    Lăcătuş-reparator la repararea instalaţiilor pentru clorurare şi ozonare
    Operator la aerotanc
    Operator la biofiltre
    Operator la cîmpuri de nămol
    Operator la metantanc
    Operator la decantoare,  la construcţii de canalizare
    Operator la reţea
    Operator la separator de nisip şi grăsimi
    Operator la construcţii de epurare
    Operator la filtre, ocupat la construcţii de canalizare
    Operator la decantoarele etajate
    Operator pe cîmpuri de irigare şi filtrare
    Operator la instalaţii de înlăturare a sedimentului
    Operator la instalaţii de deshidratare a sedimentului
    Operator la instalaţii de uscare a sedimentului
    Operator la instalaţiile de clorurare
    Ozonator
    Pietrar-zidar, repararea construcţiilor de canalizare
    Notă: Se permite folosirea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani la lucrări în calitate de operator care deserveşte utilajul cu telecomandă.
Gospodăria de exploatare a gazelor
în oraşe, orăşele şi localităţi

    Aparatist la instalaţia de vaporizare
    Lăcătuş la exploatarea şi reparaţia utilajului cu gaze
    Maşinist la staţia de distribuire a gazelor
    Operator la staţia rezervoarelor de gaze
    Electrogazosudor-montator
Spălătoriile
    Călcător
    Preparator soluţii de spălat
    Storcător lenjerie la centrifugă
    Băile
    Muncitor la deservirea băii, ocupat la curăţarea treptelor
Curăţarea chimică şi vopsirea hainelor
    Aburitor-presator
    Aparatist la degresare
    Curăţitor, curăţarea cu dizolvanţi
    Curăţitor pete
    Uscător
    Vopsitor
XXX. INSTITUŢII DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII,
 DE DETERMINARE A DIZABILITĂŢII ŞI A CAPACITĂŢII
DE MUNCĂ, INSTITUŢII VETERINARE, INSTITUŢII DE
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MEDICALE ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT,
ÎNTREPRINDERI DE PRODUCERE A PREPARATELOR
BACTERICE ŞI VIROTICE, FABRICI FARMACEUTICE
Instituţii de ocrotire a sănătăţii şi de determinare
a dizabilităţii şi a capacităţii de muncă

    Dezinfecţionist pregătirea soluţiilor dezinfectate şi a nadelor de deratizare
    Lucrători deservirea bolnavilor de tuberculoză, de boli infecţioase, de boli venerice şi psihice, alcoolism cronic şi narcomanie
    Lucrători în instituţii psihiatrice şi psihoneurologice pentru copii şi în instituţii pentru copii cu deficienţe mintale şi fizice
    Lucrători în leprozorii (antileprozorii), saloane, izolatoare, cabinete şi puncte
    Lucrători în barocamere de operaţie, barocamere cu multe locuri
    Lucrători în secţii (saloane) de anestiziologie, reanimaţie, reanimaţie şi terapie intensivă
    Lucrători în instituţii roentgenologice (inclusiv fluorografice), roentgen-radiologice şi în subdiviziunile acestora
    Lucrători în depozite farmaceutice la lucrări cu substanţe toxice şi cu acţiune puternică
    Lucrători în secţii anatomopatologice, săli de disecţii, morgi şi vivarii
    Lucrători la conservarea sîngelui, organelor mari şi ţesuturilor
    Lucrători antrenaţi în deservirea încăperilor cu băi de hidrogen sulfurat, sulfură, carbon, naftalină şi radon
    Lucrători la transportarea, încălzirea, pregătirea şi eliberarea nămolului, ozochiritei şi spălarea prelatelor
    Personal medical mobil al staţiilor (secţiilor) de asitenţă medicală urgentă 
Instituţii medicale de cercetări ştiinţifice, instituţii de învăţămînt,
laboratoare ale instituţiilor de ocrotire a sănătăţii

    Lucrători în laboratoarele (secţii) de infecţii deosebit de periculoase, micoze bacteriologice, virusologice, profunde şi sifilis experimental, la lucrări cu substanţe toxice şi cu acţiune puternică
    Lucrători în laboratoare de conservare a ţesutului de cadavre, organe, sînge, în laboratoare patomorfologice (secţii, sectoare), vivarii, voliere
Fabrici farmaceutice (producere)
    Lucrători cu substanţe toxice şi cu acţiuni puternice
Întreprinderi de producere a preparatelor
 bacterice şi virotice

