LPC117/2014
ID intern unic:  353961
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 117
din  03.07.2014
pentru completarea unor acte legislative

Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 453
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I.
– Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70–72,  art. 312), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează în final cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „stagiu de practică – formă de dobîndire a experienţei de muncă într-un domeniu de activitate.”
    2. La articolul 15 litera c),  după cuvintele „în muncă a” se introduc cuvintele „studenţilor şi”;
    3. Articolul 16 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) stagii de practică.”
    4. Legea se completează cu articolul 211 cu următorul cuprins:
    „Articolul 211. Stagii de practică pentru studenţi
                             şi absolvenţi
    (1) Autorităţile publice, instituţiile publice şi întreprinderile de stat vor oferi anual locuri pentru stagii de practică în număr de cel puţin 10% din efectivul de personal. În cazul în care pentru un loc de stagiu de practică pretind mai mulţi candidaţi, se va organiza concurs de selectare. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se stabileşte de către Ministerul Educaţiei.
    (2) La angajarea în cîmpul muncii a unui candidat sau la atestarea şi promovarea unui angajat, stagiul de practică va fi considerat de angajator ca experienţă de muncă.”
    Art. II. – Articolul 56 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Neoferirea de către autoritatea publică, instituţia publică sau întreprinderea de stat a locurilor planificate  pentru stagii de practică de cel puţin 10% din efectivul de personal
    se sancţionează cu amendă de  150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 117. Chişinău, 3 iulie 2014.