    Lucrători la lucrări cu materiale infecţioase la îngrijirea animalelor bolnave
    Lucrători la producerea preparatelor bacterice şi virotice
Instituţii de veterinărie
    Lucrători la lucrări cu materiale infecţioase sau presupuse infecţioase la îngrijirea animalelor bolnave, precum şi la tratarea lor în instituţii veterinare
XXXI. PRODUCEREA MATERIALELOR
INSTRUCTIV-DIDACTICE
    Lucrători în secţii de prelucrare a cadavrelor, la transportarea şi prelucrarea materialului cadaveric
    Lucrători la lucrări de histologie, embriologie şi patologie
    Lucrători la prepararea la umed, macerare şi la microsecţionare
XXXII. PROFESII GENERALE DIN TOATE
RAMURILE ECONOMIEI NAŢIONALE
    Acumulatorist încărcarea şi repararea acumulatoarelor de plumb
    Anticorozist la smolirea cuvelor şi altor recipiente mari
    Aparatist la clorurare
    Aparatist la prepararea soluţiilor chimice
    Aparatist la stingerea varului
    Autoclavist
    Buncărist
    Cărăuş la transportarea murdăriilor şi precipitaţiilor solide din gropi de gunoi şi a cadavrelor de animale
    Colorist
    Curăţitor instalaţii de ventilare la curăţarea şi repararea sistemelor de ventilare şi de captare a prafului
    Curăţitor ţevi
    Defectoscopist la controlul cu raze gama şi roentgen
    Îngrijitor încăperi de serviciu, curăţarea veceurilor publice
    Dezactivator
    Dezinfecţionist
    Dozimetrist
    Electromontor la întreţinerea instalaţiilor electrice
    Electromecanic ascensoare la repararea şi întreţinerea tehnică a ascensoarelor
    Fierbător bitum
    Fierbător masă asfaltică
    Fierbător răşini
    Gazator la întreţinerea staţiilor de distribuire a gazului
    Gazogenist la generatorul cu acetilenă
    Gumator produse metalice
    Încărcător extinctoare
    Laborant analize chimice la analiza, cercetarea şi experimentarea substanţelor cu acţiune puternică asupra organismului uman
    Lăcătuş la exploatarea şi repararea gazoductelor subterane
    Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi construcţie
    Lăcătuş la repararea automobilelor, care lucrează la montarea şi demontarea pneurilor, la repararea automobilelor pentru transportarea încărcăturilor de vidanjare, a gunoiului putrezit şi a substanţelor chimice toxice
    Lăcătuş-reparator, experimentarea şi repararea compresoarelor cu freon şi amoniac şi a instalaţiilor frigorifice
    Maşinist la instalaţia de ventilare şi aspiraţie
    Maşinist la instalaţia de fracţionare a aerului
    Maşinist la instalaţia de gazogeneratoare
    Maşinist la motoare cu ardere internă
    Maşinist la instalaţii de compresoare
    Maşinist la macarale (macaragiu)
    Maşinist la elevator
    Maşinist la instalaţia hidropneumatică
    Maşinist la screper (screperist)
    Maşinist la instalaţia frigorifică
    Maşinist la maşina de stivuit
    Maşinist la excavator
    Motorist la motoare electrice, întreţinerea motoarelor electrice de înaltă tensiune
    Umplutor butelii, umplerea buteliilor cu gaz lichefiat şi clor lichid
    Muncitori la lucrări cu generatoare optice cuantice
    Muncitori la lucrări cu substanţe radioactive şi surse de radiaţie ionizată
    Muncitori la păstrarea şi realizarea vinului, alcoolului etilic, lichiorului, rachiului şi berii
    Muncitori la diverse activităţi legate de folosirea mercurului deschis
    Muncitori la diverse activităţi, folosind instrumentul pneumatic
    Muncitori la operaţii tehnologice principale de producţie a plasticului armat cu fibre de sticlă şi a articolelor din acesta (în afară de controlor şi extractor de caracteristici optice)
    Muncitori la întreţinerea depozitelor specializate de materiale lubrifiante şi explozive, substanţe chimice toxice, acizi şi alcalii, clor şi clorură de var
    Muncitori care lucrează nemijlocit la procese de păstrare, eliberare şi transportare a produselor petroliere
    Muncitori la exploatarea staţiilor de încărcare cu gaz, transportarea gazului şi deservirea comunicaţiilor de gaz şi a utilajului
    Muncitori care lucrează la înălţime
    Muncitori care lucrează nemijlocit în boxe, insectarii, vivarii
    Operator la maşinile de copiat şi multiplicat, care lucrează nemijlocit la aparatele electrografice de reproducere
    Preparator clei
    Neutralizator soluţie de cianură
    Radiomontor antene de televiziune de recepţie
    Revizor tehnic la reţeaua de canalizare şi alimentare cu apă, întreţinerea utilajului în camere subterane şi tunele
    Recepţioner butelii
    Salvagazist
    Spălător la spălarea rezervoarelor de petrol şi chimicale, spălarea pieselor, subansamblurilor şi motoarelor care funcţionează cu petrol etilat, precum şi la dezinfectarea veselei
    Transportator la producţia de turnătorie, metalurgică şi chimică, în sectoare şi secţii de producţie
    Şlefuitor la lucrări cu discuri abrazive prin metodă uscată
    Trolist
    Turnător masă plastică
    Ungător la ungerea părţii mobile a utilajului, a transportului auto, a pieselor şi cuplajelor de vagoane la staţiile căii ferate, a utilajului tehnologic la producţia textilă
    Notă: De asemenea, persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani le sînt proscrise lucrările la executarea cărora conţinutul de substanţe nocive (chimice şi biologice) în aerul zonei de lucru, precum şi existenţa unor factori de producţie fizici periculoşi şi nocivi (zgomotul, vibraţia, radiaţia electromagnetică, ultravioletă, infraroşie, radioactivă ş.a.) depăşeşte limita de concentrare sau nivelul-limită.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.541
din 7 iulie  2014
NORMELE
de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de
pînă la 18 ani la ridicarea
şi transportarea manuală a greutăţilor
    Persoanelor mai tinere de 18 ani le sînt proscrise lucrările:
    a) care ţin de ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor:
    pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 15 pînă la 16 ani – orice greutate;
    pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 16 pînă la 18 ani – greutăţi de 2 kg (masa totală a greutăţilor transportate în timpul unui schimb de lucru nu trebuie să depăşească 700 kg);
    b) la executarea cărora, de rînd cu lucrul de bază, sînt ridicate şi transportate manual greutăţi:
    pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 15 pînă la 16 ani – greutăţi mai mari de 2 kg;
    pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 16 pînă la 18 ani – greutăţi mai mari de 4 kg.
    Durata lucrărilor de transportare manuală a greutăţilor nu trebuie să depăşească o treime din durata schimbului de lucru, iar masa totală a greutăţilor transportate în timpul schimbului nu trebuie să depăşească:
    pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 15 pînă la 16 ani – 175 kg;
    pentru persoanele de ambele sexe în vîrstă de la 16 pînă la 18 ani – 350 kg.